Ket­vir­ta­die­nį lais­vės ko­vų da­ly­viai, mies­to va­do­vai, po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai tu­rė­jo pro­gos pir­mie­ji ap­žiū­rė­ti Se­na­mies­čio skve­re ką tik pa­sta­ty­tą pa­min­klą Dai­na­vos...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta šios ir kai­my­ni­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai, ku­ria...
Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, va­ka­rykš­tės dienos, rug­sė­jo 25-osios, duo­me­ni­mis, iš aš­tuo­nių pas­ta­ruo­ju me­tu ko­ro­na­vi­ru­su...
In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės ir tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je ži­nių bei įgū­džių, įgy­tų mo­kyk­lo­je ar uni­ver­si­te­te, vi­sam gy­ve­ni­mui ne­pa­kan­ka. No­rint pri­si­tai­ky­ti, iš­lik­ti...
Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dėl 2019 m....
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tas...
Švie­ti­mas – vie­na iš Lie­tu­vos sri­čių, ku­rios pro­ble­mas daž­niau­siai ak­cen­tuo­ja po­li­ti­kai, mo­ky­to­jai ir moks­lei­viai. Vi­si no­ri su­kur­ti ge­rą švie­ti­mo sis­te­mą, šiuo me­tu...
Ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai tu­ri 101 prie­žas­tį kė­sin­tis į jū­sų kom­piu­te­rį, pa­sky­rą, duo­me­nis. To­dėl di­džiau­sia klai­da – gal­vo­ti, kad esa­te nie­kam ne­įdo­mus. „Ar esa­te...
Tik­riau­siai ne vel­tui tei­gia­ma, jog vie­ny­bė­je – stip­ry­bė. Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės (ŽŪKB) „Pie­no gė­lė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Kuz­mins­kas tvir­ti­no, jog...
Prieš 10 dienų užsidaręs „Dzūkijos dvaro“ restoranas šį trečiadienį, rugsėjo 23 dieną, vėl atveria duris lankytojams. Dėl darbuotojai nustatyto COVID-19 viruso, vadovaujantis rekomendacijomis ir...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 18-ąją, po pie­tų pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės per 40 me­tų tu­rin­čiai alytiškei gy­dy­to­jai nu­sta­ty­tas...
Lie­pos mė­ne­sį ra­šiau apie skulp­to­rių ple­ne­rą Dau­guo­se. Ra­šy­da­ma apie jį su­ži­no­jau, ne tik ko­kios žu­vys plau­kio­ja Dau­gų eže­re, bet ir Bo­nos Sfor­cos le­gen­dą iš­gir­dau, kaip...
Nors šie­met ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (NT) įsi­gy­ti pla­na­vę ša­lies gy­ven­to­jai ti­kė­jo­si itin spar­taus bu­tų, skly­pų, so­dų ir ki­to­kio NT kai­nų ma­žė­ji­mo, kol kas jo ne­ma­ty­ti....
Alytaus miesto savivaldybė informuoja, kad rugsėjo 18 d. S. Kudirkos ligoninės medikei nustatyta COVID-19 infekcija. Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto...
Šią sa­vai­tę aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui pra­dė­jo va­do­vau­ti klu­bo at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Da­lius Sin­ke­vi­čius. Jis pa­kei­tė 23-ejus me­tus vir­ši­nin­ku bu­vu­sį...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.