Gerb. ta­ry­bos na­riai!  Jau­čiu pa­rei­gą pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir pa­aiš­ki­ni­mą dėl tei­kia­mo ma­no at­lei­di­mo iš Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (to­liau...
Kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­sa­vi­mas nu­rėž­tas dau­giau nei per­pus, nuo 120 iki 45 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­tvir­ti­nus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­tą, apie kul­tū­ros...
Petras Naraškevičius 1940 vasario 24–2020 vasario 16  
Šių metų sausio pabaigoje pasirodė leidyklos „Vitae litera“ išleista pirmoji Jūratės Gembutienės, pasirašančios Deivinos Orchidės slapyvardžiu, knyga „Palieski angelo sparnu“. Tai ypatinga, originali...
Rolando Kazlo režisuotas spektaklis „Pamoka“ (pagal to paties pavadinimo Eugene Ionesco pjesę) keliauja po Lietuvos miestus ir ,ko gero, šiuo metu yra labiausiai laukiamas teatro parodymas: iš beveik...
Pa­sau­lį kei­čian­čios tech­no­lo­gi­jos ne­ap­len­kia ir mo­kyk­lų bib­lio­te­kų, ku­rių dar­buo­to­jams vis da­žiau ten­ka ne skai­ty­to­jo for­mu­lia­rus tvar­ky­ti, bet ir tap­ti me­di­jų...
Šiau­di­nių so­dų ri­šė­jos Li­nos Ža­liaus­kie­nės na­muo­se be­veik nuo­lat ka­bo pra­dė­tas so­das Laz­di­jų ra­jo­ne gy­ve­nan­ti Li­na Ža­liaus­kie­nė – ži­no­ma kaip so­dų meist­rė. Jau ne...
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris ir ope­ra­to­rius Kęs­tu­tis Kri­vas tę­sia do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­lą apie Aly­tų. Šį kar­tą 50 mi­nu­čių truk­mės fil­mo „Kal­ba Aly­tus“ aki­ra­ty­je –...
„Liau­dies me­no tra­di­ci­ją, dva­sios eko­lo­gi­ją – vi­sa tai, ką tę­sia­me ir tu­ri­me šir­dy­se, ga­li­me ir tu­ri­me pa­ro­dy­ti vi­sam pa­sau­liui“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų...
Artėjančios Kalėdų bei Naujųjų metų šventės – puiki proga įteikti artimiausiems žmonėms kitokią knygą: menišką, kokybišką, unikalaus dizaino ar rankų darbo. Knygų leidėjai šiandien pažengė taip toli,...
Šiuo­lai­ki­nė bib­lio­te­ka ge­ro­kai ski­ria­si nuo anks­tes­nės ne tik kny­gų ir ki­tų lei­di­nių pa­siū­la, bet ir įvai­res­nė­mis tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis bei lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mu....
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka vieną gruodžio vidurio vakarą virto džiazo namais. Čia nuskambėjo paskutiniai festivalio „Jewish Art Festival In Lithuania“ akordai. Festivalį uždarė žinomo...
Lietuvos koncertų lankytojų širdis užkariavęs portugalų dainininkas Salvadoras Sobralis vasarą sugrįš dar sykį su jais susitikti. 2020-ųjų liepos 16 dieną romantiškasis „Eurovizijos“ laimėtojas...
Jeigu su savo vaiku ar vaikais įžengtumėte į knygyną, ar atspėtumėte, kuri knyga pirmiausia patrauktų jų dėmesį? Ar mažylius žavi tie patys paveikslėliai, kaip ir suaugusius? Ar gali knygų...
Gruodžio 14 dieną Alytaus rajono dzūkai pasitiks šventiškai: 11 val. Pivašiūnų bibliotekoje ir 14 val. Daugų bibliotekoje bus pristatytas jau trečius metus asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ leidžiamas...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.