Is­to­ri­nė­je Pu­nio­je gy­ve­na ir dir­ba daug šio kraš­to pat­rio­tų, is­to­ri­jos ži­no­vų. Lai­mu­tė Žū­si­nie­nė – vie­na iš jų. Bu­vu­si il­ga­me­tė pe­da­go­gė šiuo me­tu dir­ba Aly­taus...
Prieš savaitę visame mieste atsiradusių užrašų „TUS“ paslaptis įminta – šiandien jie pasipildė „ALY“ dalimi. Tokia išskirtine komunikacijos kampanija pristatomas „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė...
Ka­ran­ti­nas už­vė­rė taip pat ir me­no dir­bi­niais pre­kiau­jan­čių sa­lo­nų, ga­le­ri­jų du­ris. Aly­taus cen­tre be­veik tris de­šim­tis me­tų gy­vuo­jan­čiam tau­to­dai­lės sa­lo­nui „Dzy­vai“...
Su Kauno kolegijos studente Kot­ry­na Ka­šė­tai­te pa­si­ma­tė­me gim­ta­ja­me mies­te Aly­tu­je. Su­si­ti­ko­me pa­si­vaikš­čio­ti, ta­čiau ne­ti­kė­tai už­klu­pus lie­tui pa­si­slė­pė­me po Aly­taus...
Aly­taus kul­tū­ros cen­tre šiuo me­tu vei­kia trys pa­ro­dos. Aly­taus dai­lės ga­le­ri­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su Aly­taus kul­tū­ros cen­tru, ati­da­rė tra­di­ci­nes tęs­ti­nio kul­tū­ros...
LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2020: 19-ojo nacionalinio fotografijų konkurso paroda
Kai ran­kos gra­žiais dar­bais už­im­tos, ta­da ir min­tys ra­mios, juo­lab pa­va­sa­ris kas­dien vis tvir­tes­niu žings­niu per že­mę žen­gia. Aly­tiš­kė Ni­jo­lė Sta­kė­nie­nė šyp­so­si: ši...
Sa­vo gy­ve­ni­mo ke­liais mes ei­na­me skir­tin­gai: vie­ni ju­da­me sta­bi­liai, ki­ti džiaugs­min­gai pa­si­šo­ki­nė­da­mi, tre­ti – abe­jo­da­mi sa­vo pa­si­rin­ki­mu, dar ki­tus rei­kia...
Prieš­pas­ku­ti­nis XX am­žiaus de­šimt­me­tis Aly­tu­je pa­žen­klin­tas vie­nos iš dvie­jų di­džiau­sių So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­je esan­čių med­vil­nės ga­myk­lų – LKP 60-me­čio...
Prieš sep­ty­ne­rius me­tus ma­no tė­tis bu­vo pa­skir­tas dirb­ti Len­ki­jo­je. Nu­spren­dė­me, jog ke­liau­si­me ten su vi­sa šei­ma, to­dėl su­si­ra­do­me jau­kų būs­tą Var­šu­vos pa­kraš­ty­je ir...
Kal­bin­da­ma pa­šne­ko­vus, po­kal­bio pa­bai­go­je be­veik vi­suo­met tra­di­ciš­kai ta­riu – ir klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau, o no­ri­si ta te­ma pa­kal­bė­ti. Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio...
Ži­nia, kad pan­de­mi­ja suž­lug­dė tarp­tau­ti­nės Vil­niaus kny­gų mu­gės pla­nus, ir ren­gi­nys yra per­ke­lia­mas į 2022-uo­sius, nu­liū­di­no vi­sus. Ir skai­ty­to­jus, mu­gė­je ne tik kny­gas...
Dominyka Mikštaitė įkūrė prekinį ženklą pavadinimu artumè, sėkmingai sujungdama Tibeto ir Vakarų medicinos sveikatinimo metodus bei praktikas tam, kad padėtų žmonėms išvengti ligų, kartu išsaugotų bei...
Šį ko­vą Pu­nios „Pu­ne­lei“ su­kaks 34 me­tai. Tiek me­tų šia­me kraš­te įsi­tvir­ti­nęs ir ka­pe­los va­do­vas Gin­tau­tas Šmi­tas. Tiek me­tų ka­pe­la ne­kei­tė nei sa­vo pa­va­di­ni­mo, nei...
„Nie­kuo­met žmo­gus nė­ra toks gra­žus, koks yra kur­da­mas“ Vy­dū­nas
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.