Aly­taus ra­jo­ne jau gau­na­ma pra­ne­ši­mų dėl vil­kų pa­da­ry­tos ža­los. Per pra­ėju­sias dvi sa­vai­tes vil­kai bu­vo įsi­su­kę Dau­gų ir Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­se. Pa­pjau­tos ne tik avys,...
Lie­pos 21-ąją Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te be­veik prieš tris sa­vai­tes ap­gy­ven­din­ti nelegalūs mig­ran­tai bu­vo skie­pi­ja­mi nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Ta­čiau to­kia...
„Jau ne­be pir­mą va­sa­rą gam­ta siau­tė­ja, kiek­vie­nas stip­res­nis lie­tus tar­si pirš­tu pa­ro­do, kur mū­sų mies­to spe­cia­lis­tams pri­trū­ko įžval­gos, kur dar­bai at­lik­ti at­sai­niai,...
Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas, ku­ria­me ap­gy­ven­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, lie­pos 19-ąją pra­dė­tas tver­ti pa­pil­do­ma tvo­ra. Tai da­ro­ma dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų...
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė, vyk­dy­da­ma eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mą ge­riat­ri­jos ar­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo...
Ką tik Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, no­ta­rų, pro­ku­ro­rų, ant­sto­lių ir jų šei­mos na­rių...
Kaip Lie­tu­vai se­ka­si tvar­ky­tis su mig­ran­tų kri­ze? Sei­mo na­rio Vy­tau­to Ba­ko nuo­mo­ne, si­tu­a­ci­jos val­dy­mą sun­ki­na ne­apib­rėž­tos vie­ti­nės ir cen­tri­nės val­džių funk­ci­jos...
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (ARATC) Laz­di­jų ra­jo­ne jau be­veik dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta pa­skelb­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo ir...
Lie­pos 14-osios ry­tą pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ae­ro­dro­mo administraciniame pastate laikinai ap­gy­ven­din­tiems Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je su­lai­ky­tiems ne­tei­sė­tiems...
Kuo kvepia šienas? Ar skiriasi natūralios pievos ir kultūrinės pievos kvapai? Kas kuria nepakartojamą avilio aromatą? Ir iš ko atpažinsite sveiko dirvožemio kvapą? Apie aktualias temas – nuo...
Iš Aly­taus ki­lu­sios jau­nos ar­chi­tek­tės Aus­tė­jos Jur­čiu­ko­ny­tės šeš­tus ar­chi­tek­tū­ros stu­di­jų me­tus vai­ni­ka­vo ap­gin­tas ma­gist­ro dar­bas, ku­ris ko­mi­si­jos spren­di­mu bu­vo...
Namo sugrįžę emigrantai turi galimybę susigrąžinti užsienyje sumokėtus mokesčius arba jų permokas, tačiau tai daro tik nedidelė dalis sugrįžusių. Viena iš pagrindinių priežasčių yra baimė, kylanti dėl...
Aly­taus mies­te ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te lie­pos 3-iąją, Aly­taus...
La­bai gai­la, bet bir­že­lio 19-osios po­pie­tę, mies­to die­nos iš­kil­mė­se, kai Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius pa­gar­si­no, kas šie­met iš­rink­tas Me­tų žmo­gu­mi, Val­das...
Do­vi­lei Dau­gir­die­nei – 38-eri, ji yra ke­tu­rių vai­kų ma­ma. Gi­mu­si, au­gu­si ir šei­mą su­kū­ru­si Aly­tu­je, Do­vi­lė ir dir­bo vie­no­je iš mies­to ka­vi­nių. Ta­čiau at­ras­tas...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.