Nė tris­de­šim­ties ne­tu­rin­ti aly­tiš­kė Ais­tė Ka­mins­kai­tė – mor­go dar­buo­to­ja. Kaip pa­ti Ais­tė įvar­di­ja, ji pri­klau­so psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gos at­mo­sfe­ros pro­fe­si­jos...
Ge­gu­žės 20-ąją Aly­tu­je bu­vo mi­ni­ma par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­na. Jos me­tu pa­šven­tin­tas pa­min­klas Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams...
Jau ge­gu­žės 27 d. Aly­tu­je mi­nė­si­me Eu­ro­pi­nę kai­my­nų die­ną. Ren­gi­nys vyks Svei­ka­tos ta­ko at­kar­po­je nuo UP „Jot­vin­gis“ iki Sta­ty­bi­nin­kų g. Ren­gi­ny­je, ku­ris pra­si­dės 16...
Kas yra dzū­kas, kuo ypa­tin­ga Dzū­ki­ja, kas lė­mė čia įsi­kū­ru­sių žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­dą, for­ma­vo jų cha­rak­te­rį, iš­vaiz­dą, ko­kia yra šian­die­nos aly­tiš­kio ta­pa­ty­bė – šie ir ki­ti...
Me­tų pra­džio­je der­lus me­džio dro­žė­jas, skulp­to­rius, du­syk tau­to­dai­li­nin­kų kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tas Sau­lius Lam­pic­kas įžen­gė į sep­tin­tą de­šim­tį. Kaip pats...
„Svenheim Alytaus pusmaratonis“ ir toliau tęs bendradarbiavimą su UAB „Stora Enso Lietuva“, prisidėsiančia prie aktyvaus gyvenimo populiarinimo. „Stora Enso Lietuva“ lieka 600 m šeimos bėgimo trasos...
Ste­bė­da­mas sun­kius Va­ka­rų vals­ty­bių trūk­čio­ji­mus, ne­su­ge­bė­ji­mą su­si­tar­ti dėl pa­čių skaus­min­giau­sių ag­re­so­rei Ru­si­jai skir­tų eko­no­mi­nių sank­ci­jų – naf­tos ir...
Lei­dyk­la OBUO­LYS pri­sta­to mil­ži­niš­ką rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI! Dau­giau nei 2 100 pus­la­pių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nių ka­rų įdo­my­bių 5 kny­go­se už 3 kai­ną – pa­slap­tys,...
2019 me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Aly­tu­je bu­vo re­gist­ruo­ti 71 tūkst. 55 in­di­vi­du­a­lie­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. 1 tūkst. Aly­taus mies­to...
Prieš dve­jus me­tus du­ris at­vė­ru­sios ka­vi­nės „Ka­vos skve­ras“ jau­kią at­mo­sfe­rą kū­rė an­ti­kva­ri­nis pia­ni­nas, ku­rį ka­vi­nės sa­vi­nin­kas Gied­rius Pla­tū­kis va­di­no jo vi­zi­ti­ne...
Nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros du pre­ky­bos cen­trus Ru­si­jo­je ne­tie­sio­giai val­dan­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras, Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ne­ke­ti­na jų...
Ne tik pa­va­sa­rį, bet ap­skri­tus me­tus, be skai­ty­to­jų dė­me­sio ne­lie­ka ra­ši­niai apie gam­tą, ap­lin­kos ir sa­vų val­dų gra­ži­ni­mą. Ypač do­mi­na erd­vės su re­tes­niais au­ga­lais ir...
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Pa­ieš­kų ir iden­ti­fi­ka­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Val­das Šu­ke­vi­čius į bu­vu­sią 2-ąją vi­du­ri­nę, ku­rią...
„Tai tuomet siūlau pritarti kartu su protokoliniu sprendimu.“ – taip šiandien Vyriausybės posėdžiui pirmininkaujanti Ingrida Šimonytė patvirtino nutarimą, kuriuo didžiąją Punios šilo dalį Vyriausybė...
Tekstai, fotografija, tapyba, žemės menas, Užupio ambasada, kelionės, aitvarai. Visi šie „slaptažodžiai“ siejami su vienu ir tuo pačiu žmogumi – Mariumi Abramavičiumi Neboisia. Marius – daugiaplanis...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.