Visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus.
Ledinis vanduo – patikimiausia apsauga nuo virusų. Šalto vandens entuziastus nepageidaujami virusai dažniausiai aplenkia, o, jeigu ir užsuka „į svečius“, tai ilgam neužsibūna. Grūdinimasis – vienas iš...
Projektu „Saugokime vyrus“ siekiama skatinti rizikos grupės vyrus patikrinti sveikatą ir atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA) kraujo tyrimą. Taip pat šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės...
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nuo va­sa­rio pa­bai­gos vei­kian­tis Skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so cen­tras nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 3-io­sios per­si­kels į po­li­kli­ni­ką....
To­kiais žo­džiais ap­si­lan­ky­ti at­nau­jin­to­se spor­tui skir­to­se erd­vė­se kvie­čia Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rė Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė. Ge­ri...
Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos Europos Sąjungoje kasmet pražudo per 3 400 gyvybių. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, mūsų šalyje nelaimingą atsitikimą darbe kasmet patiria...
Pri­rei­kė de­šim­ties ty­laus ir kan­traus dar­bo me­tų, kad hos­pi­sas tap­tų re­a­ly­be Aly­tu­je, kol kas tai Die­nos cen­tras ir pa­gal­ba na­muo­se, bet at­ei­ty­je pla­nuo­ja­mas ir...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nuo lap­kri­čio 17-osios pa­anks­ti­no re­vak­ci­na­ci­jos nuo ko­ro­na­vi­ru­so lai­ką. „Pfi­zer“ ir „Jans­sen“ vak­ci­nų su­stip­ri­nan­či­ą­ja do­ze jau...
Sei­mo spren­di­mu nuo lap­kri­čio 10-osios iki gruo­džio 9-osios pa­sie­nio ruo­že prie Lie­tu­vos valstybės sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja ir 5 ki­lo­met­rus į vals­ty­bės gi­lu­mą nuo jo bei...
Ste­bint sta­tis­ti­nius duo­me­nis, nuo lap­kri­čio 1-osios iki šiol vi­so­je Lie­tu­vo­je, o drau­ge Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su su­ma­žė­jo. Me­di­kai tai...
Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro at­sto­vas Do­man­tas Me­dze­vi­čius praėjusią sa­vai­tę su­si­ti­ko su Jot­vin­gių, Pu­ti­nų ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jų moks­lei­viais po­kal­bio...
Il­ga­sis Vė­li­nių sa­vait­ga­lis bu­vo su­dė­tin­gas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei dėl ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių pa­cien­tų. Sie­kiant čia iš­lai­ky­ti lais­vų vie­tų...
Veido oda yra mūsų gyvenimo būdo atspindys. Tiek senėjimas, tiek ir kiti faktoriai tiesiogiai veikia mūsų organizmą, o labiausiai pokyčiai pastebimi būtent veido srityje. Plastikos chirurgai gali...
Įvairiose vietose augantys kūno plaukai dabar gali būti šalinami specialiais metodais, kurie padeda ne tik ilgiau išlaikyti odą lygią, bet tuo pačiu ir sutaupyti pinigų. Tradicinėmis priemonėmis...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.