Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Aceasta este o poveste despre o experiență incredibilă pe care am avut-o când s-a destrămat căsătoria mea, pe care în cele din urmă am fost ajutată de Dr. Ilekhojie și promit să împărtășesc asta tuturor. L-am cunoscut pe dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să mă reunesc cu soțul meu în termen de 7 zile de la vremea reuniunii sale și să ne consolidăm căsnicia și să aducem pace și dragoste în căsătoria noastră. Familia soților mei care a vrut să ne despărțim își cere scuze pentru toate eforturile greșite de a ne separa căsătoria. pacea a fost restabilită acum în mine și în soțul meu și am avut o mare petrecere de Crăciun. Am găsit fericirea cu mine cu ajutorul doctorului Ilekhojie, pentru mai multe informații și pentru a-l contacta prin:
  E-mail: gethelp05@gmail.com
  Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este o poveste despre o experiență incredibilă pe care am avut-o când s-a destrămat căsătoria mea, pe care în cele din urmă am fost ajutată de Dr. Ilekhojie și promit să împărtășesc asta tuturor. L-am cunoscut pe dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să mă reunesc cu soțul meu în termen de 7 zile de la vremea reuniunii sale și să ne consolidăm căsnicia și să aducem pace și dragoste în căsătoria noastră. Familia soților mei care a vrut să ne despărțim își cere scuze pentru toate eforturile greșite de a ne separa căsătoria. pacea a fost restabilită acum în mine și în soțul meu și am avut o mare petrecere de Crăciun. Am găsit fericirea cu mine cu ajutorul doctorului Ilekhojie, pentru mai multe informații și pentru a-l contacta prin:
  E-mail: gethelp05@gmail.com
  Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Jana din Anglia. Trebuie să te respect pe tine și vrăjile tale pentru a face cunoscută tuturor această mărturie. M-am dus să văd alți scriitori de vrăji fără să văd rezultatele, tot ce doreau erau banii mei. Mi-aș dori doar să fi venit să te văd mai repede, am profitat de tine cât mai mult. Fostul meu soț a dispărut timp de un an, am mers peste tot și am căutat alți magi, dar nu au existat rezultate până când prietenul meu nu mi-a prezentat doctorul Pellar. După o vrajă de dragoste, am primit în cele din urmă un telefon de la el în mai puțin de 48 de ore. Vrajile sale au făcut minuni, iar soțul meu a fost din nou plin de dragoste. A fost ca un miracol! Deodată s-a întors cu flori spunând că ar trebui să i-l dau, am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu s-a pus în genunchi cerând iertare și l-am acceptat. Îmi lipsesc cu adevărat cuvintele și fericit, tu ești Dumnezeu trimis la mine și la toată familia mea. Și sunt din nou o femeie fericită. Vă mulțumesc foarte mult Dr. Pellar. Pentru oricine caută un lansator real, vă rugăm să îl contactați pe Dr. Pellar prin e-mail la drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Sunt aici pentru a vă împărtăși tuturor experiența mea. Despre cum s-a întors soțul meu, am fost căsătoriți de peste 9 ani și am avut doi copii. A mers bine cu noi și suntem mereu fericiți. Până într-o zi soțul meu a început să o facă
  să mă comport într-un mod pe care nu-l puteam înțelege, eram foarte confuz prin felul în care el mă trata și pe copii. Mai târziu în acea lună, nu a venit acasă și m-a chemat la divorț, am întrebat cu ce mă înșel.
  merită asta de la el, tot ce a spus că vrea un divorț mă urăște și nu mai vrea să mă vadă în viața lui, am fost nebun și, de asemenea, frustrat, nu știu ce să fac, am fost bolnav mai mult de 2 săptămâni din cauza divorțului. Îl iubesc atât de mult încât a fost totul pentru mine fără el viața mea este incompletă. I-am spus surorii mele despre starea mea actuală și ea mi-a povestit despre marele Lord BALI, l-am contactat pentru întoarcerea soțului meu la mine, mi-a spus că soțul meu a fost luat de o altă femeie, că soția lui mi-a explicat, de aceea mă urăște și vrea să divorțăm. Apoi m-a asigurat că în următoarele 48 de ore soțul meu se va întoarce la mine și la copii, după ce a terminat de aruncat vraja în următoarele 48 de ore soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze la telefon. a spus că încă mă iubește atât de mult încât nu știe ce i s-a întâmplat. Dar astăzi soțul meu și întreaga mea familie sunt din nou fericiți. Multe mulțumiri domnului BALI pentru ceea ce ați făcut. Astăzi nu ar fi fost altceva decât ajutorul tău. Contactați-l prin e-mail
  lordbali859@gmail.com sau whatsapp him pe +2349053472485
  (1) Îl vreau pe fostul tău înapoi.
  (2) Aveți întotdeauna coșmaruri.
  (3) Pentru a fi promovat în biroul dvs.
  (4) Vrei un copil.
  (5) Vrei să fii bogat.
  (6) vrei să-ți păstrezi soțul pentru tine pentru totdeauna.
  (7) necesitatea asistenței financiare.
  8) Vrei să deții controlul acelei căsătorii?
  9) Vrei să fii atras de oameni
  10) Lipsa copiilor
  11) are nevoie de un soț
  13) CUM SE OBȚINE LOTERIA
  14) VRAJA PROMOȚIONALĂ
  15) PROTECȚIA VRAJELOR
  16) VRAJA DE AFACERI
  17) MUNCĂ BUNĂ HECHIZO
  18) leac pentru orice boală.
  (19) Rezolvarea cazurilor E.T.C Contactați marele LORD BALI prin e-mail (lordbali859@gmail.com) sau whatsapp la +2349053472485 și rezolvați toate problemele.

