Jau da­bar ga­li­me ma­ty­ti, kad mū­sų po­li­ti­kai ins­tink­ty­viai jau­čia, jog ar­tė­ja jų li­ki­mo va­lan­da. Vi­si su­ak­ty­vė­ja kaip er­kės pa­va­sa­rį ir ru­de­nį ieš­ko­da­mos švie­žio...
Brangieji Lietuvos žmonės, sveikinu Liepos 6-oios, Valstybės dienos – suvienytos Lietuvos valdovo, kunigaikščio Mindaugo ka
Bir­že­lio pa­bai­go­je į Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą krei­pė­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­tas, vie­šo­ji įstai­ga Gam­tos pa­vel­do fon­das bei...
Aly­tiš­kį Pet­rą Sa­bai­tį jo bi­čiu­liai re­ko­men­da­vo pa­kal­bin­ti kaip įdo­mios su­ve­ny­ri­nių ba­tu­kų ko­lek­ci­jos sa­vi­nin­ką, bet su­si­ti­kus po­kal­bio te­ma iš­si­plė­tė iki...
Ka­ran­ti­nas pa­vei­kė ne­ma­žai ver­slo sek­to­rių, ne tik di­džiuo­sius, ku­rie tu­rė­jo stab­dy­ti sa­vo veik­lą, bet ir vie­ti­nius, ne­se­niai sa­vo du­ris at­vė­ru­sius ma­žuo­sius ver­slus. Ne...
Šiais metais minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ąsias gimimo (gimė 1520 m. rugpjūčio 1 d.) metines, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios...
Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl...
Vi­suo­met aly­tiš­kiai puo­se­lė­jo gė­ly­nus. Kaip pa­ste­bi ne vie­nas vy­res­nis pa­šne­ko­vas, šian­dien na­mų val­dų ap­lin­kos ypač spal­vin­gos, nes šei­mi­nin­kai tu­ri ga­li­my­bių jas...
Bai­si gė­da pri­si­pa­žin­ti, jog lig šiol esu ne­per­skai­tęs pa­sau­li­nio gar­so ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo Dže­ro­mo Da­vi­do Se­lin­dže­rio (Je­ro­me Da­vid Sa­lin­ger) ro­ma­no „Ru­giuo­se prie...
Pir­ma­die­nį ne­nu­ma­ty­ta­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris nu­ma­tė, kad žmo­nės,...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl situacijos Alytaus kolegijoje. Generalinės prokuratūros prašoma ištirti, ar formuojant Alytaus kolegijos valdymo organus ir...
Taip sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis va­kar su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su mies­to ža­liuo­sius plo­tus pri­žiū­rin­čių ben­dro­vių at­sto­vais. Toks su­si­ti­ki­mas su­reng­tas...
Mo­to­cik­lų spor­tas tu­ri gi­lias tra­di­ci­jas. Pir­mo­sios mo­to­cik­lų lenk­ty­nės su­reng­tos 1897-ai­siais Pran­cū­zi­jo­je, Lie­tu­vo­je pir­mo­sios da­tuo­ja­mos 1927 me­tais. Nuo 1949 me­tų...
Be ga­lo in­ten­sy­vūs pen­ke­ri me­tai – toks šis lai­kas bu­vo Aly­taus mies­to te­at­ro (AMT) ir jo di­rek­to­rės I.Pil­ve­ly­tės gy­ve­ni­me. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas nau­jas va­do­vo...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Jo­ni­nės But­ri­mo­ny­se sulaukė rekordinio žiūrovų skaičiaus
  • At­lie­kų kon­tei­ne­riai – moks­li­nin­kų aki­ra­ty­je: kaip vis­ką rink­ti ir tvar­ky­ti?
  • Vil­tė pa­ma­tys jū­rą ir del­fi­nus
  • Dan­tų im­plan­ta­ci­ja Aly­tu­je. Kuo nu­ste­bins at­si­nau­ji­nu­si kli­ni­ka „Pro­den­ta”?
  • O svar­biau­sia – bū­ki­te žmo­nė­mis, bent sy­kį
  • Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Alytaus miesto skyriui toliau vadovaus Robertas Šarknickas
  • Eks­pe­di­ci­jo­je Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai pa­si­ma­ta­vo gim­na­zis­tų ba­tus
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.