Lap­kri­čio 26-ąją Vil­niaus Ro­tu­šė­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) XVI­II su­va­žia­vi­me šios są­jun­gos me­da­liu „Už nuo­pel­nus žur­na­lis­ti­kai“ ap­do­va­no­tas...
Ar pa­kan­ka ne­įga­lie­siems in­for­ma­ci­jos apie mies­te vyks­tan­čius ren­gi­nius? Ar jiems pa­siū­lo­ma pa­to­ges­nė vie­ta kon­cer­te, pa­vyz­džiui, pir­mo­je ei­lė­je, kad leng­viau bū­tų...
Pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ kon­cep­ci­ja bu­vo su­si­ju­si su til­tais, tai liu­di­ja ir jo pa­va­di­ni­mas – „Ku­rian­tys til­tus“. Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nis...
Skandinavų detektyviniai trileriai dažnai įtraukia taip, kad vidurnaktį skaityti dar vieną skyrių, atrodo, – racionalus sprendimas. Rodos, randasi nauji laiko grobikai – policijos detektyvė Mina ir...
Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022 – gali pelnytai didžiuotis – šįvakar prasideda išskirtinis kultūrinis renginys, ne tik alytiškių, bet ir miesto svečių pamėgtas XI tarptautinis teatrų...
Taip apie Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­tą tarp­tau­ti­nio eks­lib­ri­sų kon­kur­so „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022. Ku­rian­tys til­tus“...
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ literatas Romaldas ZABULIONIS yra išleidęs tris prozos knygas, ne kartą įvairiuose konkursuose skynęs laurus. Šiemetinis jo kūrinys „Katino sakmė“ užėmė pirmą...
Lapkričio 11 d. (penktadienį) 19:00 val. Alytaus kultūros centre.
Butrimonys garsėja gražiomis iniciatyvomis, aktyviais žmonėmis, netinginiaujančiu jaunimu. Kaip vienoje šventėje pastebėjo šio miestelio gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, jaunimo gebėjimus...
Šią sa­vai­tę iš­si­pil­dė Dzū­ki­jos sos­ti­nės te­at­ra­lų ir ak­ty­vių vi­suo­me­ni­nin­kų puo­se­lė­ti lū­kes­čiai – kul­tū­ri­niai įskie­piai, grą­ži­nant Aly­taus mies­tui ža­li­ą­sias pu­šis,...
Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ na­rys Ro­mal­das Za­bu­lio­nis šie­met šven­čia ju­bi­lie­ji­nius me­tus, sep­ty­nias­de­šimt­me­tį. Mies­to gy­ve­ni­mą iš­kei­tęs į gam­tą, į...
XIII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, vyksiančiame Varėnos kultūros centre spalio 25 d. 18 val. žiūrovai turės galimybę išvysti Valstybinio Vilniaus mažajo teatro ukrainiečių...
Nuo savaitgalio per Lietuvą keliaujantis festivalis „Nepatogus kinas“ iki spalio 28 d. alytiškius kviečia susitikti priešais didįjį ekraną Alytaus miesto teatre. Rinktinės dokumentikos programoje...
„Medžioklė kitaip“ – pirmoji medžioklės istorijos ir kultūros paroda Alytuje. Į tokią parodą Kultūros centre praėjusio ketvirtadienio popietę pakvietė Vytautas Kucevičius, Alytaus medžiotojų ir žvejų...
Di­džiau­sia med­vil­nės per­dir­bi­mo įmo­nė Bal­ti­jos ša­ly­se – „Aly­taus teks­ti­lė“, bu­vęs Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­tas, už­da­ry­ta jau dau­giau nei prieš de­šimt me­tų. 1969 me­tais...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.