Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinės Gytė Augustinaitytė ir Liepa Svirskaitė lapkričio 14–15 dienomis dalyvavo Studentų korporacijos RePublica rengiamos Jaunųjų politologų mokyklos pirmoje...
Alytuje siaučiant gaisrui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras buvo paskelbęs žinią – degant padangoms į aplinkos orą išsiskiria apie 80 lakiųjų cheminių medžiagų, 16 pavadinimų sunkieji...
Jau­ni­mo par­ke esan­čio pės­čių­jų til­to lau­kia di­de­li po­ky­čiai – sta­ti­nio ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. UAB „Ur­ban li­ne“ vie­ša­ja­me su­si­rin­ki­me pri­sta­tė re­mon­to pro­jek­ti­nius...
Mir­ties aki­vaiz­do­je Žmo­gaus gy­ve­ni­mas ku­pi­nas įvai­rių pa­tir­čių. Vie­nos jų ma­lo­nios, ki­tos pa­mo­kan­čios, o dar ki­tos la­bai skaus­min­gos.
Va­kar Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra pa­ė­mė pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sia­me gais­re pa­nau­do­to van­dens mė­gi­nius. Ty­ri­mai už­truks ne ma­žiau kaip...
Socialdemokratai reikalauja, kad Alytaus ekologinės nelaimės pasekmių likvidavimą užtikrintų ir Aplinkos ministerija. Nuo gaisro padangų gamykloje pradžios praėjo mėnuo, o centrinė valdžia visą tą...
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, mažėja galimai dioksinais užteršta Alytaus rajono teritorija: taršos tyrimai ir...
Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje susirinkusi Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – VESK) aptarė įmonėje „Ekologistika“ kilusio gaisro padarinių šalinimo eigą Alytaus mieste ir...
Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė nemato pagrindo Alytaus gaisro situacijos koordinavimą perimti valstybiniu lygiu, nes užterštos teritorijos ribos neišsiplėtė, teigė ministrė po Vyriausybės...
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir moks­li­nin­kų pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me il­gai ir sun­kiai spręs­ta, ką...
Vidaus reikalų ministerija (VRM) statutiniams ugniagesiams, gesinusiems gaisrą padangų perdirbimo įmonėje Alytuje, skyrė pinigines premijas po 1 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Alytaus rajono...
Nuo lapkričio 15 d. Alytaus miesto ir rajono savivaldybių administracijų direktoriai galės teikti Finansų ministerijai bendrą prašymą skirti lėšų valstybės paramai gyventojams, ūkio subjektams ir (ar)...
Šį ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 12-ąją, po pie­tų, apie 15 val. 30 min., iš pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ gais­ra­vie­tės jo­je po gais­ro ge­si­ni­mo su­si­kau­pęs van­duo...
Viktoras ŠČETILNIKOVAS 1955 06 13–2019 11 13 Atsargos kapitonas, dainų aranžuotojas, kapelmeisteris
Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA). Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos posėdyje apsilankęs aplinkos ministras Kęstutis Mažeika buvo klausiamas ar tiesa, kad įmonei „Dzūkijos...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.