Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ vie­tą vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“...
Tik­riau­siai re­tas ne­ži­no sa­vo pi­ni­gi­nės tu­ri­nio, ne­si­do­mi, kiek už­dir­bąs ar kiek iš­lei­dži­ąs. Ly­giai taip pat de­rė­tų do­mė­tis ir sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos – mies­to,...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je...
The­o­do­re‘as Ro­o­se­vel­tas – 26-asis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pre­zi­den­tas, yra pa­sa­kęs: „Po­li­ti­ko­je nie­kas ne­įvyks­ta at­si­tik­ti­nai. Jei tai įvy­ko, ga­li la­žin­tis, kad...
Šį mė­ne­sį Aly­tu­je vei­kian­ti, pre­ky­ba au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­mis už­si­i­man­ti ir au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė „Au­to­dis“ pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Ta...
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je lie­ka nu­teis­ta bu­vu­si Aly­taus spor­to ir...
Kiek ro­vė – ne­iš­ro­vė, Kiek sky­nė – ne­iš­sky­nė, To­dėl, kad tu šven­to­vė, To­dėl, kad tu Tė­vy­nė.
Už­pra­ė­ju­sį sek­ma­die­nį vie­na au­si­mi klau­siau­si at­ei­nan­čios sa­vai­tės orų prog­no­zės ir la­bai su­klu­sau iš­gir­dęs sa­kant, jog tre­čia­die­nį su­lauk­si­me „žie­miš­kų šal­čių“ –...
Pastaruoju metu „Alytaus naujienų“ redakciją pasiekia gyventojų pranešimai apie vėl atseit pradėtą šiukšlėmis teršti vieno privatizuoto lopšelio-darželio Alytuje teritoriją, jaunimo niokojamą jo...
Dar vi­sai ne­se­niai, 2018-ai­siais, įsi­kū­ręs Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bas sau vis ke­lia iš­šū­kius. Ir štai nau­jas tiks­las – įreng­ti mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką vai­kams Aly­taus mies­te.
Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tai. Jie liu­di­jo, kad pa­di­dė­jo vi­suo­me­nės...
„Se­niai se­niai, kai dar ne­bu­vo ne­įga­lių vai­kų, nes JIE pa­varg­da­vo nuo žvilgs­nių gat­vė­je, at­si­ra­do toks „Dre­vi­nu­kas“... Tai net ne auk­lė­to­jos ar mo­ky­to­jos, ma­sa­žuo­to­jos ar...
Kaimyninėje Lenkijoje paukščių gripu paveikta teritorija toliau plečiasi – naujas didelio patogeniškumo (H5N8) protrūkis užfiksuotas Ostruvo regione, apie 50 km atstumu nuo šiose apylinkėse anksčiau...
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je įreng­tos švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis...
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo va­sa­rio 4-osios na­mi­nių paukš­čių lai­ky­to­jai juos...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.