Tai daug skau­džių gy­ve­ni­mo smū­gių vai­kys­tė­je pa­ty­ru­sios jau­nos mo­ters is­to­ri­ja. Ne­sau­gi vai­kys­tė, kai te­ko pa­lik­ti mo­ti­nos na­mus, gy­ven­ti glo­bos na­muo­se, o vė­liau iš...
Aly­taus ra­jo­ne Pu­nios se­niū­ni­jo­je Pa­ne­mu­nin­kė­lių kai­me vei­kian­ti so­dų ben­dri­ja „Ver­smė“ prieš tre­jus me­tus su­lau­kė as­fal­tuo­to vie­ti­nio pri­va­žia­vi­mo ke­lio iki...
Prieš pir­mą­jį pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­rą pa­sa­kiau sau gar­siai: „Jei ma­no re­mia­mas kan­di­da­tas ne­lai­mės, at­si­sta­ty­din­siu, t. y. iš­me­siu kom­piu­te­rio kla­via­tū­rą, kad ne­kil­tų...
Ką ar­ti­mie­ji do­va­no­ja gar­baus am­žiaus ma­moms, any­toms, te­toms? Ar vis to­bu­lė­jan­čios gro­žio, svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros skir­tos tik jau­ni­mui, ar toks ne­ra­šy­tas ap­ri­bo­ji­mas...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Ši gat­vė tu­rė­jo...
Dau­gų gy­ven­to­jus ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mas, vėl lei­džian­tis Dau­gų eže­re plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais. Šian­dien mi­nis­te­ri­jo­je vyks dis­ku­si­ja...
Aly­tiš­kio Ig­no Ži­lins­ko (24 m.) gy­ve­ni­mas, prieš pen­ke­rius me­tus bai­gus Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją, su­si­klos­tė ne­ti­kė­ta, ta­čiau sėk­min­ga lin­kme....
Va­kar  Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) svars­tė dvie­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių po­el­gius: bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Dau­giau kaip 80 Aly­taus mies­to Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no Mik­lu­sė­nų, Ūd­ri­jos ir Nau­jo­sios gat­vių gy­ven­to­jų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, kad ne­bū­tų kei­čia­ma pa­sta­to...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį kar­tu su Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mais vy­ko ir du re­fe­ren­du­mai, skir­ti pa­keis­ti du ša­lies Kon­sti­tu­ci­jos straips­nius – 12 straips­nį dėl pi­lie­ty­bės...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, ge­gu­žės 12-ąją, vy­kę Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mai at­ei­nan­čiai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, kaip ir bu­vo dau­ge­lio prog­no­zuo­ta, ne­si­bai­gė pir­muo­ju...
Benzinu, dyzelinu, suskystintomis automobilinėmis dujomis ir ūkininkams skirtu žymėtu dyzelinu prekiaujanti „Baltic Petroleum“ sėkmingai plečia veiklą ir penktadienį atidarė jau 77-ą degalinę...
Ra­šant šias ei­lu­tes, iki pre­zi­den­to rin­ki­mų ir dvie­jų re­fe­ren­du­mų li­ku­sios vos še­šios die­nos, o iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas, šį­kart pail­gin­tas, jau pra­si­dė­jęs. Ta­čiau ap­ima...
Ma­ma yra žmo­gus, ku­ris sa­vo vai­kus my­li be­są­ly­giš­kai, rū­pi­na­si, kad jie bū­tų lai­min­gi, so­tūs, svei­ki. Ma­ma yra na­mų ši­lu­ma, rams­tis, kai rei­kia pa­guo­dos ar pa­ta­ri­mo. Ma­ma...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.