Paskutinį rugsėjo šeštadienį (26 d.) 12 val. Alytaus miesto teatre laukia stebuklingi nuotykiai – to kaltininkas režisieriaus Aido Giniočio muzikinis spektaklis vaikams „HOP!“.
Dr. Ka­zi­mie­ro Sven­tic­ko, Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pir­mi­nin­ko ir Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos ta­ry­bos na­rio, min­tys 2020-09-11 at­vė­rus...
Kartais žmogaus gyvenimas yra dienoraštis, kuriame jis nori parašyti vieną pasakojimą, bet parašo kitą. O didžiausia nusižeminimo valanda išmuša tada, kai jis palygina savo parašytą knygą su ta, kurią...
Turint gerą idėją, tikslą, komandą bei palaikymą, pasiekti rezultatą galima labai greitai. Tai įrodė Alytaus rajono savivaldybė, per metus atlikusi  istorinės, kultūros paveldo statusą turinčios...
Šio­mis die­no­mis Kio­to mies­to me­no mu­zie­ju­je, Ja­po­ni­jo­je, Pa­sau­lio tai­kos me­no pa­ro­do­je ga­li­ma iš­vys­ti ir gar­sių Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų dar­bus. Pa­ro­dai at­rink­tas...
Alytaus miesto teatras pradėjo naująjį 31 teatrinį sezoną. Kartu su sezono atidarymu alytiškiai pakviesti išreikšti solidarumą Baltarusijos nacionalinio Jankos Kupalos teatro aktoriams ir darbuotojams...
Rugsėjo 13 d. 18 val. įvyks profesionalių baleto šokėjų grupės Classic Art pasirodymas, kuriame turėsime unikalią galimybę išvysti ištraukas iš garsiausių pasaulio baleto pasirodymų. Kalbamės su...
Minint Simno – Lietuvos mažosios kultūros sostinės – metus, rugsėjo 8 d. 15 val. Simno bibliotekoje vyks renginys „Vytautas Kasiulis (1918–1996): nuo Simno iki Paryžiaus“.
Jo­nas Gai­žaus­kas – Aly­taus mies­to te­at­ro vei­das, ak­to­rius, ku­ris, kaip ir pats te­at­ras, skai­či­iuo­ja 30 se­zo­nų sce­no­je. Iš pra­džių te­at­ro stu­di­jos, o vė­liau mies­to te­at­ro...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pa­kvie­tė į tra­di­ci­nį pa­va­sa­rio ren­gi­nį „Mu­zie­jų nak­cys“, ku­rios šį­kart („ačiū“ pan­de­mi­jai ir ka­ran­ti­nui) pa­žen­kli­no pas­ku­ti­nį...
Sim­no ben­druo­me­nei „Sim­ni­ja“, įre­gist­ruo­tai 2003 me­tais, va­do­vau­ja Vi­ta Jat­kaus­kie­nė, Sim­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui. „Ben­druo­me­nę kū­rė­me, nes,...
Dau­guo­se už­au­gu­si ir prieš ke­le­tą me­tų iš nau­jo juos at­ra­du­si žur­na­lis­tė bei vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Si­gi­ta Zu­me­ry­tė sa­ko tu­rin­ti tiks­lą nu­va­ly­ti nuo šio...
Marcinkoniškiai kiekvienąkart moka maloniai nustebinti. Savaitgalį jie vėl sukvietė į nuotaikingą tradicinę, jau dvidešimt penktąją kaimo šventę. Joje paminėta, kas gražaus per metus Marcinkonyse...
Šį savaitgalį Druskininkų Vilniaus alėjoje pasklis šviežių kepinių kvapas – pirmą kartą Lietuvoje rengiamos grikinių babkų kepimo varžytuvės. Grikines babkas pagal savo vienetinius, iš mamų ir...
Sek­ma­die­nį Sim­no Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čia, pa­si­žy­min­ti gau­su­mu me­ni­nę ver­tę tu­rin­čių sak­ra­li­nės dai­lės kū­ri­nių, mal­dų rim­ti­mi, ope­ros dai­ni­nin­kų...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.