Bir­že­lio 13 die­ną, šeš­ta­die­nį, Aly­tus šie­met švęs mies­to gim­ta­die­nį, ko­kio ne­bū­ta – li­kus pus­tre­čios sa­vai­tės pa­aiš­kė­jo, kad ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mai vis dėl­to leis...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė už 4,85 tūkst. eu­rų kurs rep­re­zen­ta­ci­nį vaiz­do kli­pą, ku­riuo tu­rės bū­ti pa­brė­žia­mi pri­va­lu­mai gy­ven­ti, dirb­ti ir in­ves­tuo­ti Dzū­ki­jos...
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena šiais metais gegužės 17 dieną dėl karantino sąlygų buvo minima kiekvienam asmeniškai prisiminus Lietuvos istorijos vingius, pagerbus...
Po ke­lių mė­ne­sių per­trau­kos Alo­vės kraš­to žmo­nes į ne­įpras­tą pa­ro­dą kvie­čia šio baž­nyt­kai­mio kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai. Pa­ro­da ne­įpras­ta, eks­po­na­tai bus iš­dės­ty­ti ne...
Aly­tus tran­sliuo­ja ži­nią, kad jis yra at­vi­ras gat­vės me­nui mies­tas, ne­bi­jan­tis į sa­vo pil­ku­mą įsi­leis­ti spal­vų. Kiek ga­li­ma spręs­ti iš gy­vų re­ak­ci­jų ir so­cia­li­nė­je...
Sušvelninus karantino sąlygas, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje nuo gegužės 18 dienos bus teikiama dar daugiau paslaugų. Be knygų skolinimo į namus, dar bus galima naudotis kompiuteriais,...
Šie me­tai – Tau­to­dai­lės me­tai. Vi­suo­ti­nis ka­ran­ti­nas stip­ro­kai pa­ko­re­ga­vo me­džio skulp­to­rių pla­nus, at­si­sa­ky­ta ke­lių pa­ro­dų. Su­švel­ni­nus ka­ran­ti­no sa­ly­gas...
Žmogus, per kurį ateiname į šį pasaulį – Mama. Per ją kartu su gyvenimu gauname ir kūrybinę jėgą, kuri teka per tūkstančius mūsų giminės kartų... Prisimindami vaikystę, dažnai prisimename darželyje...
Pa­skelb­ti kon­kur­so „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja“ lau­re­a­tai ir no­mi­nan­tai. „Nau­jie­nų” ka­te­go­ri­jo­je į pa­grin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą „Auk­si­nis kad­ras“ pre­ten­duo­ja...
Ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mai šiek tiek švel­nė­ja, aly­tiš­kiai jau ga­li įver­tin­ti, ko­kių kul­tū­ros pa­slau­gų per šiuos pus­an­tro mė­ne­sio jie pa­si­ge­do la­biau­siai. Pa­na­šu, kad...
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasideda gera naujiena knygų mylėtojams – bibliotekos pamažu pradeda atverti savo duris.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos kolektyvas sveikina jus, esami ir būsimi mūsų lankytojai, su Nacionaline Lietuvos bibliotekų savaite!
Tarp „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ di­džių­jų pro­jek­tų – ir ak­ty­vių Dzū­ki­jos tė­vų ben­dri­jos ini­ci­juo­tas siū­ly­mas, kaip ga­li­ma bū­tų įveik­lin­ti An­zel­mo Ma­tu­čio par­ką. Šis par­kas...
In­ter­ne­te pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mas už Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas, ku­rioms įgy­ven­din­ti ga­li bū­ti skir­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Vie­na iš pen­kių at­rink­tų...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.