Tra­di­ci­nis Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas šį bir­že­lį įvy­ko ne­įpras­tai – mo­kyk­los pra­ėju­sių me­tų veik­la, pa­sie­ki­mai, fi­nan­si­nė...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je po­li­ti­kai at­šau­kė sa­vo anks­tes­nius spren­di­mus dėl „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio...
Šiandien daugumai Alytaus rajono abiturientų nuskambėjo paskutinis skambutis, simbolizuojantis paskutinę pamoką. Šiais metais jis kitoks nei įprasta – dėl karantino vyko ne mokyklose, o virtualiai....
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je pra­dės veik­ti vi­si dar­že­liai ir dirbs ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Vai­kų skai­čius...
Si­tu­a­ci­ja dėl CO­VID-19 pa­vei­kė ab­so­liu­čiai vi­sas vi­suo­me­nės gru­pes, tarp jų ir mus – mo­ki­nius. Jau dau­giau nei mė­ne­sį mo­ko­mės nuo­to­li­niu bū­du, kaž­kur už ek­ra­no...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sulaukusi klausimų iš Lietuvos moksleivių sąjungos, kodėl buvo priimtas sprendimas vykdyti brandos egzaminus, kaip jie bus organizuojami, pateikia paaiškinimus.
Jau turite bakalauro diplomą ir norite tobulėti, įgyti naujų žinių bei turėti magistro diplomą? Ne paslaptis, kad darbą ir studijas suderinti yra sudėtinga – kelionės į Vilnių ar Kauną ne tik šiek...
Ket­vir­ta­die­nį pir­mą kar­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos is­to­ri­jo­je po­sė­dis vy­ko vir­tu­a­lio­je erd­vė­je, o jo dar­bo­tvarkėje pir­mu klau­si­mu bu­vo įra­šy­tas siū­ly­mas...
Ant­ra­die­nį nuo­to­li­niu bū­du po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tė pe­ti­ci­ją, ku­rio­je rei­ka­lau­ja­ma at­šauk­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...
Kaip jau ra­šė­me pra­ėju­sią sa­vai­tę, dėl va­sa­rį pri­im­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio...
Va­kar Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se star­ta­vo nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ku­rio pra­džia, kaip ir ti­kė­ta­si, tech­no­lo­giš­kai ne­bu­vo la­bai sklan­di. Stri­go in­ter­ne­tas, so­cia­li­niai tin­klai...
Abi­tu­rien­tų gru­pė­se pas­ta­rą­ją sa­vai­tę ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma, ar vyks šie­met bran­dos eg­za­mi­nai. Dė­lio­ja­mi sce­na­ri­jai, „kas bū­tų, jei­gu bū­tų“ – ar sto­ja­mie­siems bus...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu nuo ko­vo 30 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, iki­mo­kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis, pra­di­nis, pa­grin­di­nis, vi­du­ri­nis...
Dviem sa­vai­tėms pri­va­lo­mai su­stab­dy­tas ug­dy­mo, mo­ky­mo ir stu­di­jų pro­ce­sas vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se, t. y. uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se ir mo­kyk­lo­se, ne­vei­kia...
Nors gar­siai kal­ba­ma apie tai, kad ge­riau­sias pro­fe­si­nes per­spek­ty­vas at­ve­ria in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) bei in­ži­ne­ri­nių spe­cia­ly­bių stu­di­jos, ta­čiau IT ir fi­zi­kos...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.