Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams ga­li bū­ti ap­mo­kė­ta ke­lio­nė į dar­bą ir at­gal. Sa­vi­val­dy­bė kvie­čia bu­vu­sius be­dar­bius pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be ir kreip­tis dėl iš­lai­dų...
Kaip prieš ket­ve­rius me­tus, spa­lio 13-ąją vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se Aly­taus sa­vi­val­dy­bė pa­ten­ka į dvi apy­gar­das – Aly­taus 30-ąją ir Dzū­ki­jos 69-ąją, Aly­taus ra­jo­no...
Alytaus ambasadorė profesorė Dalia Giedrimienė paskirta Lietuvos garbės konsule Roki Hilio mieste.
Liepos mėnesio vidurio sąraše didžiausius atlyginimus naujiems darbuotojams – virš 3 tūkstančių eurų, arba lygiai tiek – siūlo dvi bendrovės: Alytaus mieste registruota „Gilmera“ ir Alytaus rajone...
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras (APRC) sėk­min­gai įgy­ven­di­no dar du 2023 me­tų „Eras­mus+“ pro­gra­mos pro­jek­tus. Vie­nas jų skir­tas pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­ki­niams ir...
GAIS­RAI Lie­pos 14 d. apie 17.30 val. Aly­taus r., Ge­čia­lau­kio k., Bal­nin­kų g., vy­rui (g.
Prie Alytaus­ rajono Mi­ros­la­vo kai­mo pri­siš­lie­ju­siuo­se Ar­ciš­ko­ny­se, kur prieš ge­rą ket­vir­tį am­žiaus iš­ki­lo su­tuok­ti­nių Li­nos ir Va­len­ti­no Čer­niaus­kų gra­žiai pri­žiū­ri­ma...
Taip sa­ko jau bu­vu­si Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Eg­lė Te­re­se­vi­čie­nė (nuotr.), ku­ri nuo šios sa­vai­tės pra­džios pra­dė­jo dirb­ti tin­kla­vei­kos...
Stip­ri­nant aukš­to­jo moks­lo stu­di­jas Lie­tu­vo­je, nuo lie­pos 1 d., re­or­ga­ni­za­vus Aly­taus ko­le­gi­ją, pra­dė­jo veik­ti Kau­no ko­le­gi­jos Aly­taus fa­kul­te­tas. Šie po­ky­čiai leis...
Mo­ty­vuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mas – jau dau­ge­lį me­tų vy­rau­jan­ti ten­den­ci­ja. Dar­bo rin­kos eks­per­tai pa­ste­bi, kad pra­stė­jan­ti de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je šią...
Jau ra­šė­me, kad Kai­šia­do­rių vys­ku­pas Jo­nas Iva­naus­kas pa­skel­bė dek­re­tą, ku­riuo ku­ni­gas Val­das Be­lec­kas at­lei­džia­mas iš Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­gelės...
Vasara daliai studentų – pats darbymetis. Kai kurie jų atradę daugiau laisvo laiko nuo mokslų skuba užsidirbti ir įgyti naudingos patirties, o rudenį vėl grįžti į universitetų suolus. Tačiau sėkminga...
Pa­ga­liau pra­dė­tos keis­ti Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ar­ba Aly­taus are­nos di­džio­sios sa­lės iš­lū­ži­nė­ju­sios grin­dys. Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus jos bu­vo are­nos...
Ku­ni­gas Ma­rius Ta­lu­tis (nuotr.) ski­ria­mas Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jų kle­bo­nu, o jo Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos...
„Sėk­mės sklei­džiant lais­vą žo­dį Aly­tu­je“, – to­kį lin­kė­ji­mą „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čiui pa­li­ko Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.