Sa­ko­ma, kad, kai Die­vas už­ve­ria du­ris, jis ati­da­ro lan­gus. Apie tai, kaip šie­met vyks trum­po­sios pro­zos skai­ty­mai, ko­kius iš­šū­kius te­ko įveik­ti ir kaip tap­ti jų klau­sy­to­ju,...
„Esa­me nu­si­tei­kę kū­ry­biš­kai, pa­si­ruo­šę pri­im­ti iš­šū­kius ir lanks­čiai re­a­guo­ti į be­si­kei­čian­čią si­tu­a­ci­ją“, – taip jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ nuo­tai­kas...
Lai­kas pa­dik­ta­vo ne­tra­di­ci­nę gim­ta­die­nio šven­ti­mo for­mą. Kaip by­lo­ja pir­ma­sis Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los met­raš­tis, mo­kyk­la sa­vo dar­bą pra­dė­jo 1957 me­tų lap­kri­čio 10...
Kar­tais ap­lin­ky­bės su­si­dė­lio­ja fan­tas­tiš­kai. Įvyks­ta tai, ko ne­pla­na­vai ir apie ką tik ne­drą­siai pa­sva­jo­da­vai. Spa­lio 6 die­ną su ko­le­ga Žy­gi­man­tu ant­rą­kart šie­met...
Jau­ni­mo cen­tro gro­žio stu­di­jos „Fe­mi­na La­e­ta“ va­do­vė Alio­na Či­ki­še­vie­nė sa­ko, kad ją lan­kan­čios mer­gi­nos vi­suo­met ne­kan­trau­da­mos lau­kia prak­ti­nių gri­mo už­si­ė­mi­mų....
Mieli mūsų bibliotekos lankytojai, atsiprašome, kad teko palaukti naujausių duomenų apie pasikeitusią skaitytojų aptarnavimo tvarką, bet norėjosi pateikti jau tik tikslią
Rug­sė­jo 26-osios va­ka­rą Lie­tu­vos žiū­ro­vai ste­bė­jo LRT pro­jek­to „Dai­nuok su ma­nim“ fi­na­lą. Tran­slia­ci­jos pa­bai­go­je prie žyd­rų­jų ek­ra­nų ko­ne la­biau­siai džiū­ga­vo...
Varėnoje baigėsi jau vienuoliktasis žymios kraštietės, iš Senosios Varėnos kilusios režisierės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Jis miestą visam spalio mėnesiui buvo pavertęs...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Spalio 30–lapkričio 5 dienomis rodome: DRAKONO RAITELIS (V) 13:00 - lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai RAGANOS (N-7) 15:30 – nuotykių komedija...
Lietuvos rusų dramos teatras (LRDT) kviečia žiūrovus į spektaklį „Kalniukas“ pagal šiuolaikinę dramaturgiją. Spektaklis lapkričio 6 d. Alytaus miesto teatre pradės IX Tarptautinio teatrų festivalio...
Šian­die­ną pri­si­min­si­me vie­nin­te­lio Aly­taus ap­skri­ty­je pa­gal pa­skir­tį te­be­vei­kian­čio so­viet­me­čiu pa­sta­ty­to ki­no te­at­ro is­to­ri­ją. Tai Ro­tu­šės aikš­tės pa­kraš­ty­je 60...
Šiemet į virtualią salę persikėlęs tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ žiūrovams visoje Lietuvoje pasiūlė daugiau nei 50 rinktinės pasaulio dokumentikos filmų....
„Jei ko­vi­das pa­keis pa­sau­lį, aš bū­ti­nai pa­sta­ty­siu šia te­ma spek­tak­lį, bet kol kas ne­ma­tau jo­kių ypa­tin­gų per­mai­nų, tik jų de­kla­ra­ci­ją“, – sa­ko vie­nu per­spek­ty­viau­sių...
Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia ke­ra­mi­kės El­vy­ros Te­re­sės Pet­rai­tie­nės pa­ro­da „Mo­li­nu­kai iš se­no so­do“. Drau­ge su vai­kais, taip pat ke­ra­mi­kais, au­to­rė yra įkū­ru­si šei­mos...
,,Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse”, – kadais...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.