„Kai tuš­čia­me pa­sta­te pra­de­da dirb­ti žmo­nės, ku­rie ir yra svar­biau­si, pir­miau­sia rei­kia pa­si­rū­pin­ti jų dar­bo są­ly­go­mis vi­du­je, o jau po to gal­vo­ti apie iš­orę. Lin­kiu, kad...
Pa­čia­me Aly­taus mies­to cen­tre, A. Ma­tu­čio gat­vė­je, esan­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro spor­ti­nė ba­zė, aly­tiš­kiams ge­riau ži­no­ma kaip Spor­to mo­kyk­la, vėl ta­po svars­ty­mo...
Aly­taus ko­le­gi­ja, svar­biau­siu veik­los pri­ori­te­tu iš­ski­rian­ti stu­di­jų ko­ky­bę bei stu­di­jų pro­gra­mų ati­ti­ki­mą šian­die­nos rei­ka­la­vi­mams, rū­pi­na­si, kad jau­ni žmo­nės,...
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aplinkos tvarkymas, ypač medelių prie senojo gimnazijos pastato (buvusi pradžios mokykla Nr. 1, laikinai čia kurį laiką veikė ir amatų mokykla, o po karo...
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je – vėl emo­ci­jos dėl iš­kirs­tų me­džių. Šį­kart pu­sės šim­to ažuo­liu­kų, au­gu­sių prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Jie iš­kirs­ti pra­si­dė­jus Eu­ro­pos...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė pri­ta­rė ko­mi­si­jos siū­ly­mui su­teik­ti Vil­niaus ko­le­gi­jai tei­sę vyk­dy­ti ke­ti­nan­čių­jų stu­di­juo­ti iš­si­la­vi­ni­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jų,...
Kai Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė paskelbė, kad vienas iš jos prioritetų yra Tūkstantmečio mokyklų programa, daug žmonių tik gūžtelėjo pečiais. Apie kokius tūkstantmečius...
Ja­po­nai kaž­ka­da iš­min­tin­gai lin­kė­jo ne­drau­gui: „Kad tu gy­ven­tum per­mai­nų lai­kais!“ Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė prie per­tvar­kų įpra­tu­si. Šią sa­vai­tę mo­kyk­las ir...
Nors Aly­taus mies­to, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos, mo­kyk­los nuo lap­kri­čio li­ko tuš­čios ar­ba apy­tuš­tės, o jų va­do­vai kar­tais pa­si­jun­ta ne tiek švie­ti­mo, kiek me­di­ci­nos įstai­goms...
Ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius dar­buo­to­jams, vai­kams ar jų tė­vams pas­ta­ruo­ju me­tu sep­ty­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­siųs­tos aš­tuo­nios vai­kų kla­sės...
Vi­zi­tą Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė va­kar pra­dė­jo 8 va­lan­dą ry­to. Ji at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su ge­ruo­ju šios...
In­ter­ne­to pla­ty­bė­se ga­li­ma ras­ti, kad ba­lan­džio 10-oji – Tarp­tau­ti­nė bro­lių ir se­se­rų die­na. Kaip be­bū­tų, ko ge­ro, dau­ge­lis pri­tars, jog sma­gu tu­rė­ti se­sę ar bro­lį, su...
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­mi­te­tuo­se iš­klau­so me­ti­nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas. Pa­sa­ky­siu nuo­šir­džiai ir la­bai...
Ko­ro­na­vi­ru­sas pa­ko­re­ga­vo vi­sų mū­sų pla­nus. Kon­tak­ti­nio ben­dra­vi­mo la­bai trūks­ta vai­kams, ypač spe­cia­lių­jų po­rei­kių, ne­ga­lią tu­rin­tiems mo­ki­niams iš­skir­ti­nai svar­bus...
„Jo­kių kon­kre­čių ži­nių, kaip ga­lė­tų vyk­ti nuo šio pir­ma­die­nio leis­tos kon­sul­ta­ci­jos gy­vai abi­tu­rien­tams, dar ne­sa­me ga­vę. Ma­no nuo­mo­ne, tai yra la­bai keis­tas ir sun­kiai...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.