Pas­ta­ruo­ju me­tu, kaip nie­ka­da anks­čiau, Lie­tu­vai už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je ten­ka la­bai di­de­li iš­ban­dy­mai. Sei­mo spren­di­mu pir­mą­kart dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų...
Visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus.
Alytaus miesto savivaldybė kviečia gyventojus susipažinti su Alytaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projektais bei teikti...
At­si­žvel­giant į nu­sta­ty­tus CO­VID-19 pan­de­mi­jos val­dy­mo rei­ka­la­vi­mus, šiais me­tais Ka­lė­dų eg­lu­tės įžie­bi­mo ir Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022 me­tais...
Ledinis vanduo – patikimiausia apsauga nuo virusų. Šalto vandens entuziastus nepageidaujami virusai dažniausiai aplenkia, o, jeigu ir užsuka „į svečius“, tai ilgam neužsibūna. Grūdinimasis – vienas iš...
„Bai­gė­si iš­skir­ti­nis Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros (CPVA) pro­jek­to „In­teg­ruo­jan­ti in­fra­struk­tū­ra“ kon­kur­sas „Aš – sa­vo kraš­to am­ba­sa­do­rius“, fi­nan­suo­ja­mas...
Prieš dve­jus me­tus Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Ro­tu­šės aikš­tė­je šur­mu­lia­vo jau­ni­mas, bet vi­sai ne to­dėl, kad bū­tų lau­kę di­džių­jų me­tų šven­čių. Tuo­met į mies­te dar ne­ma­ty­to dy­džio...
Va­kar Aly­taus mies­to te­at­re iš­da­ly­ti ju­bi­lie­ji­nio X te­at­rų fes­ti­va­lio „Com•me­dia“ ap­do­va­no­ji­mai, ren­gi­nys at­si­svei­ki­no iki ki­tų me­tų. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad jo­kie...
But­ri­mo­nių jau­ni­mo aso­cia­ci­ja „Už­au­gę ant laip­tų“ ak­ty­vaus vie­ti­nio jau­ni­mo su­bur­ta telk­tis ir vie­ny­tis pra­smin­gai ir vi­suo­me­nei nau­din­gai veik­lai. Jau pir­mie­ji...
Šiandien pasaulyje minimas Dosnumo antradienis (ang. Giving Tuesday). Tai diena, kurios metu daugelyje šalių žmonės skatinami daryti gerus darbus ir aukoti savo laiką bei lėšas socialinėms...
Lap­kri­čio 25 die­ną mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos prieš mo­te­rų prie­var­tą die­na. Ta pro­ga Ro­tu­šės aikš­tė­je at­si­ra­do oran­ži­nės du­rys su sim­bo­li­niu įė­ji­mu į pa­sau­lį be smur­to,...
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nuo va­sa­rio pa­bai­gos vei­kian­tis Skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so cen­tras nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 3-io­sios per­si­kels į po­li­kli­ni­ką....
Lietuvoje į doktorantūros studijas kasmet įstoja apie 600 doktorantų. Pagal įvairius tyrimus jų nebaigia ir akademine bendruomenė palieka net 20–50 proc. Su kokiais sunkumais susiduria doktorantai,...
Merkio rinktinės partizano, politinio kalinio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Laisvės premijos laureato Juozo Jakavonio-Tigro laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 26 d.
Aly­taus mies­te re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Gil­me­ra“, už­si­i­man­ti ke­lių ir gat­vių tvar­ky­mu bei sta­ty­bo­mis, va­sa­rą as­fal­ta­vo Aly­taus ra­jo­no, Pu­nios se­niū­ni­jos, Kru­žiū­nų kai­mo...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.