Lietuvos rusų dramos teatras (LRDT) kviečia žiūrovus į spektaklį „Kalniukas“ pagal šiuolaikinę dramaturgiją. Spektaklis lapkričio 6 d. Alytaus miesto teatre pradės IX Tarptautinio teatrų festivalio...
Šian­die­ną pri­si­min­si­me vie­nin­te­lio Aly­taus ap­skri­ty­je pa­gal pa­skir­tį te­be­vei­kian­čio so­viet­me­čiu pa­sta­ty­to ki­no te­at­ro is­to­ri­ją. Tai Ro­tu­šės aikš­tės pa­kraš­ty­je 60...
Šiemet į virtualią salę persikėlęs tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ žiūrovams visoje Lietuvoje pasiūlė daugiau nei 50 rinktinės pasaulio dokumentikos filmų....
„Jei ko­vi­das pa­keis pa­sau­lį, aš bū­ti­nai pa­sta­ty­siu šia te­ma spek­tak­lį, bet kol kas ne­ma­tau jo­kių ypa­tin­gų per­mai­nų, tik jų de­kla­ra­ci­ją“, – sa­ko vie­nu per­spek­ty­viau­sių...
Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia ke­ra­mi­kės El­vy­ros Te­re­sės Pet­rai­tie­nės pa­ro­da „Mo­li­nu­kai iš se­no so­do“. Drau­ge su vai­kais, taip pat ke­ra­mi­kais, au­to­rė yra įkū­ru­si šei­mos...
,,Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse”, – kadais...
Kurorto seniūnaitija – viena aktyviausių Alytaus mieste. Apie tai, kaip pavyksta suburti bendruomenę, rasti tokių originalių gatvių istorijas (ir paties miesto rajono) senąją istoriją atskleidžiančių...
Festivalis „Nepatogus kinas“ atvirai kalba apie problemas, kurias sukelia neatsakingas žmonių ir organizacijų elgesys, kai paminamos bendražmogiškos vertybės. Festivalio žaliąją filmų programą kaip ir...
Dau­ge­lis mo­ky­to­ją įsi­vaiz­duo­ja kaip žmo­gų, sto­vin­tį prie len­tos ir pul­ke­liui jau­nuo­lių kan­triai aiš­ki­nan­tį pa­mo­kos te­mą bei taip jiems at­sklei­džian­tį moks­lo pa­slap­tis....
Vės­tant orams ir ar­tė­jant į pa­bai­gą lau­ko pra­mo­gų se­zo­nui, ki­no te­at­rai ti­ki­si di­des­nio žiū­ro­vų skai­čiaus. Vie­nin­te­lio Aly­tu­je ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ ad­mi­nist­ra­ci­ja...
Hu­mo­ris­tas Vai­das Prač­kai­la pri­sta­tė sa­vo ta­py­bos pa­ro­dą „Skai­čiuo­ju ru­de­nį“... miš­ke. Nors dau­ge­lis jo var­dą sie­ja su Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės per­so­na­žu, šį­kart...
Paskutinį rugsėjo šeštadienį (26 d.) 12 val. Alytaus miesto teatre laukia stebuklingi nuotykiai – to kaltininkas režisieriaus Aido Giniočio muzikinis spektaklis vaikams „HOP!“.
Dr. Ka­zi­mie­ro Sven­tic­ko, Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pir­mi­nin­ko ir Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos ta­ry­bos na­rio, min­tys 2020-09-11 at­vė­rus...
Kartais žmogaus gyvenimas yra dienoraštis, kuriame jis nori parašyti vieną pasakojimą, bet parašo kitą. O didžiausia nusižeminimo valanda išmuša tada, kai jis palygina savo parašytą knygą su ta, kurią...
Turint gerą idėją, tikslą, komandą bei palaikymą, pasiekti rezultatą galima labai greitai. Tai įrodė Alytaus rajono savivaldybė, per metus atlikusi  istorinės, kultūros paveldo statusą turinčios...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.