Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Viața mea este plină de fericire pentru că DR ISIKOLO mă face să fiu fericit. Numele meu este Roxana Anda, ceea ce mi s-a întâmplat nu este ceea ce pot păstra doar pentru mine, ci și să spun lumii, astfel încât cei care au vreo problemă cu relația sau căsătoria să-și recapete cei dragi și să fie fericiți din nou. Eu și iubitul meu am avut câteva probleme grave care duc la despărțirea noastră, deoarece după aceea viața mea nu a mai fost niciodată aceeași, am încercat toate metodele pentru a-l recupera înapoi. dar au fost doar risipă de efort și pierdere de timp. Dar într-o zi, în timpul căutării mele pe internet, am dat peste cineva care mărturisește despre DR ISIKOLO. Îl contactez și îi explic problema mea. Sunt încă foarte surprins până acum cum a putut să-l readucă pe iubitul meu în 48 de ore. Cu acest lucru grozav care s-a întâmplat în viața mea, am decis să povestesc lumii întregi despre acest mare om numit DR ISIKOLO. Pentru cei care au nevoie de ceva mi-a spus că în templul său nu este nimic imposibil. Îl cred atât de mult. Prieteni sau oricui îmi citește mărturia, dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă aduce înapoi fostul iubit / fostul soț sau doriți să aveți copilul, vă rugăm să-l contactați prin e-mail; Trimite-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196 .. Și îți promit că iubitul tău va reveni cu siguranță la tine.

  Komentaras

  Viața mea este plină de fericire pentru că DR ISIKOLO mă face să fiu fericit. Numele meu este Roxana Anda, ceea ce mi s-a întâmplat nu este ceea ce pot păstra doar pentru mine, ci și să spun lumii, astfel încât cei care au vreo problemă cu relația sau căsătoria să-și recapete cei dragi și să fie fericiți din nou. Eu și iubitul meu am avut câteva probleme grave care duc la despărțirea noastră, deoarece după aceea viața mea nu a mai fost niciodată aceeași, am încercat toate metodele pentru a-l recupera înapoi. dar au fost doar risipă de efort și pierdere de timp. Dar într-o zi, în timpul căutării mele pe internet, am dat peste cineva care mărturisește despre DR ISIKOLO. Îl contactez și îi explic problema mea. Sunt încă foarte surprins până acum cum a putut să-l readucă pe iubitul meu în 48 de ore. Cu acest lucru grozav care s-a întâmplat în viața mea, am decis să povestesc lumii întregi despre acest mare om numit DR ISIKOLO. Pentru cei care au nevoie de ceva mi-a spus că în templul său nu este nimic imposibil. Îl cred atât de mult. Prieteni sau oricui îmi citește mărturia, dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă aduce înapoi fostul iubit / fostul soț sau doriți să aveți copilul, vă rugăm să-l contactați prin e-mail; Trimite-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196 .. Și îți promit că iubitul tău va reveni cu siguranță la tine.

