Iš Laz­di­jų ra­jo­no, Šven­te­že­rio se­niū­ni­jos, ki­lęs, po aukš­to­jo is­to­ri­jos moks­lo stu­di­jų ir tar­na­vi­mo ka­riuo­me­nė­je šio ra­jo­no mo­kyk­lo­se pra­dė­jęs mo­ky­to­jau­ti...
Bir­že­lio 8-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­šu pa­reiš­ki­mu pra­neš­ta, kad de­šimt na­rių tu­rin­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių...
Šeš­ta­die­nis – lais­va­die­nis? Tik jau ne rū­šia­vi­mo cen­truo­se, ku­riuos dau­ge­lis vis dar va­di­na di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­mis. Čia kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį...
Di­de­lės šil­dy­mo są­skai­tos ir pras­ta gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ska­ti­na vis dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų ryž­tis at­nau­jin­ti se­nus dau­gia­bu­čius. Dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­ci­jos...
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Feg­da gru­pė“ jau įsi­gi­jo kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą Aly­taus ben­dro­vė­je „Al­kes­ta“, ku­ri už­si­i­ma ke­lių, gat­vių, til­tų sta­ty­ba bei...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je įvy­ko mies­to ben­dro­jo pla­no keitimo ko­re­ga­vi­mo sprendinių vie­ša­sis pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei. Su­si­pa­žin­ti su...
„Mes, mo­ki­nių tėvai, tei­kėme pra­šy­mus į Aly­taus „Sa­ka­lėlio“ pra­di­nės mo­kyk­los prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę to­dėl, kad mo­kyk­lo­je su­da­ry­tos pui­kios ir ko­ky­biš­kos sąly­gos vai­kams...
1931 me­tų pra­džio­je Aly­tu­je, prie pat Rin­kos aikš­tės, bu­vo baig­tas sta­ty­ti, įreng­tas ir pra­dė­jo dar­bą bro­lių Krein­ge­lių alie­jaus ir po­kos­to fab­ri­kas. Ką gi ga­mi­no šis...
Prie le­gen­dų mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je Lie­tu­vo­je kon­cer­tuo­sian­čių gru­pės „Mo­dern Tal­king“ ly­de­rio Tho­mas An­ders, „ne­mir­tin­gų­jų“ vo­kie­čių „Alp­ha­vil­le“ jun­gia­si po pir­mų­jų...
Ką tik dvi­de­šimt­me­tį pa­mi­nė­jo Aly­tu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Ir­se­va“, pre­kiau­jan­ti pra­mo­nės įmo­nėms rei­ka­lin­gais re­duk­to­riais, mo­to­re­duk­to­riais, pa­va­rų val­dy­mo...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus re­lak­sa­ci­ja po dar­bų – ša­ko­čių ke­pi­mas
 • Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja dirbs opo­zi­ci­jo­je
 • Ap­tar­tas ben­dra­dar­bia­vi­mas dėl gais­rų pre­ven­ci­jos
 • Dau­gų tvar­ky­mo pla­nas ap­tar­tas kar­tu su gy­ven­to­jais
 • Aly­tu­je bai­gia­mi ka­rei­vi­nių re­konst­ruk­ci­jos dar­bai
 • Rū­šia­vi­mo cen­tras – vie­ta, ku­ri pa­de­da už­tik­rin­ti tvar­ką
 • Kaip ini­ci­juo­ti se­no dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mą?
 • Va­žiuo­jan­tiems vie­šuo­ju trans­por­tu – sa­vi­val­dy­bės pri­zai
 • Alytaus miesto dienas pasitikime su „Gitariniais eilėraščiais”
 • BNI Aly­tis šeš­ta­sis gim­ta­die­nis – žvilgs­nis į at­sa­kin­gu­mą, me­ną ir da­li­ni­mą­si
 • Žygis „7770+2 li­te­ra­tū­ri­niai svei­ka­tos žings­niai Aly­tu­je” 
 • „Svar­biau­sius ei­lė­raš­čius pa­ra­šy­siu, kai iš­drį­siu ei­ti pa­šau­ki­mo ke­liu”
 • DFK „Dai­na­va” Aly­taus Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kams su­ren­gė fut­bo­lo pa­mo­ką
 • Pa­sau­lio čem­pio­nas Min­dau­gas Mal­do­nis: „10 me­tų lau­kė­me pro­gos pa­ro­dy­ti me­da­lį”
 • 60-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­ti „Ali­ta” svei­ki­na Aly­tų ir kvie­čia tap­ti uni­ka­laus re­kor­do Lie­tu­vo­je da­li­mi
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.