Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încercați, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca problema de relație sau căsătorie să fie rezolvată astăzi prin: E-mail: gethelp05@gmail.com sau direct Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încercați, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca problema de relație sau căsătorie să fie rezolvată astăzi prin: E-mail: gethelp05@gmail.com sau direct Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  CUM M-AM REPĂRAT SORULUI CU AJUTORUL DR. WALE CONTACT PE NUMĂRUL WHATSAPP / VIBER +2349015141346 sau drwalespellhome@gmail.com

  Sunt Alia Hoedt. Vreau să îi mulțumesc doctorului Wale pentru că mi-a readus iubitul în 48 de ore. Când amantul meu m-a părăsit, am fost atât de obosit și frustrat până când am căutat ajutor pe internet și am văzut atât de multe discuții bune despre dr. Wale și am decis să-l încerc și l-am contactat și i-am explicat problemele mele și a aruncat un vraja de dragoste pentru mine, pe care o folosesc pentru a-l recupera pe soțul meu. Dacă doriți să-l recuperați pe iubitul dvs., contactați Dr. Wale prin WhatsApp : +2347054019402 e-mail: drwalespellhome@gmail.com Dr. Wale marele om care este capabil să-l aducă înapoi iubit pierdut

  Komentaras

  DR WALE CEL MAI BUN CASTER DE VRAIE
  Toate mulțumiri dr. Wale pentru că m-a ajutat să-l aduc pe iubitul meu soț înapoi la mine. A fost o poveste lungă, dar voi spune puțin aici despre cum acest mare om numit Dr. Wale m-a ajutat să-mi aduc înapoi omul care nu a mai vorbit niciodată cu mine de 5 ani. A făcut treaba cu o vrajă de dragoste puternică. Tot ce am făcut a fost să obțin câteva obiecte folosite pentru a-mi pregăti vraja. După ce a folosit articolele, în următoarele trei zile omul meu a început să sune și mi-a spus că se întoarce acasă la mine. WhatsApp +2347054019402 SAU E-mail drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  La începutul acestui an, când te-am contactat pentru prima oară, eram într-o luptă amară de divorț cu soțul meu. Am crezut că căsătoria și familia mea sunt distruse. Am găsit site-ul dvs. și am răsuflat ușurat, deși chiar nu știam cum a funcționat. Nu numai că vraja Stop Divorce a funcționat foarte repede pentru mine, dar tu și cercul dvs. ați fost acolo pentru a mă ajuta și a mă sfătui în fiecare etapă a procesului. M-ați ajutat atât de mult și sunt fericit să vă informez cu privire la progresele noastre. Eu și soțul nostru ne-am împăcat și ne-am reînnoit jurămintele. Suntem mai puternici ca oricând. Sunt atât de fericită încât ai putut să mă ajuți să-mi păstrez familia intactă. Fără tine nu sunt sigur ce aș fi făcut. Vă confruntați cu aceleași probleme în căsătoria dvs., atunci îl puteți contacta prin e-mailul Său: gethelp05@gmail.com Telefon: +2348147400259

  Komentaras

  La începutul acestui an, când te-am contactat pentru prima oară, eram într-o luptă amară de divorț cu soțul meu. Am crezut că căsătoria și familia mea sunt distruse. Am găsit site-ul dvs. și am răsuflat ușurat, deși chiar nu știam cum a funcționat. Nu numai că vraja Stop Divorce a funcționat foarte repede pentru mine, dar tu și cercul dvs. ați fost acolo pentru a mă ajuta și a mă sfătui în fiecare etapă a procesului. M-ați ajutat atât de mult și sunt fericit să vă informez cu privire la progresele noastre. Eu și soțul nostru ne-am împăcat și ne-am reînnoit jurămintele. Suntem mai puternici ca oricând. Sunt atât de fericită încât ai putut să mă ajuți să-mi păstrez familia intactă. Fără tine nu sunt sigur ce aș fi făcut. Vă confruntați cu aceleași probleme în căsătoria dvs., atunci îl puteți contacta prin e-mailul Său: gethelp05@gmail.com Telefon: +2348147400259