  Komentaras

  Prieš kurį laiką su savo vaikinu išsiskyrėme, buvau nuniokotas, prisijungiau prie interneto ir radau keletą liudijimų apie meilės ratuką dr. Fayosa, kuris padėjo kai kuriems žmonėms sugrąžinti savo mylėtojus pas juos, iš pradžių maniau, kad tai sukčiai, bet po to perskaičiusi daugiau apie tai, nusprendžiau išbandyti, susisiekiau su daktaru Fayosa, kad jis padėtų suvienyti buvusį vaikiną ir mane, ir jis man pasakė, kad turėčiau palaukti, kol mano vaikinas grįš pas mane per 48 valandas po to, kai bus atliktas burtas. , Kitą dieną mano vaikinas parašė man laišką, prašydamas, kad jį paimčiau atgal. Dabar mes vėl kartu ir vėl džiaugiamės. Jei nemačiau tų liudijimų, niekada nebūčiau žinojusi, kad kažkas panašaus įmanoma, todėl nusprendžiau norėdamas pasidalinti savo liudijimu, kad kas nors kitas, kam to reikia, galėtų su juo susisiekti. Nebijokite, nesąžiningai ar nieko, susisiekite su juo el. paštu: Fayosasolusionhome@gmail.com arba Whatsapp / Viber +2348151918774

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, vreau să împărtășesc experiența pe care o am cu un jucător de vrăji numit Dr. Ajayi, el este un om foarte puternic binecuvântat de tatăl său principal pentru a ajuta oamenii cu diferite probleme de viață, treceam prin faza mai rea a vieții mele, deoarece soțul meu mi-a spus că vrea să divorțeze de nicăieri, l-am întrebat unde am greșit, dar el nu mi-a dat niciun răspuns, în schimb, s-a mutat din casă, a fost foarte ciudat, așa că am căutat ajutor atunci când l-am întâlnit pe Dr. Ajayi vrăjitor online, i-am explicat starea mea după niște consultații, am aflat că soțul meu este la secretarul său la serviciu și este sub vraja ei, marele turnător mi-a spus ce trebuie făcut și i-am urmat instrucțiunile. Astăzi, sunt o femeie mândră, deoarece soțul meu este acasă cu mine și ne așteptăm la al doilea copil, mulțumită dr. Ajayi, turnătorul de vrăji, dacă aveți nevoie de ajutorul unui turnător de vrăji pentru orice fel de problemă. Dr. Ajayi este corect persoană pentru un rezultat perfect și fiabil. Contactați e-mailul său: drajayi1990@gmail.com sau numărul Viber \ WhatsApp: +2347084887094

