Vakar, balandžio 14-ąją, pirmąkart Alytaus senjorams – 65 metų ir vyresniems asmenims buvo sudaryta galimybė pasiskiepyti nuo koronaviruso laukiant eilėje prie Sporto ir rekreacijos centre veikiančio...
Alytaus rajono savivaldybė ir Pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) skelbia akciją „Skiepai – arčiau senjorų namų“, kuria siekiama COVID-19 vakcinavimo paslaugą priartinti prie 65 metų ir...
Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me, vei­kian­čia­me Al­gi­man­to Že­mai­čio ūky­je, ku­ris už­si­i­ma gė­lių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mu, pir­mie­ji dar­buo­to­jų su­sir­gi­mai...
Trečiadienį Skiepijimo centre „Pfizer“ vakcina bus skiepijami  65 metų amžiaus ir vyresnio amžiaus grupei priklausantys alytiškiai. Norintiems pasiskiepyti nereikės iš anksto registruotis, o tereiks...
Praėjusios savaitės pabaigoje VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninėje užregistravus efektyvų donorą, savaitgalį medikai atliko sunkias ir itin retas organų transplantacijas. Donorystei buvo tinkami ir...
Ne­ži­no­te, kas yra hos­pi­sas ir pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba? Pa­sa­ky­ki­te ačiū li­ki­mui, ku­ris ap­sau­go­jo nuo to­kios pa­tir­ties. Lie­tu­vo­je hos­pi­sai žen­gia tik pir­mus žings­nius, o,...
Ba­lan­džio 9-osios duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri lais­vų vak­ci­nų nuo ko­ro­na­vi­ru­so, jos vi­sos su­nau­do­ja­mos. Tai pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas...
Kaskart pavasarį, per šv. Velykas, panevėžietė Eglė Kadžiulienė (39 m.) išgyvena itin stiprius jausmus. Ji vėl ir vėl švenčia gyvenimą, tačiau be jaudulio ir atminties žvakučių neapsieina. Lygiai...
Artėjant šv. Velykų savaitgaliui, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena karantino tvarką ir rekomenduoja, kokių prevencinių priemonių reikia laikytis, atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos ko­vo 30-ąją skel­bia­mais duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je...
Lietuvoje kasmet nustatoma 1500 naujų kraujo vėžio atvejų, o iš viso šalyje šia liga serga daugiau nei 15 tūkst. gyventojų. Tačiau, kaip sako onkologinėmis kraujo ligomis sergančius žmones, jų...
Nors hemofilijos pavadinimas daugeliui tikrai girdėtas, vis dėlto retas kuris išties žino, su kuo tenka susidurti žmonėms, turintiems šią diagnozę. Santaros klinikų Kraujo centro vadovė, gydytoja...
Dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir ša­ly­je, jau ėmus kal­bė­ti apie ky­lan­čią tre­čią pan­de­mi­jos ban­gą, šią sa­vai­tę Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos...
Ir­mą Mas­ke­liū­nie­nę kal­bi­no­me ge­ro­kai anks­čiau ne­gu įvy­ko Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas, ku­rį lai­mė­jo ši spe­cia­lis­tė,...
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl pa­tal­pų per­da­vi­mo pa­nau­dos pa­grin­dais VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“. Bu­vu­sio­se Aly­taus mies­to...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.