Bet koks įvykis mūsų gyvenime, nesvarbu, ar tai būtų susitikimas su seniai matyta drauge miesto centre, ar ilgai lauktas žygis su skautų būreliu, reikalauja didesnio ar mažesnio pasirengimo
Taip sa­ko Aly­taus ver­sli­nin­kas To­mas Ci­buls­kas, be­veik prieš dve­jus me­tus pa­reiš­kęs no­rą da­ly­vau­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­ta­me 320 kv. met­rų dy­džio...
Nors pa­va­sa­rį pa­mir­šu­si gam­ta vis kre­čia staig­me­nas, ka­len­do­rius ro­do, jog iki Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio li­ko jau ma­žiau nei mė­nuo lai­ko. Kuo nu­ste­bins šių me­tų Aly­taus...
Šiemet organizatoriai lankytojus kviečia su itin plačiu filmų asortimentu. Jau visai netrukus, gegužės 20-21 d. startuos atsinaujinęs, pernai didelio dėmesio susilaukęs projekto „Kino Zona“ renginys...
Me­tų pra­džio­je der­lus me­džio dro­žė­jas, skulp­to­rius, du­syk tau­to­dai­li­nin­kų kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tas Sau­lius Lam­pic­kas įžen­gė į sep­tin­tą de­šim­tį. Kaip pats...
„Svenheim Alytaus pusmaratonis“ ir toliau tęs bendradarbiavimą su UAB „Stora Enso Lietuva“, prisidėsiančia prie aktyvaus gyvenimo populiarinimo. „Stora Enso Lietuva“ lieka 600 m šeimos bėgimo trasos...
Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je, Sta­ty­bi­nin­kų ir Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žo­je, įvy­ko skau­di ava­ri­ja, ku­rios me­tu dėl ga­li­mai di­de­lio grei­čio „BMV“ au­to­mo­bi­lio va­ruo­to­jas...
Jau ant­rus me­tus iš ei­lės gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas ge­gu­žės mė­ne­sį pa­va­sa­riš­kai pra­džiu­gina ma­mas – do­va­no­ja gro­žio po­ky­čius Ma­mos die­nai skir­to kon­kur­so...
Gegužės 13-ąją vykusiame Lietuvoje veikiančių karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centrų atstovų pasitarime, dalyvaujant savivaldybių administracijų ir Vidaus reikalų ministerijos vadovams,...
Ste­bė­da­mas sun­kius Va­ka­rų vals­ty­bių trūk­čio­ji­mus, ne­su­ge­bė­ji­mą su­si­tar­ti dėl pa­čių skaus­min­giau­sių ag­re­so­rei Ru­si­jai skir­tų eko­no­mi­nių sank­ci­jų – naf­tos ir...
2019 me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Aly­tu­je bu­vo re­gist­ruo­ti 71 tūkst. 55 in­di­vi­du­a­lie­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. 1 tūkst. Aly­taus mies­to...
Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­trau­kė pa­tal­pų te­at­re nuo­mos su­tar­tį su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­ta vie­šą­ja įstai­ga spor­to...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Tur­to prie­var­ta­vi­mu kal­tin­tas ir iš­tei­sin­tas ver­sli­nin­kas: „Su­si­do­ro­ji­mas tei­sė­sau­gos ran­ko­mis ne­iš­de­gė”
 • Lietuvos kul­tū­ros sos­ci­nė Aly­tus ža­da nu­ste­bin­ti šiuo­lai­kiš­ka gim­ta­die­nio šven­te su dzū­kiš­ku prie­sko­niu
 •  
 • Pa­svei­ki­no ju­bi­lie­jų pro­ga
 • Va­sa­rą Aly­tu­je vai­kai ga­lės pra­mo­gau­ti še­šio­li­ko­je sto­vyk­lų
 • Ver­tę tau su­tei­kia ne ge­bė­ji­mas nu­ga­lė­ti ki­tus, bet mei­lė tam, kas esi
 • Laz­di­jų kraš­te pa­gerb­ti Lie­tu­vos par­ti­za­nai
 • Pa­jus­ti Me­ką – tai švęs­ti kas­die­ny­bę...
 • „Tėk­mės” po­pie­tė Mo­ti­nos die­nai: skam­bė­jo dai­nos pos­mai, akį trau­kė kruopš­tūs rank­dar­biai
 • Emo­ci­nis per­fek­cio­niz­mas – ku­ras ne­ri­mui
 • Es­ti­jos šiuo­lai­ki­nio cir­ko spek­tak­lis ke­liaus po Lie­tu­vos mies­tus!
 • Pie­ši­nių kon­kur­so „Sau­gus eis­mas ke­ly­je 2022” nu­ga­lė­to­jas – ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ki­nys
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.