Ukrainos ambasada Lietuvoje kartu su Varėnos rajono savivaldybe ir Varėnos kultūros centru organizuoja išskirtinę meno parodą „Ukrainos tapyba iš Petrikivkos: 6 metai UNESCO Reprezentatyviajame...
Taip sa­ko kau­nie­tis fo­to­gra­fas Vy­tis Šu­lins­kas, Aly­tu­je ati­da­ręs pa­ro­dą „Sep­tin­to­ji die­na“, ku­rią ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ fo­jė ga­li­ma pa­žiū­rė­ti iki gruo­džio 29 die­nos....
Jau ga­li­ma teik­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pa­raiš­kas kul­tū­ros, spor­to, švie­ti­mo, jau­ni­mo sri­čių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ta­čiau, užuot sa­vo lai­ką ir...
Didžiausias Baltijos šalių literatūros renginys – artėjanti 21-oji Vilniaus knygų mugė – ir toliau auga. Kitų metų šventėje, vyksiančioje vasario 20–23 dienomis, prie daugybės knygų bei muzikos...
„Kal­bant apie Lie­tu­vos ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją šian­dien ir ly­gi­nant ją su prieš­ka­rio, kai Eu­ro­po­je ne­bu­vo ko­lek­ty­vi­nio sau­gu­mo sis­te­mos, tik di­džių­jų vals­ty­bių...
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų lankytojai šią savaitę dar gali spėti aplankyti tarptautinę parodą „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“, kurios...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jos lai­mė­to­ja R.Ma­ciu­le­vi­čiū­tė – ant­ros kar­tos aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne ir ten pra­lei­du­si...
Paskutinį rudens mėnesį Alytaus dzūkai pasitiks džiugiai: lapkričio 14 dieną čia lankysis jau trečius metus asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ leidžiamas „Dzūkų kalendorus“, kuris 15 val. bus...
       Kino teatras „Dainava“ skelbia repertuarą!
Kino teatro „Dainava“ repertuaras         Kino teatras „Dainava“ skelbia repertuarą! Lapkričio 1 – 7 dienomis rodome:
Nuo 2011 m. valstybinio choro „Vilnius“ organizuojamas tarptautinis Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis suburia profesionalius, daugiausiai choro menui atstovaujančius Lietuvos ir užsienio...
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kviečia prisiminti istorinės medžioklės, kaip ekonominę naudą teikusios pramogos ir laisvalaikio užsiėmimo, tradicijas Lietuvos...
Spalio 17-osios vakarą DOMINO! teatre buvo švenčiama dviguba šventė. Gausiai susirinkusiems teatro bičiuliams ir žiniasklaidai DOMINO! pristatė atnaujintą, emocijų kupiną teatro prekės ženklą bei...
DOMINO! teatras pristato atnaujintą, kūrybinius ateities užmojus atspindintį teatro prekės ženklą ir skelbia 2019-2020 m. sezono pradžią. Emocijų kupinas naujasis teatro prekės ženklas pažymi...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.