  Komentaras

  Tocmai l-am recuperat pe soțul meu cu ajutorul veritabilului dr. Ilekhojie .... De când m-a ajutat dr. Ilekhojie, soțul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. relația dvs. remediază. Aici contactul său, WhatsApp-l: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Tocmai l-am recuperat pe soțul meu cu ajutorul veritabilului dr. Ilekhojie .... De când m-a ajutat dr. Ilekhojie, soțul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. relația dvs. remediază. Aici contactul său, WhatsApp-l: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că voi scrie această mărturie într-o zi, dar inima mea este atât de plină de bucurie încât am decis să o împărtășesc. Sunt avocat și locuiesc în Vilnius și am 30 de ani. M-am întâlnit cu iubitul meu de la 20 de ani, relația noastră a fost întotdeauna minunată. Părinților mei le-a plăcut foarte mult și speră să fie căsătoriți într-o zi, deoarece relația noastră a fost atât de lungă. De curând am început să observ că ori de câte ori ridic problema căsătoriei, el se va lăuda și va spune că nu este pregătit, în ciuda faptului că suntem împreună de 10 ani, iubitul meu a avut o slujbă foarte bună plătită, așa că banii nu era „o problemă, avea 35 de ani. Când îl întreb de ce nu vrea să fie căsătorit, va continua să spună că nu este pregătit pentru asta acum, că dacă găsesc pe cineva care este pregătit, ar trebui să fiu căsătorit cu el, cuvintele lui m-au doborât, am plâns zile întregi acasă. Într-o zi l-am întâlnit pe Dr. Ayo și i-am spus despre problema mea, mi-a spus că cineva l-a înjurat pe iubitul meu pentru că nu s-a căsătorit cu mine. Ayo mi-a spus ce vei face, mi-a spus că va arunca mai multe vrăji și după câteva zile dacă îl vei prinde. Am făcut toate lucrurile necesare pe care mi le-a cerut. Câteva zile mai târziu, spre marea mea surpriză, prietenul mi-a propus-o într-o petrecere surpriză, a doua zi am avut o nuntă la curte doar cu părinții și prietenii noștri prezenți, sunt atât de plin de lacrimi și de inima mea era atât de fericit. Mulțumesc dr. Ayo. Îl recomand pe dr. Ayo pentru orice fel de vrăji doriți, contactați numărul său de telefon Viber sau WhatsApp: +2347055691377 sau e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că voi scrie această mărturie într-o zi, dar inima mea este atât de plină de bucurie încât am decis să o împărtășesc. Sunt avocat și locuiesc în Vilnius și am 30 de ani. M-am întâlnit cu iubitul meu de la 20 de ani, relația noastră a fost întotdeauna minunată. Părinților mei le-a plăcut foarte mult și speră să fie căsătoriți într-o zi, deoarece relația noastră a fost atât de lungă. De curând am început să observ că ori de câte ori ridic problema căsătoriei, el se va lăuda și va spune că nu este pregătit, în ciuda faptului că suntem împreună de 10 ani, iubitul meu a avut o slujbă foarte bună plătită, așa că banii nu era „o problemă, avea 35 de ani. Când îl întreb de ce nu vrea să fie căsătorit, va continua să spună că nu este pregătit pentru asta acum, că dacă găsesc pe cineva care este pregătit, ar trebui să fiu căsătorit cu el, cuvintele lui m-au doborât, am plâns zile întregi acasă. Într-o zi l-am întâlnit pe Dr. Ayo și i-am spus despre problema mea, mi-a spus că cineva l-a înjurat pe iubitul meu pentru că nu s-a căsătorit cu mine. Ayo mi-a spus ce vei face, mi-a spus că va arunca mai multe vrăji și după câteva zile dacă îl vei prinde. Am făcut toate lucrurile necesare pe care mi le-a cerut. Câteva zile mai târziu, spre marea mea surpriză, prietenul mi-a propus-o într-o petrecere surpriză, a doua zi am avut o nuntă la curte doar cu părinții și prietenii noștri prezenți, sunt atât de plin de lacrimi și de inima mea era atât de fericit. Mulțumesc dr. Ayo. Îl recomand pe dr. Ayo pentru orice fel de vrăji doriți, contactați numărul său de telefon Viber sau WhatsApp: +2347055691377 sau e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Am nevoie disperată de el se pare că a fost atât de mult. Eram foarte îngrijorat și am nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe Internet, am văzut o mărturie specială pe acest DR AYO care m-a ajutat să mă recuperez rapid la fost și să opresc divorțul sau despărțirea etc. o (vraja iubirii) asupra mea. 28 de ore mai târziu, iubitul meu s-a întors la mine plângând și cerând iertare. Astăzi, sunt foarte fericit și vreau să recomand de la lansatorul excelent de cursuri celor care au nevoie extrem de mare de o soluție la relațiile lor rupte și la căsătorie. DR AYO Trebuie doar să contactați marele "DR AYO Dacă aveți în continuare probleme, va fi fericit să vă contacteze și vă garantăm că veți fi în față. Nu mai plângeți, contactați acum puternicul turnător. Vă mulțumim, DR AYO pentru că ați avut mi-am salvat relațiile rupte și l-am adus iubitului meu, înapoi la mine. Puteți WhatsApp +2347055691377 sau EMAIL: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  A funcționat cu