Lietuvos ir viso pasaulio automobilių rinką stabdo sparčiai kylančios dalių kainos ir jų trūkumas, geopolitiniai iššūkiai, augantys taršos mokesčiai bei besikeičiantys vartotojų poreikiai. Tai skatina...
Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je, Sta­ty­bi­nin­kų ir Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žo­je, įvy­ko skau­di ava­ri­ja, ku­rios me­tu dėl ga­li­mai di­de­lio grei­čio „BMV“ au­to­mo­bi­lio va­ruo­to­jas...
Jau ant­rus me­tus iš ei­lės gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas ge­gu­žės mė­ne­sį pa­va­sa­riš­kai pra­džiu­gina ma­mas – do­va­no­ja gro­žio po­ky­čius Ma­mos die­nai skir­to kon­kur­so...
Gegužės 13-ąją vykusiame Lietuvoje veikiančių karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centrų atstovų pasitarime, dalyvaujant savivaldybių administracijų ir Vidaus reikalų ministerijos vadovams,...
Ste­bė­da­mas sun­kius Va­ka­rų vals­ty­bių trūk­čio­ji­mus, ne­su­ge­bė­ji­mą su­si­tar­ti dėl pa­čių skaus­min­giau­sių ag­re­so­rei Ru­si­jai skir­tų eko­no­mi­nių sank­ci­jų – naf­tos ir...
2019 me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Aly­tu­je bu­vo re­gist­ruo­ti 71 tūkst. 55 in­di­vi­du­a­lie­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. 1 tūkst. Aly­taus mies­to...
Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­trau­kė pa­tal­pų te­at­re nuo­mos su­tar­tį su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­ta vie­šą­ja įstai­ga spor­to...
Ūkininkas Valentinas Genys juokauja: visą darbą už dyką jo ūkyje nudirba dirvožemio bendruomenė. Jam reikia tik stebėti ir pasirūpinti tais milijardais gyvasties, kurie aprūpina mus visus kokybišku...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, su­de­ri­nus su jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ge­gu­žės 13-osios ne­be­lie­ka CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riaus...
Šiuolaikinis pasaulis modernėja ne tik išmaniųjų įrenginių, bet ir automobilių industrijoje. Tiesa, su visu šiuo tobulėjimu, ugdomas naujos savybės ir įpročiai, kaip: gamtos ir aplinkos tausojimas,...
Metas žaisti kompiuterinius žaidimus dar lengviau ir dar smagiau su modernia įranga.
Prieš dve­jus me­tus du­ris at­vė­ru­sios ka­vi­nės „Ka­vos skve­ras“ jau­kią at­mo­sfe­rą kū­rė an­ti­kva­ri­nis pia­ni­nas, ku­rį ka­vi­nės sa­vi­nin­kas Gied­rius Pla­tū­kis va­di­no jo vi­zi­ti­ne...
Vis la­biau šil­dan­ti sau­lė vi­lio­ja į gat­ves, par­kus, skve­rus. Bun­dan­čios gam­tos vaiz­dai nu­tei­kia ma­lo­niai. Pa­sė­dė­ti sau­lės ato­kai­to­je su puo­de­liu ka­vos, ar­ba­tos ar tie­siog...
Nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros du pre­ky­bos cen­trus Ru­si­jo­je ne­tie­sio­giai val­dan­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras, Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ne­ke­ti­na jų...
Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, panašu, kad dar nuo kadencijos pradžios išryškėjusios trintys tarp šalies vadovo Gitano Nausėdos ir premjerės Ingridos Šimonytės liko antrame plane. Vis dėlto,...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.