Ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vi­li­ja Ba­guc­kie­nė, pa­kal­bin­ta, kaip se­ka­si dirb­ti su ga­biais mo­ki­niais, pa­pa­sa­ko­jo apie uk­rai­nie­čių Boi­ko šei­mos, gy­ve­nan­čios...
Kitą savaitę, tai yra lapkričio 23–27 dienomis, kontaktiniu būdu dirbs tik Šv. Benedikto gimnazijos 6–8 klasių mokiniai.
Lietuvoje iki lapkričio 29 d. paskelbtas karantinas. Šiuo laikotarpiu ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinukai darželius ir mokyklas lanko įprastai. 5–12 klasių mokiniai, taip pat mokiniai...
Pa­skel­bus vi­suo­ti­nį ka­ran­ti­ną, šią sa­vai­tę nuo­to­li­niu bū­du mo­ko­si vi­si moks­lei­viai, iš­sky­rus ma­žiau­sius – prieš­mo­kyk­li­nių ir pra­di­nių kla­sių. Ne pa­slap­tis, kad tė­vams...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to...
Pa­va­sa­rį už­klu­pus pan­de­mi­jai ir mo­kyk­loms pra­dė­jus dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­las sku­biai ap­rū­pi­no pa­pil­do­mais...
visapusiškai išugdyti žmogų – ir mokslas, ir menas. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje ugdyti mūsų jaunąją kartą – didis darbas, o Jūsų misija – itin atsakinga ir reikšminga.   
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rius ir me­rą pa­sie­kė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mas, pa­si­ra­šy­tas 452...
Švie­ti­mas – vie­na iš Lie­tu­vos sri­čių, ku­rios pro­ble­mas daž­niau­siai ak­cen­tuo­ja po­li­ti­kai, mo­ky­to­jai ir moks­lei­viai. Vi­si no­ri su­kur­ti ge­rą švie­ti­mo sis­te­mą, šiuo me­tu...
Turint gerą idėją, tikslą, komandą bei palaikymą, pasiekti rezultatą galima labai greitai. Tai įrodė Alytaus rajono savivaldybė, per metus atlikusi  istorinės, kultūros paveldo statusą turinčios...
Dėl Alytaus kolegijoje (AK) atlikto veiklos ir valdymo audito metu nustatytų galimų viešų ir privačių interesų derinimo, privačių interesų deklaracijų pateikimo pažeidimų Švietimo, mokslo ir sporto...
Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuot­tas 47-erių šiuo vi­ru­su uiž­sik­rė­tu­sio aly­tiš­kio maž­daug 15 me­tų sū­nui. Jis yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys,...
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms in­ter­ne­tas tam­pa kas­die­ni­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi. Bib­lio­te­kos, tu­rė­da­mos glau­dų ry­šį su vie­ti­ne ben­druo­me­ne ir tech­ni­nes ga­li­my­bes, taip pat...
„Ruoš­da­mie­si Rug­sė­jo 1-ąjai va­do­vau­ja­mės Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, ta­ria­mės ir kon­sul­tuo­ja­mės. Ta­čiau nau­jų iš­šū­kių dar kils vi­siems“,...
2020-ie­ji Aly­taus ko­le­gi­jai ypa­tin­gi me­tai. Šiais me­tais Aly­taus ko­le­gi­ja skai­čiuo­ja uni­ka­lią 60 me­tų bi­čiu­lys­tės is­to­ri­ją, tiek me­tų su­kan­ka Aly­taus ko­le­gi­jai kaip...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.