Ge­gu­žės 12-ąją mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę slau­gy­to­jų die­ną. Tei­gia­ma, kad slau­gos idė­ja yra se­na kaip žmo­ni­ja, pir­mie­ji slau­gai įvar­di­ja­mi kaip šei­mos na­riai ir liau­dies...
Nors terminas „saugus seksas“ paaugliams yra žinomas, informacijos apie lytiškai plintančias infekcijas (LPI) ir prevenciją, galimą slaptą jų eigą bei simptomus yra nepakankamai ir ji, deja, ne visada...
Lytinis raštingumas yra svarbi kiekvieno mūsų sveikatos ir gerovės dalis, kuris, kaip sako psichologai, pradedamas formuotis šeimos aplinkoje. Tai, kokia čia tvyro emocinė atmosfera, daro įtaką vaiko,...
Kaip jau­čia­tės, slau­gy­to­jos ir aku­še­rės, ar­čiau­siai pa­cien­to esan­čios me­di­ci­nos įstai­gų dar­buo­to­jos? Siek­da­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į gau­siau­sios svei­ka­tos...
„Šeima – pagrindinis vaiko fizinės ir psichinės sveikatos šaltinis“, - neabejoja vaikų ir paauglių psichologai bei psichoterapeutai, ragindamas karantino laikotarpį išnaudoti prasmingai būnant šeimoje...
Ba­lan­džio mė­ne­sį – net ke­lios šven­tės, skir­tos pa­sau­lio me­di­kų pa­šau­ki­mui pa­gerb­ti ir jų dar­bui įver­tin­ti: Pa­sau­li­nė svei­ka­tos die­na, Pa­sau­li­nė gy­vy­bės die­na,...
„Ar­tė­ja šven­tės. Su­ti­ki­me jas svei­ki, su švie­sio­mis min­ti­mis ir ti­kė­ji­mu, kad gy­ve­ni­mas grei­tai su­grįš į įpras­tą rit­mą“, – UAB „VJV vais­ti­nė“ di­rek­to­rės vais­ti­nin­kės...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je per­kirp­ta sim­bo­li­nė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24...
Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė vie­na aly­tiš­kė su jai įta­ri­mą su­kė­lu­siais mil­te­liais „Po­li­sorb Plus“, ku­riuos įsi­gi­jo kaip...
Va­kar, pir­ma­die­nį, kal­bin­ti Aly­taus me­di­ci­nos įstai­gų spe­cia­lis­tai tei­gė, kad mies­te ir ra­jo­ne ser­ga­mu­mo gri­pu krei­vė kol kas ky­la lė­tai, bet, kad ne­su­sirg­tu­mė­me,...
Pa­skel­bus Aly­taus gais­rą ge­si­nu­sių gais­ri­nin­kų svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tus, vi­suo­me­nei ky­la ne­ma­žai klau­si­mų, su­si­ju­sių su sun­kiai­siais me­ta­lais, ku­rių bu­vo...
Nemaža dalis žmonių žino, kad virškinamajame trakte yra gerųjų bei blogųjų bakterijų, tačiau paklausti, kuo svarbios gerosios bakterijos (probiotikai), dažnai negali pateikti teisingo atsakymo į...
Nenuostabu, kad natrio hialuronatas išpopuliarėjo tarp kosmetikos ir odos senėjimo prevencijos priemonių gamintojų. Dėl savo gebėjimo įsiskverbti į odą ir sulaikyti vandenį, jis tampa populiariu...
Aly­taus že­mo slenks­čio ir so­cia­li­nių li­gų ano­ni­mi­nio kon­sul­ta­vi­mo ka­bi­ne­te „Pa­si­ti­kė­ji­mas“ dir­ban­ti Al­do­na Tu­raus­ky­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog ser­gant ŽIV, ta­čiau...
Visą rudenį Lietuvoje vyksta šviečiamoji iniciatyva „Čia tik Lėlė“, skatinanti tėvus ir globėjus sužinoti daugiau apie mirtiną ligą – meningokoko B infekciją, jos keliamą grėsmę ir šiuolaikines...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.