Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs.
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  ce nume puternic și autentic de jucător de vrăji Dr. Odion, sunt atât de fericit să împărtășesc aici acest minunat și minunat turnător de vrăji, vreau să mulțumesc și să împărtășesc munca bună a doctorului Odion pentru ceea ce a făcut pentru mine! pentru restaurarea familiei înapoi Soțul meu care a plecat de acasă și a solicitat actele de divorț s-a întors acasă și s-a oprit să completeze actele de divorț după ce l-am contactat pe Dr. Odion pentru a mă ajuta să opresc divorțul cu soțul meu și să-l aduc acasă la copiii noștri cea mai fericită parte că femeia malefică care a provocat problema în căsnicia mea a fost trimisă de soțul meu, tot ceea ce a spus dr. Odion s-au împlinit încă o dată, mulțumesc dr. Odion, împărtășesc această mărturie minunată pe acest site, deoarece știu cel mai mult oamenii se confruntă cu o astfel de problemă în căsătoria sau relația lor și caută o soluție. Îți voi sfătui să nu mai cauți și să-l contactezi pe doctorul Odion prin e-mailul său: (drodion60@yandex.com) sau să îi chatezi pe WhatsApp +2349060503921 pentru a restabili căsătoria sau relația Dr. ODION este cel mai bun și adevărat jucător de vrăji pe care l-am întâlnit vreodată cu Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule, pentru munca voastră mare pe care o faceți pentru oameni. Dr. ODION vă poate ajuta, de asemenea, în câștigarea jocurilor de loterie, încercați-l, este cel mai bun

  Komentaras

  Viața mea s-a întors !!! După 8 ani de căsătorie, soțul meu m-a părăsit și m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri. Am simțit că viața mea era pe punctul de a se termina și că se destramă. L-am contactat pe Dr. Ilekhojie, pe care l-am întâlnit online și, după ce i-am explicat problema mea, ne-a împăcat în doar 24 de ore, soțul meu a revenit la noi și mi-a arătat mie și copiilor mei multă dragoste și scuze pentru toată durerea pe care o are familia. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte. Apreciez foarte mult ajutorul dvs. Dr. Ilekhojie și voi continua să împărtășesc mai multe mărturii oamenilor despre munca voastră bună. Iti multumesc inca o data. Dacă aveți probleme cu partenerul dvs., dr. Ilekhojie vă poate ajuta. Contactați-l prin Whatsapp / Viber +2348147400259 sau prin e-mail-ul său: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Am venit aici să mulțumesc unui bărbat grozav..DR ALASHIRA Am venit online mai bine acum câteva luni .. respins și colectat în atâta angoasă. Am fost umilit din casa mea matrimonială după 5 ani pentru că nu am putut naște un copil .. Trăiam total izolat pentru că mă simțeam ca cea mai proastă ființă umană de pe Pământ .. familia mea mă vedea ca o rușine și mi s-a făcut obiect de batjocură .. Mă mutam de la o biserică la alta, spital la altul tocmai am găsit soluția la problema mea, dar știu cum ... într-o zi credincioasă..Am venit online Am văzut o femeie care împărtășea o mărturie despre modul în care DrALASHIRA o ajută cu problemă..cum soțul ei se întoarce la ea..la început nu am crezut pentru că cred că așa ceva nu există .. Am văzut din nou o altă femeie o altă veste bună despre dr. ALASHIRA..M-am logodit cu el..I-am spus totul și a fost de acord să mă ajute..Am început să fac așa cum a spus ..mi-a dat 💯% gauratee că lucrurile vor fi bune..și am așteptat doar 2 zile soțul meu a revenit la simțuri începând mă rog să mă întorc .. Dr. ALASHIRA mi-a restaurat casa viața, cel mai important lucru sunt însărcinată 4 luni ... să-i fie lăudat numele pentru că m-a onorat cu fericire ... te rog pentru mai multe informații despre dr. com ... telefon sau WhatsApp +2348115720823 ... vă rog frate și soră .. contactați-l este minunat .... mulțumesc ..

