Šiemet organizatoriai lankytojus kviečia su itin plačiu filmų asortimentu. Jau visai netrukus, gegužės 20-21 d. startuos atsinaujinęs, pernai didelio dėmesio susilaukęs projekto „Kino Zona“ renginys...
Lei­dyk­la OBUO­LYS pri­sta­to mil­ži­niš­ką rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI! Dau­giau nei 2 100 pus­la­pių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nių ka­rų įdo­my­bių 5 kny­go­se už 3 kai­ną – pa­slap­tys,...
Lei­dyk­la OBUO­LYS drau­ge su Lie­tu­vos Bib­li­jos drau­gi­ja pri­sta­to gra­žiau­sią pa­sau­ly­je ŠEI­MOS BIB­LI­JĄ lie­tu­viš­kai – tai ge­riau­sia do­va­na ti­kin­čiai šei­mai krikš­ty­nų,...
Tekstai, fotografija, tapyba, žemės menas, Užupio ambasada, kelionės, aitvarai. Visi šie „slaptažodžiai“ siejami su vienu ir tuo pačiu žmogumi – Mariumi Abramavičiumi Neboisia. Marius – daugiaplanis...
Už lan­go ka­ra­liau­jant pa­va­sa­riui, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos Knyg(i)ų klu­bo (va­do­vė San­ta Mar­cin­ke­vi­čiū­tė) na­rės po­pie­tę pra­lei­do ben­drau­da­mos su...
Liepos 2 dieną radistas Jonas Nainys (DJ JOVANI) surengs diskoteką po atviru dangumi Biržų rajono Kilučių ežero pusiasalyje. Ji taps laikraščio „Biržiečių žodis“ organizuoto muzikos festivalio,...
Di­dį­jį ket­vir­ta­die­nį Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta ypa­tin­ga pa­ro­da. Jo­je – vie­nuo­li­ka Rai­mon­do Na­va­kaus­ko iko­nų, su­kur­tų per pas­ta­ruo­sius...
Rink­da­ma­sis tarp sce­nos ir bio­lo­gi­jos, aly­tiš­kis Vi­das Vaš­kius di­le­mą iš­spren­dė te­at­ro nau­dai. Aly­taus te­at­ras pra­tur­tė­jo 33-mis ak­to­riaus su­kur­tais vaid­me­ni­mis, o...
„Ka­ras Uk­rai­no­je ma­ne su­krė­tė. Ka­ro ne­įma­no­ma su­vok­ti pro­tu, jo ne­ga­li pri­im­ti emo­ciš­kai. Sa­va­no­riau­da­mas Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tre aš ma­tau dau­gy­bę...
„Ši knyga – tai ypatinga kelionė į savęs ir kito pažinimą. Būdami skirtingi, neretai esame linkę susipriešinti, konkuruoti ir kovoti, kad parodytume savo reikšmingumą ir galią“, – šitaip neseniai...
„Jotvingių eldoradas“ – archeologijos paroda, kurios atsiradimo istorija verta filmo scenarijaus, nes joje dalyvavo ne tik archeologai, bet ir policininkai. Atrasta jotvingių kapavietė Krukuveke...
Mer­ki­nės kraš­to mu­zie­ju­je įgy­ven­din­tas vir­tu­a­lios re­a­ly­bės tu­ri­nio pro­jek­tas, skir­tas gar­sia­jam 1945 m. gruo­džio 15 d. Mer­ki­nės mū­šiui. Idė­ja su­kur­ti mu­zie­ju­je to­kią...
Ypatinga aura ir vienu gražiausių Lietuvos kraštovaizdžiu pasižyminti Merkinė savaitgalį taps Užgavėnių užeivių kryžkele. „Merkinės fabrikas“ ir kultūros centro kiemeliai nuo penktadienio iki...
Leidykla „Homo liber“ į atsinaujinusią tarptautinę Vilniaus knygų mugę atsiveža per 20 naujienų ir kviečia skaitytojus į susitikimus su 8 lietuvių ir užsienio šalių poezijos, prozos, esė knygų...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.