Ačiū miesto savivaldybės vadovams, pagaliau atsisakiusiems jų pačių stumtų savojo rato verslininkų planų statyti daugiabučius išskirtinėje, į architektūrinio draustinio statusą pretenduojančioje...
Nuo balandžio 15 d. įsigytam individualių buitinių nuotekų įrenginiui kompensacia didėja daugiau nei du kartus. Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimo projektui. Paraiškų, pirmiausiai...
Di­dį­jį ket­vir­ta­die­nį, ko­vo 28-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bus svars­to­mas klau­si­mas dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių skai­čiaus. Pa­pras­tai ta­riant – dėl...
Į Tai­va­no sos­ti­nė­je Tai­pė­ju­je ren­gia­mą tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją- pa­ro­dą „Smart Ci­ty Sum­mit &Ex­po“ Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis iš­vy­ko ko­vo 19-ąją. Su...
Šią sa­vai­tę, ko­vo 19 – 23 die­no­mis, Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis iš­vy­kęs į tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją-pa­ro­dą Taivane, esančia­me Ry­tų Azi­jo­je. Pra­dė­jus do­mė­tis...
Su gausia Nemunaičio seniūnijos gyventojų bendruomene susitikę Alytaus rajono savivaldybės vadovai aptarė šioje seniūnijoje planuojamus darbus, gyventojų poreikius. Priešaky – gatvių, kelių tvarkymo,...
Va­kar, va­sa­rio 29-ąją, vy­ku­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį ga­li­ma pa­va­din­ti is­to­ri­niu. Ja­me bu­vo pri­tar­ta mi­li­jo­ni­nei me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio idė­jai...
Pavasariop prasideda aplinkos tvarkymo darbai. Gyventojai raginami atkreipti dėmesį, kokiais atvejais būtina pasirūpinti medžių genėjimo ir kirtimo leidimais. Vaismedžius, uogakrūmius ir kitus...
Per Už­ga­vė­nes, va­sa­rio 13-ąją, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no šių me­tų vie­ti­nį iž­dą. Ja­me – 48 mln. eu­rų, be­veik 7 mln. eu­rų dau­giau nei per­nai. O jis...
Iki ko­vo 15-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio po­tvar­kiu mo­ka­mų atos­to­gų iš­leis­ta nau­jo­ji vi­ce­me­rė Li­na Gai­džiū­nai­tė. Ji iš­vyko atos­to­gau­ti į...
Aly­taus mies­to ben­druo­me­nė su ži­niask­lai­da prie­ša­ky­je iš­ko­vo­jo, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nės se­no­jo­je da­ly­je ne­at­si­ras­tų pen­kia­aukš­čiai, dar­kan­tys šios te­ri­to­ri­jos vaiz­dą...
Sau­sio 25-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no šių me­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nės biu­dže­tą. O jį, kaip įsta­ty­miš­kai ir pri­klau­so, pri­sta­tė pats me­ras...
Nuo sau­sio 24-o­sios Aly­taus mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis (nuotr.) pa­ta­rė­ju pa­si­rin­ko sa­vo bu­vu­sį vi­suo­me­ni­nį kon­sul­tan­tą ben­dra­par­tie­tį Sau­lių...
Iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gų ša­lių su­si­ta­ri­mu iš­ėjęs Arū­nas...
Bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus ra­jo­no savivaldybės me­ras, da­bar ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą...
Subscribe to Politika
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.