Prasidėjo naujos tarybos narės priesaika Šiandien, vasario 29-ąją, Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis dėl koronaviruso grėsmės kaip ir pavasarį vyko nuotoliniu būdu ir prasidėjo
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to...
Va­kar die­nos, spa­lio 28-osios, popietės duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 26 Aly­taus mies­to ir 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 įsi­su­ko į tris mies­to švie­ti­mo įstai­gas....
Pa­va­sa­rį už­klu­pus pan­de­mi­jai ir mo­kyk­loms pra­dė­jus dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­las sku­biai ap­rū­pi­no pa­pil­do­mais...
Sie­kian­tiems to­bu­lė­ti ūki­nin­kams – ge­ra ži­nia. Nuo lap­kri­čio 20 iki gruo­džio 21 die­nos jie ga­li pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP)...
Ne­se­niai elek­tro­ni­niu pa­štu iš­mo­kęs nau­do­tis 78 me­tų vil­nie­tis Alek­san­dras vi­sas są­skai­tas už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas da­bar ma­to sa­vo kom­piu­te­rio ek­ra­ne. „Dau­giau...
Įtariama, kad Alytaus rajone, Radžiūnų kaime, veikiančio pramogų parko „Tarzanija“ vadovai galėjo nuslėpti ne mažiau kaip 26 000 eurų gautų pajamų iš veiklos ir juos pasisavinti. Įtarimai dėl galimai...
Nors į dvasių pasaulį vieni žiūri rimčiau, kiti – atsainiau, šiurpiausia metų šventė – Helovinas – kasmet tyliai primena apie jo egzistavimą šalia mūsų. Tiems, kas nevengia tamsių vakarų ir...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, 68-ose ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vy­ko ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Ant­rą­kart Sei­mo na­rius šio­se apy­gar­do­se rin­ko ir Aly­taus...
Va­kar die­nos, spa­lio 26-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dvi­de­šim­čiai aly­tiš­kių ir dviem Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams. Pas­ta­rie­ji še­ši at­ve­jai mies­te ir...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­tas me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ad­re­suo­tas de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas...
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo.
Ne­pa­si­ti­kė­ji­mus tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je že­mės skly­pų is­to­ri­jo­je skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių...
Vie­nai di­džiau­sių Aly­tu­je – Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jai va­do­vau­ja se­niū­nai­tė Edi­ta Jur­čie­nė. „Aly­taus nau­jie­noms“ ji pa­sa­ko­ja apie sa­vo pa­tir­tis, kai rei­kia ne tik...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Koks sta­tis­ti­nis Sei­mo na­rių por­tre­tas?
  • Į di­dži­ą­sias ra­jo­no ka­pi­nes at­vež­ta juo­dže­mio
  • Tra­di­ci­ją su­stab­dė vi­ru­sas, bet sen­jo­rai ne­pa­mirš­ti
  • Dar nė vie­nas žmo­gus, nu­ry­da­mas pik­tus žo­džius, ne­pa­ken­kė sa­vo skran­džiui
  • So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius nau­jo­se pa­tal­po­se du­ris at­vė­rė pa­čiu lai­ku – lap­kri­tį ir gruo­dį klien­tų gau­sė­ja
  • Žinios iš Alytaus miesto savivaldybės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.