Per­nai, kai Su­bar­to­ny­se du­ris po at­nau­ji­ni­mo at­vė­rė Vin­co Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus gim­to­sios so­dy­bos na­mas-me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, jo se­sers Mo­ni­kos anū­kė Lai­mu­tė...
(Po)ka­ran­ti­ni­nės atos­to­gos šie­met įgau­na ypa­tin­gą prie­sko­nį: vie­ni sku­ba re­zer­vuo­ti po­il­sį lie­tu­viš­ka­me pa­jū­ry­je, ki­ti ža­da lauk­ti pas­ku­ti­nės mi­nu­tės ga­li­my­bių...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Bilietai www.kinasdainava.lt
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aplinkos tvarkymas, ypač medelių prie senojo gimnazijos pastato (buvusi pradžios mokykla Nr. 1, laikinai čia kurį laiką veikė ir amatų mokykla, o po karo...
Sei­mas 2021-uo­sius pa­skel­bė Ar­chy­vų me­tais. Jie skir­ti pa­mi­nė­ti pir­mo­jo vals­ty­bės ar­chy­vo įkū­ri­mo at­kur­to­je ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je 100-me­čio su­kak­čiai, kai...
Birželio 3 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikų komanda atliko ketvirtąją šiais metais gyvojo donoro inksto transplantaciją. Sūnui inkstą dovanojo vienas artimiausių žmonių –...
Kai kalbame apie sunkias ligas ar ligonius, pasąmonėje regime subrendusį žmogų. Ir kaip būna skaudu ir neteisinga, kai tokioje situacijoje atsiduria mažas žmogutis. Istorija, kai sunki liga buvo...
Prieš ke­le­rius me­tus 50-ąjį ju­bi­lie­jų mi­nė­jęs pės­čio­mis žings­niuo­da­mas gar­sia­ja­me pi­lig­ri­mų Šv. Jo­kū­bo (Ca­mi­no de San­tia­go) ke­ly­je Is­pa­ni­jo­je, va­kar Va­le­ri­jus...
Daiva Pakalniškienė (nuotr.) – profesionali vizažistė ir mados stilistė, padariusi sėkmingą karjerą ir turinti darbo patirties visame pasaulyje: Niujorko mados savaitėje, filmuose, su dizaineriais,...
Sa­ku­rų alė­ja Ža­lio­jo­je gat­vė­je, Se­na­mies­čio skve­re ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, „Ry­to Ra­sos“ so­das ir tarp­tau­ti­niai bon­sų bei ja­po­nis­ti­kos fes­ti­va­liai Aly­tu­je, kul­tū­ri­nis...
Kaip manote, kokios priežastys skatina žmones skolintis pinigus vartojimo poreikiams? Mokslai, automobilio pirkimas, o galbūt sveikatos priežiūros paslaugos? Tiesa ta, kad būna pačių įvairiausių...
Mažai kas nesutiks su teiginiu, jog keliaujant su automobiliu svarbiausias dalykas yra komfortas. Lengviau galima atsisakyti kuro ekonomijos ar kitų važiavimo elementų (pvz., dinamikos), tačiau...
Gė­lės ne­re­tai mums pa­sa­ko daug dau­giau nei tūks­tan­čiai žo­džių. Gam­ti­nin­kai tei­gia, kad kiek­vie­na gė­lė iš­si­ski­ria sa­vo sim­bo­li­ka, sklei­džia sa­vi­tas emo­ci­jas bei tu­ri...
Ba­lan­dį fi­ni­ša­vo 2020–2021 me­tų „Hu­a­wei Mo­te­rų ly­gos“ (Mo­te­rų ly­gos A di­vi­zio­no) se­zo­nas. Jį vai­ni­ka­vo fi­na­lo se­ri­ja iki tri­jų per­ga­lių tarp Vil­niaus „Ki­birkš­ties-MRU“...
Ba­lan­džio 6-oji ta­po is­to­ri­ne die­na Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės. Jis bu­vo pra­dė­tas de­mon­tuo­ti: se­no­jo kon­struk­ci­jos jau bu­vo nu­kel­tos ki­tą...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.