„Ne­ri­mau­ti nė­ra ko, gal tik nu­liū­dau, kad Ūd­ri­jos mo­kyk­la už­da­ry­ta, ir bib­lio­te­ka di­džiu­lia­me bu­vu­sia­me jos pa­sta­te šiuo me­tu yra vie­nin­te­lė vi­suo­me­nei pla­čiai...
Do­vi­lei Dau­gir­die­nei – 38-eri, ji yra ke­tu­rių vai­kų ma­ma. Gi­mu­si, au­gu­si ir šei­mą su­kū­ru­si Aly­tu­je, Do­vi­lė ir dir­bo vie­no­je iš mies­to ka­vi­nių. Ta­čiau at­ras­tas...
Koks jausmas, kai tavo bendradarbiais tampa ne gyvi žmonės, o vaškinės pasaulio garsenybių kopijos? Jungtinėse Amerikos Valstijose, Teksase, gyvenantis britas dramaturgas, rašytojas ir iliustruotojas...
„Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ (ALKS) pa­kvie­tė į II Aly­taus kul­tū­ros fo­ru­mą. Tai­gi, kas nau­jo mū­sų mies­to kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me? Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne...
Už­da­ry­ti – ne­la­bai su­pran­ta­mas spren­di­mas Nors esa­me la­bai ar­ti, ta­čiau ne vi­si ži­no, kad Kau­no ma­rių šlai­te yra uni­ka­lus gam­tos pa­min­klas – vie­nas di­džiau­sių n
Kur yra „amerikoniška“ mokykla Lietuvoje, kodėl ji taip vadinama, kas joje vyksta šiandien?
„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ (ALKS 2022) kviečia į II Alytaus KULTŪROS FORUMĄ! Birželio 29 d. nuo 11 val. Alytaus miesto teatre – įkvepiantys pranešimai bei diskusijos apie iniciatyvas,...
Aly­taus is­to­ri­jo­je gim­ta­die­nių bū­ta vi­so­kių: mies­to šven­tės pra­džią te­ko per­kel­ti vė­les­niam lai­kui dėl škva­lo, liū­tis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę su vi­sa mu­ge pa­ver­tė...
Šian­dien Aly­tus 31-ąjį kar­tą sa­vo is­to­ri­jo­je šven­čia Mies­to die­ną ir jau an­trą kar­tą iš ei­lės – ka­ran­ti­ne. Ta­čiau oras yra pui­kus, ri­bo­ji­mai lais­vė­ja ir aly­tiš­kiai bei...
Šis savaitgalis Alytuje bus išties išskirtinis. Alytuje šurmuliuos vienas laukiamiausių metų renginių – miesto šventė. Todėl tikrai, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiais, miesto šventėje...
„Ga­li­ma sa­ky­ti, kad Aly­tus iki šiol ne­tu­rė­jo gra­žios tra­di­ci­nės šven­tės, ku­rios žmo­nės lauk­tų iš anks­to, jai ruoš­tų­si. Net pa­vy­du, kad, pa­vyz­džiui, Šiau­liai ar ki­ti mies­tai...
Taip jau yra, kad žmo­nės, gi­mę tą pa­čią die­ną, pa­jun­ta ypa­tin­gą ben­drys­tę. Juo­lab jei ta die­na bir­že­lio 15-oji – šią die­ną mi­ni­mas ir Aly­taus gim­ta­die­nis, kai mies­tui 1581...
Per­nai, kai Su­bar­to­ny­se du­ris po at­nau­ji­ni­mo at­vė­rė Vin­co Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus gim­to­sios so­dy­bos na­mas-me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, jo se­sers Mo­ni­kos anū­kė Lai­mu­tė...
Subscribe to Kultūra
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.