Ant­ra­die­nį nuo­to­li­niu bū­du po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tė pe­ti­ci­ją, ku­rio­je rei­ka­lau­ja­ma at­šauk­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...
Kaip jau ra­šė­me pra­ėju­sią sa­vai­tę, dėl va­sa­rį pri­im­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio...
Va­kar Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se star­ta­vo nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ku­rio pra­džia, kaip ir ti­kė­ta­si, tech­no­lo­giš­kai ne­bu­vo la­bai sklan­di. Stri­go in­ter­ne­tas, so­cia­li­niai tin­klai...
Abi­tu­rien­tų gru­pė­se pas­ta­rą­ją sa­vai­tę ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma, ar vyks šie­met bran­dos eg­za­mi­nai. Dė­lio­ja­mi sce­na­ri­jai, „kas bū­tų, jei­gu bū­tų“ – ar sto­ja­mie­siems bus...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu nuo ko­vo 30 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, iki­mo­kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis, pra­di­nis, pa­grin­di­nis, vi­du­ri­nis...
Dviem sa­vai­tėms pri­va­lo­mai su­stab­dy­tas ug­dy­mo, mo­ky­mo ir stu­di­jų pro­ce­sas vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se, t. y. uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se ir mo­kyk­lo­se, ne­vei­kia...
Nors gar­siai kal­ba­ma apie tai, kad ge­riau­sias pro­fe­si­nes per­spek­ty­vas at­ve­ria in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) bei in­ži­ne­ri­nių spe­cia­ly­bių stu­di­jos, ta­čiau IT ir fi­zi­kos...
Pavasaris – nelengvas etapas kiekvieno svetur studijuoti nusprendusio abituriento gyvenime, juk reikia ne tik priimti sprendimą, kokias studijas pasirinkti bei įsivertinti savo finansines galimybes,...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė tris spren­di­mus, ku­rie pa­rei­ka­laus gy­ven­to­jus pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes. Ne­tru­kus tė­vams teks...
Ket­vir­ta­die­nį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bu­vo svars­to­mas vie­nas karš­čiau­sių ir la­biau­siai dis­ku­tuo­ja­mų pas­ta­ro­jo me­to klau­si­mų, ku­rį pa­tys aly­tiš­kiai yra...
Va­ka­rie­tiš­kas ar so­vie­ti­nis ke­lias – to­kius du pa­si­rin­ki­mus tu­rės Aly­taus ta­ry­bos na­riai šį ket­vir­ta­die­nį, ka­da svars­tys švie­ti­mo tin­klo re­for­mos klau­si­mą. Pas­ta­rie­ji...
„Aš no­riu ma­ty­ti au­gan­tį mies­tą. No­riu, kad nuo rug­sė­jo 1-osios vi­si aly­tiš­kiai gau­tų dar­že­lius. Tai yra ma­no sva­jo­nė. Ir dėl jos pa­da­ry­siu vis­ką“, – ra­šo prieš sa­vai­tę...
Aly­tu­je vie­šė­jo pa­gar­bos ver­tas pe­da­go­gas, bu­vęs il­ga­me­tis Šo­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­jos va­do­vas Mi­ša Ja­ko­bas. Lan­kė­si per­tvar­kos lau­kian­čio­se Aly­taus švie­ti­mo...
Vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba turėtų priimti sprendimą dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos.
Vi­ce­mi­nist­rės Jo­lan­tos Ur­ba­no­vič pa­si­ra­šy­ta­me raš­te kon­sta­tuo­ja­ma, kad šiuo me­tu Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų už­pil­dy­mas yra 59,77 pro­cen­tų, tad aki­vaiz­du,...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.