Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės...
Pa­dan­gų gais­ras už­ge­sin­tas, ta­čiau eks­tre­ma­li pa­dė­tis Aly­tu­je ne­at­šauk­ta, o „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio tė­vų at­sto­vai sa­ko...
Ta­ry­bos spren­di­mu su­da­ry­ta Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų...
Konkurse Miroslavo gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti paraišką buvo pateikusi tik viena kandidatė Miroslavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Gražulienė. Konkurso komisija,...
Daugiau nei savaitę su nerimu stebėjau kovą su milžinišku gaisru, kilusiu Alytaus miesto pakraštyje esančioje padangų perdirbimo gamykloje. Ir pačiame įvykių epicentre Jus – prieš pusmetį mūsų pačių...
Jo­kie spren­di­mai dar ne­pri­im­ti, kol kas skel­bia­mi tik mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mai. Dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ap­tar­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių...
Se­niai be­ra­šiau bent kiek il­ges­nį straips­ne­lį. Ven­giu ko­men­ta­rų. Tai, kas ano­ni­miš­ka, man vi­sa­da bu­vo at­gra­su. Jau­nys­tė­je va­do­va­vau Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Šį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sas. Ja­me bu­vo vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas –...
Nuo šie­me­čio ba­lan­džio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia elek­tro­ni­nė pra­šy­mų mo­ky­tis švie­ti­mo įstai­go­se pri­ėmi­mo sis­te­ma. Toks bu­vo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiems moks­lo me­tams pa­tvir­ti­no di­des­nį kla­sių skai­čių kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se nei tai bu­vo nu­sta­čiu­si...
Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba (PPT) – vie­na iš vals­ty­bi­nių įstai­gų, ku­riai jau dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta ras­ti va­do­vo. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas dar vie­nas...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius va­kar pra­dė­jo kiek­vie­ną sa­vai­tę vyk­sian­čius su­si­ti­ki­mus su ša­lies mo­kyk­lo­mis. Pir­mo­ji sto­te­lė – Aly­tus,...
Nu­ai­dė­jus rug­sė­jo skam­bu­čiui, pa­kvie­tu­siam į kla­ses, jau ga­li­ma api­ben­drin­ti ten­den­ci­jas, ku­rio­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo ben­druo­me­nė pra­de­da nau­jus moks­lo...
So­dai pa­kvi­po obuo­liais, tur­gus mar­guo­ja kar­de­liais, o moks­lei­viai džiau­gia­si pas­ku­ti­nė­mis atos­to­gų die­no­mis. Ta­čiau jų tė­ve­liai ži­no, kad pats lai­kas pa­si­rū­pin­ti...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.