Laisvės partijos pirmininke dar vienai kadencijai išrinkta Aušrinė Armonaitė sako, kad Lietuva dar niekada neturėjo iš tikrųjų liberalioms vertybėms atstovaujančio prezidento. Todėl, ekonomikos ir...
Aly­taus ko­le­gi­ja, svar­biau­siu veik­los pri­ori­te­tu iš­ski­rian­ti stu­di­jų ko­ky­bę bei stu­di­jų pro­gra­mų ati­ti­ki­mą šian­die­nos rei­ka­la­vi­mams, rū­pi­na­si, kad jau­ni žmo­nės,...
Nuo šian­dien, bir­že­lio 10-osios, Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre nuo ko­ro­na­vi­ru­so jau ga­li­ma vak­ci­nuo­tis be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos. Taip nuspren­dė mies­to sa­vi­val­dy­bės...
1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną pra­dė­ti ma­si­niai trė­mi­mai ta­po lie­tu­vių tau­tos skaus­mo sim­bo­liu. Kan­čių, ku­rias pa­ty­rė mū­sų pro­tė­viai trem­ty­je, la­ge­riuo­se, ne­įma­no­ma...
Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – šven­tė. Baig­tas pir­ma­sis pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no re­konst­ruk­ci­jos eta­pas. Kaip bu­vo pa­brėž­ta jo sim­bo­li­nio ati­da­ry­mo me­tu,...
Aly­tiš­kio Ja­po­ni­jos kul­tū­ros ži­no­vo Kęs­tu­čio Pta­kaus­ko pri­va­čia­me Ry­to Ra­sos ja­po­niš­ka­me so­de sa­vait­ga­lį vie­šė­jo bū­rys gar­bių sve­čių ir ge­rų drau­gų. Kul­tū­ri­nė­je...
„Google“ internetinė reklamos platforma buvo paleista 2000 m. spalį ir per visą šį laikotarpį apie „Google Ads“ buvo prikurta daugybė mitų, kurie lemia tai, kad verslininkai dažnai netinkamai naudoja...
Vasaros atostogų sezono startas – su kelionių džiaugsmu ir galimybe ne tik aplankyti norimas vietoves, bet ir žmones.
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aplinkos tvarkymas, ypač medelių prie senojo gimnazijos pastato (buvusi pradžios mokykla Nr. 1, laikinai čia kurį laiką veikė ir amatų mokykla, o po karo...
„Svar­biau­sia, kad, dir­bant prie bi­čių, bū­tų ma­lo­nu, bet ne bai­su“, – taip no­rin­tiems įnik­ti į bi­ti­nin­kys­tę pa­ta­ria Edi­ta Pa­tins­kie­nė, su vy­ru šiuo me­tu pri­žiū­rin­ti 44...
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je – vėl emo­ci­jos dėl iš­kirs­tų me­džių. Šį­kart pu­sės šim­to ažuo­liu­kų, au­gu­sių prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Jie iš­kirs­ti pra­si­dė­jus Eu­ro­pos...
Sau­sio pa­bai­go­je teis­mui bu­vo per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je vie­nas iš kal­ti­na­mų as­me­nų me­džiok­lės la­po suklas­to­ji­mu – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė pri­ta­rė ko­mi­si­jos siū­ly­mui su­teik­ti Vil­niaus ko­le­gi­jai tei­sę vyk­dy­ti ke­ti­nan­čių­jų stu­di­juo­ti iš­si­la­vi­ni­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jų,...
Ketvirtadienį minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 33-iąsias metines, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis sako pasigendąs daugiau dėmesio šiam Lietuvai...
Jau visai netrukus startuos ilgai lauktas Europos futbolo čempionatas. Išties jis turėjo vykti dar praėjusią vasarą, tačiau pirmenybes teko atidėti, kadangi pasaulį sukrėtė koronavirusas. Juk stebėti...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.