Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jų pa­sie­kė ma­lo­ni ir ver­tin­ga do­va­na iš to­li­mos Ka­na­dos – tai in­ži­nie­riaus ar­chi­tek­to Vy­tau­to Tre­čio­ko (1912–2002) ta­py­bos...
Žiū­ro­vai tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su dar vie­na pa­šė­lu­sia, ener­gin­ga bei au­to­iro­ni­jos ku­pi­na ma­ma – ak­to­re Li­na Ras­to­kai­te. Mo­ti­nys­tės ku­rio­zus šmaikš­čiai...
Ar­tė­ja Aly­taus se­no­sios gim­na­zi­jos šimt­me­tis. Pir­mą­ją vi­du­ri­ni­ą­ją 4 kla­sių mo­kyk­lą ban­dy­ta įsteig­ti dar 1918 me­tais. Sa­vo at­si­mi­ni­muo­se Ka­zys Kli­ma­vi­čius to me­to...
Jau tryliktus metus alytiškiai tradiciškai palydėjo su Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoniniu orkestru „Svajonė“, kuris į 2019-uosius žengė su naujais iššūkiais. Jaunuosius muzikantus ir jų...
„Ne­rink­si­me gra­žiau­sios, nes vi­sų mies­tų ka­lė­di­nės eg­lės ža­vios!“ – to­kių ko­men­ta­rų ga­li­ma per­skai­ty­ti po vie­no in­ter­ne­ti­nio por­ta­lo pa­skelb­to­mis „eg­lių ko­vo­mis“,...
Asociacija „Olita-Orany“ virtualioje erdvėje kviečia susipažinti su naujausiu darbu – vaizdo medžiaga, kurioje yra atkurti du Alytaus istorijai labai svarbūs objektai. Tai – Antrojo pasaulinio karo...
Gy­vas trum­po­sios pro­zos žo­dis iš jų au­to­rių lū­pų tie­siai į aly­tiš­kių au­sis – toks fe­no­me­na­lus kul­tū­ros reiš­ki­nys jau 16 me­tų ap­lan­ko Aly­tų. „Im­bie­ro va­ka­rų“ idė­jos...
Bai­gė­si sep­tin­ta­sis pro­fe­sio­na­lių te­at­rų fes­ti­va­lis COM•ME­DIA, ku­rio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je bu­vo pa­ro­dy­ta net 14 spek­tak­lių. Už­da­ry­mo me­tu iš­da­ly­tos 7...
Me­di­ko Val­do Mar­cin­ke­vi­čiaus aist­ra – nuo­trau­kų, žen­kliu­kų ir įvai­rių do­ku­men­tų me­di­ci­nos te­ma ko­lek­cio­na­vi­mas. Anot vy­ro, nors po­mė­gis su­ėda be­veik vi­są lais­va­lai­kį,...
Naujausias Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Durys“ lapkričio 13 dieną atvyks į Alytaus miesto teatrą.  Alytiškiai bus pirmieji pamatę spektaklį po gastrolių Norvegijos, iš kurios kilęs...
Šie­met Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­čia sa­vo 20-ąjį gim­ta­die­nį.
An­trą kar­tą Aly­tu­je An­drius Ta­pi­nas fil­ma­vo lai­dą „Lai­ky­ki­tės ten su An­driu­mi Ta­pi­nu“, ku­ri šie­met pa­kvie­tė aly­tiš­kius į at­nau­jin­tą di­dži­ą­ją Aly­taus kul­tū­ros ir...
„Kiek­vie­nam žmo­gui svar­bu bū­ti tarp žmo­nių, tu­rė­ti, su kuo ga­lė­tų ap­tar­ti kad ir pa­pras­tus kas­die­nius dar­bus, pa­si­da­ly­ti nau­jie­no­mis, mo­ky­tis vie­niems iš ki­tų kur­ti...
Pla­čiai ži­no­mas vai­kų po­etas An­zel­mas Ma­tu­tis (1923–1985) bu­vo ir ta­len­tin­gas mo­ky­to­jas. Nors pats ra­šy­to­jas veng­da­vo kal­bė­ti apie sa­vo pro­fe­si­ją, šį­kart, pa­si­rem­da­ma...
2022 metais tapsiantis Lietuvos kultūros sostine, Alytus pakvietė kolegas – kitų miestų, jau turėjusių šį titulą ar jį gavusių šiuo metu, atstovus pasidalyti atradimais, praradimais ir kitomis...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.