adevărat și sunt mândru că sunt martor la asta. Am văzut postarea despre cum și-a recuperat bărbatul prin DR WALE. El a ajutat-o ​​să-și recapete fostul soț. Al meu a divorțat de mine acum 2 ani pentru a locui cu un alt bărbat și încerc să o las să plece, dar nu am putut, așa că încerc să fac o mulțime de lucruri pentru a o recupera înapoi, ea nu se va întoarce la mine. Într-o zi, am vizitat forumul pentru câteva sfaturi de recuperare și am văzut acolo o femeie care mărturisește cum dr. WALE a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după ce s-a legat de vraja altei femei și dr. WALE a ajutat-o. Începutul nu am crezut niciodată în munca spirituală, am încercat-o cu reticență, a fost disperat, îl contactez și îi explic problemele mele, spre marea mea surpriză, DR WALE m-a ajutat să-mi găsesc femeia după 2 zile, iar acum relația mea este perfectă acum. cum a promis. Restaurarea permanentă a unui Ex nu numai că aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești, ci unește și sentimentele iubitorilor cu faptul că ești fericit cu această persoană. Femeia mea mă tratează ca pe un rege acum și spune mereu că mă iubește tot timpul. Dacă întâmpinați dificultăți în relația voastră, DR WALE vă poate ajuta cu ajutorul căsătoriei, CONTACTAȚI-L CU WhatsApp / Sunați-l la +2347054019402 sau EMAIL: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Am nevoie disperată de el se pare că a fost atât de mult. Eram foarte îngrijorat și am nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe Internet, am văzut o mărturie specială pe acest DR AYO care m-a ajutat să mă recuperez rapid la fost și să opresc divorțul sau despărțirea etc. o (vraja iubirii) asupra mea. 28 de ore mai târziu, iubitul meu s-a întors la mine plângând și cerând iertare. Astăzi, sunt foarte fericit și vreau să recomand de la lansatorul excelent de cursuri celor care au nevoie extrem de mare de o soluție la relațiile lor rupte și la căsătorie. DR AYO Trebuie doar să contactați marele "DR AYO Dacă aveți în continuare probleme, va fi fericit să vă contacteze și vă garantăm că veți fi în față. Nu mai plângeți, contactați acum puternicul turnător. Vă mulțumim, DR AYO pentru că ați avut mi-am salvat relațiile rupte și l-am adus iubitului meu, înapoi la mine. Puteți WhatsApp +2347055691377 sau EMAIL: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre un jucător de vrajă de dragoste de către Dr. Isikolo despre cum a ajutat mulți oameni să-și readucă foștii iubiți în 48 de ore, Sincer, mă gândeam doar dacă acest lucru era real și dacă acest bărbat ar putea ajuta cu adevărat să-l aducă înapoi pe iubitul meu pe care îl iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îl iubesc foarte mult pe iubitul meu și suntem despărțiți de câteva luni, chiar mi-a fost dor de el, am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. Am contactat doctorul Isikolo și el mi-a spus că fostul meu se va întoarce la mine în următoarele 48 de ore, Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. Fosta mea s-a întors din nou la mine. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și iubitul meu duc o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era chiar înainte de Toate mulțumirile îi revin doctorului Isikolot pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să renunț la adresa de e-mail a doctorului Isikolo și sper să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care îl doriți cu adevărat atât de rău, e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Am fost în durere când iubitul meu m-a părăsit, l-am vrut înapoi. Am citit câteva mărturii despre o vrăjeală de dragoste numită Dr. Ogala despre modul în care a ajutat mulți oameni să-și readucă foștii iubiți în 48 de ore. Cu sinceritate, mă gândeam doar dacă asta era real și dacă acest bărbat mă putea ajuta cu adevărat să-l aduc înapoi pe iubitul meu pe care îl iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc atât de mult iubitul și suntem despărțiți de câteva luni, chiar mi-a fost atât de dor de el. Am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. L-am contactat pe Dr.Ogala și mi-a spus că fostul meu se va întoarce la mine în următoarele 48 de ore. Dr.ogala l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl voiam înapoi. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. Fosta mea s-a întors din nou la mine. În timp ce scriu această mărturie cu bucurie în inima mea acum. Sunt cel mai fericit om de pe pământ, iubitul meu și cu mine trăim o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât cum a fost chiar înainte ca el să plece și să se despartă de mine. Îi mulțumesc doctorului Ogala pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să renunț aici la adresa de e-mail a Dr. Ogala și sper să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care îl doriți cu adevărat înapoi .. E-MAIL: Drogalad02@gmail.com SAU
  SUNĂ / WHATSAPP: +2347049668119 .. Mulțumesc ...

