Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai at­siun­tė raš­tą dėl vals­ty­bės, kon­kre­čiai – šios mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus...
Jau tre­čią kar­tą Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­tas“ sa­va­no­rių su­ruoš­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė siun­ta pa­sie­kė Ve­re­bie­juo­se įkur­din­tus mig­ran­tus. Šį kar­tą jiems nu­vež­ta šil­tų žie­mi­nių...
Šį sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, visi augalų mylėtojai ir augintojai rinksis į Moki-veži aikštelę. Čia nuo pat ryto, nuo 10 valandos, vyks specializuota sodinukų mugė „Aš sodinu“. Į Alytų atvyksta...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius kiek­vie­ną die­ną iki dar­bo pa­bai­gos iš švie­ti­mo įstai­gų gau­ną in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­ti­nių...
Rug­sė­jo 17-ąją vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tas kon­kur­sas Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti. Ja­me bu­vo du...
Su Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Lau­ry­nu Kas­čiū­nu ka­vi­nė­je „mė­si­nė­ja­me“ Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro...
Aly­tiš­kio Ta­do Je­fi­šo­vo gy­ve­ni­mas – kaip ame­ri­kie­tiš­ki kal­ne­liai. Prieš de­šimt­me­tį jie Ta­dą bu­vo nu­bloš­kę į to­kią gi­lią pra­ra­ją, iš ku­rios tik vie­nas ki­tas pa­ky­la....
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), ad­mi­nist­ruo­jan­tis at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, pir­mą­kart bu­vo pa­skel­bęs...
Ieš­ko­da­mi ver­slo plėt­ros ga­li­my­bių, smul­kių­jų ūkių sa­vi­nin­kai vis daž­niau ko­o­pe­ruo­ja­si ben­drai veik­lai. Ro­kiš­kio ra­jo­no gal­vi­jų au­gin­to­jas Al­man­tas Še­dys džiau­gia­si...
...Rug­sė­jis ne­ti­kė­tai iš­si­ne­šė į Am­ži­ny­bę cha­riz­ma­tiš­ką va­do­vę, il­ga­me­tę Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rę Ni­jo­lę Re­gi­ną Ja­siu­kė­nie­nę.
„Šian­dien mus apė­mė tik­ra ši­ka­vo­nė“, – dau­ge­lio jau pa­mirš­tu dzū­kiš­ku žo­džiu, ku­ris reiš­kia sėk­mė, į kar­pi­nių pa­ro­dos ati­da­ry­mą ir kny­ge­lės dzū­kiš­ka tar­me su kar­pi­nių...
Medicininė apranga be jokios abejonės reikalinga bet kuriose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems žmonėms. Medicininė apranga yra ne tik kasdienė darbo uniforma, tačiau taip pat ir reikšminga...
Aly­tiš­kei In­drei Ba­bars­kai­tei vai­kys­tė­je te­ko iš­kęs­ti ke­le­tą ope­ra­ci­jų, nuo­la­ti­nį re­a­bi­li­ta­ci­nį gy­dy­mą, įvai­rias ki­tas pro­ce­dū­ras, kad ga­lė­tų vaikš­čio­ti. Da­bar ji...
„Švie­sos die­na“ šie­met įsi­kū­rė vie­na­me se­niau­sių ir švie­siau­sių Aly­taus pa­sta­tų – Si­na­go­go­je. „Gai­la, kad Aly­tu­je ne­be­li­ko žy­dų ben­druo­me­nės, ta­čiau džiau­giuo­si, kad šie...
Pradėjus skaičiuoti pirmąsias rudens dienas, į Alytų tradiciškai atvyksta didžioji rudens mugė. Kasmet didelio alytiškių dėmesio sulaukianti mugė šiais metais vilios išskirtiniais Lietuvos kūrėjų ir...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.