Šie­met mi­nint Tarp­tau­ti­nę ko­vos su smur­tu prieš mo­te­ris die­ną, apie mo­te­rų pa­ti­ria­mą smur­tą pir­mą kar­tą pra­bil­ta ki­to­kiu kal­bė­ji­mu, bet to­kiu pro­ver­žiš­ku, kad net ža­dą...
Va­kar Aly­taus mies­to te­at­re iš­da­ly­ti ju­bi­lie­ji­nio X te­at­rų fes­ti­va­lio „Com•me­dia“ ap­do­va­no­ji­mai, ren­gi­nys at­si­svei­ki­no iki ki­tų me­tų. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad jo­kie...
Gruodžio 3 d., penktadienį, 16 val. Alytaus kraštotyros muziejuje, Konferencijų salėje (Savanorių g. 6, Alytus), Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis pristatys parodą „Skausmo ir vilties...
Sei­mo na­rio Ro­ber­to Šar­knic­ko kvie­ti­mu, Sei­mo jun­gia­mo­jo­je ga­le­ri­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta dai­li­nin­ko, mo­ky­to­jo Vid­man­to Jan­kaus­ko dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas –...
Kiek­vie­na nau­ja gy­ve­ni­mo die­na at­ne­ša nau­jų pa­tir­čių, o kiek jų do­va­no­ja nau­jai iš­leis­ta kny­ga – ga­li pa­sa­ky­ti tik au­to­rius. Aly­tiš­kė Lo­re­ta Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va...
Gruo­džio 3-io­ji Aly­tui šie­met – ypa­tin­ga. Įspū­din­gu ren­gi­niu mies­tas pra­dės „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022“ ke­lio­nę. 18 val. Ro­tu­šės aikš­tė­je su­si­rin­ku­sių­jų...
Renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje užbaigtas su polėkiu. Paskutiniame literatūriniame traukinyje skambėjo šiuolaikinė lietuvių poezija –...
„Su Aly­tu­mi at­si­svei­ki­nau nuo Tūks­tant­me­čio til­to. Kai ru­de­niš­ko­je dar­ga­no­je at­si­vė­rė Aly­taus pa­no­ra­ma, pa­gal­vo­jau, kaip ge­rai, kad ne­ėmiau skė­čio, nes pa­si­da­rė...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vy­ku­sio­je „Auk­so vai­ni­ko“ re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je-kon­kur­se įdo­mius dar­bus – skob­ti­nius ku­bi­liu­kus-lie­pi­nu­kes – eks­po­na­vo Va­rė­nos kraš­to...
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras yra įstei­gęs „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mą, ku­ris jau 17 me­tų ski­ria­mas liau­dies meist­rams. Pa­ro­do­mis pa­lai­ko­mos ir...
Septintus metus gyvuojantis Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas visiškai pateisino jo rengėjų tikslus – skatinti lietuvių autorius kurti kokybišką, skaitytojui patrauklią literatūrą, o...
Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje įkurdintoje improvizuotoje traukinio kupė jau antrą ketvirtadienį iš eilės skambėjo poezija, muzika ir pašnekesiai. Netikėtų pokalbio posūkių kupinoje...
„Esu aly­tiš­kė, vai­kys­tė­je gy­ve­nau mies­to cen­tre, ar­ti žais­lų par­duo­tu­vės, to­dėl ne­bu­vo pro­ble­mos per­bėg­ti gat­vę ir nu­si­pirk­ti spal­vo­to ak­so­mi­nio (bar­cha­ti­nio)...
Alytuje, pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo, rengiama didelės apimties, plačiaformatė Kauno dailininkų paroda. Profesionalūs Kauno dailininkai parodoje „Invazija“, Alytaus miesto vizualaus meno...
Žmonės, išsiilgę literatūrinių renginių, spalio pabaigoje turėjo gerą progą pasimėgauti, mat į Alytų atriedėjo simbolinis literatūros ir muzikos traukinys. Alytiškiams jau neblogai žinomas renginių...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.