Ba­lan­džio 21-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2022–2026 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Jis pa­tvir­tin­tas,...
Šių mokslo metų pradžioje, rugsėjo 1-ąją dieną, politinių partijų vadovai Seime pasirašė nacionalinį švietimo susitarimą, numatantį švietimo politikos tikslus iki 2030 metų. Visgi panašu, kad...
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja da­ly­vau­ja pro­jek­te „Ko­ky­bės krep­še­lis“, ku­rio veik­lų tiks­las – pa­ge­rin­ti mo­ki­nių ug­dy­mo­si pa­sie­ki­mus, įgy­ven­di­nant po­ky­čius...
Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se kas­dien dau­gė­ja ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kų. Ko­vo 25-osios ry­tą to­kius ug­dy­ti­nius jau tu­rė­jo vi­si lop­še­liai-dar­že­liai, jų ne­bu­vo...
Nors atėjęs pavasaris ir kasdien šiltėjantis oras kviečia mėgautis bundančia gamta, šis laikotarpis ne visiems yra vien apie tai. Kiekvienam abiturientui šiltėjantis oras yra ženklas, kad brandos...
Aly­tiš­kių būs­tuo­se ap­si­gy­ve­nę ka­ro pa­bė­gė­liai iš Uk­rai­nos nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais pri­im­ti ug­dy­ti...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta lai­mė­jo Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są ei­ti Šven­te­že­rio...
Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mas ša­ly­je tu­ri tik di­džių­jų mies­tų, pa­vyz­džiui, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių gim­na­zi­jos. Alytaus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja –...
Kiek­vie­nas vai­kas nuo 2024 me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios tu­rės tei­sę mo­ky­tis pa­si­rink­to­je mo­kyk­lo­je, ir ne­svar­bu, ar tai su­dė­tin­gą ne­ga­lią, ar ne­di­de­lių spe­cia­lių­jų...
Sau­sio 20-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas fik­suo­tas vi­so­se Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ir blo­gė­jan­ti si­tu­a­ci­ja dėl ko­vi­do šio­se įstai­go­se. Aly­taus ra­jo­ne pras­čiau­sia pa­dė­tis...
Daž­nai mėgs­ta­ma pa­brėž­ti, kad šių die­nų vi­suo­me­nės pro­ble­mos – ne­tin­ka­mo auk­lė­ji­mo šei­mo­je ir pras­to ug­dy­mo pa­sek­mės. Kaip tau­ti­nis bruo­žas lie­tu­viams pri­ski­ria­mas...
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus mo­ki­niai šią sa­vai­tę po atos­to­gų grį­žo jau ne į Pu­nios mo­kyk­lą, o į nau­jai jiems...
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė 15 eu­rų mė­ne­sio mo­kes­tį už vie­no vai­ko prie­žiū­rą ir ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą mo­kyk­lų pail­gin­tos...
Gruodžio 17-ąją įvyko Alytaus miesto savivaldybės administracijos skelbtas konkursas Muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Į šias pareigas pretendavo vienas asmuo – šios mokyklos...
Prieš dve­jus me­tus Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Ro­tu­šės aikš­tė­je šur­mu­lia­vo jau­ni­mas, bet vi­sai ne to­dėl, kad bū­tų lau­kę di­džių­jų me­tų šven­čių. Tuo­met į mies­te dar ne­ma­ty­to dy­džio...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.