  Komentaras

  Serviciu excelent și uimitor despre cum să-ți recuperezi fostul. Cui îi poate interesa, am apreciat cu adevărat modul în care Great DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) și-a folosit îndrumarea și abilitățile intuitive ca antrenor de viață și empatia sa, de asemenea. să-mi aduc sufletul pereche înapoi la mine. Pentru 100 la sută din psihicii reali gratuiți, consultant pentru a vă readuce fostul și pentru a vă rezolva toate problemele generale sau problemele de suferință. partenerul meu m-a părăsit din cauza luptelor nesfârșite și a zăcut și am fost devastat de luni de zile și mi-am recuperat fericirea când l-am contactat. Singurul DR ISIKOLO The Great este singurul care te poate ajuta. Mi-a rezolvat problema. Mi-a readus-o pe fosta mea în 48 de ore de consultare. Luați legătura cu Marele e-mail DR ISIKOLO: puteți contacta e-mailul Dr Isikolo; isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl poți WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Serviciu excelent și uimitor despre cum să-ți recuperezi fostul. Cui îi poate interesa, am apreciat cu adevărat modul în care Great DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) și-a folosit îndrumarea și abilitățile intuitive ca antrenor de viață și empatia sa, de asemenea. să-mi aduc sufletul pereche înapoi la mine. Pentru 100 la sută din psihicii reali gratuiți, consultant pentru a vă readuce fostul și pentru a vă rezolva toate problemele generale sau problemele de suferință. partenerul meu m-a părăsit din cauza luptelor nesfârșite și a zăcut și am fost devastat de luni de zile și mi-am recuperat fericirea când l-am contactat. Singurul DR ISIKOLO The Great este singurul care te poate ajuta. Mi-a rezolvat problema. Mi-a readus-o pe fosta mea în 48 de ore de consultare. Luați legătura cu Marele e-mail DR ISIKOLO: puteți contacta e-mailul Dr Isikolo; isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl poți WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Voi fi pentru totdeauna îndatorat marelui DOCTOR ISIKOLO pentru repararea căsătoriei mele rupte. După ce soțul meu m-a părăsit pentru amanta lui 3 luni. Nu am crezut niciodată în vrăji până când prietenul meu nu mi-a făcut cunoștință cu el. La început, am fost sceptic în privința lui, pentru că am auzit multe despre falsele vrăjitoare, dar mi-am lăsat îndoielile în spate, pentru că eram disperat să-l recuperez pe soțul meu și am făcut în conformitate cu ceea ce mi-a spus să fac. Acum soțul meu s-a întors la doar 48 de ore de la contactarea lui. Trăiesc din nou fericit cu soțul meu după 6 luni de divorț și nu mă voi odihni până când nu va fi cunoscut în toată lumea. De asemenea, este specializat în vrăji de protecție, vrăji de loterie, vrăji de înălțime E.T.C. Conectați-vă cu DOCTOR ISIKOLO acum, e-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196. Site-ul web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Cu puțin timp în urmă, eu și prietenul meu ne-am despărțit, am fost devastată, am intrat online și am găsit câteva mărturii despre un drăguț de dragoste Dr Fayosa care ajutase unii oameni să-și aducă îndrăgostiții la ei, am crezut că este o înșelătorie la început, dar după citind mai multe despre asta, am decis să încerc, l-am contactat pe dr. Fayosa pentru a mă ajuta să-l reunesc pe fostul meu iubit și pe mine și mi-a spus că ar trebui să aștept ca prietenul meu să se întoarcă la mine în 48 de ore după ce vrăjeala a fost făcută , A doua zi, iubitul meu mi-a trimis un mesaj rugându-mă să-l duc înapoi, Acum suntem din nou împreună și suntem fericiți din nou, Dacă nu aș vedea acele mărturii, nu aș fi știut niciodată că așa ceva este posibil, De aceea am decis să-mi împărtășesc mărturia, astfel încât altcineva care are nevoie de acest lucru să îl poată contacta, de asemenea. Fără teamă, înșelătorie sau altceva, contactați-l prin e-mail
  Fayosasolusionhome@gmail.com sau Whatsapp +2348151918774

