Ne vie­na­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no ne­su­pran­tan­tys, ko­kiu bū­du yra su­for­muo­ta Spor­to ta­ry­ba, net šmaikš­ta­vo –...
Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je dirbs ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius. Tad ši frak­ci­ja...
2022 me­tų rug­sė­jo 26 die­ną Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je įvy­ko bai­gia­mo­ji In­ter­reg V-A Lie­tu­va–Len­ki­ja ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mos pro­jek­to „Col­la­bo­ra­tion – cre­a­ting...
Dvie­jų skan­di­na­vų ša­lių – Šve­di­jos ir Da­ni­jos – seis­mi­nės tar­ny­bos sa­vai­tės pra­džio­je už­fik­sa­vo du že­mės pa­vir­šiaus dre­bu­lius Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, ne­to­li Born­hol­mo...
Nesvarbu, ar jūs gyvenate name, kotedže ar bute, interjero planavimas dažnai tampa sunkiu ir varginančiu procesu. Kuriant namų dizainą, paprastai susiduriama su keletu pagrindinių problemų. Šiame...
Rug­sė­jo 27-ąją Sei­mas pri­ta­rė Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, ku­riuo nu­sta­ty­ta, jog dar­bin­go am­žiaus as­me­nims,...
Sa­ko­ma, kad vi­sa­da ge­riau mė­gin­ti, nei gai­lė­tis taip ir ne­iš­drį­sus to pa­da­ry­ti. Kam­pa­ni­jos „At­rask ga­li­my­bes“ or­ga­ni­za­to­riai, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie...
Rytoj, rugsėjo 30–ąją, Varėnoje simbolines duris vėl atvers jau tryliktasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Tradiciškai prasidėsiantis žymios Lietuvos teatro režisierės,...
Šlapimo nelaikymas Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, deja, vis dar tebelaikomas „gėdinga“ tema, kuria kalbėti lyg ir nepatogu. Apklausus šios problemos kamuojamus asmenis, nustatyta, kad tik penktadalis jų apie tai pasisako savo gydytojui. Kiti geriausiu atveju pamini lyg tarp kitko. Šlapimo nelaiko apie 10 proc. žmonių – vadinasi, Lietuvoje su šia problema susiduria apie 350 000 žmonių, ir ne tik vyresnio amžiaus. Oficialios statistikos duomenimis, manoma, kad išties jų yra daugiau.
Rug­sė­jo 23-iąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­ta­me ver­slo fo­ru­me ne kar­tą ak­cen­tuo­tas da­bar­ti­nis ener­ge­ti­kos kai­nų šo­kas, pa­lie­čian­tis vi­sus...
Ar pa­ste­bė­jo­te, kad šią va­sa­rą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­ma­žai fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dų po at­vi­ru dan­gu­mi, vei­kian­čių 24/7? Tai ir Dai­nų slė­ny­je eks­po­nuo­ja­ma...
Ži­vi­lės Ba­ciuš­kai­tės gy­ve­ni­mas su­ka­si tė­viš­kės apy­lin­kė­se. Gi­mė ir už­au­go Ta­lo­kių kai­me, kar­tu su se­se­ri­mi ir tri­mis bro­liais. Iš gau­sios šei­mos Ži­vi­lė – jau­niau­sia....
Augant išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas, prekybos tinklas „Lidl Lietuva“ nusprendė iki metų pabaigos skirti papildomą finansinį pastiprinimą savo parduotuvių ir logistikos centro...
Mies­to so­das – mėgs­ta­mas įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Čia daž­nai su­tik­si sen­jo­rų, ku­riuos ly­di ar­ti­mie­ji, vi­sa­da ra­si ma­mų ir tė­čių su ma­žy­liais, jau­ni­mo. Daž­nas ap­žiū­rė­jęs...
Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra apie 1 tūkst. ma­žų­jų mais­to ga­min­to­jų, ku­riems pro­duk­tus lei­džia­ma ruoš­ti ir sa­vo na­mų...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.