  Komentaras

  La începutul acestui an, când te-am contactat pentru prima oară, eram într-o luptă amară de divorț cu soțul meu. Am crezut că căsătoria și familia mea sunt distruse. Am găsit site-ul dvs. și am răsuflat ușurat, deși chiar nu știam cum a funcționat. Nu numai că vraja Stop Divorce a funcționat foarte repede pentru mine, dar tu și cercul dvs. ați fost acolo pentru a mă ajuta și a mă sfătui în fiecare etapă a procesului. M-ați ajutat atât de mult și sunt fericit să vă informez cu privire la progresele noastre. Eu și soțul nostru ne-am împăcat și ne-am reînnoit jurămintele. Suntem mai puternici ca oricând. Sunt atât de fericită încât ai putut să mă ajuți să-mi păstrez familia intactă. Fără tine nu sunt sigur ce aș fi făcut. Vă confruntați cu aceleași probleme în căsătoria dvs., atunci îl puteți contacta prin e-mailul Său: gethelp05@gmail.com Telefon: +2348147400259

  Komentaras

  La începutul acestui an, când te-am contactat pentru prima oară, eram într-o luptă amară de divorț cu soțul meu. Am crezut că căsătoria și familia mea sunt distruse. Am găsit site-ul dvs. și am răsuflat ușurat, deși chiar nu știam cum a funcționat. Nu numai că vraja Stop Divorce a funcționat foarte repede pentru mine, dar tu și cercul dvs. ați fost acolo pentru a mă ajuta și a mă sfătui în fiecare etapă a procesului. M-ați ajutat atât de mult și sunt fericit să vă informez cu privire la progresele noastre. Eu și soțul nostru ne-am împăcat și ne-am reînnoit jurămintele. Suntem mai puternici ca oricând. Sunt atât de fericită încât ai putut să mă ajuți să-mi păstrez familia intactă. Fără tine nu sunt sigur ce aș fi făcut. Vă confruntați cu aceleași probleme în căsătoria dvs., atunci îl puteți contacta prin e-mailul Său: gethelp05@gmail.com Telefon: +2348147400259

  Komentaras

  Salvați-vă căsătoria și readuceți-l pe fostul iubit înapoi permanent cu un puternic turnător de vrajă de dragoste ”contactați-l pe Dr. Ajayi, acesta este cel mai bun jucător de vrajă de dragoste online, iar rezultatul său este 100% garantat.
  Sunt Amelia, căutam ajutor pe internet pentru a-mi readuce soțul după ce a divorțat de mine în urmă cu 9 luni, am dat de atâtea mărturii de la oameni diferiți și toți vorbeau despre acest om puternic numit Dr. Ajayi despre cum i-am ajutat să-și salveze căsnicia și relațiile, așa că l-am contactat și i-am explicat problema mea și a făcut o treabă frumoasă ajutându-mă să-l recuperez pe soțul meu divorțat în termen de 12 ore. Nu cred niciodată că așa ceva poate fi posibil, dar acum sunt o mărturie vie pentru că dr. Ajayi mi-a adus înapoi iubitul, dacă aveți probleme de relație, contactați-l pe dr. Ajayi pentru ajutor pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau prin e-mail : drajayi1990@gmail.com și fii fericit.

  Komentaras

  Salvați-vă căsătoria și readuceți-l pe fostul iubit înapoi permanent cu un puternic turnător de vrajă de dragoste ”contactați-l pe Dr. Ajayi, acesta este cel mai bun jucător de vrajă de dragoste online, iar rezultatul său este 100% garantat.
  Sunt Amelia, căutam ajutor pe internet pentru a-mi readuce soțul după ce a divorțat de mine în urmă cu 9 luni, am dat de atâtea mărturii de la oameni diferiți și toți vorbeau despre acest om puternic numit Dr. Ajayi despre cum i-am ajutat să-și salveze căsnicia și relațiile, așa că l-am contactat și i-am explicat problema mea și a făcut o treabă frumoasă ajutându-mă să-l recuperez pe soțul meu divorțat în termen de 12 ore. Nu cred niciodată că așa ceva poate fi posibil, dar acum sunt o mărturie vie pentru asta, deoarece dr. Ajayi mi-a adus înapoi iubitul, dacă aveți probleme de relație, de ce să nu contactați dr. Ajayi pentru ajutor. Vă promit că după 12 ore veți avea motive să sărbătoriți ca mine. contactați-l pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  eu și soțul nostru suntem căsătoriți de 8 ani. Am fost fericiți căsătoriți cu un fiu. Acum 6 luni, am început să observ un comportament ciudat de la el și câteva săptămâni mai târziu am aflat că soțul meu vede pe cineva. A început să vină acasă târziu de la serviciu, cu greu i-a mai păsat de mine sau de copii, uneori iese și nici măcar nu se întoarce acasă timp de 4 săptămâni. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar toate fără rezultat. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În timp ce navigau, am dat peste o mărturie care sugera că Dr. AJAYI îmi poate ajuta să-mi rezolv problemele conjugale, să restabilesc relațiile rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Familia mea locuiește împreună din nou fericită. Toate mulțumiri doctorului AJAYI. Dacă aveți nevoie de un jucător de vrajă care să poată arunca o vrajă care funcționează cu adevărat, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi.

