Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je iš vals­ty­bės re­zer­vo skir­ta per 1 mln. eu­rų Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro...
Aly­taus mies­to cen­tre, Pul­ko g. 28, gy­ve­nan­ti 86-erių Ire­na Či­rie­nė yra vie­na iš ne­dau­ge­lio šios Dzū­ki­jos sos­ti­nės da­lies gy­ven­to­jų, ne­tu­rin­čių bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų ir...
Aly­taus ra­jo­no Dau­gų mies­to vie­no dau­gia­bu­čio Eže­ro gat­vė­je gy­ven­to­jai krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę dėl, jų nuo­mo­ne, per ar­ti na­mo lan­gų nu­ma­to­mų sta­ty­ti...
Jau įsi­tei­sė­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­tis, ku­ria ži­no­mam ša­ly­je ver­sli­nin­kui, 59-erių Lai­mu­čiui Pin­ke­vi­čiui,...
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Laurynas Kasčiūnas ir Dainius Kreivys įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paskelbti nedarbo diena, o gegužės 1-ąją – išbraukti iš nedarbo dienų sąrašo.
Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, pra­dė­tas sta­ty­ti pen­kių aukš­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas su bu­tais. Šiuo me­tu jau...
Nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos ypač pa­to­ge­niš­kas, grei­tai plin­tan­tis paukš­čių gri­pas H5N8 pra­dė­tas fik­suo­ti kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Iki šiol čia jau fik­suo­ta de­šimt šios...
Sausio 15 d. Seimo Žmogaus teisių komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, surengė pasitarimą dėl sandėliuojamų padangų gaisro Alytuje priežasčių ir pasekmių, gaisro suvaldymo, išmoktų pamokų....
Gavusi ekspertų rekomendacijas ir siūlymus dėl Punios šilo apsaugos tikslų nustatymo Aplinkos ministerija prašo juos koreguoti – netaikyti, ekspertų nuomone, reikalingų apsaugos tikslų daliai Punios...
Akies vėžys – retinoblastoma – tokia diagnozė vieno mėnesio sūnui Adrijui aptemdė regėjimo negalią turinčių tėvų 23 metų Deimantės ir 29 metų Nerijaus Jasių džiaugsmą, tačiau ne viltį, kad viskas bus...
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rei Dei­man­tei Lau­my­tei. Ji šias pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu su...
Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pra­ėju­sio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ pra­ne­ši­mai apie...
Opozicijos lyderis socialdemokratas Julius Sabatauskas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovų Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės samprotavimus apie patekimo į Seimą kartelės nuleidimą...
Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija ir Teismų įstatymu bei gavęs Teisėjų tarybos patarimą, pasirašė dekretą, kuriuo atleidžia Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėją Vaidutę...
Ket­vir­ta­die­nį, sau­sio 9-ąją, apie 8 val. 30 min. skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko Va­rė­nos ra­jo­ne, ke­lio Nau­jie­ji Val­ki­nin­kai–Dau­gai–Aly­tus 14-ąja­me ki­lo­met­re. Eis­mo įvy­ky­je...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.