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că va exista un moment în care soțul meu să nu-mi mai poată privi ochii și să-mi spună că mă iubește. Am suferit întreruperi ale inimii când soțul meu a plecat de acasă pentru a fi cu o altă doamnă în apartamentul ei, fără să-mi pese de mine și de fiica noastră minunată. A trebuit să fac 3 schimburi în fiecare zi pentru a-mi plăti facturile și, de asemenea, să am grijă de fiica mea. Luna trecută, am dat peste un articol online care spunea cum dr. Ilekhojie a fost atât de util pentru o mulțime de oameni în restabilirea vieții lor de dragoste rupte. L-am contactat prin acest e-mail: gethelp05@gmail.com și mi-a spus că îmi va restabili căsătoria în 48 de ore cu puteri naturale și am crezut în cuvintele sale că soțul meu se va întoarce și va „wow”, în termen de 48 de ore după ce am l-am contactat pe dr. Ilekhojie, soțul meu a revenit cerșind spunând că nu știe ce i-a venit că-i pare rău și mi-a promis că nu îi vom mai abandona pe mine și pe fiica noastră din nou, că îi sunt atât de recunoscător că mi-a restabilit căsătoria. WhatsApp acest număr +2348147400259 pentru mai multe întrebări dacă aveți nevoie de ajutorul lui ....

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că va exista un moment în care soțul meu să nu-mi mai poată privi ochii și să-mi spună că mă iubește. Am suferit întreruperi ale inimii când soțul meu a plecat de acasă pentru a fi cu o altă doamnă în apartamentul ei, fără să-mi pese de mine și de fiica noastră minunată. A trebuit să fac 3 schimburi în fiecare zi pentru a-mi plăti facturile și, de asemenea, să am grijă de fiica mea. Luna trecută, am dat peste un articol online care spunea cum dr. Ilekhojie a fost atât de util pentru o mulțime de oameni în restabilirea vieții lor de dragoste rupte. L-am contactat prin acest e-mail: gethelp05@gmail.com și mi-a spus că îmi va restabili căsătoria în 48 de ore cu puteri naturale și am crezut în cuvintele sale că soțul meu se va întoarce și va „wow”, în termen de 48 de ore după ce am l-am contactat pe dr. Ilekhojie, soțul meu a revenit cerșind spunând că nu știe ce i-a venit că-i pare rău și mi-a promis că nu îi vom mai abandona pe mine și pe fiica noastră din nou, că îi sunt atât de recunoscător că mi-a restabilit căsătoria. WhatsApp acest număr +2348147400259 pentru mai multe întrebări dacă aveți nevoie de ajutorul lui ....

