Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, mi­nė­da­ma Tarp­tau­ti­nę žmo­nių su ne­ga­lia die­ną, pa­kvie­tė į...
Kone kiekvienas nori turėti estetišką ir sveikai atrodančią šypseną. Kartais tam tikri įvykiai, genetika ar gyvenimo būdas gali turėti įtakos dantų būklei. Netekus vieno ar kelių dantų, pradedama...
Ar pa­kan­ka ne­įga­lie­siems in­for­ma­ci­jos apie mies­te vyks­tan­čius ren­gi­nius? Ar jiems pa­siū­lo­ma pa­to­ges­nė vie­ta kon­cer­te, pa­vyz­džiui, pir­mo­je ei­lė­je, kad leng­viau bū­tų...
Pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ kon­cep­ci­ja bu­vo su­si­ju­si su til­tais, tai liu­di­ja ir jo pa­va­di­ni­mas – „Ku­rian­tys til­tus“. Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nis...
Paplitęs mitas, kad norint būti geros formos reikia tik sveikai maitintis ir sportuoti. Iš tikrųjų sveikas gyvenimo būdas ir jo palaikymas - tai ne tik šie du veiksniai, bet ir gebėjimas išlaikyti...
Lap­kri­čio 11-osios ry­tą pa­gal ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su sta­tis­ti­nius duo­me­nis 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų Aly­taus mies­to...
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos (LASS) Aly­taus mies­to ir ra­jo­no fi­lia­las mi­ni 70-ąją su­kak­tį. Kaip tei­gia il­ga­me­tė jo pir­mi­nin­kė Dai­va Mar­ki­nie­nė, tuo­me­tė...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras (PSPC) mi­ni 25-erių me­tų veik­los su­kak­tį. Šiuo me­tu įstai­go­je dir­ba 123 dar­buo­to­jai, iš jų 29 gy­dy­to­jai,...
Šią sa­vai­tę Aly­tų su­krė­tė vie­ną mies­to šei­mą už­klu­pu­si ne­lai­mė, kuo­met pas in­sul­to iš­tik­tą vy­rą kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, ku­rios sto­tis yra Dzū­ki­jos...
Šyp­se­na – vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo da­lis ir šiuo me­tu ji yra tik­rai ne pra­ban­ga, te­rei­kia pa­si­nau­do­ti ga­li­my­bė­mis. At­kur­ti pra­ras­tus dan­tis šiuo­lai­ki­nė­mis odon­to­lo­gi­jos...
Šlapimo nelaikymas Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, deja, vis dar tebelaikomas „gėdinga“ tema, kuria kalbėti lyg ir nepatogu. Apklausus šios problemos kamuojamus asmenis, nustatyta, kad tik penktadalis jų apie tai pasisako savo gydytojui. Kiti geriausiu atveju pamini lyg tarp kitko. Šlapimo nelaiko apie 10 proc. žmonių – vadinasi, Lietuvoje su šia problema susiduria apie 350 000 žmonių, ir ne tik vyresnio amžiaus. Oficialios statistikos duomenimis, manoma, kad išties jų yra daugiau.
Holika Holika – Pietų Korėjoje populiarus kosmetikos prekės ženklas, jau išgarsėjęs daugelyje pasaulio šalių. Ši kosmetika išties unikali – daro stebuklus, o probleminei odai skirtas kremas tiesiog...
Nesijaudinate, bet veidas paraudęs? Pasirodė pūlingų spuogelių? Oda sausa ir šiurkščios tekstūros? Jei šie apibūdinimai jums pažįstami, gali būti, kad jūsų oda susiduria su raudoniu, dar vadinamu...
Skiepai yra saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų ligų (infekcijų). Taip apsaugomas ne tik žmogus, bet sukuriama ir visuomenei saugi aplinka. Ligonių kasos iš...
Rug­pjū­čio 31-ąją Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas Ge­riat­ri­jos sky­rius. Jis veiks šios gy­dy­mo įstai­gos at­ski­ro kor­pu­so, ku­ria­me prieš ku­rį lai­ką bu­vo...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.