Be ga­lo in­ten­sy­vūs pen­ke­ri me­tai – toks šis lai­kas bu­vo Aly­taus mies­to te­at­ro (AMT) ir jo di­rek­to­rės I.Pil­ve­ly­tės gy­ve­ni­me. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas nau­jas va­do­vo...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Birželio 26–liepos 2 dienomis rodome:
Te­at­ras Aly­tu­je tu­ri se­nas tra­di­ci­jas nuo Sme­to­nos lai­kų. Vai­di­ni­mai vy­ko Šau­lių na­muo­se. Vė­liau te­at­rui sėk­min­gai va­do­va­vo ži­no­mas re­ži­sie­rius, ak­to­rius...
„Ru­ža­vos“ erd­vi­nės ins­ta­lia­ci­jos Ro­tu­šės aikš­tė­je, pa­čių or­ga­ni­za­to­rių – kū­ry­bin­go Aly­taus mies­to te­at­ro ko­lek­ty­vo – pa­va­din­tos „Ma­no AR­Ti­mi žy­din­tys na­mai“, o...
Šią sa­vai­tę Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je įteik­ti di­plo­mai dar vie­nai ab­sol­ven­tų kar­tai. Ne vi­si jie sa­vo to­les­nį ke­lią su­si­es su mu­zi­ka, ta­čiau pra­ei­ty­je lie­kan­tys me­tai...
Ar jau spė­jo­te nu­fo­tog­ra­fuo­ti šią sa­vai­tę ant Aly­taus pa­sta­tų sie­nų at­si­ra­du­sius pie­ši­nius, nu­siųs­ti nuo­trau­kas sa­vo drau­gams, ar­ti­mie­siems, pa­si­da­ly­ti feis­bu­ke?...
Kino teatrai pamažu atveria savo duris žiūrovams. Tarp jų ir kino teatras „Dainava“. Čia jau vyksta pirmieji kino seansai premjerų, dėl karantino nespėtų parodyti filmų, pamatysime ir senesnius,...
Iki bir­že­lio 1 die­nos bu­vo ga­li­ma siū­ly­ti kan­di­da­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jai gau­ti. Kas­met ga­li bū­ti ski­ria­mos trys pre­mi­jos, jos tei­kia­mos per...
Aly­tiš­kiai tu­rė­jo ne vie­ną pro­gą su­si­pa­žin­ti su ser­ti­fi­kuo­tos ama­tų meist­rės, mer­ki­niš­kės Lai­mos Ge­gu­žy­tės-Sa­viš­če­vie­nės me­ni­niais dar­bais, ne vie­no­je Aly­taus...
Bir­že­lio 13 die­ną, šeš­ta­die­nį, Aly­tus šie­met švęs mies­to gim­ta­die­nį, ko­kio ne­bū­ta – li­kus pus­tre­čios sa­vai­tės pa­aiš­kė­jo, kad ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mai vis dėl­to leis...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė už 4,85 tūkst. eu­rų kurs rep­re­zen­ta­ci­nį vaiz­do kli­pą, ku­riuo tu­rės bū­ti pa­brė­žia­mi pri­va­lu­mai gy­ven­ti, dirb­ti ir in­ves­tuo­ti Dzū­ki­jos...
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena šiais metais gegužės 17 dieną dėl karantino sąlygų buvo minima kiekvienam asmeniškai prisiminus Lietuvos istorijos vingius, pagerbus...
Po ke­lių mė­ne­sių per­trau­kos Alo­vės kraš­to žmo­nes į ne­įpras­tą pa­ro­dą kvie­čia šio baž­nyt­kai­mio kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai. Pa­ro­da ne­įpras­ta, eks­po­na­tai bus iš­dės­ty­ti ne...
Aly­tus tran­sliuo­ja ži­nią, kad jis yra at­vi­ras gat­vės me­nui mies­tas, ne­bi­jan­tis į sa­vo pil­ku­mą įsi­leis­ti spal­vų. Kiek ga­li­ma spręs­ti iš gy­vų re­ak­ci­jų ir so­cia­li­nė­je...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.