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că va exista un moment în care soțul meu să nu-mi mai poată privi ochii și să-mi spună că mă iubește. Am suferit întreruperi ale inimii când soțul meu a plecat de acasă pentru a fi cu o altă doamnă în apartamentul ei, fără să-mi pese de mine și de fiica noastră minunată. A trebuit să fac 3 schimburi în fiecare zi pentru a-mi plăti facturile și, de asemenea, să am grijă de fiica mea. Luna trecută, am dat peste un articol online care spunea cum dr. Ilekhojie a fost atât de util pentru o mulțime de oameni în restabilirea vieții lor de dragoste rupte. L-am contactat prin acest e-mail: gethelp05@gmail.com și mi-a spus că îmi va restabili căsătoria în 48 de ore cu puteri naturale și am crezut în cuvintele sale că soțul meu se va întoarce și va „wow”, în termen de 48 de ore după ce am l-am contactat pe dr. Ilekhojie, soțul meu a revenit cerșind spunând că nu știe ce i-a venit că-i pare rău și mi-a promis că nu îi vom mai abandona pe mine și pe fiica noastră din nou, că îi sunt atât de recunoscător că mi-a restabilit căsătoria. WhatsApp acest număr +2348147400259 pentru mai multe întrebări dacă aveți nevoie de ajutorul lui ....

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că va exista un moment în care soțul meu să nu-mi mai poată privi ochii și să-mi spună că mă iubește. Am suferit întreruperi ale inimii când soțul meu a plecat de acasă pentru a fi cu o altă doamnă în apartamentul ei, fără să-mi pese de mine și de fiica noastră minunată. A trebuit să fac 3 schimburi în fiecare zi pentru a-mi plăti facturile și, de asemenea, să am grijă de fiica mea. Luna trecută, am dat peste un articol online care spunea cum dr. Ilekhojie a fost atât de util pentru o mulțime de oameni în restabilirea vieții lor de dragoste rupte. L-am contactat prin acest e-mail: gethelp05@gmail.com și mi-a spus că îmi va restabili căsătoria în 48 de ore cu puteri naturale și am crezut în cuvintele sale că soțul meu se va întoarce și va „wow”, în termen de 48 de ore după ce am l-am contactat pe dr. Ilekhojie, soțul meu a revenit cerșind spunând că nu știe ce i-a venit că-i pare rău și mi-a promis că nu îi vom mai abandona pe mine și pe fiica noastră din nou, că îi sunt atât de recunoscător că mi-a restabilit căsătoria. WhatsApp acest număr +2348147400259 pentru mai multe întrebări dacă aveți nevoie de ajutorul lui ....

  Komentaras

  Numele meu este Mia. Îmi împărtășesc mărturia mea astăzi cu lumea. Nu-mi imaginez niciodată că fac asta, dar sunt plin de bucurie și vreau ca și alții să aibă ajutorul lor. În calitate de asistentă medicală, am doi copii și soțul meu m-a abandonat pe mine și pe copiii noștri fără nicio explicație, tocmai a ieșit din casă și următorul lucru pe care l-am auzit este că vede o altă femeie. pe mine. Am fost frustrat și devastat, am căutat ajutor din diferite unghiuri până când am văzut o postare despre Dr. Ajayi, un jucător de vrăji. L-am contactat pe dr. Ajayi, care mi-a spus ce să fac. El m-a asigurat că va arunca o Vrajă și totul va fi bine în termen de trei zile, dar am fost sceptic, i-am dat câteva gânduri înainte de a-l contacta în sfârșit din nou, am trecut prin proces împreună și, spre surprinderea mea, vraja a funcționat și soțul meu s-a întors acasă și a îngenuncheat să implore iertare, dar primul a fost un telefon surpriză de la el, pentru că nu am vorbit de vreo 6 luni. Dr. Ajayi este cu adevărat un om de cuvinte, dacă aveți probleme în relația voastră sau orice aspect al vieții dvs., contactați-l pe dr. Ajayi pentru a obține o soluție durabilă.

