Bir­že­lio pa­bai­go­je į Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą krei­pė­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­tas, vie­šo­ji įstai­ga Gam­tos pa­vel­do fon­das bei...
Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl...
Bai­si gė­da pri­si­pa­žin­ti, jog lig šiol esu ne­per­skai­tęs pa­sau­li­nio gar­so ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo Dže­ro­mo Da­vi­do Se­lin­dže­rio (Je­ro­me Da­vid Sa­lin­ger) ro­ma­no „Ru­giuo­se prie...
Pir­ma­die­nį ne­nu­ma­ty­ta­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris nu­ma­tė, kad žmo­nės,...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl situacijos Alytaus kolegijoje. Generalinės prokuratūros prašoma ištirti, ar formuojant Alytaus kolegijos valdymo organus ir...
Taip sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis va­kar su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su mies­to ža­liuo­sius plo­tus pri­žiū­rin­čių ben­dro­vių at­sto­vais. Toks su­si­ti­ki­mas su­reng­tas...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą už in­dė­lį į mies­to plėt­rą, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą mies­to...
Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė ne­rū­ky­mo vie­tą 5 met­rų at­stu­mu ap­link But­ri­mo­nių mies­te­lio cen­tre esan­tį fon­ta­ną. Tai bus...
Kai­miš­kų­jų vie­to­vių mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai – tai tre­jus me­tus tru­kęs Lie­tu­vos pa­što pro­jek­tas, baig­tas šį va­sa­rį, kai dar­bą pra­dė­jo pas­ku­ti­niai 49 mo­bi­lie­ji...
Birželio 23-iąją Kauno apygardos prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimos vagystės, kurią, pasak pranešėjo, įvykdė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos...
Ar žinojote, kad fotogeniškiausias Lietuvos vietas atrasti galima ne tik turistų numylėtose ir virtualiomis širdelėmis apdalintose sostinės gatvelėse, ant Galvės ežero pakrantės ar ant skardžio krašto...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros raš­tas, ku­riuo pra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ri taip pat yra ir Aly­taus mies­to te­at­ro me­no ta­ry­bos na­rė, ir Sei­mo na­rys...
Šią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai nu­spręs, ar pri­tar­ti siū­ly­mui steig­ti 7 pa­pil­do­mas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes...
Šią sa­vai­tę Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė iš­kart įsi­tei­sė­ju­sį spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos per­nykš­čio...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.