Sa­ko­ma, kad, kai Die­vas už­ve­ria du­ris, jis ati­da­ro lan­gus. Apie tai, kaip šie­met vyks trum­po­sios pro­zos skai­ty­mai, ko­kius iš­šū­kius te­ko įveik­ti ir kaip tap­ti jų klau­sy­to­ju,...
Ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vi­li­ja Ba­guc­kie­nė, pa­kal­bin­ta, kaip se­ka­si dirb­ti su ga­biais mo­ki­niais, pa­pa­sa­ko­jo apie uk­rai­nie­čių Boi­ko šei­mos, gy­ve­nan­čios...
At­si­žvelg­da­mi į ša­ly­je esan­čią si­tu­a­ci­ją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės...
Vilnius, lapkričio 22 d. (ELTA). Ateinantį antradienį Seimas planuoja svarstyti parlamentarės Ingridos Šimonytės kandidatūrą į premjeres. Visgi Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė...
Kitą savaitę, tai yra lapkričio 23–27 dienomis, kontaktiniu būdu dirbs tik Šv. Benedikto gimnazijos 6–8 klasių mokiniai.
„No­rė­tų­si di­des­nės aly­tiš­kių at­sa­ko­my­bės. At­si­dū­rė­me aukš­čiau res­pub­li­kos vi­dur­kio, už­ima­me šio­mis die­no­mis penk­tą ir šeš­tą vie­tas pa­gal vi­ru­so pli­ti­mą. Jei...
Ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los ini­ci­juo­ta ir de­šim­ties ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ta in­ter­pe­lia­ci­ja vi­ce­me­rei Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei (nuotr.) žlu­go, po­li­ti­kė lie­ka...
Lap­kri­čio 5–9 die­no­mis Is­pa­ni­jo­je, San­ta Su­za­no­je, vy­ko Tarp­tau­ti­nės kul­tū­riz­mo fe­de­ra­ci­jos (IFBB) pa­sau­lio čem­pio­na­tas, ku­ria­me lie­tu­viai iš­ko­vo­jo du me­da­lius....
Sandros Ponelienės, advokatės, kuri atstovavo Vytautą Baką teisme, teigimu: „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad Vytautas Bakas...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Aly­tu­je vi­sos mo­kyk­los per­ėjo prie nuo­to­li­nio ug­dy­mo
 • Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius: at­ver­ki­me sa­vo šir­dis vil­čiai pa­si­tin­kant gims­tan­tį Iš­ga­ny­to­ją
 • Ka­lė­doms ar­tė­jant: pa­ta­ri­mai, kaip pa­si­ga­min­ti ad­ven­to vai­ni­ką
 • Triukš­mą slo­pi­nan­čių prie­mo­nių pro­jek­tas pa­reng­tas ir bus ap­tar­tas su ben­druo­me­ne
 • Ly­gi­na­mi ra­jo­no žvyr­ke­liai
 • Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mas – trūks­ta ir są­mo­nin­gu­mo, ir kon­tei­ne­rių
 • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?” pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
 • Mums, tė­vams ir se­ne­liams, la­bai gra­žu, kai vai­kai kal­ba tar­miš­kai
 • Prof. Vy­tau­tas Ka­siu­le­vi­čius: nau­jų at­ve­jų daug ir jų dar ga­li dau­gė­ti
 • Aly­taus mies­to me­di­kų gre­tas pa­pil­dė sep­ty­ni jau­ni gy­dy­to­jai
 • Nu­spręs­ta kur­ti veiks­mų au­tiz­mo spek­tro
 • su­tri­ki­mus tu­rin­tiems vai­kams ir jų šei­mų mo­de­lį
 • Stresas ir mū­sų re­ak­ci­ja į jį
 • Ką ga­li vai­kų li­te­ra­tū­ra ne­ri­mo lai­kais?
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.