Esu aly­tiš­kis jau 43 me­tus. Kiek­vie­ną die­ną mie­lai ben­drau­ju su mies­to žmo­nė­mis. Daž­nai tie­siog gat­vė­je su­si­ti­kęs su mies­to gy­ven­to­jais, iš­girs­tu daug ver­tin­gų nuo­mo­nių,...
Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­no že­mės sa­vi­nin­ko ini­cia­ty­va de­ta­liai pla­nuo­ja­ma te­ri­to­ri­ja va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me Aly­taus mies­to cen­tre, ku­rį maž­daug prieš tris de­šimt­me­čius...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Aly­tu­je pra­de­da­mos su­rink­ti mais­to at­lie­kos
  •  Ne­mo­kan­tis at­sa­ky­ti pra­šy­to­jui
  •  „Pa­tal­pos įreng­tos taip, kad jo­kių prie­kaiš­tų ne­ga­li bū­ti nei pa­tai­sos įstai­gai, nei ben­drai sis­te­mai”
  •  Tau­so­ja­ma ir ap­lin­ka, ir ūki­nin­ko pi­ni­gi­nė
  •  Šarū­nas Klė­ge­ris: „Kvie­čiu telk­tis ben­driems dar­bams”
  •  Prieš metus dėvėtus rūbus vyras vadina vyresniojo brolio drabužiais
  •  Akmenys byloja – kalba žmonės
  •  Nau­jas star­tas re­gio­ne – pra­si­dė­jo mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mas 
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.