Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jai su­kan­kant 30 me­tų, trys Lie­tu­vos mies­tai įsi­pa­rei­go­ja siek­ti pa­sau­li­nio UNI­CEF vai­kams drau­giš­ko mies­to sta­tu­so. Va­kar Aly­taus, Kau­no ir Vil­niaus...
Rug­sė­jo pra­džio­je tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ki­lo ne­su­ta­ri­mas dėl...
Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinės Gytė Augustinaitytė ir Liepa Svirskaitė lapkričio 14–15 dienomis dalyvavo Studentų korporacijos RePublica rengiamos Jaunųjų politologų mokyklos pirmoje...
Alytuje siaučiant gaisrui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras buvo paskelbęs žinią – degant padangoms į aplinkos orą išsiskiria apie 80 lakiųjų cheminių medžiagų, 16 pavadinimų sunkieji...
Jau­ni­mo par­ke esan­čio pės­čių­jų til­to lau­kia di­de­li po­ky­čiai – sta­ti­nio ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. UAB „Ur­ban li­ne“ vie­ša­ja­me su­si­rin­ki­me pri­sta­tė re­mon­to pro­jek­ti­nius...
Mir­ties aki­vaiz­do­je Žmo­gaus gy­ve­ni­mas ku­pi­nas įvai­rių pa­tir­čių. Vie­nos jų ma­lo­nios, ki­tos pa­mo­kan­čios, o dar ki­tos la­bai skaus­min­gos.
Va­kar Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra pa­ė­mė pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sia­me gais­re pa­nau­do­to van­dens mė­gi­nius. Ty­ri­mai už­truks ne ma­žiau kaip...
Socialdemokratai reikalauja, kad Alytaus ekologinės nelaimės pasekmių likvidavimą užtikrintų ir Aplinkos ministerija. Nuo gaisro padangų gamykloje pradžios praėjo mėnuo, o centrinė valdžia visą tą...
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, mažėja galimai dioksinais užteršta Alytaus rajono teritorija: taršos tyrimai ir...
Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje susirinkusi Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – VESK) aptarė įmonėje „Ekologistika“ kilusio gaisro padarinių šalinimo eigą Alytaus mieste ir...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jos lai­mė­to­ja R.Ma­ciu­le­vi­čiū­tė – ant­ros kar­tos aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne ir ten pra­lei­du­si...
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir moks­li­nin­kų pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me il­gai ir sun­kiai spręs­ta, ką...
Norintiems pažaboti vėją ir šalčius, užtikrinti gerą namų ventiliaciją „Langų remonto komanda“ turi puikių pasiūlymų!
Vidaus reikalų ministerija (VRM) statutiniams ugniagesiams, gesinusiems gaisrą padangų perdirbimo įmonėje Alytuje, skyrė pinigines premijas po 1 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Alytaus rajono...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Eu­ro­pos at­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tę aly­tiš­kiai su­si­burs į „Mai­na­die­nį” ir kurs ori­gi­na­lius ka­lė­di­nius žais­liu­kus kon­kur­sui „Su­ži­bėk”
 • Kiek tei­sin­gas mi­nios tei­sin­gu­mas?
 • Kiek lais­va ga­li bū­ti lais­vė?
 • Pa­veiks­luo­se – sa­vi­tas, per­kur­tas pa­sau­lis
 • Ėjo tau­ta spyg­liuo­tu ke­liu
 • „Kai mies­to sie­nos tai­so­mos, daug bū­na nu­var­gu­sių, bet nie­kas ne­kren­ta iš­se­kęs...”
 • Sū­du­vos gi­rių slė­pi­niai: nuo le­dyn­me­čio iki šian­die­nos
 • Ko­dėl Ka­lė­dos pra­si­de­da ru­de­nį?
 • Artėja Kalėdos – pradėkime ruoštis joms dabar!
 • Psi­cho­lo­gas: ne­lau­ki­te Ka­lė­dų
 • Kvie­čia da­ly­vau­ti Ka­lė­di­nė­je mu­gė­je!
 • Ar profesiją renkamės visam gyvenimui?
 • Tau­tos dva­sios ieš­ko­ji­mas – tai ne vien in­for­ma­ci­jos rin­ki­mas, tai pri­si­lie­ti­mas prie kū­rė­jų šir­dies...
 • Dra­ma­tur­gų die­na ir te­at­ra­li­zuo­ti skai­ty­mai kvie­čia į te­at­ro Ma­žą­ją sa­lę
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.