• Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės per­ga­lė teis­me dėl vie­šo­jo trans­por­to kon­kur­so
 • Dau­gų se­niū­ni­jos smi­gi­nio var­žy­bų čem­pio­nai vėl ne­nu­ga­li­mi!
 • Lau­ki ste­buk­lin­gos die­nos?
 • Šei­moms pa­gal­bą teik­ti pa­dės nau­ji au­to­mo­bi­liai
 • Sa­vi­val­dy­bė nu­trau­kia su­tar­tį su Ka­lė­dų eg­lu­tės au­to­re
 • Ko­mi­sa­ria­tų va­do­vų ro­ki­ruo­tė: du kei­sis vie­to­mis, o vie­nas liks dar pen­ke­riems me­tams
 • Kaip skam­ba lais­vės mu­zi­ka?
 • „Aly­taus bu­tų ūkio” va­do­vo kon­kur­są lai­mė­ju­siam Au­re­li­jui Ja­ru­še­vi­čiui – gal­vo­sū­kis
 • ASRC are­no­je skir­tin­gų spor­to ša­kų tre­ni­ruo­tės ir var­žy­bos vyks vie­nu me­tu  
 • Aly­tus jau tu­ri as­mens duo­me­nų ap­sau­gos pa­rei­gū­nę 
 • Dvi aly­tiš­kiams svar­bios dis­ku­si­jos – jau šian­dien 
 • Pa­grin­di­niai mo­kes­čių pa­si­kei­ti­mai nuo 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos 
 • Vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti tris žie­mos mė­ne­sius 
 • Aly­tau
 • Pri­sta­ty­ta ofi­cia­li prog­no­zuo­ja­mos pen­si­jos skai­čiuok­lė: kaip ja nau­do­tis? 
 • Ra­jo­ne dau­gė­ja ma­žų įmo­nių ir di­dė­ja pa­ra­ma ver­slui  
 • At­lie­ko­mis lai­ko­mos uo­gų iš­spau­dos ga­li su­ma­žin­ti vė­žio ri­zi­ką 
 • Mais­to li­ku­čių di­le­ma: ga­min­ti ne­ga­li­ma iš­mes­ti 
 • Su­pra­ti­mas apie glo­ba­laus pa­sau­lio iš­šū­kius ir as­me­ni­nė at­sa­ko
 • „Sva­jo­nė­je” su­skam­bo obo­jus, or­kest­ras ren­gia­si tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui Bel­gi­jo­je
 •  Su­au­gu­sių­jų įkrikš­čio­ni­ni­mas – pa­si­ren­gi­mas Krikš­tui, Su­tvir­ti­ni­mui ir Eu­cha­ris­ti­jai
 •  Dva­sin­gu­mo kan­va, iš­aus­ta iš ben­dra­vi­mo, ti­kė­ji­mo, klau­sy­mo­si, val­gių ant sta­lų, prie ku­rių sė­da vi­si
 •  Skir­ta lė­šų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų veik­
 • Ilsėkis ramybėje, Alytų aukštinęs žmogau
 •  Kiek­vie­nas he­ro­jus yra iš kū­no ir krau­jo
 •  Kiek­vie­nas šei­mos tė­vas tu­ri bū­ti šei­mi­nin­ku sa­vo, o ne kai­my­no na­muo­se
 •  Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų Nau­jie­ji – ra­mūs ir įpras­ti, gy­ven­to­jai skel­bė aliar­mą dėl va­gių
 • Pir­mą­ją me­tų die­ną Aly­tu­je gi­mė du kū­di­kiai
 •  El­vy­ra
 • Ge­riau­siu sa­vo gy­ve­ni­mo eks­per­tu tap­ki­te pa­tys, kad ga­lė­tu­mė­te prog­no­zuo­ti sa­vo gy­ve­ni­mo po­ky­čius
 •  Is­to­ri­nių lie­tu­viš­kų pa­što žen­klų pa­ro­da – Aly­taus ar­chy­ve
 •  Nau­ja­me­tę nak­tį – fe­jer­ver­kai, skam­bant Aly­taus him­no mu­zi­kai
 •  2019-ųjų ho­ros­ko­pas vi­siems Zo­dia­ko žen­klams: įpras­ti da­ly­kai taps ne­be­įdo­mūs, vi­lios nau­jo­vės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.