Bir­že­lio 8-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­šu pa­reiš­ki­mu pra­neš­ta, kad de­šimt na­rių tu­rin­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių...
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Feg­da gru­pė“ jau įsi­gi­jo kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą Aly­taus ben­dro­vė­je „Al­kes­ta“, ku­ri už­si­i­ma ke­lių, gat­vių, til­tų sta­ty­ba bei...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je įvy­ko mies­to ben­dro­jo pla­no keitimo ko­re­ga­vi­mo sprendinių vie­ša­sis pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei. Su­si­pa­žin­ti su...
„Mes, mo­ki­nių tėvai, tei­kėme pra­šy­mus į Aly­taus „Sa­ka­lėlio“ pra­di­nės mo­kyk­los prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę to­dėl, kad mo­kyk­lo­je su­da­ry­tos pui­kios ir ko­ky­biš­kos sąly­gos vai­kams...
Aly­taus mies­to te­at­ras pa­kvie­tė žiniasklaidos ir mies­to val­džios at­sto­vus į te­at­ra­li­zuo­tą eks­kur­si­ją „Bū­ti kar­tu“, skir­tą 33-ia­jam se­zo­nui. Jos me­tu pa­aiš­kė­jo, kad...
1931 me­tų pra­džio­je Aly­tu­je, prie pat Rin­kos aikš­tės, bu­vo baig­tas sta­ty­ti, įreng­tas ir pra­dė­jo dar­bą bro­lių Krein­ge­lių alie­jaus ir po­kos­to fab­ri­kas. Ką gi ga­mi­no šis...
Prie le­gen­dų mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je Lie­tu­vo­je kon­cer­tuo­sian­čių gru­pės „Mo­dern Tal­king“ ly­de­rio Tho­mas An­ders, „ne­mir­tin­gų­jų“ vo­kie­čių „Alp­ha­vil­le“ jun­gia­si po pir­mų­jų...
„Augc, žy­dėc ir my­lėc“ – taip šie­met pa­va­din­ta Aly­taus mies­to šven­tė, į ku­rią kvie­čia re­kla­mi­niai sten­dai su spal­vin­ga nuo­trau­ka, o jo­je – ža­vi ma­ma, lai­kan­ti ant ran­kų...
Ką tik dvi­de­šimt­me­tį pa­mi­nė­jo Aly­tu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Ir­se­va“, pre­kiau­jan­ti pra­mo­nės įmo­nėms rei­ka­lin­gais re­duk­to­riais, mo­to­re­duk­to­riais, pa­va­rų val­dy­mo...
Ke­le­tą pas­ta­rų­jų de­šimt­me­čių vyks­ta spar­tus pa­sau­lio skait­me­ni­ni­mas, o pa­žan­ga dirb­ti­nio in­te­lek­to, duo­me­nų ana­li­ti­kos, de­be­sų kom­piu­te­ri­jos, daik­tų in­ter­ne­to ir...
Artūras Šliažas 1958 11 06 - 2023 05 31 „Manęs neverk, nes mano dienos mirtyje patapo amžinos.
Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je, Ūd­ri­jos kai­me gy­ve­nan­čiai bu­vu­siai il­ga­me­tei tuo­me­tės Sim­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Bi­ru­tei...
Šiandien – Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Jos iš­va­ka­rė­se su mo­ki­niais kal­bė­jo­me apie vai­kų pa­rei­gas, tei­ses ir sva­jo­nes. Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos 7c kla­sės...
Tobulėjant automobilių pramonei, tobulėja ir automobilių servise naudojama įranga.
Nerasi žmogaus, kuris nenorėtų, kad jo namai būtų tvarkingi ir jaukūs. Tačiau dažnai pritrūksta laisvos vietos daiktams talpiai sukrauti. Šio nesklandumo padeda išvengti daiktadėžės. Jos gali būti...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.