Gera emocinė sveikata yra pagrindas derinant asmeninį gyvenimą ir darbą, tuo metu fizinė sveikata – energijos ir geros nuotaikos užtaisas. Tuo įsitikinusios Lietuvos regioninių naujienų platformos...
Ne pa­slap­tis, kad dau­gu­ma jau­nų žmo­nių at­ei­ties Aly­tu­je ne­ma­to ir iš­vyks­ta gy­ven­ti į di­des­nius Lie­tu­vos mies­tus, kur įsi­kū­ru­sios svar­biau­sios aukš­to­sios mo­kyk­los,...
Ed­vi­nas Čes­nu­lis – bu­vęs Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tas, ak­ty­vus jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­vis, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­tis Oks­for­do uni­ver­si­te­te ir...
Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jos In­gri­dos Rau­lič­kie­nės gy­ve­ni­me iš­šū­kių aps­tu. Tri­jų vai­kų ma­ma ne tik ug­do pro­gra­mos „Jau­ni­mas ga­li“...
Tas kū­ry­bi­nis vir­smas, kai ama­tas tam­pa kū­ry­ba, pri­klau­so nuo kiek­vie­no ku­rian­čio žmo­gaus vi­di­nės bū­se­nos. Tą pa­tvir­ti­na ir Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys...
„Vie­na mir­tis – tai tra­ge­di­ja, mi­li­jo­nas mir­čių – tai sta­tis­ti­ka“, – sa­kė Pu­ti­no ide­o­lo­gi­nis se­ne­lis Sta­li­nas. Kiek­vie­na lie­tu­vio ir lie­tu­vės žū­tis Si­bi­re ar KGB...
Psi­cho­lo­gi­jos žo­dy­ne ga­bu­mai api­brė­žia­mi kaip in­di­vi­du­a­lios žmo­gaus sa­vy­bės, le­mian­čios jo veik­los sėk­mę tam tik­ro­je sri­ty­je. Ir nė­ra in­struk­ci­jos, kaip ug­dy­ti...
Kas suskaičiuos daugiau žingsnių – Daugai ar Miroslavas, Simnas ar Krokialaukis? O gal Pivašiūnai? Alytaus rajono savivaldybė kviečia seniūnijų gyventojus dalyvauti Nacionaliniame judumo iššūkyje...
Vi­da Jur­kie­nė, gi­mu­si ir au­gu­si Dzū­ki­jo­je, šie­met iš­lei­do nau­ją po­ezi­jos kny­gą „Gy­ve­ni­mo ža­ve­sio kok­tei­lis“. Jau tu­ri ir ant­rą­jį šios kny­gos lei­di­mą, tai šeš­to­ji jos...
Pa­sau­ly­je ži­no­mas bon­sų au­gin­to­jas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­ri ne tik pa­vie­nių mo­ki­nių. „Esa­me bon­sų šei­ma“, – pri­sis­ta­to aš­tuon­me­tis Tau­ras. Jo tė­tis...
Ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­nė­ji­mai Aly­taus pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te te­ri­to­ri­jo­je vy­ko 2016 me­tais. Po me­tų jų re­zul­ta­tai ir ra­di­niai bu­vo ap­ra­šy­ti. Ras­ta me­ta­li­nių,...
Neištikimybė – kokia ji bebūtų: fizinė ar emocinė, yra nepaprastai skausminga patirtis, galinti sugriauti meilę ir pasitikėjimą poroje. Tačiau partnerio akyse matoma kaltė ir gailestis gali suteikti...
Ar jums atrodo, kad jūsų kasdienybė nuobodi ir monotoniška? Vis trumpėjančios dienos, studijos ar darbas, buitis – normalu, kad laikui bėgant rutina nebeteikia malonumo. Tačiau kiekvienas galite...
Te­at­ra­li­zuo­tu Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rių pa­si­ro­dy­mu vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta me­ni­nin­kų bro­lių Al­gir­do ir Re­mi­gi­jaus Ga­ta­vec­kų su­kur­ta skulp­tū­ra „Sku­bėk...
Globalizacijos ir aktyvaus tarptautinio bendradarbiavimo laikais notariniai vertimai tapo būtinybe. Tais atvejais, kai autentiškumas ir tikslumas yra itin svarbūs, rekomenduojame kreiptis tik į...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.