Va­kar švie­ti­mo įstai­gas pa­sie­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021–2025 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo pro­jek­tas....
Alytuje įteikti diplomai Informacinių technologijų (IT) ir Bendrosios praktikos slaugos (BPS) studijų programų absolventams.  
Va­kar Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ini­cia­ty­va su­kvies­ti...
Lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ ben­druo­me­nė Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, pa­si­tin­ka uni­ka­lia pa­ro­da „Tri­jų spal­vų sim­fo­ni­ja dzū­kiš­kuo­se di­vo­nuo­se“....
Raitininkų seniūnijos krašto muziejus, bendradarbiaudamas su Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Makniūnų ir Ryliškių filialais, Raitininkų seniūnija ir kitais partneriais, pakvietė į...
„Iš dar­bo iš­ėjau ša­lių su­si­ta­ri­mu, ga­vau pa­siū­ly­mą tai pa­da­ry­ti ir jį pri­ėmiau“, – sa­ko Re­gi­na Špu­kie­nė (nuotr.). Sau­sio 31-oji bu­vo pas­ku­ti­nė jos, kaip Aly­taus...
Sausio 31 diena buvo paskutinė Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorės Reginos Špukienės darbo diena. „Iš darbo išėjau šalių susitarimu, gavau pasiūlymą tai padaryti ir jį priėmiau“, – sako...
Iš Aly­taus ki­lęs ir daž­nai gim­tą­jį mies­tą ap­lan­kan­tis Tar­tu uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius dr. Rai­mun­das Ma­tu­le­vi­čius (nuotr.) 2023 me­tais bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu Tar­tu...
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je su­reng­tas 2024 me­tų „Dai­nų dai­ne­lės“ zo­ni­nis at­ran­kos eta­pas.
Alytaus muzikos mokykloje vyks antrasis televizijos konkurso „Dainų dainelė“ atrankos etapas. Pirmojo etapo atlikėjų pasirodymus vertino komisija – pirmininkė Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus...
Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio bendruomenė pasiekė savotišką rekordą – numezgė 25 cm pločio šaliką, sudėdami į jį savo rankų šilumą. Il­gais ad­ven­to va­ka­rais se­no­vė­je žmo­nės dir­bo...
„Esa­me ma­žas, bet kar­tus pi­pi­ras, tai pa­tvir­ti­no ir šis kon­kur­sas, ku­rio re­zul­ta­tai mus la­bai džiu­gi­na. Įsi­ti­ki­no­me, kad iš­lai­kę in­ži­ne­ri­nių stu­di­jų kryp­tį ei­na­me...
Jau 15 kar­tą iš­rink­ti ge­riau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jų fon­dų pro­jek­tai. Šie­met kon­kur­se „Eu­ro­pos bu­rės“ var­žė­si re­kor­di­nis skai­čius – dau­giau kaip 130 da­ly­vių,...
„Aly­taus ko­le­gi­ja jun­gia­ma prie Kau­no ko­le­gi­jos“, – šią sa­vai­tę pra­ne­šė Švie­ti­mo moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja (ŠMSM), kaip skel­bia­ma jos pra­ne­ši­me, „sie­kiant stip­rin­ti...
Tarp­tau­ti­nės pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­jo die­nos pro­ga – in­ter­viu su Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­ja Rai­mon­da Striau­šie­ne.
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.