Aly­tu­je dis­lo­kuo­tos įgu­los te­ri­to­ri­jo­je, Mer­ki­nės mū­šio aikš­tė­je vy­ko Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dų pa­si­kei­ti­mo...
Ala­vi­jas, daž­nai va­di­na­mas ali­jo­šiu­mi, au­ga dau­ge­ly­je na­mų, ta­čiau tik ne­dau­ge­liui au­gin­to­jų šis ver­tin­gas au­ga­las at­si­dė­ko­ja nuo­sta­biais žie­dais. Aly­tiš­kė Lai­ma...
„Lidl Lietuva“ per jaukiausias metų šventes ir toliau sveikins ne tik visus darbuotojus, bet ir jų vaikus – visi iki vieno komandos nariai bei jų atžalos gaus dovanų. Tiesa, prekybos tinklo staigmenos...
Praėjus daugiau kaip dviems mėnesiams nuo mokslo metų pradžios universitetuose, studentai vis dažniau ima dairytis galimybių įgyti praktinės patirties ir užsidirbti. Personalo ekspertai pasakoja apie...
Google Ads dėka, internetinių reklamų galima rasti kiekviename žiniatinklio kampelyje, nes būtent taip daugelis įmonių gali lengvai parduoti savo prekes ar paslaugas. Tačiau, žiūrint iš naršytojo...
Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų prieš so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją ir ga­li bū­ti tei­sė­tai va­di­na­mas svar­biu tos ko­vos sim­bo­liu...
Šių me­tų ba­lan­džio 11 die­ną Na­cio­na­li­nė lo­ši­mų ir žai­di­mų ver­slo aso­cia­ci­ja (NLŽVA) Sei­mo Val­dy­bai pa­tei­kė vie­šais, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis pa­rem­tus skai­čia­vi­mus apie...
Į Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šą­ją bib­lio­te­ką už­su­kan­tys lan­ky­to­jai pa­ste­bi, kad šio­je įstai­go­je kles­ti au­ga­lai, žy­di san­pau­li­jos, su­ku­len­tai, įvai­rios jų kom­po­zi­ci­jos...
„At­ei­ty­je gal­vo­ju rink­tis in­for­ma­ti­kos stu­di­jų kryp­tį, o vė­liau ir kar­je­rą sie­ti su in­for­ma­ti­ka, nes ji man ar­čiau­siai šir­dies, į ją in­ves­tuo­ta daug lai­ko ir pa­stan­gų“, –...
Šią sa­vai­tę Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Drus­ki­nin­kų rū­mai pri­ėmė aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bas pa­lan­kų spren­di­mą dėl ae­ro­dro­mo že­mės. Pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu ir...
Pra­ėju­sį kar­tą ra­šiau apie ben­dras kli­ma­ti­nes są­ly­gas ir me­tų lai­kus Aly­tu­je. Ta­da pa­ža­dė­jau vi­siems, kad pa­ra­šy­siu ge­ro­kai dau­giau apie Aly­tų per me­te­o­ro­lo­gi­nę...
Gam­tos my­lė­to­jams yra ką veik­ti Ne­mu­nai­čio apy­lin­kė­se. Čia au­ga net ke­li šim­ta­me­čiai me­džiai, pa­gal Ne­mu­ną – ne vie­no šal­ti­nio ver­smė, api­pin­ta įvai­riau­sio­mis...
Taip apie Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­tą tarp­tau­ti­nio eks­lib­ri­sų kon­kur­so „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022. Ku­rian­tys til­tus“...
Ar­tė­jant pas­ku­ti­niam spa­lio sa­vait­ga­liui, lie­tu­viai kas­met su­kry­žiuo­ja špa­gas dėl laik­ro­džių per­su­ki­mo. Vie­ni yra už va­sa­ros lai­ką, ki­ti pir­me­ny­bę tei­kia žie­mos lai­kui,...
Žmo­nėms vis dar trūks­ta ži­nių, kas yra ben­druo­me­nės, kaip jos vei­kia, ko­kius klau­si­mus spren­džia ir kaip val­do­mi jų fi­nan­sai. Sun­ku­mų ky­la, kai žmo­nės yra abe­jin­gi ir...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.