Tai seniausias folkloro festivalis Lietuvoje! Lietuvos kultūros taryba vėl priminė apie save. Jau keletą metų girdėti nuogąstavimai dėl taryboje veikiančių ekspertų, vertinančių paraiškas...
Praėjusią savaitę prasidėjęs 15–asis „Nepatogus kinas“ įsibėgėja. Programoje – beveik 50 filmų, o likusios festivalio savaitės – tik dvi, tad organizatoriai lengvina pasirinkimą žiūrovams ir pateikia...
„Protestuodami gatvėse, mes savo ateitimi nerizikuojame. Kur kas labiau rizikuotumėme į jas neišėję. Esu įsipareigojusi savo būsimiems vaikams“; „pradėjau šį judėjimą, kad apsaugočiau savo ateitį“;...
Per­nai dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų per­si­kė­lęs į vir­tu­a­lią erd­vę, šie­met fes­ti­va­lis COM•ME­DIA spau­džia kumš­čius ir la­bai lau­kia gy­vo su­si­ti­ki­mo su žiū­ro­vais. Va­kar...
Mu­zi­kos mo­kyk­la – vie­nas di­de­lis or­kest­ras. O, kaip ži­nia, or­kest­re gro­ja la­bai skir­tin­gi sa­vo iš­vaiz­da, temb­ru in­stru­men­tai. In­stru­men­tai, kaip ir žmo­nės, gro­jan­tys jais,...
„No­rė­jo­si pa­ro­dy­ti tau­to­dai­lę ki­taip, mo­der­niu kam­pu. Aly­tu­je, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, tu­ri­me pui­kią et­no­kul­tū­ros tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čią mo­kyk­lą – Kau­no...
Spalio 12 dieną 15 val. Audiovizualiųjų menų centre, senojoje Alytaus sinagogoje, pristatoma dailininko Alberto Veščiūno (1921 – 1976), bičiulių ir artimųjų vadinto tiesiog Aba, darbų paroda. Šiais...
Odė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai, sa­va­no­riams – nau­ja kny­ga „Ko­vi­do fron­tas“. „Prie mir­čių mes bu­vo­me pri­pra­tę, bet ne prie to­kio kie­kio (skai­čiaus)…“ – šian­dien tai skam­ba kaip...
Aly­tiš­kiai jau skai­to Ie­vos Ane­laus­kai­tės-Mo­tie­jaus­kės tar­miš­kai pa­ra­šy­tas pa­sa­kas vai­kams, ku­rios su­dė­tos į kny­ge­lę „Da­bar­ci­nės pa­sa­kos“. Pir­mie­ji tė­ve­lių, se­ne­lių...
Jau be­veik ket­vir­tį am­žiaus lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ni­jo­lė Mi­lie­nė dir­ba Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je. Pe­da­go­gė gim­na­zis­tus mo­ko ne tik gim­to­sios kal­bos, bet...
Se­na­mies­čio ben­druo­me­nė aly­tiš­kius pa­kvie­tė į eks­kur­si­ją po jų pa­čių pri­si­mi­ni­mus – se­ną­jį Kriau­šių. Tai – pa­ti se­niau­sia kai­riak­ran­čio Aly­taus cen­tro da­lis, tu­rin­ti...
Varėnoje spalis priklauso Daliai Tamulevičiūtei. Tai žino visi, todėl artėjančią rudens brandą pasitinka su maloniu jauduliu – kokie gi teatro siurprizai laukia šiemet?
Alytaus teatro ( Rotušės a. 2 ) didžiojoje salėje spalio mėn. 9 d. (šeštadienį) 18 val. vyks Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas „VORTEX TEMPORUM“.
„Pir­mą kar­tą pro su­tvar­ky­tos Aly­taus si­na­go­gos du­ris įžen­gu­siems žmo­nėms ne­re­tai iš­sprūs­ta nuo­sta­bos „ach“ ir tur­būt tai yra ge­riau­sias įver­ti­ni­mas to, kas pa­da­ry­ta“, –...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.