Tinkamo domeno pavadinimo pasirinkimas turi būti paliekamas profesionalams, kadangi jie geriausiai išmano ne tik registravimo bei kitus niuansu, tačiau ir gali patarti, koks domenas tinka labiausiai...
Jau įsi­tei­sė­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­tis, ku­ria ži­no­mam ša­ly­je ver­sli­nin­kui, 59-erių Lai­mu­čiui Pin­ke­vi­čiui,...
Švie­ti­mo ben­druo­me­nės du mė­ne­sius ak­ty­viai tei­kė siū­ly­mus dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos, ta­čiau pa­reng­ta­me nau­ja­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba trys vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai Va­lė Gi­bie­nė, Vy­tau­tas Jast­rems­kas ir Vi­li­ja...
Sausio 24 d., penktadienį, 17 val. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo oranžerija taps šviesų ir garsų oaze – čia vyks viduržiemio šventė „Skambanti ir švytinti oranžerija“. Šventės...
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Laurynas Kasčiūnas ir Dainius Kreivys įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paskelbti nedarbo diena, o gegužės 1-ąją – išbraukti iš nedarbo dienų sąrašo.
Pra­ėju­sių me­tų ant­ro­je pu­sė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bėje su­kur­ta dar­bo gru­pė, kuri turėjo pa­siū­ly­ti, kaip įvyk­dy­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Prie dar­bo gru­pės siū­ly­mų...
Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, pra­dė­tas sta­ty­ti pen­kių aukš­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas su bu­tais. Šiuo me­tu jau...
Nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos ypač pa­to­ge­niš­kas, grei­tai plin­tan­tis paukš­čių gri­pas H5N8 pra­dė­tas fik­suo­ti kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Iki šiol čia jau fik­suo­ta de­šimt šios...
Sausio 15 d. Seimo Žmogaus teisių komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, surengė pasitarimą dėl sandėliuojamų padangų gaisro Alytuje priežasčių ir pasekmių, gaisro suvaldymo, išmoktų pamokų....
Gavusi ekspertų rekomendacijas ir siūlymus dėl Punios šilo apsaugos tikslų nustatymo Aplinkos ministerija prašo juos koreguoti – netaikyti, ekspertų nuomone, reikalingų apsaugos tikslų daliai Punios...
„Ta­ry­bos na­rio dar­bas yra tik­rai įdo­mus, rei­ka­lau­jan­tis lai­ko ir pa­stan­gų, bet man la­bai ma­lo­nu, kad, pri­imant tei­sin­gus ir ra­cio­na­lius spren­di­mus, iš tie­sų ga­liu nu­veik­ti...
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rei Dei­man­tei Lau­my­tei. Ji šias pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu su...
Opozicijos lyderis socialdemokratas Julius Sabatauskas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovų Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės samprotavimus apie patekimo į Seimą kartelės nuleidimą...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Nu­trau­kia­mas vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas
 • Vil­niaus kny­gų mu­gė­je – ir „Os­ka­ro” lau­re­a­tė, ir skau­džių biog­ra­fi­jų au­to­riai
 • Hel­sin­kio oro uos­te įreng­ti „tu­a­le­tai” ke­tur­ko­jams
 • Bu­vęs Ira­no kron­prin­cas
 • Re­za Pa­hla­wis prog­no­zuo­ja per­ver­smą Ira­ne
 • Gim­na­zi­jo­je sve­čiuo­ja­si li­te­ra­tai
 • Mū­sų kū­ri­niai ga­li pa­dė­ti su­vok­ti, kas esa­me
 • Pir­mi­nin­kas – vi­sų moks­lei­vių bal­sas
 • Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus jau­ni­mas ste­bi­no ak­ty­vu­mu, kū­ry­biš­ku­mu ir ini­cia­ty­va
 • Ar pa­ne­mu­nėm žels bam­bu­kai? (1)
 • Duo­ti ga­li tik tai, ką pats tu­ri 
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.