„Ne­ri­mau­ti nė­ra ko, gal tik nu­liū­dau, kad Ūd­ri­jos mo­kyk­la už­da­ry­ta, ir bib­lio­te­ka di­džiu­lia­me bu­vu­sia­me jos pa­sta­te šiuo me­tu yra vie­nin­te­lė vi­suo­me­nei pla­čiai...
„Šian­dien tarp 20 ir 21.30 va­lan­dos iš ma­no na­mų Mi­ros­la­ve te­ra­sos pa­vo­gė ma­no šu­nį – Ry­tų Eu­ro­pos vil­kę He­lą. Ji iš­ves­ta su pa­va­dė­liu, no­rė­čiau ti­kė­ti, kad tai kie­no nors...
Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“. Jos ypa­tin­gos tuo, kad yra dvi drau­gės, bai­gu­sios Aly­taus Adol­fo...
„Jau ne­be pir­mą va­sa­rą gam­ta siau­tė­ja, kiek­vie­nas stip­res­nis lie­tus tar­si pirš­tu pa­ro­do, kur mū­sų mies­to spe­cia­lis­tams pri­trū­ko įžval­gos, kur dar­bai at­lik­ti at­sai­niai,...
Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas, ku­ria­me ap­gy­ven­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, lie­pos 19-ąją pra­dė­tas tver­ti pa­pil­do­ma tvo­ra. Tai da­ro­ma dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų...
Iš Aly­taus ki­lu­sios jau­nos ar­chi­tek­tės Aus­tė­jos Jur­čiu­ko­ny­tės šeš­tus ar­chi­tek­tū­ros stu­di­jų me­tus vai­ni­ka­vo ap­gin­tas ma­gist­ro dar­bas, ku­ris ko­mi­si­jos spren­di­mu bu­vo...
Per karantiną Lietuvoje buvo uždaryta daug paslaugas teikiančių verslų: nuo restoranų ir kavinių iki įvairių pramogų vietų.
Jau liepos 9-11 dienomis Alytuje įvyks Lietuvos „drifto“ čempionato „Semi-Pro“ ir „Street“ lygų varžybos. Tiek dalyviai, tiek nemokamai stebėti renginį kviečiami žiūrovai čia gali tikėtis išties...
„Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ (ALKS) pa­kvie­tė į II Aly­taus kul­tū­ros fo­ru­mą. Tai­gi, kas nau­jo mū­sų mies­to kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me? Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne...
Nuo šios sa­vai­tės pra­džios Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jai va­do­vau­ti pra­dė­jo Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos skelb­tą...
Vasarą džiugina ne tik ledai ar šaltibarščiai. Jei turite geros arbatos – jūsų vasara gali nušvisti naujais skoniais. Net trys puikūs kokteiliai karštai popietei ar tvankiam rytui. Be alkoholio. Be...
Vienas iš šimto Lietuvos gyventojų kasmet tampa nusikaltimo auka – tą rodo oficiali statistika. Vis dėlto specialistai spėja, kad nuo nusikaltimų nukentėjusių žmonių gali būti kelis kartus...
1941 m. bir­že­lio mėn., Vo­kie­ti­jos–So­vie­tų Są­jun­gos ka­ro iš­va­ka­rė­se, iš Kau­no per But­ri­mo­nių mstl. į Aly­tų at­vy­ko slap­tas pa­siun­ti­nys. Su­si­ra­dęs an­ti­so­vie­ti­nio...
Augalai, be kurių neįsivaizduojama vasaros saulėgrįžos šventė – Joninės. Augalai, kurių žiedas apipintas giliausią senovę menančiomis legendomis – nes niekas jo neregėjo ir, deja, neregės. Lietuvoje...
„O kal­bant aiš­kiau – kad ge­ra bū­tų dar­buo­to­jams įmo­nė­je dirb­ti, rei­kia jiems už dar­bą mo­kė­ti vis­ką, ką už­dir­ba, my­lė­ti juos kaip sa­vo vai­kus, ap­sau­go­ti juos nuo blo­gio,...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.