Mū­sų ben­dri­jo­je, jun­gian­čio­je Kaš­to­nų g. 20 na­mo gy­ven­to­jus, vis dar ne­rims­ta pa­si­pik­ti­ni­mas dėl verks­min­go, bet anaip­tol ne tik­rais fak­tais ar įro­dy­mais pa­grįs­to Mil­dos...
Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu yra rengiamas Ulonų, Santaikos gatvių ir dalies Pulko gatvės rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas. Dėl pateiktų projektinių pasiūlymų...
Šeš­ta­die­nį Aly­tu­je pa­skli­do vi­sų lauk­ta ka­lė­di­nė dva­sia, cen­tri­nes mies­to gat­ves ap­švie­tė šven­ti­niai ži­bu­riai. Be­li­ko tik at­si­duo­ti ad­ven­to ra­my­bei ir lauk­ti...
Su­si­ti­ki­me su Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jais mies­to va­do­vai su­lau­kė klau­si­mų apie lai­ki­nus laip­tus iš Pi­lia­kal­nio gat­vės, ve­dan­čius ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to. ...
Antradienio rytą Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje kilus gaisrui teko evakuoti beveik pusę tūkstančio mokinių ir per trisdešimt personalo darbuotojų. Malšinti gaisro atskubėjo šešios ugniagesių...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios ir Aly­taus tur­ga­vie­tę Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ va­do­vas Žil­vi­nas Trei­gys su­ren­gė...
„Pats faktas, kad Alytuje mažėja vaikų, tikrai dar nereiškia, kad apie švietimą mūsų mieste turime kalbėti vien kaip apie sritį, kurią būtina optimizuoti. Žiūrėkime ne atgal, bet į priekį – ieškokime...
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se įvy­kęs in­ci­den­tas, ku­rio me­tu ne­ra­mu­mus kė­lę dėl nau­jos tvar­kos pro­tes­tuo­jan­tys nu­teis­tie­ji su­ža­lo­jo pa­rei­gū­ną, su­lau­kė ir...
Aly­taus Gar­di­no ir Sei­nų gat­vių gy­ven­to­jai šian­dien ne­su­pran­ta mies­to val­džios veiks­mų, ku­riais yra pa­blo­gi­na­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Gar­di­no gat­vės pu­sė­je prie Svei­ka­tos...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­tė 20-ąjį klu­bo gim­ta­die­nį. Iš­lai­ky­da­mi lab­da­rin­gos tar­nys­tės tra­di­ci­jas,...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas iš­gir­do jam ne­pa­lan­kų teis­mo nuosp­ren­dį – jis...
Prieš du mė­ne­sius iš įka­li­ni­mo įstai­gos grį­žu­si aly­tiš­kė, „eta­ti­nė“ po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to lan­ky­to­ja, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­kor­di­nin­kė nė die­nos...
Ar ži­no­te, ko­dėl Vik­to­ras De­ni­sen­ko – so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras, Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros asis­ten­tas...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si Pir­mo­jo Aly­taus Nar­ci­zų gat­vės gy­ven­to­ja Ire­na Ra­ge­lie­nė sa­kė, kad daug me­tų ra­šy­ti raš­tai mies­to sa­vi­val­dy­bei,...
Taip kal­bė­jo šią sa­vai­tę Aly­tu­je vie­šė­ju­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tė į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus In­gri­da Ši­mo­ny­tė. Pir­miau­sia ji...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.