Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­tė 20-ąjį klu­bo gim­ta­die­nį. Iš­lai­ky­da­mi lab­da­rin­gos tar­nys­tės tra­di­ci­jas,...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas iš­gir­do jam ne­pa­lan­kų teis­mo nuosp­ren­dį – jis...
Prieš du mė­ne­sius iš įka­li­ni­mo įstai­gos grį­žu­si aly­tiš­kė, „eta­ti­nė“ po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to lan­ky­to­ja, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­kor­di­nin­kė nė die­nos...
Ar ži­no­te, ko­dėl Vik­to­ras De­ni­sen­ko – so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras, Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros asis­ten­tas...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si Pir­mo­jo Aly­taus Nar­ci­zų gat­vės gy­ven­to­ja Ire­na Ra­ge­lie­nė sa­kė, kad daug me­tų ra­šy­ti raš­tai mies­to sa­vi­val­dy­bei,...
Taip kal­bė­jo šią sa­vai­tę Aly­tu­je vie­šė­ju­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tė į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus In­gri­da Ši­mo­ny­tė. Pir­miau­sia ji...
„Esu Aly­taus spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lio dar­bo gru­pės na­rys. Pla­nuo­jant ren­gi­nį šie­met iš­gir­dau to­kią fra­zę: „Po die­nos var­žy­bų iš­ve­šim da­ly­vius į Birš­to­ną.“ Ir taip...
Vie­ti­niai gy­ven­to­jai praėjusią savaitę nukeltą skulp­tū­rą Alytaus rajone, Miroslavo seniūnijoje, Tolkūnų kaime va­din­da­vo vie­nu žo­džiu – ka­rei­vis. Nei ru­sų, nei vo­kie­čių. Pa­vaiz­duo­ta...
Koks tu­ri bū­ti bo­sas, kad pel­ny­tų ge­riau­sio­jo var­dą? Į šį klau­si­mą ga­li at­sa­ky­ti Va­le­ri­jus Ven­cius, „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus di­rek­to­rius, šie­met lai­mė­jęs „Ge­riau­sio...
Pir­ma­ja­me Aly­tu­je  Ne­mu­no kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų už­iman­tis ae­ro­dro­mas yra daug ką vi­lio­jan­tis že­mės skly­pas. Dau­giau kaip prieš pus­an­trų me­tų...
Aly­taus ra­jo­ne Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je Kle­po­čių kai­me Są­jū­džio lai­kais bu­vo pa­sta­ty­ti kry­žiai, sto­gas­tul­piai, kop­ly­tė­lės 1944-ųjų gruo­džio 23-io­sios so­vie­tų su...
Lais­vė vie­no­dai at­ve­ria ke­lius ir blo­giui, ir gė­riui. Lais­vė su­tei­kė mums ga­li­my­bę ją pa­žin­ti, mo­ky­tis iš klai­dų. Vals­ty­bė yra lais­vės sar­gas. Kai ky­la ne tik iš­ori­nės, bet...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­taus mies­to val­džia pa­si­gy­rė įreng­sian­ti laik­ro­dį ant sa­vo bu­vei­nės – ro­tu­šės bokš­to. Tam bu­vo nu­ma­ty­ta lė­šų vie­ti­nia­me biu­dže­te, ta­čiau jų...
Aly­taus ra­jo­ne yra 20 so­di­nin­kų ben­dri­jų, vei­kian­čių po pus­šim­tį me­tų ar šiek tiek trum­piau. Joms skly­pus su­tei­kė vals­ty­bė, ska­tin­da­ma mė­gė­jiš­ką so­di­nin­kys­tę ir...
Šian­dien ne­to­li Mi­ros­la­vo dau­giau nei tris de­šimt­me­čius sto­vė­ju­sią so­vie­ti­nio ka­rio skulp­tū­rą Aly­taus ra­jo­ne gy­ven­to­jai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti pas­ku­ti­nį kar­tą. Daug ar­šių...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.