Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ge­gu­žės 22-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pa­si­tel­ku­si po­li­ci­ją ir ant­sto­lį, or­ga­ni­za­vo Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo,...
Nors nie­kam tik­riau­siai ne­įdo­mu, bet vis tiek pa­si­sa­ky­siu, jog ne­su di­de­lis fan­tas­ti­nių fil­mų ir fan­tas­ti­nės li­te­ra­tū­ros ger­bė­jas.
At­ro­do, vi­si esa­me gir­dė­ję žo­dį „li­be­ra­liz­mas“, bet ne vi­si su­pran­ta­me, ką jis ga­lė­tų reikš­ti. Aly­taus li­be­ra­laus jau­ni­mo ini­cia­ty­va bu­vo pa­reng­ta ap­klau­sa, ku­rio­je...
Bendrasis planas – tai labai svarbus, nuo 2017 m., keletą metų rengtas ir su daugybe institucijų derintas dokumentas, tačiau akivaizdu, kad metus naujos kadencijos sudėtyje dirbantys tarybos nariai...
Nuo ko­vo 24-osios Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, vei­kian­čia­me mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te pir­mo­sio­mis die­no­mis kas­dien...
Šį mė­ne­sį dziu­do ir sam­bo im­ty­nių tre­ne­ris Ze­nius Ven­ce­vi­čius šven­čia 65-ąjį gim­ta­die­nį. Pa­si­rink­tai spor­to ša­kai sa­va­me kraš­te, Aly­tu­je, jis ati­da­vė 41-erius me­tus....
Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ba­lan­džio 17 die­ną sa­vo feis­bu­ko pro­fi­ly­je pa­skel­bė apie tai, kad dėl ka­ran­ti­no mies­to gim­ta­die­nis šie­met at­šauk­tas. Kiek dau­giau nei po mė­ne­sio,...
2020 me­tų ge­gu­žės 21 die­ną vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je ste­bė­jau si­tu­a­ci­ją, ku­ri man su­kė­lė dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Kas...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to po­li­ti­kams daug įta­ri­mų dėl ga­li­mos ne­sau­gios veik­los su­kė­lė Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to, ver­pi­mo ce­cho pa­tal­po­se,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­so bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Smart Con­ti­nent“ už 30 tūkst. 500 eu­rų pa­reng­tą Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos...
Kai spjau­na di­džia­jai as­me­ny­bei į vei­dą, tai spjau­na ir vi­sai vals­ty­bei. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri vi­są pa­le­tę įvy­kių: tai­ką, ka­rą, per­ga­les, lais­ves.
Už­klu­pus ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jai vals­ty­bės ėmė­si sku­biai stab­dy­ti iš­ki­lu­sį pa­vo­jų, o žmo­nės tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti dau­ge­lio įpras­tų veik­lų. Iš­gir­do­me griež­tas val­džios...
Vie­šai pa­teik­ta po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta dėl iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­los Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 1, su­kė­lė daug klau­si­mų Aly­taus...
Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu, kad bū­tų pa­nai­kin­tas...
Dau­giau kaip 100 sa­va­no­rys­tės va­lan­dų sa­vait­ga­liais ir per tūks­tan­tį ki­lo­met­rų – tiek te­ko įveik­ti sa­va­no­riau­ti pan­de­mi­jos me­tu Ko­ro­nos karš­to­jo­je li­ni­jo­je...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.