  Komentaras

  Viața mea s-a întors !!! După 8 ani de căsătorie, soțul meu m-a părăsit și m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri. Am simțit că viața mea era pe punctul de a se termina și că se destramă. L-am contactat pe Dr. Ilekhojie, pe care l-am întâlnit online și, după ce i-am explicat problema mea, ne-a împăcat în doar 24 de ore, soțul meu a revenit la noi și mi-a arătat mie și copiilor mei multă dragoste și scuze pentru toată durerea pe care o are familia. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte. Apreciez foarte mult ajutorul dvs. Dr. Ilekhojie și voi continua să împărtășesc mai multe mărturii oamenilor despre munca voastră bună. Iti multumesc inca o data. Dacă aveți probleme cu partenerul dvs., dr. Ilekhojie vă poate ajuta. Contactați-l prin Whatsapp / Viber +2348147400259 sau prin e-mail-ul său: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Bună, mă numesc HANNEBERT Plec din Slovacia. Vreau doar să-i mulțumesc dr. ALASHIRA pentru că a făcut pentru mine, a luat înapoi pe cel pe care îl iubesc și îl îngrijesc din toată inima, un om care m-a părăsit de aproape 6 ani, cu 2 copii, am decis doar să verific niște turnuri de vrăji, dar toată lumea a încetat să mă înșele până când l-am întâlnit pe dr. ALASHIRA care mi-a spus că totul s-a terminat. Până când mi-a spus că soțul meu se va întoarce peste două zile, sunt astăzi îndrăzneț că soțul meu se întoarce la mine și suntem fericiți și el va fi întotdeauna alături de mine, vă voi sfătui să nu cădeați în mâinile greșite, ci să îl contactați pe Dr. ALASHIRA, care este fiabil și direct, vă rugăm să-l contactați prin e-mail dralahalah@gmail.com WhatsApp +2348115720823.
  Dacă aveți nevoie și de soluția problemei, contactați-l și pe el.
  1) Dacă vrei să-ți revii fostul.
  (2) vrăji de dragoste
  (3) Veți fi promovat în birou.
  (4) Vrei ca femeile / bărbații să conducă pentru tine.
  (5) Dacă doriți un copil.
  (6) Vei fi bogat sau vei câștiga la o loterie.
  (7) Îți vei lega soțul pentru a fi al tău pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de sprijin financiar.
  (9) Dacă nu vă puteți satisface partenerul.
  (10) pentru a vă pune capăt divorțului.
  (11) dacă doriți să vă distingeți de soțul dvs.
  (12) dacă doriți ca dorințele dvs. să fie îndeplinite.
  (13) Sarcina vrăjește pentru a gândi copilul
  (14) Garantează că vei câștiga procese cu probleme și divorț indiferent de scenă
  (15) Opriți căsătoria sau relația dvs. de la despărțire.
  Din nou, adresa de e-mail este dralahalah@gmail.com WhatsApp +2348115720823 .. contactați-l imediat

  Komentaras

  Am venit aici să mulțumesc unui bărbat grozav..DR ALASHIRA Am venit online mai bine acum câteva luni .. respins și colectat în atâta angoasă. Am fost umilit din casa mea matrimonială după 5 ani pentru că nu am putut naște un copil .. Trăiam total izolat pentru că mă simțeam ca cea mai proastă ființă umană de pe Pământ .. familia mea mă vedea ca o rușine și mi s-a făcut obiect de batjocură .. Mă mutam de la o biserică la alta, spital la altul doar ca să găsesc soluție la problema mea, dar să știu cum ... într-o zi fidelă..am venit online am văzut o femeie care împărtășea o mărturie despre modul în care DrALASHIRA o ajută să aibă o problemă..cum soțul ei se întoarce la ea..la început niciodată am crezut pentru că cred că așa ceva nu există .. Am văzut din nou o altă femeie o altă veste bună despre dr. ALASHIRA..M-am logodit cu el..I-am spus totul și a fost de acord să mă ajute..Am început să fac ca mi-a spus..mi-a dat give% gauratee că lucrurile vor fi bune..și am așteptat doar 2 zile soțul meu a revenit la simțuri vă rog să mă întorc .. Dr. ALASHIRA mi-a redat viața acasă cel mai important lucru pe care l-am însărcinat 4 luni ... să fie lăudat numele lui pentru că m-a onorat cu fericire ... vă rog pentru mai multe informații despre dr. ALASHIRA prin e-mail dralahalah @ gmail. com ... telefon sau WhatsApp +2348115720823 ... vă rog frate și soră .. contactați-l este minunat .... mulțumesc ..

