„No­rė­tų­si di­des­nės aly­tiš­kių at­sa­ko­my­bės. At­si­dū­rė­me aukš­čiau res­pub­li­kos vi­dur­kio, už­ima­me šio­mis die­no­mis penk­tą ir šeš­tą vie­tas pa­gal vi­ru­so pli­ti­mą. Jei...
Va­kar įvy­ko nuo­to­li­nis Aly­taus mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, re­gio­ni­nių li­go­ni­nių va­do­vų pa­si­ta­ri­mas su San­ta­ros kli­ni­ko­mis ir Svei­ka­tos ap­sau­gos...
Prieš ge­rą dvi­de­šimt­me­tį gy­dy­to­ja Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė bai­gė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą ir bu­vo pa­skir­ta dirb­ti į Sim­no am­bu­la­to­ri­ją. Pir­mai­siais...
Tą nak­tį ra­jo­no cen­tri­nės li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nio sky­riaus ve­dė­ją gy­dy­to­ją Vi­tol­dą Mac­ke­vi­čių sku­biai ope­ra­ci­jai iš­kvie­tė iš na­mų. Ope­ra­ci­nė­je gu­lė­jo žmo­gus su...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, lap­kri­čio 6-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius pir­mų li­go­nių su­lau­kė tą pa­čią die­ną. Va­kar,...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad per pas­ta­rą­sias 7 die­nas ra­jo­no gy­ven­to­jams pa­tvir­tin­ti 35 nau­ji su­sir­gi­mo at­ve­jai.
Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, bu­vu­sia­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, ku­ris vei­kė at­ski­ra­me kor­pu­se (nuotr.),...
Va­kar die­nos, lap­kri­čio 4-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę 104 aly­tiš­kiai ir 35 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Tai maž­daug ke­tu­ris kar­tus di­des­ni...
Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 3 pacientams buvo nustatytas Covidas. Jie išvežti į Vilniaus infekcinę ligoninę.
Va­kar, spa­lio 30-osios, ry­tą pa­aiš­kė­jus, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dviem Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus dar­buo­to­jams, sky­rius tuoj pat...
Viešojoje erdvėje prasidėjus diskusijoms, kokiais būdais saugu vykti į mobilius punktus išsitirti dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19), Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena galimybes ir...
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad visoje šalyje nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. galioja neformalaus švietimo veiklų ribojimai. Dienos ar ilgesnio laikotarpio stovyklos, mokinių...
Alytaus rajone Covid-19 serga 9 asmenys, savizoliacijoje beveik 200 asmenų. Artėjant ilgajam Vėlinių savaitgaliui gyventojai privalo būti ypač atsakingi lankydami artimųjų kapus.
Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina visus gyventojus būti sąmoningais ir likti namuose, jei yra jaučiami koronavirusui (COVID-19)...
Va­kar die­nos, spa­lio 28-osios, popietės duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 26 Aly­taus mies­to ir 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 įsi­su­ko į tris mies­to švie­ti­mo įstai­gas....
Subscribe to Sveikata
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.