Darbo knygos jau seniai yra tapusios veiklių ir produktyvių žmonių pagalbininkės. Darbo knyga leidžia efektyviai planuoti savo kasdienybę, fiksuoti mintis ir idėjas, nepamiršti darbinių ar asmeninių...
Kai kada gyvenime tiesiog išvargina rutina. Būna laikas, kai norisi paįvairinti savo laisvalaikį, atrasti naujų hobių ar pramogų, nes senosios arba esamos tiesiog nebeteikia malonumo. Deja, naujų...
Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis jau pa­do­va­no­jo apie 300 as­me­ni­nės bib­lio­te­kos kny­gų, apie ku­rias skel­bė feis­bu­ko pro­fi­ly­je. Šiuo me­tu jo pa­sky­ro­je...
Norite savo mylimąją nustebinti Valentino dienos proga? Tačiau per pastaruosius metus jums pakankamai sunkiai sekdavosi sugalvoti labai originalias ir išskirtines staigmenas? Norėtumėte kažko...
Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Aly­taus sky­riaus va­do­vę Vir­gi­ni­ją Mont­vi­lai­tę vis di­des­nis aly­tiš­kių ir Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų bū­rys va­di­na ge­rą­ja sa­ma­rie­te. Nors...
Niū­rių ži­nių apie pan­de­mi­ją srau­te me­tų pa­bai­gą Aly­tu­je pa­gy­vi­no Pi­jus Še­ma­tuls­kis ir jo spal­vi­na­mos mū­sų mies­to pa­sta­tų sie­nos, o jų tiek, kad da­bar ma­žiau ju­dan­tys...
Šiais me­tais ta­pau Vik­to­ri­jos Stan­ke­vi­čiū­tės ku­ra­to­re, tad tu­rė­jau ga­li­my­bę ją ge­riau pa­žin­ti. Ne­rei­kė­jo daug lai­ko, kad su­pras­čiau, jog su­ti­kau nuo­sta­bų ir kū­ry­bin­gą...
Di­dis že­mai­tis Si­mo­nas Dau­kan­tas sa­vo vei­ka­le „Dar­bai se­no­vės lie­tu­vių ir že­mai­čių“ įra­šė to­kius žo­džius: „Kas ga­li bū­ti mei­lin­ges­niu žmo­gui, kai­po il­sė­tis po tuo ąžuo­
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris šiuo me­tu yra kū­ry­bi­nė­je fi­ni­šo tie­sio­jo­je, kai pa­ro­je pri­trūks­ta vie­nos ki­tos va­lan­dos, – bai­gia­mas mon­tuo­ti do­ku­men­ti­nis fil­mas...
Ko da­bar la­biau­siai trūks­ta mū­sų gy­ve­ni­me? Ži­no­ma, svei­ka­tos, bet taip pat ir ma­žų kas­die­ny­bės šven­čių, ku­rios leis­tų pa­ti­kė­ti, kad jau ne­tru­kus gy­ve­ni­mas su­grįš į sa­vo...
Dar pa­va­sa­rį, įpu­sė­jus pir­ma­jam ka­ran­ti­nui, šo­kė­jas, ak­to­rius, cho­reo­grafas Pet­ras Li­saus­kas yra pra­si­ta­ręs, kad var­giai ar šie­met Ka­lė­dos bus to­kios, kaip mums įpras­ta. O...
Lie­tu­vių ne­oro­man­ti­kų kar­tos po­etas Jo­nas Ais­tis (1904–1973), dėl jaut­raus ir as­me­niš­ko san­ty­kio su ap­lin­ka va­din­tas lie­tu­viš­kuo­ju „liūd­no­jo vei­do ri­te­riu“,...
Vis dau­giau gy­ven­to­jų pri­si­jau­ki­na in­ter­ne­tą – at­ran­da, kaip pa­pras­ta ke­liais myg­tu­ko pa­spau­di­mais ap­mo­kė­ti są­skai­tas, su­si­siek­ti su ar­ti­mai­siais ar pa­si­da­lin­ti...
Ar­tė­jant gruo­džiui, iš in­ter­ne­to, te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo ete­rio ima plūs­ti re­kla­mos, siū­lan­čios do­va­nų idė­jas Ka­lė­doms. Nau­jas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas, ne­šio­ja­ma­sis...
Lap­kri­čio 5–9 die­no­mis Is­pa­ni­jo­je, San­ta Su­za­no­je, vy­ko Tarp­tau­ti­nės kul­tū­riz­mo fe­de­ra­ci­jos (IFBB) pa­sau­lio čem­pio­na­tas, ku­ria­me lie­tu­viai iš­ko­vo­jo du me­da­lius....
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.