Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, gra­žiau­sias ge­o­met­ri­nio pla­no tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos par­kas ir Aly­taus sim­bo­lis Mies­to so­das džiu­gi­na aly­tiš­kius ir jiems rū­pi. Tai liu­di­ja ir...
Ne­se­niai dėl gau­tų gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų ne­de­ra­mu jau­ni­mo el­ge­siu Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja nu­spren­dė ap­ri­bo­ti eis­mą į jau­ni­mo trau­kos cen­tru ta­pu­sį Dai­nų slė­nį. Tiek...
Jau aš­tun­tą kar­tą vos įšo­kus į nau­jus me­tus Aly­taus gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai yra pa­kvie­čia­mi pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms gy­ve­ni­mo sri­tims...
Dau­giau kaip prieš me­tus su­for­muo­tai Sei­mo so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jai ėmė­si va­do­vau­ti Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Nie­ka­da jo­kiai ki­tai par­ti­jai ne­pri­klau­sęs, ne­se­niai sa­vo...
Aly­tu­je prieš ke­le­tą mė­ne­sių veik­ti pra­dė­jo aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“, ku­ri rū­pi­na­si be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų ge­ro­ve – gel­bė­ja juos iš grės­min­gų si­tu­a­ci­jų,...
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais, ku­rio me­tu pa­siū­ly­ta grįž­ti prie su­ma­ny­mo pa­sta­ty­ti Pir­mo­jo Aly­taus...
Ži­nu­tės ir gar­so įra­šai, ku­riuo­se aly­tiš­kė mo­ti­na gra­si­na kaž­ką pa­da­ry­ti vie­ne­rių me­tų duk­re­lei, plūs­ta ją ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais ir aiš­kiai gir­di­si kū­di­kio klyks­mas,...
Kaip ir kas­met, kai ku­riems na­mi­nių gy­vū­nų au­gin­to­jams Nau­jie­ji me­tai pra­si­de­da liūd­no­mis gai­do­mis, nes nau­ja­me­ti­niai fe­jer­ver­kai ir pe­tar­dos pa­da­ro ne­ati­tai­so­mos...
PRO MEMORIA Romualdas Vytautas Maksimavičius 1939 06 02–2019 01 01
„Nau­ja­me­tė nak­tis Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­ly­gin­ti bu­vo ra­mi“, – taip si­tu­a­ci­ją api­bū­di­no Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė Eg­lė Ka­čins­kie­nė....
Šūs­nys su­rū­šiuo­to, su­pa­kuo­to plas­ti­ko – per­dirb­ti pa­ruoš­tų ant­ri­nių ža­lia­vų – stirk­so at­lie­kų tvar­ky­to­jų ba­zė­se. Ir tai – ne tik Lie­tu­vos pro­ble­ma. Ki­ni­ja už­kir­to jų...
Mū­sų ben­dri­jo­je, jun­gian­čio­je Kaš­to­nų g. 20 na­mo gy­ven­to­jus, vis dar ne­rims­ta pa­si­pik­ti­ni­mas dėl verks­min­go, bet anaip­tol ne tik­rais fak­tais ar įro­dy­mais pa­grįs­to Mil­dos...
Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu yra rengiamas Ulonų, Santaikos gatvių ir dalies Pulko gatvės rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas. Dėl pateiktų projektinių pasiūlymų...
Šeš­ta­die­nį Aly­tu­je pa­skli­do vi­sų lauk­ta ka­lė­di­nė dva­sia, cen­tri­nes mies­to gat­ves ap­švie­tė šven­ti­niai ži­bu­riai. Be­li­ko tik at­si­duo­ti ad­ven­to ra­my­bei ir lauk­ti...
Su­si­ti­ki­me su Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jais mies­to va­do­vai su­lau­kė klau­si­mų apie lai­ki­nus laip­tus iš Pi­lia­kal­nio gat­vės, ve­dan­čius ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to. ...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.