In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) ir skait­me­ni­nių ino­va­ci­jų sri­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis šian­die­nos dar­bo rin­ko­je vis dar iš­gy­ve­na au­gi­mą. To­dėl pas­ta­rai­siais me­tais...
Šiuolaikinei visuomenei vis labiau remiantis informacinėmis technologijomis (IT) bei skaitmeninėmis inovacijomis, IT specialybės darbo rinkoje tapo labiausiai geidžiamos ir atveriančios plačias...
Alytaus švietimo istorijoje buvo toks unikalus reiškinys – privati pradinė Svetlanos Žadeikienės mokykla. Šio bandymo niekas kol kas dar nepakartojo, tačiau Dzūkijos sostinėje jau aštuonerius metus...
Esate pradedantysis, pažengęs ar tik norintis ir planuojantis išmokti anglų kalbą? Rinkoje yra tikrai daug galimybių ir pasirinkimų, todėl gali būti sunku išsirinkti tinkamus kalbų kursus. Pateikiame...
Ry­toj, va­sa­rio 8 die­ną, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tys pe­ti­ci­ją „Dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų trū­ku­mo Aly­taus mies­to ug­dy­mo įstai­go­se“, po ku­ria...
Tu­ri bū­ti drą­sus, smal­sus – šiuos žo­džius yra gir­dė­jęs kiek­vie­nas mo­ki­nys... Ta­čiau ar vi­si esa­te gir­dė­ję apie Tarp­tau­ti­nio Ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą? Aly­taus šv. Be­ne­dik­to...
Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios, kad ne ma­žiau kaip 100 pa­rei­gy­bių tu­rin­čio­se vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių...
Pus­tre­čio šim­to pa­ra­šų – tiek kol kas su­rink­ta in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pe­ti­ci­jos.lt po pe­ti­ci­ja „Dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų trū­ku­mo Aly­taus mies­to ug­dy­mo įstai­go­se“....
  Mu­zi­ka ir žmo­gaus sme­ge­nys, ar­ba Ko­dėl gy­dy­to­jai daž­nai bū­na bai­gę mu­zi­kos mo­kyk­las?
Dar rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir ta­ry­bos na­riai ga­vo sep­ty­nių mai­ti­ni­mo įmo­nių, ku­rios šias pa­slau­gas tei­kia be­veik vi­so­se mies­to ben­dro­jo...
Penk­to­ji Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­ma kon­fe­ren­ci­ja „No­riu į mo­kyk­lą!“ šį kar­tą pa­si­ti­ko mies­to aš­tun­to­kus, o ne mo­ky­to­jus. Aly­taus šv. Be­ne­dik­to...
Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus or­ga­ni­za­ci­jos spa­lio mė­ne­sio duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra ap­si­sto­ję daugiau kaip 67 tūkst. uk­rai­nie­čių, ku­riuos Ru­si­jos ag­re­si­ja iš­vi­jo iš...
„Džiaugčiausi, jei Alytus taptų patrauklus ne tik mūsų miestiečiams, bet į čia norėtų atvykti ir turistai. Ir, žinoma, reikia kuo daugiau veiklių ir atsakingų jaunimo organizacijų, kurios motyvuotų ir...
„At­ei­ty­je gal­vo­ju rink­tis in­for­ma­ti­kos stu­di­jų kryp­tį, o vė­liau ir kar­je­rą sie­ti su in­for­ma­ti­ka, nes ji man ar­čiau­siai šir­dies, į ją in­ves­tuo­ta daug lai­ko ir pa­stan­gų“, –...
„Palinkėsiu visiems jauniems žmonėms nebijoti išbandyti save visose srityse, tuomet lengviau išsirinkti sau mėgiamą veiklą, su kuria galbūt net ir neišsiskirs visą savo gyvenimą. Ir niekada nenuleisti...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.