  Komentaras

  Bună, mă numesc HANNEBERT Plec din Slovacia. Vreau doar să-i mulțumesc dr. ALASHIRA pentru că a făcut pentru mine, a luat înapoi pe cel pe care îl iubesc și îl îngrijesc din toată inima, un om care m-a părăsit pentru aproape 6 ani, cu 2 copii, am decis doar să verific niște turnătoare, dar toată lumea a încetat să mă înșele până când l-am întâlnit pe dr. ALASHIRA, care mi-a spus că s-a terminat totul. recunoscător în ziua de azi că soțul meu mi-a revenit și suntem fericiți și el va fi întotdeauna alături de mine, vă voi sfătui să nu cădeți în mâinile greșite, ci să îl contactați pe dr. ALASHIRA, care este fiabil și direct, vă rugăm să îl contactați viaemail dralahalah@gmail.com WhatsApp +2348115720823.
  Dacă aveți nevoie și de soluția problemei, contactați-l și pe el.
  1) Dacă vrei să-ți revii fostul.
  (2) vrăji de dragoste
  (3) Veți fi promovat în birou.
  (4) Vrei ca femeile / bărbații să conducă pentru tine.
  (5) Dacă doriți un copil.
  (6) Vei fi bogat sau vei câștiga la o loterie.
  (7) Îți vei lega soțul pentru a fi al tău pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de sprijin financiar.
  (9) Dacă nu vă puteți satisface partenerul.
  (10) pentru a vă pune capăt divorțului.
  (11) dacă doriți să vă distingeți de soțul dvs.
  (12) dacă doriți ca dorințele dvs. să fie îndeplinite.
  (13) Sarcina vrăjește pentru a gândi copilul
  (14) Garantează că vei câștiga procese cu probleme și divorț indiferent de scenă
  (15) Opriți căsătoria sau relația dvs. de la despărțire.
  Din nou, adresa de e-mail este dralahalah@gmail.com WhatsApp +2348115720823 .. contactați-l imediat

  Komentaras

  a fost rănit și frânt de inimă când a apărut o problemă foarte mare în căsnicia mea acum șapte luni, între mine și soțul meu. atât de groaznic încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a mai vrut niciodată să mai rămână cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că a plecat din casă și ne-a făcut pe mine și pe copiii mei să trecem prin dureri severe. Am încercat toate mijloacele mele posibile pentru a-l recupera înapoi, după multe cerșetori, dar toate au fost fără rezultat și el a confirmat că și-a luat decizia și nu a vrut niciodată să mă mai vadă. Așa că într-o seară, în timp ce mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care i-a cerut soțului meu. Așa că i-am explicat fiecare lucru, așa că mi-a spus că singurul mod în care îl pot recupera pe soțul meu este pentru a vizita un jucător de vrăji, pentru că a funcționat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut altă opțiune decât să-i urmez sfatul. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului de vrăji pe care l-a vizitat. ogagakunta@gmail.com. Așadar, în dimineața următoare, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar vrăjitorul m-a asigurat că îl voi recupera pe soțul meu a doua zi. Ce afirmație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi, în dimineața următoare, atât de surprinzător, soțul meu care nu m-a sunat în ultimele 7 luni, mi-a dat un telefon pentru a mă informa că se întoarce. Atât de uimitor!! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât în ​​trecut, cu ajutorul unui jucător de vrăji. Așadar, vă voi sfătui acolo dacă aveți vreo problemă, contactați ogagakunta, vă garantez 100% că vă va ajuta .. Trimiteți-i un e-mail la: ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Vreau să scriu rapid despre un Vrajitor puternic, care m-a ajutat când am avut o neînțelegere cu soțul meu care a dus la Divorț. Am contactat acest puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie și am urmat pasul pe care l-a cerut și în 48 de ore soțul meu m-a sunat și a fost dornic de iertarea mea și că nu-și dorea altceva decât să mă aibă în brațe pentru totdeauna. Sunt plin de atâta bucurie și fericire încât l-am găsit pe Dr. Ilekhojie, sper că toți cei de aici veți găsi această mărturie a mea și îl veți recupera pe soțul dvs. în doar 24 de ore. A făcut o treabă perfectă pentru mine. Sunt atât de fericit și de entuziasmat, deoarece în timp ce scriu această mărturie, soțul meu se îndrăgostește din nou de mine. Dacă există cineva care are dificultăți și are nevoie de ajutor, ar trebui să-l contacteze pe dr. Ilekhojie prin e-mailul său: (gethelp05@gmail.com) Whatsapp / Viber +2348147400259

