Ką ar­ti­mie­ji do­va­no­ja gar­baus am­žiaus ma­moms, any­toms, te­toms? Ar vis to­bu­lė­jan­čios gro­žio, svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros skir­tos tik jau­ni­mui, ar toks ne­ra­šy­tas ap­ri­bo­ji­mas...
Nuo šiol at­vyks­tan­čius į var­žy­bas Aly­taus mies­to sta­dio­ne pa­si­tiks ant pa­sta­to pie­ti­nės sie­nos iš­ka­bin­ta aly­tiš­kių, žai­du­sių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je,...
  Šio mė­ne­sio pra­džio­je Lie­tu­va mi­nė­jo na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je 15 me­tų su­kak­tį. Ko­kie tai bu­vo me­tai?  
Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas, par­ti­jos kan­di­da­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Ši gat­vė tu­rė­jo...
Dau­gų gy­ven­to­jus ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mas, vėl lei­džian­tis Dau­gų eže­re plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais. Šian­dien mi­nis­te­ri­jo­je vyks dis­ku­si­ja...
Ar­tė­jan­tys Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai ir ant­ra­sis Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ras įskė­lė dar di­des­nį pleiš­tą tarp dvie­jų po­li­ti­nių jė­gų – kon­ser­va­to­rių ir...
45-erių ver­sli­nin­kas, me­ce­na­tas ir po­li­ti­kas An­ta­nas Guo­ga Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio pa­rei­gų nu­spren­dė siek­ti ant­rai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Kaip pats sa­ko, ne­ma­žai...
Vakar Kauno apygardos teismas priėmė nutartį, kuria paliktas galioti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų priimtas sprendimas dėl Alytaus kolegijos valdymo organų priimtų sprendimų pripažinimo...
Aly­tiš­kio Ig­no Ži­lins­ko (24 m.) gy­ve­ni­mas, prieš pen­ke­rius me­tus bai­gus Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją, su­si­klos­tė ne­ti­kė­ta, ta­čiau sėk­min­ga lin­kme....
Aly­tu­je vie­šė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Į su­si­ti­ki­mą Šau­lių na­mų sa­lė­je su­si­rin­kę aly­tiš­kiai bu­vo nu­si­tei­kę da­ly­kiš­kai, už­da­vė jiems...
Va­kar  Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) svars­tė dvie­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių po­el­gius: bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
„Ko­pian­čių­jų į kal­nus vi­so­kių ma­tė­me, bet kad už­lip­tų ir plauk­tų – to tai dar ne“, – taip apie Vid­man­to Ur­bo­no ir jo ben­dra­žy­gių plau­ki­mą Hi­ma­la­juo­se kal­bė­jo vie­ti­niai...
Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me esan­ti gar­saus dai­li­nin­ko An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus tė­viš­kės so­dy­ba jau 25-eri me­tai pri­klau­so ra­jo­no...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Aly­taus tre­ne­rių į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę pa­mė­tė­tų fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kos – gar­bės ga­le­ri­jo­je
 • Bal­suok už šau­nų pro­jek­tą „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos”
 • Šie­met mo­kes­čiams dir­bo­me ke­tu­rio­mis die­no­mis trum­piau nei per­nai
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­da­ry­ti še­ši ko­mi­te­tai
 • Die­na, kai pri­si­mi­ni­mai už­val­dė šir­dį
 • Sim­no se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai me­rui tu­rė­jo daug klau­si­mų
 • Re­ži­sie­rė Ag­nė Di­ly­tė: „Fre­e­lan­ce­riai” – ko­me­di­ja, kal­ban­ti ašt­riau”
 • Kaip kū­rė­si pir­mo­ji Aly­taus gim­na­zi­ja (1918–1919 me­tai)
 • Daug džiaugs­mo aly­tiš­kėms mo­čiu­tėms su­tei­ku­si idė­ja at­ke­lia­vo iš Te­kan­čios Sau­lės ša­lies
 • Ver­ta pa­si­mo­ky­ti iš Suo­mi­jos
 • Ran­ki­nin­kai ve­te­ra­nai ne­snau­džia: tur­ny­ras su­reng­tas Aly­tu­je
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.