Mu­zi­ka ir žmo­gaus sme­ge­nys, ar­ba Ko­dėl gy­dy­to­jai daž­nai bū­na bai­gę mu­zi­kos mo­kyk­las?
Dar rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir ta­ry­bos na­riai ga­vo sep­ty­nių mai­ti­ni­mo įmo­nių, ku­rios šias pa­slau­gas tei­kia be­veik vi­so­se mies­to ben­dro­jo...
Penk­to­ji Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­ma kon­fe­ren­ci­ja „No­riu į mo­kyk­lą!“ šį kar­tą pa­si­ti­ko mies­to aš­tun­to­kus, o ne mo­ky­to­jus. Aly­taus šv. Be­ne­dik­to...
Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus or­ga­ni­za­ci­jos spa­lio mė­ne­sio duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra ap­si­sto­ję daugiau kaip 67 tūkst. uk­rai­nie­čių, ku­riuos Ru­si­jos ag­re­si­ja iš­vi­jo iš...
„Džiaugčiausi, jei Alytus taptų patrauklus ne tik mūsų miestiečiams, bet į čia norėtų atvykti ir turistai. Ir, žinoma, reikia kuo daugiau veiklių ir atsakingų jaunimo organizacijų, kurios motyvuotų ir...
„At­ei­ty­je gal­vo­ju rink­tis in­for­ma­ti­kos stu­di­jų kryp­tį, o vė­liau ir kar­je­rą sie­ti su in­for­ma­ti­ka, nes ji man ar­čiau­siai šir­dies, į ją in­ves­tuo­ta daug lai­ko ir pa­stan­gų“, –...
„Palinkėsiu visiems jauniems žmonėms nebijoti išbandyti save visose srityse, tuomet lengviau išsirinkti sau mėgiamą veiklą, su kuria galbūt net ir neišsiskirs visą savo gyvenimą. Ir niekada nenuleisti...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­go­se pas­ta­ruo­ju me­tu dau­gė­ja vai­kų su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais, taip pat ir su jais dir­ban­čių mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų,...
Sie­kiant tau­py­ti iš­lai­das cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui, vi­sos Aly­tu­je esan­čios ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los pa­anks­ti­no mo­ki­nių ru­dens atos­to­gas. Jie iš­leis­ti atos­to­gau­ti ne...
Ky­ji­vie­tė mo­ky­to­ja Da­ri­na Hai­jo­va (nuotr.) – žmo­gus, ku­riam tik­rai ga­li­ma pa­vy­dė­ti po­zi­ty­vaus po­žiū­rio į gy­ve­ni­mą. Kaip liu­di­ja pas­ta­rie­ji ke­le­ri me­tai, nei ma­ras,...
„Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių...
„Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių...
„Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių...
Mokytojų diena – tai tas rudeniškas rytas, kai į pamokas vaikai skuba nešini gėlėmis, o mokytojas tyliai susimąsto apie tai, ką svarbaus veikia gyvenime – savo profesiją ir atsakomybės naštą. Kaip ją...
Rug­sė­jo 30-ąją įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sas. Jį lai­mė­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.