  Komentaras

  Vreau să scriu rapid despre un Vrajitor puternic, care m-a ajutat când am avut o neînțelegere cu soțul meu care a dus la Divorț. Am contactat acest puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie și am urmat pasul pe care l-a cerut și în 48 de ore soțul meu m-a sunat și a fost dornic de iertarea mea și că nu-și dorea altceva decât să mă aibă în brațe pentru totdeauna. Sunt plin de atâta bucurie și fericire încât l-am găsit pe Dr. Ilekhojie, sper că toți cei de aici veți găsi această mărturie a mea și îl veți recupera pe soțul dvs. în doar 24 de ore. A făcut o treabă perfectă pentru mine. Sunt atât de fericit și de entuziasmat, deoarece în timp ce scriu această mărturie, soțul meu se îndrăgostește din nou de mine. Dacă există cineva care are dificultăți și are nevoie de ajutor, ar trebui să-l contacteze pe dr. Ilekhojie prin e-mailul său: (gethelp05@gmail.com) Whatsapp / Viber +2348147400259

  Komentaras

  Dacă îți iubești cu adevărat fostul și îi dorești înapoi, indiferent de motivul destrămării sau vrei putere politică sau vrei să fii vindecat de orice boală. Indiferent de situația ta, conectează-te cu „lordul voodoo” la „voodooconnect60@gmail.com” pentru a obține soluții la problemele tale ... Lordul voodoo prin intermediul „voodooconnect60@gmail.com” au restaurat căsătoriile, casele sparte, au vindecat afecțiuni severe, au dat puteri celor înclinați politic și au făcut multe lucruri uimitoare, altele decât cele normale ... Pentru a obține propria mărturie, contactați lordul voodoo ASAP la (voodooconnect60@gmail.com), sau îl puteți contacta, de asemenea, prin WhatsApp (+ 234-08097014925) și un proces vă va convinge ..

  Komentaras

  Dacă îți iubești cu adevărat fostul și îi dorești înapoi, indiferent de motivul destrămării sau vrei putere politică sau vrei să fii vindecat de orice boală. Indiferent de situația ta, conectează-te cu „lordul voodoo” la „voodooconnect60@gmail.com” pentru a obține soluții la problemele tale ... Lordul voodoo prin intermediul „voodooconnect60@gmail.com” au restaurat căsătoriile, casele sparte, au vindecat afecțiuni severe, au dat puteri celor înclinați politic și au făcut multe lucruri uimitoare, altele decât cele normale ... Pentru a obține propria mărturie, contactați lordul voodoo ASAP la (voodooconnect60@gmail.com), sau îl puteți contacta, de asemenea, prin WhatsApp (+ 234-08097014925) și un proces vă va convinge ..

  Komentaras

  Dacă îți iubești cu adevărat fostul și îi dorești înapoi, indiferent de motivul destrămării sau vrei putere politică sau vrei să fii vindecat de orice boală. Indiferent de situația ta, conectează-te cu „lordul voodoo” la „voodooconnect60@gmail.com” pentru a obține soluții la problemele tale ... Lordul voodoo prin intermediul „voodooconnect60@gmail.com” au restaurat căsătoriile, casele sparte, au vindecat afecțiuni severe, au dat puteri celor înclinați politic și au făcut multe lucruri uimitoare, altele decât cele normale ... Pentru a obține propria mărturie, contactați lordul voodoo ASAP la (voodooconnect60@gmail.com), sau îl puteți contacta, de asemenea, prin WhatsApp (+ 234-08097014925) și un proces vă va convinge ..

  Komentaras

  Dacă îți iubești cu adevărat fostul și îi dorești înapoi, indiferent de motivul destrămării sau vrei putere politică sau vrei să fii vindecat de orice boală. Indiferent de situația ta, conectează-te cu „lordul voodoo” la „voodooconnect60@gmail.com” pentru a obține soluții la problemele tale ... Lordul voodoo prin intermediul „voodooconnect60@gmail.com” au restaurat căsătoriile, casele sparte, au vindecat afecțiuni severe, au dat puteri celor înclinați politic și au făcut multe lucruri uimitoare, altele decât cele normale ... Pentru a obține propria mărturie, contactați lordul voodoo ASAP la (voodooconnect60@gmail.com), sau îl puteți contacta, de asemenea, prin WhatsApp (+ 234-08097014925) și un proces vă va convinge ..

  Komentaras

  Dacă îți iubești cu adevărat fostul și îi dorești înapoi, indiferent de motivul destrămării sau vrei putere politică sau vrei să fii vindecat de orice boală. Indiferent de situația ta, conectează-te cu „lordul voodoo” la „voodooconnect60@gmail.com” pentru a obține soluții la problemele tale ... Lordul voodoo prin intermediul „voodooconnect60@gmail.com” au restaurat căsătoriile, casele sparte, au vindecat afecțiuni severe, au dat puteri celor înclinați politic și au făcut multe lucruri uimitoare, altele decât cele normale ... Pentru a obține propria mărturie, contactați lordul voodoo ASAP la (voodooconnect60@gmail.com), sau îl puteți contacta, de asemenea, prin WhatsApp (+ 234-08097014925) și un proces vă va convinge ..

