„Ar­tė­ja šven­tės. Su­ti­ki­me jas svei­ki, su švie­sio­mis min­ti­mis ir ti­kė­ji­mu, kad gy­ve­ni­mas grei­tai su­grįš į įpras­tą rit­mą“, – UAB „VJV vais­ti­nė“ di­rek­to­rės vais­ti­nin­kės...
Tarp „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ di­džių­jų pro­jek­tų – ir ak­ty­vių Dzū­ki­jos tė­vų ben­dri­jos ini­ci­juo­tas siū­ly­mas, kaip ga­li­ma bū­tų įveik­lin­ti An­zel­mo Ma­tu­čio par­ką. Šis par­kas...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 4-ąją, Aly­taus ra­jo­no Ne­mu­nai­čio ka­pi­nė­se da­ly­vau­jant duob­ka­siams ir se­niū­ni­jos se­niū­nui Ri­man­tui Avi­žie­niui bu­vo pa­lai­do­tas 66-erių...
Kaip jau ra­šė­me pra­ėju­sią sa­vai­tę, dėl va­sa­rį pri­im­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio...
At­ei­nan­tį ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 7-ąją, Aly­tu­je tu­ri pra­dė­ti veik­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ka. Ji įsi­kurs pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Alytaus Me­dea kli­ni­ko­je. Į...
Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas per­nykš­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Aly­tiš­kis Pet­ras Sa­bai­tis vaikš­to po vie­šą­sias mies­to erd­ves, dau­gia­bu­čius ir dez­in­fe­kuo­ja laip­ti­nes. Ne­mo­ka­mai. Sa­vo no­ru. Ir be kaž­ko­kių fan­fa­rų. „Pet­rai, Jūs esat...
In­ter­ne­te pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mas už Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas, ku­rioms įgy­ven­din­ti ga­li bū­ti skir­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Vie­na iš pen­kių at­rink­tų...
Siekdamas skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, alytiškis Andrius Tomas siūlo Jaunimo arba Kurorto parkuose įrengti diskgolfą. Ši sporto šaka greičiausiai auga visame pasaulyje ir yra labai panaši į...
Aly­tiš­kė Ka­ro­li­na Rau­lič­ky­tė šiuo me­tu gy­ve­na ir dir­ba Lon­do­ne. Ji pa­ste­bi, kad ap­lin­ki­niai žmo­nės si­tu­a­ci­ją pri­ima ga­na ra­miai, sten­gia­si lai­ky­tis rei­ka­la­vi­mų,...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te jau­čia­mas be­si­ti­rian­čių­jų su­ma­žė­ji­mas
  • Ke­lio­nės tri­se. Iz­ra­e­lis
  • Ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II krei­pė­si į tau­tą dėl ko­ro­na­vi­ru­so kri­zės: mes ją įveik­si­me
  • Pro­fe­so­rė der­ma­to­lo­gė Ma­til­da By­lai­tė-Bu­čins­kie­nė: ap­sau­gai nuo vi­ru­sų bū­ti­nas ir ran­kų drė­ki­ni­mas
  • Karantinas koreguoja ir santuokų planus, ir tvarką
  • Prof. Val­das Ra­ku­tis. Lie­tu­vos pa­tir­tis ir šian­die­ni­nė kri­zė
  • Pa­tir­tis ir jau­nys­tė – gre­ta
  • CO­VID-19 ir gam­ta: vil­ties žie­žir­ba ar ato­kvė­pis prieš pas­ku­ti­nį smū­gį?
  • Pa­var­gu­siems nuo ko­ro­na­vi­ru­so – džiu­gios nau­jie­nos!
  • Ap­si­žval­gy­kim pa­šo­nė­je
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.