Ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 29-ąją, vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis tu­rė­tų pa­tek­ti į šių ta­ry­bų is­to­ri­ją, – pir­mą­kart at­mes­ta pa­teik­ta svars­ty­ti...
Va­kar, spa­lio 30-osios, ry­tą pa­aiš­kė­jus, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dviem Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus dar­buo­to­jams, sky­rius tuoj pat...
Nuo me­tų pra­džios iki pa­bai­gos pri­ima­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mai pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (to­liau – KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los...
Artėjant ilgajam Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgaliui Sveikatos apsaugos ministerija primena, jog dėl itin nepalankiai susiklosčiusios epidemiologinės situacijos šalyje gyventojai privalo laikytis...
Viešojoje erdvėje prasidėjus diskusijoms, kokiais būdais saugu vykti į mobilius punktus išsitirti dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19), Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena galimybes ir...
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad visoje šalyje nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. galioja neformalaus švietimo veiklų ribojimai. Dienos ar ilgesnio laikotarpio stovyklos, mokinių...
Alytaus rajone Covid-19 serga 9 asmenys, savizoliacijoje beveik 200 asmenų. Artėjant ilgajam Vėlinių savaitgaliui gyventojai privalo būti ypač atsakingi lankydami artimųjų kapus.
Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina visus gyventojus būti sąmoningais ir likti namuose, jei yra jaučiami koronavirusui (COVID-19)...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Spalio 30–lapkričio 5 dienomis rodome: DRAKONO RAITELIS (V) 13:00 - lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai RAGANOS (N-7) 15:30 – nuotykių komedija...
Va­kar die­nos, spa­lio 28-osios, popietės duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 26 Aly­taus mies­to ir 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 įsi­su­ko į tris mies­to švie­ti­mo įstai­gas....
Pa­va­sa­rį už­klu­pus pan­de­mi­jai ir mo­kyk­loms pra­dė­jus dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­las sku­biai ap­rū­pi­no pa­pil­do­mais...
Sie­kian­tiems to­bu­lė­ti ūki­nin­kams – ge­ra ži­nia. Nuo lap­kri­čio 20 iki gruo­džio 21 die­nos jie ga­li pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP)...
Ne­se­niai elek­tro­ni­niu pa­štu iš­mo­kęs nau­do­tis 78 me­tų vil­nie­tis Alek­san­dras vi­sas są­skai­tas už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas da­bar ma­to sa­vo kom­piu­te­rio ek­ra­ne. „Dau­giau...
Įtariama, kad Alytaus rajone, Radžiūnų kaime, veikiančio pramogų parko „Tarzanija“ vadovai galėjo nuslėpti ne mažiau kaip 26 000 eurų gautų pajamų iš veiklos ir juos pasisavinti. Įtarimai dėl galimai...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, 68-ose ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vy­ko ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Ant­rą­kart Sei­mo na­rius šio­se apy­gar­do­se rin­ko ir Aly­taus...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.