Prieš dve­jus me­tus Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Ro­tu­šės aikš­tė­je šur­mu­lia­vo jau­ni­mas, bet vi­sai ne to­dėl, kad bū­tų lau­kę di­džių­jų me­tų šven­čių. Tuo­met į mies­te dar ne­ma­ty­to dy­džio...
Va­kar Aly­taus mies­to te­at­re iš­da­ly­ti ju­bi­lie­ji­nio X te­at­rų fes­ti­va­lio „Com•me­dia“ ap­do­va­no­ji­mai, ren­gi­nys at­si­svei­ki­no iki ki­tų me­tų. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad jo­kie...
But­ri­mo­nių jau­ni­mo aso­cia­ci­ja „Už­au­gę ant laip­tų“ ak­ty­vaus vie­ti­nio jau­ni­mo su­bur­ta telk­tis ir vie­ny­tis pra­smin­gai ir vi­suo­me­nei nau­din­gai veik­lai. Jau pir­mie­ji...
Šiandien pasaulyje minimas Dosnumo antradienis (ang. Giving Tuesday). Tai diena, kurios metu daugelyje šalių žmonės skatinami daryti gerus darbus ir aukoti savo laiką bei lėšas socialinėms...
Gruodžio 3 d., penktadienį, 16 val. Alytaus kraštotyros muziejuje, Konferencijų salėje (Savanorių g. 6, Alytus), Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis pristatys parodą „Skausmo ir vilties...
Projektu „Saugokime vyrus“ siekiama skatinti rizikos grupės vyrus patikrinti sveikatą ir atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA) kraujo tyrimą. Taip pat šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės...
„Ke­lias – tai ne prie­mo­nė tiks­lui pa­siek­ti, ke­lias ir yra tiks­las.“ „Nie­ko ne­su­pran­tu“, – su­šu­ko mo­ki­nys. „Pa­ga­liau tu ke­ly­je“, – at­sa­kė mo­ky­to­jas! (Ki­ri Mi­zu­mo­no). Šis...
Lap­kri­čio 25 die­ną mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos prieš mo­te­rų prie­var­tą die­na. Ta pro­ga Ro­tu­šės aikš­tė­je at­si­ra­do oran­ži­nės du­rys su sim­bo­li­niu įė­ji­mu į pa­sau­lį be smur­to,...
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nuo va­sa­rio pa­bai­gos vei­kian­tis Skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so cen­tras nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 3-io­sios per­si­kels į po­li­kli­ni­ką....
Sei­mo na­rio Ro­ber­to Šar­knic­ko kvie­ti­mu, Sei­mo jun­gia­mo­jo­je ga­le­ri­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta dai­li­nin­ko, mo­ky­to­jo Vid­man­to Jan­kaus­ko dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas –...
Aly­taus mies­te re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Gil­me­ra“, už­si­i­man­ti ke­lių ir gat­vių tvar­ky­mu bei sta­ty­bo­mis, va­sa­rą as­fal­ta­vo Aly­taus ra­jo­no, Pu­nios se­niū­ni­jos, Kru­žiū­nų kai­mo...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je grį­žo į pra­di­nį taš­ką: daug triukš­mo dėl nie­ko
  • An­drius Kar­lo­nas: „Aš gy­ven­to­jų, ypač jau­nes­nių, ak­ty­vu­mą ma­tuo­ju pa­gal gim­na­zi­jos spor­to sa­lės už­im­tu­mą”
  • Ie­va Tu­ma­no­vi­čiū­tė: „Aly­taus mies­to te­at­ro fes­ti­va­lis „Com•me­dia” man pa­li­ko
  • šiuo­lai­kiš­ko, jau­nat­viš­ko bei am­bi­cin­go ren­gi­nio įspū­dį. Gal toks ir bū­tų jo vei­das?”
  • Mo­te­rų iš­gy­ve­ni­mai” – ki­toks kal­bė­ji­mas apie smur­tą prieš mo­te­ris
  • Žiniask­lai­dos ana­li­zė pa­ro­dė ma­mos ir tė­čio por­tre­tus: kal­tos Lie­tu­vo­je tik ma­mos
  • Sū­ri­nin­ko Val­do Ka­va­liaus­ko ūkis: „Pas­kui sau­lę ir ož­kas“
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.