Vi­suo­me­nė­je for­muo­ja­mas ne­svei­kas po­žiū­ris į žmo­nes, tu­rin­čius po­mė­gį bū­ti gam­to­je ir me­džio­ti. Kaž­ko­dėl niekas ne­ko­vo­ja su žve­jais, nors yra eže­rų, kur žu­vies iš­tek­liai...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kar­tu su dar sep­ty­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vais nuo rug­sė­jo pra­džios de­šimt die­nų vie­šė­jo Jung­ti­nė­se...
Gamta ruošiasi sezono kaitai, o mums pats laikas išvalyti organizmą nuo to, ko prisivalgėmė su blogai nuplautais vaisiais ir daržovėmis per vasarą. Ir ne tik. Dažnai pamirštame, kad mūsų aplinkoje...
Komedija „Intrigantės“ pagal Ramūno Cicėno pjesę „Trys nacionalinės draugės“ atvyksta į Alytų! Spektaklyje, kuris vyks rugsėjo 27 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre, pasakojama apie tris aktores,...
„Meilė niekada nesibaigia. Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.“ Tėvas Stanislovas
Va­do­vau­jan­tis ge­gu­žės vi­du­ry­je pri­im­ta ir tą pa­čią die­ną įsi­tei­sė­ju­sia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė pa­rei­gų jau...
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro...
Vie­na tech­no­lo­giš­kai mo­der­niau­sių ga­my­bi­nių įmo­nių Lie­tu­vo­je „Trai­de­nis“ įgy­ven­di­no di­de­lio efek­ty­vu­mo ap­lin­ko­sau­gi­nį ir itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos...
Taip pa­reiš­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl Na­cio­na­li­nei že­mės...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Pa­mi­nė­jo Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no var­do su­tei­ki­mo ir ko­vi­nės vė­lia­vos įtei­ki­mo ju­bi­lie­jų
 • Pir­mą kar­tą ant Aly­taus pi­lia­kal­nio – ug­nies ir šiau­di­nių skulp­tū­rų „šo­kis”
 • Ką aly­tiš­kiams pa­po­rins Ri­mė­jos tep­tu­ko štri­chai?
 • Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas. „Auk­si­niai šla­ge­riai”
 • Dė­ko­ja­me už ben­dra­dar­bia­vi­mą
 • Aly­taus ra­jo­nas: ma­žė­ja be­dar­bių, trūks­ta tik vie­no mo­ky­to­jo
 • Eismo ribojimai Alytuje
 • Ko Lie­tu­vos ver­slas ti­ki­si iš švie­ti­mo? At­sa­ky­mą su­ži­no­si­te fo­ru­me!
 • Bus pa­gerb­ti par­ti­za­nai
 • Po gais­ro ne­di­de­lio mies­te­lio šei­mai at­si­ties­ti pa­dė­jo prieš ke­le­tą me­tų pri­im­tas lem­tin­gas spren­di­mas
 • Aly­tu­je ap­leis­ti pa­sta­tai bus ap­deng­ti ten­tais
 • Pa­ste­bė­ję be­glo­bį gy­vū­ną pra­neš­ki­te se­niū­ni­jai 
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.