  Apelați și Viber / Whatsapp +2347084887094
  E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Mulțumită unui bărbat grozav numit dr Ajayi, am reușit să mă împac cu soțul meu după separarea a 5 luni de separare pentru a evita divorțul, prietenul meu a sunat-o pe Maria, prezentându-l pentru că a ajutat-o ​​să obțină un loc de muncă bine plătit cu puterile sale ancestrale. asupra lui de către strămoșii săi. dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrajă cu orice problemă vă recomand, vă recomandăm să-l contactați pe Dr. Ajayi, jucătorul de vrajă pe Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Mes su vyru vedę jau maždaug 4 metus. Buvome laimingi ir susituokę su dviem vaikais, berniuku ir mergaite. po mėnesio pradėjau pastebėti keistą jos elgesį ir po kelių savaičių sužinojau, kad mano vyras ką nors mato. Jis pradėjo vėlai grįžti iš darbo, vos rūpinasi manimi ar vaikais, kartais išeina ir net negrįžta namo apie 2-3 dienas. Aš padariau viską, kad ištaisyčiau šią problemą, bet nesėkmingai. Aš labai susirūpinau ir man reikėjo pagalbos. Vieną dieną naršydamas internete radau svetainę, kurioje buvo pasiūlyta, kad DR AYO gali padėti spręsti santuokos problemas, atkurti nutrūkusius santykius ir pan. Taigi, jaučiau, kad turiu tai išbandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis padarė man burtą. Po dviejų dienų mano vyras atėjo pas mane ir atsiprašė už padarytas skriaudas ir pažadėjo daugiau niekada to nedaryti. Nuo tada viskas normalizavosi. Mes su šeima vėl laimingai gyvename kartu. Ačiū DR AYO. Jei jums reikia ratuko, galinčio užburti tikrai veikiantį burtą, siūlau susisiekti su jais. Tai jūsų nenuvils. Tai jo „WhatsApp“ +2347055691377 ARBA el. Paštas: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  SALUTĂRI PUBLICULUI !!!

  Sunteți binevenit la soluția Dr. Ajayi acasă unde totul este posibil, ați fost divorțat de soțul sau soția dvs. și ați dori să vă întoarceți EX?
  Relația dvs. nu funcționează așa cum ar trebui și aveți nevoie de o soluție permanentă la relația dvs. sau de orice altă problemă?
  Vrei vraja să câștigi un proces în instanță?
  soarta pentru câștigurile la loterie și jocuri de noroc?
  Suferi de vreo boală și ai nevoie de un vindecător sau de un leac?
  Ești singur și vrei un suflet pereche?
  Vrajă pentru a câștiga un contract mare?
  AI NEVOIE DE UN FERM BUN DE NOROC?

  Apelați și Whatsapp +2347084887094
  viber: +2347084887094
  E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Dr. Ajayi m-a ajutat să mă împac cu frumoasa mea soție după aproape 15 luni de separare, am crezut mai întâi că nu va funcționa, dar astăzi sunt o mărturie vie a marii sale puteri și este un bărbat autentic.

