Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja kiek­vie­no po­sė­džio me­tu iš­nag­ri­nė­ja ke­lias de­šim­tis siū­ly­mų, ku­riuos tei­kia įmo­nės ir gy­ven­to­jai. Pa­pras­čiau­sias...
Prieš be­veik tris­de­šimt me­tų bu­vo sun­ku pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę vėl bū­ti pa­sau­lio že­mė­la­piuo­se. Ži­no­ma, kai kas dar ty­liai vy­lė­si, kad tik­rai at­eis lai­kas, kai ant...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, me­rui ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai įteik­tas krei­pi­ma­sis „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą“, ku­rį...
At­sa­ky­mas ke­lian­tiems abe­jo­nes, kad ne­pri­žiū­ri­mą Pu­nios ši­lą su­nai­kins ken­kė­jai ir krū­mokš­niai. Pe­ti­ci­ją dėl Pu­nios ši­lo gel­bė­ji­mo jau pa­si­ra­šė per 13 tūkst. Lie­tu­vos...
Mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją į glo­bė­jos sta­tu­są iš­kei­tu­sios mo­ters ke­lias ve­da į aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­lu­mo so­cia­li­nį bran­du­mą. Kaip tą aukš­čiau­sios pra­bos bran­dą pa­siek­ti?...
At­vi­ras Aly­taus mies­to spor­to ta­ry­bos po­sė­dis prie ap­skri­to­jo sta­lo su­bū­rė mies­to va­do­vus, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius ir spor­to ben­druo­me­nę. Va­lan­dos po­kal­bis bu­vo...
Antanui Strazdui dienos aidai nutilo Taip lengva išeiti auštant, Kai kvepia rasom ir lapais, Kai baltas kelias linguoja
Tė­vai no­ri rink­tis kon­kre­tų dar­že­lį kon­kre­čia­me mik­ro­ra­jo­ne, o ki­ti pa­siū­ly­mai jų ne­ten­ki­na.Ar per­pil­dy­tos dar­že­lių gru­pės – jau ne tik sos­ti­nės tė­vų gal­vos skaus­mas?...
Policijos departamente prie VRM surengtą atranką į Prienų rajono policijos komisariato (toliau – Prienų r. PK) viršininko pareigas laimėjo Andrius Rupeikis, iki tol ėjęs Alytaus apskrities vyriausiojo...
Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė geltonojo autobuso perėmimui iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir jo perdavimui Pivašiūnų gimnazijai. M2 klasės autobusas „IVECO DAILY 50C15 HV“ gimnaziją...
Lietuvoje kūdikio kasmet netenka apie 4 tūkst. šeimų. Tai sudėtinga, dažnai nutylima tema. Šiemet lietuviškai išleistoje knygoje „Gimėme ir jau nebemirsime. Kjaros Korbelos Petrilo istorija“...
Jau ne vie­ne­rius me­tus mau­dy­mo­si se­zo­no me­tu Aly­taus ra­jo­ne ste­bi­mos ir ver­ti­na­mos Dau­gų, Gi­lui­čio ir Il­gio eže­rų mau­dyk­los, ti­ria­mas van­duo ir pa­plū­di­mių smė­lis....
„Šią va­sa­rą nu­se­ko dau­gu­ma van­dens tel­ki­nių, taip pat ir Ne­mu­nas ties Aly­tu­mi, vi­sai ne­blo­gai lai­ko­si Di­džio­sios ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­liai, o štai tven­ki­nu­kas...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė aso­cia­ci­jo­je Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė­je vei­ku­sios Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pės kai ku­rių tė­ve­lių nu­si­skun­di­mas dėl...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­o­ko“ pro­fi­ly­je pa­skelb­ta, kad ren­gia­mi Spor­to mo­kyk­los, esan­čios pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, A....
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.