Aly­tu­je re­gist­ruo­ta, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­ti ben­dro­vė „Sta­te­ta“ iki šiol su mies­to sa­vi­val­dy­be ne­su­ta­ria dėl su­ga­din­tos įmo­nei...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ja šie­met skir­ta aly­tiš­kei San­drai Kaz­laus­kai­tei, ku­ri įgy­ven­dins tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no pro­jek­tą „Mo­te­rų...
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dą pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Li­ną SA­DAUS­KĄ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.
Is­to­ri­nė­je Pu­nio­je gy­ve­na ir dir­ba daug šio kraš­to pat­rio­tų, is­to­ri­jos ži­no­vų. Lai­mu­tė Žū­si­nie­nė – vie­na iš jų. Bu­vu­si il­ga­me­tė pe­da­go­gė šiuo me­tu dir­ba Aly­taus...
Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la yra vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Įmo­nės ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi ma­ka­ro­nai ir ko­šės...
154 – tiek tau­ty­bių žmo­nių Lie­tu­vo­je gy­ve­no prieš de­šim­tį me­tų. Ko­kia si­tu­a­ci­ja yra šian­dien, sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti pir­mą kar­tą Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to...
Prieš savaitę visame mieste atsiradusių užrašų „TUS“ paslaptis įminta – šiandien jie pasipildė „ALY“ dalimi. Tokia išskirtine komunikacijos kampanija pristatomas „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė...
Vakar, balandžio 14-ąją, pirmąkart Alytaus senjorams – 65 metų ir vyresniems asmenims buvo sudaryta galimybė pasiskiepyti nuo koronaviruso laukiant eilėje prie Sporto ir rekreacijos centre veikiančio...
Ba­lan­džio 13-osios ry­tą ne­lai­mė at­si­ti­ko Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vė­je „Snai­gė“. Dar­bo me­tu bu­vo su­žeis­tas 53-ejų šalt­kal­vis-re­mon­ti­nin­kas. Tuoj pat...
Ka­ran­ti­nas už­vė­rė taip pat ir me­no dir­bi­niais pre­kiau­jan­čių sa­lo­nų, ga­le­ri­jų du­ris. Aly­taus cen­tre be­veik tris de­šim­tis me­tų gy­vuo­jan­čiam tau­to­dai­lės sa­lo­nui „Dzy­vai“...
Alytaus rajono savivaldybė ir Pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) skelbia akciją „Skiepai – arčiau senjorų namų“, kuria siekiama COVID-19 vakcinavimo paslaugą priartinti prie 65 metų ir...
Antradienį 8 valandą ryto AB „Snaigės“ gamykloje buvo sužeistas žmogus. Šiuo metu vyksta tyrimas, kaip ir kokiomis aplinkybėmis tai įvyko. Preliminariais duomenimis nelaimė įvyko Putų užpylimo bare....
Planuoti kelionę labai smagu – taip jau mintimis keliaujame kažkur toli ir pradedame svajoti apie atostogas. Visgi, kad tos atostogos būtų kuo geresnė patirtis, svarbu tinkamai pasirinkti kelionę...
Su Kauno kolegijos studente Kot­ry­na Ka­šė­tai­te pa­si­ma­tė­me gim­ta­ja­me mies­te Aly­tu­je. Su­si­ti­ko­me pa­si­vaikš­čio­ti, ta­čiau ne­ti­kė­tai už­klu­pus lie­tui pa­si­slė­pė­me po Aly­taus...
Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me, vei­kian­čia­me Al­gi­man­to Že­mai­čio ūky­je, ku­ris už­si­i­ma gė­lių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mu, pir­mie­ji dar­buo­to­jų su­sir­gi­mai...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.