  Komentaras

  Cu puțin timp în urmă, eu și prietenul meu ne-am despărțit, am fost devastată, am intrat online și am găsit câteva mărturii despre un drăguț de dragoste Dr Fayosa care ajutase unii oameni să-și aducă îndrăgostiții la ei, am crezut că este o înșelătorie la început, dar după citind mai multe despre asta, am decis să încerc, l-am contactat pe dr. Fayosa pentru a mă ajuta să-l reunesc pe fostul meu iubit și pe mine și mi-a spus că ar trebui să aștept ca prietenul meu să se întoarcă la mine în 48 de ore după ce vrăjeala a fost făcută , A doua zi, iubitul meu mi-a trimis un mesaj rugându-mă să-l duc înapoi, Acum suntem din nou împreună și suntem fericiți din nou, Dacă nu aș vedea acele mărturii, nu aș fi știut niciodată că așa ceva este posibil, De aceea am decis pentru a-mi împărtăși mărturia, astfel încât altcineva care are nevoie de acest lucru să-l poată contacta, de asemenea.

  Komentaras

  Numele meu este Alexandra Madalina din Germania, eu și soțul nostru suntem căsătoriți de 10 ani și avem 3 copii minunați, soțul meu a fost mereu ocupat cu munca, dar când este sfârșit de săptămână, el ne scoate întotdeauna pe mine și pe copiii noștri la cină și cândva mergem la cumpărături împreună pentru că copiilor le place să cumpere lucruri, familia noastră a fost fericită până când soțul meu a plecat într-o călătorie de afaceri, când s-a întors a început să se comporte ciudat, nu mai avea timp pentru mine și copii, luna trecută a spus eu că s-a săturat de căsnicia noastră că vrea să divorțeze la început, am crezut că glumea până a ieșit din casă lăsându-mă pe mine și pe copii în pace, am fost cu sufletul la gură, nu am putut mânca zile întregi, am plâns și am plâns și copilul îi cerea întotdeauna tatăl lor și i-am mințit, nu mai puteam rezista. Am decis să caut cum să-l recuperez. Am dat peste e-mailul Dr.ODION Nu am vrut să-l trimit la început, dar știind Îmi pierd soțul, i-am trimis un e-mail și i-am explicat problema mea, mi-a răspuns mailul și i-a spus m e că mă va ajuta, va dura două zile să arunc vraja, după ce a terminat de aruncat vraja, mi-a spus că soțul meu se va întoarce în curând, a doua zi soțul meu s-a întors acasă cerșind Îl iert acum că trăim fericiți împreună , toate datorită doctorului ODION pentru salvarea căsătoriei mele. Dacă soțul sau soția ta te-au părăsit și vrei ca el sau ea să se întoarcă, bărbatul potrivit pentru a-i aduce înapoi este Dr.ODION, este un om bun, este un mesager trimis de Dumnezeu pentru a ne ajuta în timp de probleme, poate pune capăt problema dvs. trimiteți-i un e-mail la, (drodion60@yandex.com) sau puteți, de asemenea, să-l aplicați prin Whatsapp la +2349060503921.

