Tur­būt dau­ge­lis tik fil­muo­se yra ma­tę Ame­ri­ko­je pa­pli­tu­sius spal­vo­tus au­to­bu­sus, ku­rie, va­žiuo­da­mi skir­tin­gais marš­ru­tais, lei­džia mė­gau­tis juo­se ga­mi­na­mais...
Aukš­tas Aly­taus mies­to me­ro pos­tas Ne­ri­jui Ce­siu­liui ne­ta­po kliū­ti­mi at­si­sa­ky­ti tra­di­ci­nių ke­lio­nių mo­to­cik­lu. Šią va­sa­rą su ben­dra­min­čiais jis įvei­kė be­veik...
Buvusiame Alytaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ ketvirtadienio rytą buvo įvykdytas nusikaltimas, kurio metu nukentėjo į darbą skubėjusi moteris. Reaguodamas į susiklosčiusią situaciją, penktadienį...
Šio ket­vir­ta­die­nio anks­tų ry­tą, apie 5 va­lan­dą 20 mi­nu­čių, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no Jaz­mi­nų gat­vės gy­ven­to­jus pri­ža­di­no klai­kus mo­ters klyks­mas ku­ris lai­kas ne­vei­kian­čio...
Ne­se­niai de­vin­tą kla­sę bai­gu­si jau­no­ji ak­ty­vis­tė Va­ka­rė Sau­lė­nai­tė iš­ban­dys nau­ją ir daug ža­dan­čią veik­lą – nuo rug­sė­jo pir­mo­sios mer­gi­na pa­si­ners ne tik į moks­lus,...
Lie­pos 16-osios nak­tį Ne­mu­nai­čio mies­te­ly­je su­de­gė dvie­jų aukš­tų na­mas. Ja­me bu­vu­siems ke­tu­riems žmo­nėms gy­vy­bę iš­gel­bė­jo su­vei­kęs dū­mų de­tek­to­rius.
Aly­taus ra­jo­no Sim­no se­niū­ni­jos Gra­žu­lių kai­mo kai ku­rie gy­ven­to­jai tik da­bar su­ži­no­jo apie jų kai­me prieš sep­ty­ne­rius me­tus baig­tą vyk­dy­ti eu­ro­pi­nėmis lė­šo­mis...
Ša­lia di­din­gu­mu al­suo­jan­čio Liš­kia­vos baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­sam­blio, vie­no lan­ko­miau­sių ob­jek­tų Dzū­ki­jo­je, prie pat Liš­kia­vos mies­te­lio, miš­ko glė­by­je ve­ši...
Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties, nuo lie­pos 1-osios Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­dė­jo dirb­ti pa­si­kei­tu­sios...
Kiek­vie­nais me­tais tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mi daug po­pu­lia­ru­mo su­lau­kian­tys bar­me­nų čem­pio­na­tai, ku­riuo­se šios sri­ties pro­fe­sio­na­lai...
Lie­pos 5-ąją, Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­nos iš­va­ka­rė­se, Aly­tu­je, abie­jo­se An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną pu­sė­se, iš­kil­min­gai...
Nuo šių me­tų va­sa­rio vi­du­rio pa­si­kei­tė Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo ap­ra­šas, pa­gal ku­rį re­zer­vo lė­šos...
Pra­ėju­sios ir šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Ne­mu­no upės kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų...
Re­dak­ci­ja su­lau­kia skai­ty­to­jų laiš­kų, ku­riuo­se jie nu­ro­do kon­kre­čias erd­ves, ku­rio­se riog­so bu­vę ir jau api­pu­vę lau­ko tu­a­le­tai, kad į ša­lia jų iš­si­kas­tas duo­bes...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Aly­tus: lie­tus, džiaugs­mas, gam­ta ir, ži­no­ma, dau­gy­bė įspū­džių
  • Tik­ri­niai ba­ra­vy­kai svei­ki, tad tar­si – la­ši­niai
  • Bui­ti­nės che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­ja „Kos­li­ta”: var­das, ži­no­mu­mas ir ino­va­ci­jos
  • „Jau­čia­mės kaip vi­sos Lie­tu­vos anū­kai”
  • Ame­ri­ko­je va­žiuo­jan­ti le­dų ma­ši­na, o Aly­tu­je mek­si­kie­tiš­kas „Ta­co Bus”
  • Sėk­min­gai įgy­ven­din­tas pro­jek­tas
  • „Tarp­tau­ti­nis mo­bi­lu­mas – ga­li­my­bė to­bu­lė­ti“
  • Pa­ki­lęs, o gal ir drums­tas... (1)
  • Oni­nes švęs­ki­te Pu­nio­je, o į šven­tę ke­liau­ki­te ne­mo­ka­mai!
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.