Šiais metais minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ąsias gimimo (gimė 1520 m. rugpjūčio 1 d.) metines, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios...
Daž­niau­siai ypa­tin­gi žmo­nės, ku­rie tu­ri di­de­les šir­dis, ap­link sa­ve ku­ria gė­rį, gro­žį ir ki­tus gy­ve­ni­mo ste­buk­lus, bū­na la­bai kuk­lūs ir vie­šai nė­ra lin­kę ro­dy­tis. Bū­čiau...
Europos Komisijai šiandien paskelbus tarptautinių „Natura 2000“ apdovanojimų finalininkus, paaiškėjo, kad jų gretose pirmą kartą atsidūrė lietuviška iniciatyva – meldinės nendrinukės apsaugos...
Daž­niau­siai taip su­si­klos­to, su­si­sluoks­niuo­ja kar­tos, kad pa­gy­ve­nu­sie­ji pa­pras­tai lie­ka už­ri­by­je veik­laus jau­ni­mo, ak­ty­viai gy­ve­nan­čių vi­du­ti­nio am­žiaus žmo­nių. Tik...
Sužinojęs alytiškės Gytės pomėgius – politika ir komunikacija, Kendra iš Indonezijos pasiūlė sudalyvauti jo tarptautiniame projekte. Projektas mums visiems aktualia tema – koronavirusas.
Gegužės 15 d. – šeimos diena! Ir moksliškai įrodyta, kad kryžiažodžių sprendimas, visgi, daugiau naudos duoda juos sprendžiant grupėse. Psichologė Džeinė Goldman pažymi, tada kiekvienas grupės narys...
Pavasariui įsibėgėjant, karantinui tebesitęsiant, muzika ir maistas – vieni tų dalykų, kurie pastebima padeda žmonėms kūrybiškai pažvelgti į neeilinį laikotarpį, o muzika lyg viena tų šviesų, tarsi...
Aly­tiš­kė Min­gai­lė Že­mai­ty­tė – vie­na iš tų žmo­nių, ku­riuos pan­de­mi­ja už­klu­po ki­ta­me pa­sau­lio kraš­te, o grįž­tant į tė­vy­nę te­ko iš­gy­ven­ti įvai­rių pa­tir­čių, ke­lio­nė į...
Vieš­vi­lės vals­ty­bi­nia­me gam­ti­nia­me re­zer­va­te (Jur­bar­ko ra­jo­nas) jau dau­giau kaip 10 me­tų vei­kia kur­ti­nių veis­ly­nas, o ja­me iš­pe­rin­ti paukš­čiai yra pa­lei­džia­mi į lais­vę,...
Teismui perduota iš Aukštaitijos į Dzūkiją narkotinius kvaišalus gabenusių alytiškių byla. Praėjusių metų pabaigoje, prieš pačias gražiausias žiemos šventes, sulaikyti du vyrai gabenę labai didelį...
Sausio 24 d., penktadienį, 17 val. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo oranžerija taps šviesų ir garsų oaze – čia vyks viduržiemio šventė „Skambanti ir švytinti oranžerija“. Šventės...
Galima pasidžiaugti, jog šiuolaikinis pasaulis nesustoja tobulėjęs, o tam tikrų tabu, vyravusių gana ilgą laiką, vis sparčiau ir sparčiau atsisakoma. Vienas tokių pavyzdžių – sekso prekės. Šiandien ši...
Bal­to­ji va­ka­rie­nė (ar­ba „Le Diner en Blanc“) – jau še­še­rius me­tus Lie­tu­vo­je va­sa­ros pa­bai­go­je vyks­tan­tis tarp­tau­ti­nis ren­gi­nys. Gur­ma­nų lau­kia­mas ele­gan­tiš­ka­sis...
Gim­dy­mas bu­vo sun­kus, už­si­tę­sęs iki pat pas­ku­ti­nės Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tos da­tos. Kaip, be­je, ir, ne­bi­jo­ki­me šio ties­mu­kiš­ko žo­džio, da­ry­mas.
Pir­ma­die­nį MO mu­zie­ju­je pri­sta­ty­tas lie­tu­vės žur­na­lis­tės ir re­ži­sie­rės Vik­to­ri­jos Mic­ku­tės vir­tu­a­lios re­a­ly­bės fil­mas „Pal­mių alie­jaus pra­keiks­mas“. Ju­dė­ji­mas „Be...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.