Dėl gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisija rekomenduoja Alytaus, Punios, Butrimonių, Alovės, Pivašiūnų seniūnijų gyventojams likti namuose, užsanda
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai teks grą­žin­ti 484 tūkst. 424 eu­rus iš­mo­kė­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų dėl Dau­gia­funk­cio pra­mo­gų ir...
Sei­me po svars­ty­mo pri­tar­ta Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, pa­gal ku­rias vi­siems 75 me­tų ir vy­res­niems as­me­nims kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai ir me­di­ci­nos pa­gal­bos...
Šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­jo Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me gy­ve­nan­čiai aly­tiš­kei Eg­lei Ar­laus­kai­tei pa­lan­kus Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas, ku­riuo Aly­taus...
Į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją krei­pė­si Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius, pra­šy­da­mas...
Spa­lio pra­džio­je Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke vy­ko „vėž­lia­ka­sis“. Par­ko dar­buo­to­jai kar­tu su Lie­tu­vos zo­o­lo­gi­jos so­do spe­cia­lis­tais iš gam­tos bu­vei­nių iš­ka­sė 42...
Rug­sė­jo vi­du­ry­je at­šiau­raus vė­jo šuo­ras pra­skrie­jo tarp dvie­jų Aly­taus mies­to va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...
„Nie­kas ne­si­ruo­šia nei jo trauk­ti, nei jo skan­din­ti – bus tik­ri klau­si­mai, gar­bin­ga dis­ku­si­ja“, – apie klau­si­mų su­dė­tin­gu­mą at­si­lie­pia EP Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos...
Ir vėl ru­de­nė­lis. Ir vėl pil­kos die­nos. Spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, jos – į dep­re­si­ją va­ran­čios. Vie­nas iš de­vy­nių jos pa­grin­di­nių simp­to­mų yra ne­su­ge­bė­ji­mas su­si­kaup­ti bei...
Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­ėmus vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus 70 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta skir­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui...
Šian­dien Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­le su­si­klos­čiu­si ne­įpras­ta si­tu­a­ci­ja – čia nuo rug­sė­jo vi­du­rio li­ko tik vie­nas dar­buo­to­jas. Tad...
Taip va­kar nu­spren­dė po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je šioms mies­to ben­druo­me­nės ini­cia­ty­voms...
Aly­taus bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Ei­mu­čio Pet­raus­ko tei­gi­mu, šie­met bi­tės me­daus pri­ne­šė ne­ma­žai, Aly­taus ra­jo­no bi­ti­nin­kai jo kie­kiu ne­si­skun­džia. „Pro­ble­ma...
Taip sa­kė bu­vęs par­ti­za­nas Al­gir­das Jo­nas Rau­lič­kis-Apuo­kas va­kar vy­ku­sia­me jo ben­dra­žy­gių Ka­zi­mie­ro Pyp­lio-Ma­žy­čio ir Juo­zo Ma­ka­re­vi­čiaus-Žil­vi­čio 70-ųjų žū­ties...
„Meilė niekada nesibaigia. Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.“ Tėvas Stanislovas
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.