Buvusiame Alytaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ ketvirtadienio rytą buvo įvykdytas nusikaltimas, kurio metu nukentėjo į darbą skubėjusi moteris. Reaguodamas į susiklosčiusią situaciją, penktadienį...
Šio ket­vir­ta­die­nio anks­tų ry­tą, apie 5 va­lan­dą 20 mi­nu­čių, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no Jaz­mi­nų gat­vės gy­ven­to­jus pri­ža­di­no klai­kus mo­ters klyks­mas ku­ris lai­kas ne­vei­kian­čio...
Ne­se­niai de­vin­tą kla­sę bai­gu­si jau­no­ji ak­ty­vis­tė Va­ka­rė Sau­lė­nai­tė iš­ban­dys nau­ją ir daug ža­dan­čią veik­lą – nuo rug­sė­jo pir­mo­sios mer­gi­na pa­si­ners ne tik į moks­lus,...
Lie­pos 16-osios nak­tį Ne­mu­nai­čio mies­te­ly­je su­de­gė dvie­jų aukš­tų na­mas. Ja­me bu­vu­siems ke­tu­riems žmo­nėms gy­vy­bę iš­gel­bė­jo su­vei­kęs dū­mų de­tek­to­rius.
Aly­taus ae­ro­dro­me po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos ir vėl vy­ko avia­ci­jos šven­tė „Aly­tus ore“. Šie­met ji skir­ta Lie­tu­vos avia­ci­jos 100-me­čiui, Aly­taus ae­ro­dro­mo 80-me­čiui,...
Ro­tu­šė ir jos aikš­tė – nuo se­nų lai­kų kiek­vie­no mies­to ar mies­te­lio reikš­min­ga vie­ta. Jo­je sto­vi svar­biau­sias mies­to pa­sta­tas – val­džios būs­ti­nė. Pa­žvel­ki­me į Aly­taus...
Kiek­vie­nais me­tais tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mi daug po­pu­lia­ru­mo su­lau­kian­tys bar­me­nų čem­pio­na­tai, ku­riuo­se šios sri­ties pro­fe­sio­na­lai...
Alytaus miesto centre, Pulko g. 28, gyvenanti 85-erių Irena Čirienė dar praėjusių metų kovo pradžioje sudarė sutartį su savivaldybės kontroliuojama bendrove „Dzūkijos vandenys“ dėl buitinių nuotekų...
„Aly­tus man – pats gra­žiau­sias ir my­li­miau­sias“, – sa­ko VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ gė­li­nin­kys­tės pa­da­li­nio va­do­vė Ra­sa Pa­lio­nie­nė. Dzū­ki­jos sos­ti­nė yra jos gim­ta­sis...
Pa­si­di­džia­vi­mas tau­tos is­to­ri­ja bei vals­ty­bin­gu­mu, šyp­se­nos vei­duo­se ir ran­ko­se plaz­dan­čios tri­spal­vės vie­ni­jo vi­sus gau­siai su­si­rin­ku­sius į Dau­gų cen­tri­nę aikš­tę...
Lie­pos 5-ąją, Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­nos iš­va­ka­rė­se, Aly­tu­je, abie­jo­se An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną pu­sė­se, iš­kil­min­gai...
Aly­taus pa­dan­gė­je – dar vie­na pe­ti­ci­ja, šįkart su­si­ju­si su avia­ci­jos rei­ka­lais – is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo su­nai­ki­ni­mu ir su­ma­ny­mu vie­no­je gra­žiau­sių Aly­taus vie­tų,...
Nuo šių me­tų va­sa­rio vi­du­rio pa­si­kei­tė Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo ap­ra­šas, pa­gal ku­rį re­zer­vo lė­šos...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį sve­tin­go­je Auš­ros ir Ro­mo Ba­zi­liaus­kų so­dy­bo­je „Pas gan­drus“ ant Di­džiu­lio eže­ro kran­to vy­ko Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo 2019–2020 me­tų pre­zi­den­to...
Taip pri­im­tą ne­skun­džia­mą ir jam pa­lan­kų Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.