  Komentaras

  am lucrat în biroul meu mai mult de doi ani acum, am făcut o treabă bună, iar șeful meu a fost foarte fericit în legătură cu asta și îmi place foarte mult munca, amândoi vom avea timp bun împreună, așa că într-o zi am fost în biroul meu șeful mă sună să vin la biroul său când ajung la birou, spre surprinderea mea, el a dat o ultimă dezamăgire, așa că am fost surprins și mi-a spus să nu vin în jurul companiei sale, nu, că se întâmplă ceva și am încercat să găsesc soluție despre asta nu am putut obține, într-o zi când citeam prin internet am dat peste DR AYO
  și sunt în contact cu el și i-am spus toată problema mea și mi-a spus să nu-mi mai fac griji, după ce câteva zile mai târziu șeful meu m-a sunat și mi-a spus să reiau din nou munca și am fost foarte fericit de faptul că toate mulțumesc lui DR AYO care au ajutor mă pot rezolva problema prin vrajeală. Puteți contacta și pe WHATSAPP +2347055691377 SAU E-MAIL: DRAYO47373@GMAIL.COM:

  Komentaras

  am lucrat în biroul meu mai mult de doi ani acum, am făcut o treabă bună, iar șeful meu a fost foarte fericit în legătură cu asta și îmi place foarte mult munca, amândoi vom avea timp bun împreună, așa că într-o zi am fost în biroul meu șeful mă sună să vin la biroul său când ajung la birou, spre surprinderea mea, el a dat o ultimă dezamăgire, așa că am fost surprins și mi-a spus să nu vin în jurul companiei sale, nu, că se întâmplă ceva și am încercat să găsesc soluție despre asta nu am putut obține, într-o zi când citeam prin internet am dat peste DR AYO
  și sunt în contact cu el și i-am spus toată problema mea și mi-a spus să nu-mi mai fac griji, după ce câteva zile mai târziu șeful meu m-a sunat și mi-a spus să reiau din nou munca și am fost foarte fericit de faptul că toate mulțumesc lui DR AYO care au ajutor mă pot rezolva problema prin vrajeală. Puteți contacta și pe WHATSAPP +2347055691377 SAU E-MAIL: DRAYO47373@GMAIL.COM:

  Komentaras

  Am citit câteva dintre mărturiile lui DR ISIKOLO despre cum a ajutat mulți oameni să-și aducă înapoi iubitorii în 3 zile cu o vrajă de dragoste. Aveam probleme cu iubitul meu, așa că am decis să-l contactez pentru că îl iubesc atât de mult pe iubitul meu. a plecat de acasă și a spus că nu-l mai interesează relația fără motiv, am fost șocat. L-am contactat pe DR ISIKOLO și mi-a spus că iubitul meu se va întoarce la mine în următoarele 3 zile, DR ISIKOLO a făcut o vrajă de dragoste și acest lucru l-a făcut pe iubitul meu să deschidă ochii pentru a vedea cât de mult ne iubim și a revenit acasă. În timp ce scriu această mărturie, sunt cea mai fericită fată de pe pământ. eu și iubitul nostru ducem o viață fericită și dragostea noastră este acum mai puternică decât înainte de a ne despărți. Toate mulțumiri lui DR ISIKOLO pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu iubitul meu. dacă vă confruntați cu orice problemă de relație și doriți o soluție rapidă, contactați DR ISIKOLO pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196. vizitați site-ul său (DR ISIKOLO): https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Am citit câteva dintre mărturiile lui DR ISIKOLO despre cum a ajutat mulți oameni să-și aducă înapoi iubitorii în 3 zile cu o vrajă de dragoste. Aveam probleme cu iubitul meu, așa că am decis să-l contactez pentru că îl iubesc atât de mult pe iubitul meu. a plecat de acasă și a spus că nu-l mai interesează relația fără motiv, am fost șocat. L-am contactat pe DR ISIKOLO și mi-a spus că iubitul meu se va întoarce la mine în următoarele 3 zile, DR ISIKOLO a făcut o vrajă de dragoste și acest lucru l-a făcut pe iubitul meu să deschidă ochii pentru a vedea cât de mult ne iubim și a revenit acasă. În timp ce scriu această mărturie, sunt cea mai fericită fată de pe pământ. eu și iubitul nostru ducem o viață fericită și dragostea noastră este acum mai puternică decât înainte de a ne despărți. Toate mulțumiri lui DR ISIKOLO pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu iubitul meu. dacă vă confruntați cu orice problemă de relație și doriți o soluție rapidă, contactați DR ISIKOLO pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196. vizitați site-ul său (DR ISIKOLO): https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Toate mulțumesc instituțiilor de credit pentru împrumut pentru că m-au ajutat cu împrumutul meu de 135.000,00 USD, după ce a fost înșelat de 6 ori de către oameni falși care se ridică la împrumuturi.