  E-mail: drajayi1990@gmail.com
  Număr WhatsApp: +2347084887094

  Komentaras

  Îmi pare rău că am pus acest lucru pe internet, dar nu am de ales decât să-mi țin promisiunea față de Dr. ODION, puternicul jucător de vrăji de dragoste care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu soț care era deja departe de 2 săptămâni fără să-mi ia rămas bun de la mine, a fost o experiență atât de dureroasă pentru mine pentru că el a fost prima mea iubire și viața mea se învârte în jurul lui, dar când m-a părăsit pentru o altă doamnă, am împărtășit lacrimile și încercam tot ce puteam să uit de el, dar în adâncul inimii mele a fost atât de cauza imposibilă l-am iubit atât de mult în ciuda durerii în care eram. Într-o seară credincioasă, am citit un comentariu despre dr. ODION, puternicul turnător de vrăji care poate ajuta la recuperarea unui fost iubit sau la reunirea unei case sparte și multe altele, la început a fost ca o glumă, pentru că nu am crezut niciodată în vrăjeală până când dr. ODION nu dovedește el însuși pentru mine, aducându-l pe soțul meu acasă după două zile de vrajă de dragoste asupra soțului meu. toate mulțumiri doctorului ODION pentru că m-au făcut din nou o femeie completă și mi-am adus înapoi amantul pierdut, voi continua să împărtășesc acest lucru căruia i-ar putea interesa să stabilim toată viața conjugală acolo în loc să ne împărtășim lacrimile sau să trecem prin întreruperea inimii. ODION pe e-mailul său de contact care este mai jos (drodion60@yandex.com) trebuie doar să-l contactați și să vedeți ce poate face. De asemenea, puteți suna și WhatsApp prin numărul său +2349060503921 noroc pentru cine a dat vreodată acest proces

  Komentaras

  Îmi pare rău că am pus acest lucru pe internet, dar nu am de ales decât să-mi țin promisiunea față de Dr. ODION, puternicul jucător de vrăji de dragoste care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu soț care era deja departe de 2 săptămâni fără să-mi ia rămas bun de la mine, a fost o experiență atât de dureroasă pentru mine pentru că el a fost prima mea iubire și viața mea se învârte în jurul lui, dar când m-a părăsit pentru o altă doamnă, am împărtășit lacrimile și încercam tot ce puteam să uit de el, dar în adâncul inimii mele a fost atât de cauza imposibilă l-am iubit atât de mult în ciuda durerii în care eram. Într-o seară credincioasă, am citit un comentariu despre dr. ODION, puternicul turnător de vrăji care poate ajuta la recuperarea unui fost iubit sau la reunirea unei case sparte și multe altele, la început a fost ca o glumă, pentru că nu am crezut niciodată în vrăjeală până când dr. ODION nu dovedește el însuși pentru mine, aducându-l pe soțul meu acasă după două zile de vrajă de dragoste asupra soțului meu. toate mulțumiri doctorului ODION pentru că m-au făcut din nou o femeie completă și mi-am adus înapoi amantul pierdut, voi continua să împărtășesc acest lucru căruia i-ar putea interesa să stabilim toată viața conjugală acolo în loc să ne împărtășim lacrimile sau să trecem prin întreruperea inimii. ODION pe e-mailul său de contact care este mai jos (drodion60@yandex.com) trebuie doar să-l contactați și să vedeți ce poate face. De asemenea, puteți suna și WhatsApp prin numărul său +2349060503921 noroc pentru cine a dat vreodată acest proces

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încercați, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca problema de relație sau căsătorie să fie rezolvată astăzi prin: E-mail: gethelp05@gmail.com sau direct Whatsapp +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.