Maiš­tin­gam pa­aug­lys­tės am­žiui pa­žin­ti „Mū­sų at­ra­di­mai bu­vo pa­grįs­ti pa­tir­ti­mi, nes prieš de­šimt me­tų ne­la­bai ką ži­no­jo­me apie so­cia­li­nį emo­ci­nį ug­dy­mą ap­s
Laisvės gynėjo Arūno Sakalausko 55-ojo gimtadienio išvakarėse jo vardo klube surengta diskusija apie dekomunizaciją – jautri tema sulaukė nemažo susidomėjimo Alytuje. Ją moderavo Seimo narys Laurynas...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba du kar­tus ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mo ta­ry­ba...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau du kar­tus dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so....
Rugsėjo 29 dieną „Alytaus naujienų“ laikraštyje skaitėme užsakomąjį Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) straipsnį „Etatinis: ką reikėtų žinoti“, kurį paskaičius susidaro įspūdis, kad naujasis...
Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gė Li­na Ta­mo­šai­ty­tė – vie­na iš sep­ty­nių mo­ky­to­jų, ku­riems už kū­ry­biš­ką dar­bą ir ge­ro­sios...
Šį antradienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pakeistas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planas, nuo spalio 5-osios nebelieka Kumečių mokyklos. Tokiu...
Ketvir­tie­ji moks­lo me­tai po Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu gy­vuo­jan­čio­je Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai: che­mi­jos mo­ky­to­jai...
Dar rugpjūčio pradžioje Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, susitikęs su Kumečių mokyklos mokytojais ir mokinių tėvais, pareiškė: „Kumečių mokykla bus!“ Tačiau atėjus rugsėjui...
Anglų kalbos akademija „American English School“ (AMES) šiemet naujus mokslo metus pradėjo duris atverdama naujovėms. Nuo šiol AMES – vienintelė kalbų mokykla Lietuvoje, savo mokiniams galinti...
Pra­si­dė­jo nau­ji moks­lo me­tai. Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių san­dū­ro­je – vie­ni šeš­ta­die­nį, ki­ti pir­ma­die­nį – mies­tų, mies­te­lių ir kai­mų gat­ves už­plū­do šven­tiš­kai pa­si­puo­šę...
Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la pa­si­tin­ka su iš­šū­kiais – grei­čiau­siai vi­sus šiuos li­ku­sius me­tus, o gal ir il­giau, mo­kyk­los ben­druo­me­nė dirbs iš­si­bars­čiu­si po...
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du,...
Nuo šių metų pavasario alytiškiai ikimokyklinukai neteko galimybės Alytuje lankyti ugdymo įstaigos, kurioje mokymas vyktų pagal Montessori pedagogiką. Apskritai mūsų mieste nebeliko nė vienos...
Jau at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį į mo­kyk­las po va­sa­ros atos­to­gų su­grįš mo­ki­niai. Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek anks­čiau ir ne­tra­di­ciš­kai. Va­kar...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.