Autentiškumu alsuojanti lovatiesių paroda, unikalaus katalogo pristatymas, talentingos tapytojos darbai ir audiovizualinis performansas – net keturis meninius ir kultūrinius akcentus sujungs pirmasis...
Kiek­vie­nas vai­kas nuo 2024 me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios tu­rės tei­sę mo­ky­tis pa­si­rink­to­je mo­kyk­lo­je, ir ne­svar­bu, ar tai su­dė­tin­gą ne­ga­lią, ar ne­di­de­lių spe­cia­lių­jų...
Luks­nė­nuo­se, se­niū­nai­ti­jos cen­tre, nuo se­no veik­lą vyk­do net dvi kai­mo ben­druo­me­nės – „Spin­du­lys“ ir „Drū­tas dzū­kas“. Kul­tū­ri­nės ir spor­ti­nės veik­los ne­stin­ga, mu­zi­kan­tų,...
Po­ezi­ją Vi­da Jur­kie­nė va­di­na am­ži­na kaip pa­sau­lis. Kiek pa­me­na, pa­ti ja do­mė­jo­si, nors vie­šo­jo­je erd­vė­je sa­vo kū­ry­bą skleis­ti ėmė­si prieš ket­ve­rius me­tus. Jos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės įstai­gos te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė sau­sio 5-ąją krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės...
„Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­ką“ 1972 m. pra­dė­jo leis­ti tuo­me­ti­nis Sim­no vi­ka­ras Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius. Sim­nas ta­po „LKB Kro­ni­kos“ lop­šiu. LR Sei­mo spren­di­mu 2022 m....
13 – magiškas, baugus ir apipintas mistika. Tai skaičius, kartą jau atnešęs mirtį ir atgimimą, kovą tarp gėrio ir tamsos. Su 13 išgyvenamas virsmas, kai visko pabaiga tampa naujo pradžia.
Po dve­jų me­tų per­trau­kos Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ vėl pa­svei­ki­no klau­sy­to­jus nau­ja­me­čia­me kon­cer­te. 2020-ai­siais dėl pan­de­mi­jos...
Darganotą ir žvarboką lapkritį Varėnos kultūros centro parodų salė nušvito vaiskiomis spalvomis – čia atidaryta šviesos, šilumos, kūrybinės gelmės ir atradimų sklidina žymaus lietuvių menininko...
Šią žie­mą Lie­tu­vo­je su­ži­bo ne tik įspū­din­gos eg­lės, bet ir di­džiu­lis, švie­sos ma­gi­ją sklei­džian­tis ži­bin­tų fes­ti­va­lis „Ste­buk­lų ša­ly­je“, ne­tu­rin­tis ly­gių ne tik Bal­ti­jos...
„Ar­tė­jan­čios di­džio­sios me­tų šven­tės – pui­ki ga­li­my­bė ne tik at­ras­ti uni­ka­lią ran­kų dar­bo do­va­ną ar­ti­miau­siems žmo­nėms, bet ir pa­rem­ti tau­to­dai­lės meist­rus, ku­riems...
Aly­taus vi­suo­me­nė jau ne pir­mą kar­tą tu­rė­jo pro­gą su­si­tik­ti su Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riu prof. Liu­du Ma­žy­liu. Šį kar­tą Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je jis pri­sta­to pa­ro­dą...
Šie­met mi­nint Tarp­tau­ti­nę ko­vos su smur­tu prieš mo­te­ris die­ną, apie mo­te­rų pa­ti­ria­mą smur­tą pir­mą kar­tą pra­bil­ta ki­to­kiu kal­bė­ji­mu, bet to­kiu pro­ver­žiš­ku, kad net ža­dą...
Va­kar Aly­taus mies­to te­at­re iš­da­ly­ti ju­bi­lie­ji­nio X te­at­rų fes­ti­va­lio „Com•me­dia“ ap­do­va­no­ji­mai, ren­gi­nys at­si­svei­ki­no iki ki­tų me­tų. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad jo­kie...
Gruodžio 3 d., penktadienį, 16 val. Alytaus kraštotyros muziejuje, Konferencijų salėje (Savanorių g. 6, Alytus), Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis pristatys parodą „Skausmo ir vilties...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.