Kaip skel­bia vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras, 2020-ai­siais Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ta 32,8 tūkst. bu­tų par­da­vi­mų, ar­ba 8 proc. ma­žiau nei 2019-ai­siais, 12,8 tūkst. in­di­vi­du­a­lių...
Va­kar, sau­sio 20-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės stei­gė­ja mies­to sa­vi­val­dy­bė iš šios gy­dy­mo įstai­gos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo...
Darbo knygos jau seniai yra tapusios veiklių ir produktyvių žmonių pagalbininkės. Darbo knyga leidžia efektyviai planuoti savo kasdienybę, fiksuoti mintis ir idėjas, nepamiršti darbinių ar asmeninių...
Nepageidaujami plaukeliai ant veido virš viršutinės lūpos arba ant smakro srities – opi problema, su kuria susiduria dažna, ypač tamsiaplaukė, moteris. Žinoma, yra daugybė būdų, kaip pašalinti...
Daugumai žmonių kiekvienas rytas prasideda kavos puodeliu: vieni juo spėja pasimėgauti namuose, kiti pakeliui į darbą, o treti kavą gurkšnoja jau jame. Kiekvienas mėgstantis kavą žino, kad gera kava...
Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti du ne­nau­do­ja­mus, pri­va­tiems as­me­nims...
Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­vo po­tvar­kiu sky­rė po 300 eu­rų pre­mi­jas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams „už pa­pil­do­mą...
Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis jau pa­do­va­no­jo apie 300 as­me­ni­nės bib­lio­te­kos kny­gų, apie ku­rias skel­bė feis­bu­ko pro­fi­ly­je. Šiuo me­tu jo pa­sky­ro­je...
Vadovaujantis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskr. VPK) atlikto tarnybinio patikrinimo išvadomis š. m. sausio 14 d. už pareigūno vardo pažeminimą iš vidaus...
Per­nykš­čio gruo­džio 2-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­aiš­kė­jo, kad be­veik 188 tūkst. eu­rų ne­pa­sie­kė mies­te žie­di­nes san­kry­žas įren­gi­nė­jan­čios Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos...
Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je vie­nas iš pen­kių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko Po­vi­lo La­bu­ko (nuotr. dešinėje)...
Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu įpa­rei­go­ti Aly­taus...
Va­kar, sau­sio 13-ąją, Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios...
Va­kar, sau­sio 13-ąją, Aly­taus po­li­kli­ni­ka iš San­ta­ros kli­ni­kų par­si­ve­žė 360, Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras – 120 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių....
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­ėmė spren­di­mą dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Va­lės Gi­bie­nės, iš­rink­tos pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.