  Komentaras

  Dacă îți iubești cu adevărat fostul și îi dorești înapoi, indiferent de motivul destrămării sau vrei putere politică sau vrei să fii vindecat de orice boală. Indiferent de situația ta, conectează-te cu „lordul voodoo” la „voodooconnect60@gmail.com” pentru a obține soluții la problemele tale ... Lordul voodoo prin intermediul „voodooconnect60@gmail.com” au restaurat căsătoriile, casele sparte, au vindecat afecțiuni severe, au dat puteri celor înclinați politic și au făcut multe lucruri uimitoare, altele decât cele normale ... Pentru a obține propria mărturie, contactați lordul voodoo ASAP la (voodooconnect60@gmail.com), sau îl puteți contacta, de asemenea, prin WhatsApp (+ 234-08097014925) și un proces vă va convinge ..

  Komentaras

  Voi spune lumii să sărbătorească această mare mărturie cu mine, nu cred niciodată că o să-mi pot readuce vreodată fostul iubit într-o zi. Povestea mea și Ziua Recunoștinței este a dr. ODION. Când amantul meu a părăsit-o, nu m-am gândit niciodată că voi putea să o recuperez după ce mi-a trecut, dar sunt atât de fericit că, după interferența doctorului ODION, am putut să-mi recapăt iubitul după 48 de ore și sunt mândru să spun că cine are nevoie de ajutor pentru a-și recăpăta iubitul ar trebui să-l contacteze pe Dr. ODION prin e-mailul său: (drodion60@yandex.com) toți cei care au nevoie de ajutor acolo să caute ajutor de la el, astfel încât să te poată ajuta și pe tine. trimiteți-i un e-mail prin: (drodion60@yandex.com) sau WHATSAPP linia sa fierbinte: +2349060503921

  Komentaras

  Soțul meu de șase ani m-a părăsit pentru o altă fată pentru că îl acuz că a văzut o altă fată și de atunci încerc să-l recuperez, dar el refuză să se întoarcă la mine, nu răspundea la apelul meu sau la e-mail și chiar neprietenindu-mă pe face-book și, de asemenea, urmărindu-mă pe IG și mi-a spus că a terminat cu mine și cu cei doi copii ai mei, m-am confuzat foarte mult, căutam ajutor pe internet și am văzut o mărturie despre modul în care o vrăjitoare ajută-i să-și recupereze fostul, așa că am decis să încerc, dar am fost și mai confuz din cauza multor mărturii pe care le-am văzut, dar mintea mea mi-a spus să merg cu DR SAGURU pentru că am făcut multe cercetări despre el și am găsit nimic rău despre el, așa l-am contactat și i-am explicat problemele mele și el a făcut o vraja de dragoste pentru mine și îmi garantează 7 zile că fostul meu se va întoarce la mine și spre marea mea surpriză a treia zi o mare miracolul a căzut peste mine și fostul meu s-a întors la mine în a treia zi și mi-a cerut iertare DR SAGURU tu sunt doar cei mai buni, voi continua să-i public numele pentru că el este Mântuitorul meu, acum suntem o mare familie fericită și unită, dacă ai nevoie de ajutorul lui poți să-i trimiți un e-mail Nu pierde speranța prea curând să-l contactezi Dacă ai nevoie de ajutorul lui puteți să-l trimiteți prin e-mail la @ drsagurusolutions@gmail.com pentru o comunicare ușoară și rapidă, de asemenea, îl puteți apela sau adăuga în aplicația cu WhatsApp cu acest număr +12098373537

  Komentaras

  Voi spune lumii să sărbătorească această mare mărturie cu mine, nu cred niciodată că o să-mi pot readuce vreodată fostul iubit într-o zi. Povestea mea și Ziua Recunoștinței este a dr. ODION. Când amantul meu a părăsit-o, nu m-am gândit niciodată că voi putea să o recuperez după ce mi-a trecut, dar sunt atât de fericit că, după interferența doctorului ODION, am putut să-mi recapăt iubitul după 48 de ore și sunt mândru să spun că cine are nevoie de ajutor pentru a-și recăpăta iubitul ar trebui să-l contacteze pe Dr. ODION prin e-mailul său: (drodion60@yandex.com) toți cei care au nevoie de ajutor acolo să caute ajutor de la el, astfel încât să te poată ajuta și pe tine. trimiteți-i un e-mail prin: (drodion60@yandex.com) sau WHATSAPP linia sa fierbinte: +2349060503921

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.