Švie­ti­mas – vie­na iš Lie­tu­vos sri­čių, ku­rios pro­ble­mas daž­niau­siai ak­cen­tuo­ja po­li­ti­kai, mo­ky­to­jai ir moks­lei­viai. Vi­si no­ri su­kur­ti ge­rą švie­ti­mo sis­te­mą, šiuo me­tu...
Turint gerą idėją, tikslą, komandą bei palaikymą, pasiekti rezultatą galima labai greitai. Tai įrodė Alytaus rajono savivaldybė, per metus atlikusi  istorinės, kultūros paveldo statusą turinčios...
Dėl Alytaus kolegijoje (AK) atlikto veiklos ir valdymo audito metu nustatytų galimų viešų ir privačių interesų derinimo, privačių interesų deklaracijų pateikimo pažeidimų Švietimo, mokslo ir sporto...
Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuot­tas 47-erių šiuo vi­ru­su uiž­sik­rė­tu­sio aly­tiš­kio maž­daug 15 me­tų sū­nui. Jis yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys,...
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms in­ter­ne­tas tam­pa kas­die­ni­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi. Bib­lio­te­kos, tu­rė­da­mos glau­dų ry­šį su vie­ti­ne ben­druo­me­ne ir tech­ni­nes ga­li­my­bes, taip pat...
„Ruoš­da­mie­si Rug­sė­jo 1-ąjai va­do­vau­ja­mės Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, ta­ria­mės ir kon­sul­tuo­ja­mės. Ta­čiau nau­jų iš­šū­kių dar kils vi­siems“,...
2020-ie­ji Aly­taus ko­le­gi­jai ypa­tin­gi me­tai. Šiais me­tais Aly­taus ko­le­gi­ja skai­čiuo­ja uni­ka­lią 60 me­tų bi­čiu­lys­tės is­to­ri­ją, tiek me­tų su­kan­ka Aly­taus ko­le­gi­jai kaip...
„Vi­sas mū­sų gy­ve­ni­mas yra kas­die­nė ko­va už sa­vo vai­kus. Pas­ku­ti­niu la­šu, ku­ris per­pil­dė kan­try­bės tau­rę, ta­po sa­vi­val­dy­bės pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je ra­šo­ma:...
Min­gai­lė ir Taut­vy­das Mel­dai­kiai – Švie­ti­mo nuo­ty­kių or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­to­riai, pra­ėju­siais me­tais ke­lia­vo po al­ter­na­ty­vias pa­sau­lio mo­kyk­las ir rin­ko jų ge­rą­ją...
Alytaus rajono mokiniai vasaros atostogas kviečiami baigti įdomiai ir kūrybingai. Rugpjūčio 24–27 dienomis Nemunaityje vyks stovykla „Jaunasis kūrėjas“. Jos organizatoriai – Alytaus r. meno ir sporto...
Min­gai­lė ir Taut­vy­das Mel­dai­kiai pra­ėju­siais me­tais ke­lia­vo po pa­sau­lį, lan­kė iš­skir­ti­nes mo­kyk­las ir rin­ko ge­rą­ją jų pa­tir­tį. Pla­čiau apie jų pro­jek­tą:...
Aso­cia­ci­ja „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ lie­pos mė­ne­sį iš­lei­do du in­for­ma­ci­nius lei­di­nius leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba. Juos pa­ren­gė Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos...
Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su abi­tu­rien­tais šven­tei be­si­ruo­šian­čios gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, ta­čiau ap­skri­tai nuo­tai­kos nė­ra liūd­nos....
Lie­pos 3 die­ną Aly­taus ko­le­gi­jo­je įvy­ko moks­lo me­tų bai­gi­mo ir di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė. Šiais me­tais, ne­pai­sant su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos ša­ly­je, su­si­ju­sios su...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba gru­pės ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­va pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.