„Meilė niekada nesibaigia. Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.“ Tėvas Stanislovas
Va­do­vau­jan­tis ge­gu­žės vi­du­ry­je pri­im­ta ir tą pa­čią die­ną įsi­tei­sė­ju­sia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė pa­rei­gų jau...
„Per 10 me­tų to­kių pras­tų me­tų kaip šie nė­ra bu­vę. Iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­vy­ku­si ko­mi­si­ja pa­tir­tą ža­lą įver­ti­no 82 pro­cen­tais, ta­čiau re­a­li si­tu­a­ci­ja, ko...
Šį mė­ne­sį Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se jau ne­li­ko nė vie­no ma­žy­lio, taip pat čia nu­sto­jo vei­kęs gy­vy­bės lan­ge­lis, ku­ria­me kū­di­kius ga­lė­jo...
Jau ge­rą de­šimt­me­tį Len­ki­jos vals­ty­bė pi­gio­mis mais­to ir pra­mo­nės pre­kė­mis pre­ky­bos cen­truo­se ku­ria ge­ro­vę sa­vo is­to­ri­niams kai­my­nams – mums, lie­tu­viams. Ar­ti Len­ki­jos...
Taip pa­reiš­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl Na­cio­na­li­nei že­mės...
Pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to cen­tre, Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­to­je, ne­to­li čia esan­čios de­ga­li­nės, iš au­to­mo­bi­lio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba vai­siais ir...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų na­rų sken­duo­lio pa­ieš­kos Aly­taus ra­jo­ne Aly­taus se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Ta­lo­kių eže­re...
Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los kaip ir dau­gu­ma ša­lies švie­ti­mo įstai­gų nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko va­kar. Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė ry­te bu­vo nu­ma­ty­ta ir Dau­gų Vla­do...
Gra­žiai pa­mi­nė­jo­me Bal­ti­jos ke­lio tris­de­šimt­me­tį. Tos die­nos žo­džiais ne­nu­sa­ko­mas jau­du­lys dar dau­ge­liui gy­vas šir­dy­se. Lai­min­gi vi­si, ga­lė­ję da­ly­vau­ti ta­me...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį 22 va­lan­dą 50 mi­nu­čių Aly­taus ra­jo­ne, Dau­guo­se, ben­dra­bu­čio kie­me, ras­tas 2009-ai­siais gi­męs ber­niu­kas. Jis dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų at­vež­tas į...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bir­že­lio pra­džio­je, ver­tin­da­ma dau­giau kaip 800 Dau­gų ir jo apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si į sa­vi­val­dy­bę dėl van­dens...
Aly­taus ra­jo­no Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos Ūd­ri­jos kai­mo Bi­ru­tės gat­vė bu­vo as­fal­tuo­ta be­veik prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Per tą lai­ką as­fal­to dan­ga stip­riai su­si­dė­vė­jo,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja kiek­vie­no po­sė­džio me­tu iš­nag­ri­nė­ja ke­lias de­šim­tis siū­ly­mų, ku­riuos tei­kia įmo­nės ir gy­ven­to­jai. Pa­pras­čiau­sias...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.