Lei­dyk­la „Obuo­lys“ pri­sta­to nau­jie­ną – mil­ži­niš­ką be­veik 1000 pus­la­pių ir be­veik 5 ki­log­ra­mų svo­rio me­ga kny­gą, ku­rią ruo­šė dau­giau nei dve­jus me­tus, pa­si­tel­kiant...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, su­de­ri­nus su jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ge­gu­žės 13-osios ne­be­lie­ka CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riaus...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je – įkur­tu­vės po re­no­va­ci­jos. Be­veik 40 me­tų re­no­va­ci­jos ne­ma­čiu­sios sky­riaus pa­tal­pos pa­ga­liau...
Dar šios sa­vai­tės pra­džio­je, prieš ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pa­aiš­kė­jo, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis yra ga­vęs Svei­ka­tos ap­sau­gos...
Nuo ge­gu­žės 1-osios už­da­ro­mas pas­ta­ruo­ju me­tu prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro vei­kęs mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas. Ba­lan­džio 29-ąją Aly­taus...
Iki šiol vis dar didžiausios COVID-19 gydymo įstaigos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. Albinas Naudžiūnas, sveikindamas įstaigos darbuotojus su šį...
Svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų įmo­nių gru­pės „Af­fi­dea Lie­tu­va“, ku­riai pri­klau­so ir „En­de­mik“ me­di­ci­nos cen­trų tin­klas, in­ves­ta­vo 0,5 mln. eu­rų į vie­ną iš sa­vo kli­ni­kų...
Ba­lan­džio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 927 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį...
Ki­ne­zi­te­ra­peu­tė-ma­sa­žuo­to­ja Ne­da Mi­liaus­kai­tė be­veik prieš me­tus pa­pil­dė Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro dar­buo­to­jų ben­druo­me­nę. Šian­dien jos...
Šiuolaikinė medicina geba išties nuversti kalnus. Dėka jos pagalbos galima atlikti įvairiausias transplantacijas, gydyti sunkiausias ligas ir padaryti neatpažįstamų pokyčių. Plastinė chirurgija yra...
Ko­vo 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 932 aly­tiš­kiai ir 303 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Nuo va­sa­rio mė­ne­sio ser­ga­mu­mas šiuo vi­ru­su nu­kri­tęs,...
Sveikas gyvenimas apima labai daug taisyklių, o jos dažniausiai varžo dienas. Natūralu, kad daugeliui žmonių norisi gyventi taip, kaip trokšta ir tuo pačiu būti sveiku. Tai tikrai yra įmanoma, tačiau...
Net 20% deguonies mūsų organizme pasisavina smegenys. Tad kuo daugiau šviežio oro gauna mūsų smegenys, tuo jos skaidriau dirba, ko pasėkoje mums sekasi geriau mąstyti bei susikoncentruoti. Grynas oras...
Nuo pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te šiems as­me­nims pra­dė­tos teik­ti pir­mo­sios...
Pa­pil­do­mų nau­dų pa­ke­tas sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jams – iš­ties įspū­din­gas, o vi­so­mis pa­pil­do­mo­mis nau­do­mis dar­buo­to­jai ga­li pra­dė­ti nau­do­tis iš­kart pa­si­bai­gus...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.