Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie neskaidriai vykdomą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės grupės vadovo paskyrimą, kuomet, galimai, yra proteguojamas vidaus...
Aki­vaiz­du, kad žmo­nių po­li­ti­nė at­min­tis la­bai trum­pa. Ka­dan­gi mes po­li­ti­kus ir par­ti­jas į val­džią vis dar ren­ka­me iš mei­lės, o ne iš iš­skai­čia­vi­mo, tai ta at­min­tis tam­pa...
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašunienę, įžvelgdamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo...
Mo­kyk­la pa­sta­ty­ta 1970 me­tais. La­bai grei­tai – per dve­jus me­tus. Tuo­me­tis Mi­nist­rų Ta­ry­bos Pla­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­san­dras Drob­nys, ki­lęs iš Rai­ti­nin­kų kai­mo,...
Va­kar „Dzū­ki­jos van­de­nys“ jau pra­dė­jo va­ly­ti ben­dro­vės nuo­te­kų va­lyk­lo­je su­kaup­tą pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ge­sin­to gais­ro van­de­nį. Toks spren­di­mas...
Spalio viduryje kilus vienam didžiausių gaisrų Lietuvoje, po to sekusios 10 parų buvo sunkiausios gyvenime ne tik Alytaus merui Nerijui Cesiuliui, bet ir visai jo šeimai. „Ir burbėjau, ir pykau, bet...
Vidaus reikalų ministerijos sudaryta darbo grupė baigė tyrimą dėl Alytaus įmonėje „Ekologistika“ kilusio gaisro gesinimo organizavimo eigos.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kė dvie­jų jai ne­pa­lan­kių...
Jau mi­ru­sios Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos įkū­rė­jas, bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas, bet ge­riau­siai ži­no­mas kaip pra­mo­gų ver­slo van­de­ny­se sėk­min­gai nar­dan­tis ban­gi­nis, Arū­nas...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai su pus­šim­čiu trak­to­rių su­va­žia­vo į Aly­tų, taip pri­si­dė­da­mi prie vie­no pro­tes­to ak­ci­jos „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ eta­po....
Alytaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (ESK) ekstremalios padėties Alytaus rajone neatšaukė.
Pradėta Alytaus Didžiosios Dailidės ežerėlio paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statyba. Šiuo metu Alytaus miesto pietinio pramonės rajono teritorijoje surenkamos nevalytos paviršinės...
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, nuo šios savaitės dar daugiau Alytaus rajono ūkininkų atnaujinti leidimai tiekti...
Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau" paraiškas kultūros, sporto, švietimo, jaunimo sričių projektų finansavimui gauti. Iniciatyvos...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.