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrăji de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 2 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu sunt Grace Patane, sunt aici pentru a împărtăși o mărturie despre modul în care Dr. ODION m-a ajutat. După o relație de 1/5 de ani cu iubitul meu, s-a schimbat brusc și a încetat să mă contacteze în mod regulat, avea să vină cu scuze pentru a nu mă vedea tot timpul. A încetat să mai răspundă la apelurile mele și la sms-urile mele și a încetat să mă mai vadă regulat. Apoi am început să-l prind cu fete diferite de mai multe ori, dar de fiecare dată îmi spunea că mă iubește și că are nevoie de ceva timp pentru a se gândi la relația noastră. Dar nu mă pot opri să mă gândesc la el, așa că am decis să intru online și am văzut atât de multe discuții bune despre acest jucător de vrăji numit Dr. ODION și îl contactez și îi explic problemele mele. Mi-a aruncat o vrajă de dragoste pe care o folosesc și după 24 de ore, iubitul meu s-a întors la mine și a început să mă contacteze în mod regulat și ne-am mutat împreună după câteva luni și a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât prietenii lui. În cele din urmă ne-am căsătorit și acum suntem căsătoriți fericiți de 3 ani cu un fiu. De când dr. ODION m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. De asemenea, puteți contacta acest jucător de vrăji și puteți stabili relația dvs. E-mail: (drodion60@yandex.com) Puteți să-l sunați și să-l WhatsApp prin numărul său +2349060503921

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrăji de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 2 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți readuce fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? Trimiteți un e-mail la DR ISIKOLO pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, am fost confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, m-am simțit atât de gol înăuntru. Până când am întâlnit pe DR ISIKOLO pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum scurt povestea lungă, înainte să o știu, în mai puțin de 48 de ORE, Soțul meu mi-a sunat și s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între amândoi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi mulțumirile și profunda recunoștință pentru tine, DR ISIKOLO, pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în aducerea lui înapoi la mine în doar 48 de ore de la puternica ta vrăjire și pentru că ți-ai folosit puterile superbe adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți readuce fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? Trimiteți un e-mail la DR ISIKOLO pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, am fost confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, m-am simțit atât de gol înăuntru. Până când am întâlnit pe DR ISIKOLO pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum scurt povestea lungă, înainte să o știu, în mai puțin de 48 de ORE, Soțul meu mi-a sunat și s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între amândoi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi mulțumirile și profunda recunoștință pentru tine, DR ISIKOLO, pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în aducerea lui înapoi la mine în doar 48 de ore de la puternica ta vrăjire și pentru că ți-ai folosit puterile superbe adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, sunt aici pentru a mulțumi dr. ODION pentru că m-a făcut din nou fericită, logodnicii mei m-au părăsit când erau pe cale să se căsătorească după 2 luni. Și am fost atât de frustrat să am o zi proastă. până când am fost online și arăt o recenzie a cuiva care postează o mărturie a unui doctor numit ODION, pe care l-am contactat de fapt și mi-a asigurat că nu ar trebui să-mi fac griji că prietena mea se va întoarce după ce va termina cu munca sa în 48 de ore . din păcate, întâlnesc o celulă pe telefonul meu și era prietena mea și mi-a spus că îi pare rău că ar trebui să-l iert că se întoarce pentru ca noi să fim împreună. Mulțumim lui DR ODION pentru munca sa amabilă. Dacă vă aflați în aceeași problemă, îl puteți contacta prin WhatsApp +2349060503921 sau prin e-mail (drodion60@yandex.com)

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, sunt aici pentru a mulțumi dr. ODION pentru că m-a făcut din nou fericită, logodnicii mei m-au părăsit când erau pe cale să se căsătorească după 2 luni. Și am fost atât de frustrat să am o zi proastă. până când am fost online și arăt o recenzie a cuiva care postează o mărturie a unui doctor numit ODION, pe care l-am contactat de fapt și mi-a asigurat că nu ar trebui să-mi fac griji că prietena mea se va întoarce după ce va termina cu munca sa în 48 de ore . din păcate, întâlnesc o celulă pe telefonul meu și era prietena mea și mi-a spus că îi pare rău că ar trebui să-l iert că se întoarce pentru ca noi să fim împreună. Mulțumim lui DR ODION pentru munca sa amabilă. Dacă vă aflați în aceeași problemă, îl puteți contacta prin WhatsApp +2349060503921 sau prin e-mail (drodion60@yandex.com)

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.