Sa­ko­ma, kad, kai Die­vas už­ve­ria du­ris, jis ati­da­ro lan­gus. Apie tai, kaip šie­met vyks trum­po­sios pro­zos skai­ty­mai, ko­kius iš­šū­kius te­ko įveik­ti ir kaip tap­ti jų klau­sy­to­ju,...
At­si­žvelg­da­mi į ša­ly­je esan­čią si­tu­a­ci­ją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės...
Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16-ąją buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė.
Vilnius, lapkričio 22 d. (ELTA). Ateinantį antradienį Seimas planuoja svarstyti parlamentarės Ingridos Šimonytės kandidatūrą į premjeres. Visgi Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė...
Kitą savaitę, tai yra lapkričio 23–27 dienomis, kontaktiniu būdu dirbs tik Šv. Benedikto gimnazijos 6–8 klasių mokiniai.
„No­rė­tų­si di­des­nės aly­tiš­kių at­sa­ko­my­bės. At­si­dū­rė­me aukš­čiau res­pub­li­kos vi­dur­kio, už­ima­me šio­mis die­no­mis penk­tą ir šeš­tą vie­tas pa­gal vi­ru­so pli­ti­mą. Jei...
Ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los ini­ci­juo­ta ir de­šim­ties ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ta in­ter­pe­lia­ci­ja vi­ce­me­rei Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei (nuotr.) žlu­go, po­li­ti­kė lie­ka...
Sandros Ponelienės, advokatės, kuri atstovavo Vytautą Baką teisme, teigimu: „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad Vytautas Bakas...
Va­kar įvy­ko nuo­to­li­nis Aly­taus mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, re­gio­ni­nių li­go­ni­nių va­do­vų pa­si­ta­ri­mas su San­ta­ros kli­ni­ko­mis ir Svei­ka­tos ap­sau­gos...
Spalio 25 dieną pasibaigę rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą parodė visą būsimojo Seimo sudėtį. Opozicija su pozicija apsikeitė vietomis, iš Seimo dingo kai kurie senbuviai, atėjo nemažai naujų,...
„Kiek sa­ve pa­me­nu – vi­są lai­ką pa­dė­da­vau tė­vams ūky­je, tad sa­vo ūkio įkū­ri­mas bu­vo tik lai­ko klau­si­mas“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą api­bū­di­na prieš tre­jus me­tus Kel­mės ra­jo­ne...
Šiais me­tais ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas smul­kiems šei­mos ir vi­du­ti­niams ūkiams bei jau­nie­siems ūki­nin­kams pa­rem­ti. Dau­ge­liui tai ta­po ga­li­my­be mo­der­ni­zuo­ti ar net...
Prieš ge­rą dvi­de­šimt­me­tį gy­dy­to­ja Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė bai­gė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą ir bu­vo pa­skir­ta dirb­ti į Sim­no am­bu­la­to­ri­ją. Pir­mai­siais...
Kar­tais ap­lin­ky­bės su­si­dė­lio­ja fan­tas­tiš­kai. Įvyks­ta tai, ko ne­pla­na­vai ir apie ką tik ne­drą­siai pa­sva­jo­da­vai. Spa­lio 6 die­ną su ko­le­ga Žy­gi­man­tu ant­rą­kart šie­met...
Penk­ta­die­nį ka­den­ci­ją pra­dė­jo nau­jas, try­lik­ta­sis, Sei­mas, ku­ria­me daug nau­jo­kų, ne­sio­rien­tuo­jan­čių ne tik Sei­mo ko­ri­do­riuo­se, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­ro­se,...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.