  Numele meu este rethabile grace, sunt din Africa de Sud și locuiesc în orașul Johannesburg. Acum o lună căutam un împrumut online și am văzut creditori diferiți pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ei și tot ce am primit a fost escrocii, am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie legitimă de împrumut. Am găsit această companie numită Instituții de credit de împrumut. Am văzut multe mărturii pe care oamenii le comentează dar pentru că am fost înșelat în mod individual, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut și am așteptat împrumutul meu, iar domnul Ilie mi-a spus în mai puțin de 48 de ore că voi fi cu împrumutul meu în siguranță, nu cred am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi a fost noapte în Africa de Sud și am dormit a doua zi dimineața când m-am trezit, am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat banca mea pentru a confirma iar managerul băncii mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat, banca s-a deschis în timp ce managerul băncii mi-a verificat contul. Am văzut o sumă de 135.000,00 USD, adică dolari americani și i-am explicat managerului că am solicitat o împrumut online și managerul meu de bancă era sho Am verificat dacă a existat încă o companie de împrumut reală și legitimă, sunt atât de fericită, mulțumită instituțiilor de credit de împrumut, am decis să scriu pe internet, deoarece am văzut că alți oameni o fac și depun mărturie despre această companie, de aceea postez acest mesaj online oricui are nevoie de un împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a solicita de la această companie și fiți siguri că această companie nu vă va dezamăgi. Cu respect pentru oricine îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com
  folosesc și Whatsapp: +393510483991
  Încă o dată salutările mele către oricine îmi citește mesajul și mă rog să fii fericit, așa cum sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni la această companie pentru a ajuta.

  informează compania că Rethabile Grace te-a îndreptat către ele

  Komentaras

  Toate mulțumesc instituțiilor de credit pentru împrumut pentru că m-au ajutat cu împrumutul meu de 135.000,00 USD, după ce a fost înșelat de 6 ori de către oameni falși care se ridică la împrumuturi.

  Numele meu este rethabile grace, sunt din Africa de Sud și locuiesc în orașul Johannesburg. Acum o lună căutam un împrumut online și am văzut creditori diferiți pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ei și tot ce am primit a fost escrocii, am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie legitimă de împrumut. Am găsit această companie numită Instituții de credit de împrumut. Am văzut multe mărturii pe care oamenii le comentează dar pentru că am fost înșelat în mod individual, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut și am așteptat împrumutul meu, iar domnul Ilie mi-a spus în mai puțin de 48 de ore că voi fi cu împrumutul meu în siguranță, nu cred am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi a fost noapte în Africa de Sud și am dormit a doua zi dimineața când m-am trezit, am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat banca mea pentru a confirma iar managerul băncii mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat, banca s-a deschis în timp ce managerul băncii mi-a verificat contul. Am văzut o sumă de 135.000,00 USD, adică dolari americani și i-am explicat managerului că am solicitat o împrumut online și managerul meu de bancă era sho Am verificat dacă a existat încă o companie de împrumut reală și legitimă, sunt atât de fericită, mulțumită instituțiilor de credit de împrumut, am decis să scriu pe internet, deoarece am văzut că alți oameni o fac și depun mărturie despre această companie, de aceea postez acest mesaj online oricui are nevoie de un împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a solicita de la această companie și fiți siguri că această companie nu vă va dezamăgi. Cu respect pentru oricine îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com
  folosesc și Whatsapp: +393510483991
  Încă o dată salutările mele către oricine îmi citește mesajul și mă rog să fii fericit, așa cum sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni la această companie pentru a ajuta.

  informează compania că Rethabile Grace te-a îndreptat către ele

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.