Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip...
Ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, į po­sė­dį be­si­ren­kan­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko švie­ti­mie­čių pi­ke­tas sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je (nuotr.)....
Šią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­ma­to­ma pa­keis­ti anks­tes­nį ta­ry­bos spren­di­mą, ku­riuo nu­sta­ty­tas pa­rei­gy­bių skai­čius švie­ti­mo...
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-09-15 SPRENDIMO „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ...
Ed­vi­nas Čes­nu­lis – bu­vęs Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tas, ak­ty­vus jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­vis, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­tis Oks­for­do uni­ver­si­te­te ir...
Taip sa­ko 27-erius me­tus Aly­taus mies­to ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų švie­ti­mo pa­da­li­niams va­do­va­vęs Vy­tuo­lis Va­lū­nas, ku­ris nuo rug­sė­jo pra­džios...
Va­kar, rug­sė­jo 15-ąją, ša­ly­je vy­ko įspė­ja­ma­sis mo­ky­to­jų strei­kas, ku­rio vie­nas iš pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų, – at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mas. Šia­me strei­ke da­ly­va­vo...
Rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė su­si­ta­ri­mui su kai­my­ni­ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­kei­ti­mo. O...
Dve­jus me­tus vei­kian­tis Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tras – Aly­taus ko­le­gi­jos pa­da­li­nys, ku­ria­me ga­li­ma prak­tiš­kai su­si­pa­žin­ti su gam­tos, tech­no­lo­gi­jų,...
Rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo kei­čia­mas ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus ben­dro­jo...
Pra­ėju­siais me­tais ša­ly­je pra­si­dė­jo dis­ku­si­jos dėl vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų re­or­ga­ni­za­ci­jos, kai ku­rias jas su­jun­giant ir sie­kiant aukš­tes­nės moks­lo ko­ky­bės. Per­nykš­tį...
Rug­pjū­čio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė va­sa­ros pra­džio­je pri­im­tą spren­di­mą dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus mo­kyk­lo­se at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais. Pa­kei­ti­mas ak­tu­a­liau­sias But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pra­di­nio ug­dy­mo sky­riui – nuo šie­me­čio rug­sė­jo čia ne­be­lie­ka pra­di­nu­kų.
Rug­sė­jo 1-oji – pir­mo­ji die­na, kai ka­len­do­riu­je bai­gia­si va­sa­ra ir iš­kil­min­gai mi­ni­ma Moks­lo ir ži­nių die­na. Pir­mo­ji die­na, kai pra­si­de­da nau­ji moks­lo me­tai. Ir...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jui, 63 me­tų Vy­tuo­liui Va­lū­nui (nuotr.), rug­sė­jo 4 die­na – pas­ku­ti­nė Aly­taus mies­to...
Mokyklos duris pirmą kartą praversiantiems Alytaus rajono mokyklinukams – „Pirmoko lagaminas“. Jame – svarbiausi, kruopščiai atrinkti mokykliniai reikmenys.
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.