At­ei­nan­tį ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 7-ąją, Aly­tu­je tu­ri pra­dė­ti veik­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ka. Ji įsi­kurs pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Alytaus Me­dea kli­ni­ko­je. Į...
Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas per­nykš­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Aly­tiš­kis Pet­ras Sa­bai­tis vaikš­to po vie­šą­sias mies­to erd­ves, dau­gia­bu­čius ir dez­in­fe­kuo­ja laip­ti­nes. Ne­mo­ka­mai. Sa­vo no­ru. Ir be kaž­ko­kių fan­fa­rų. „Pet­rai, Jūs esat...
In­ter­ne­te pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mas už Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas, ku­rioms įgy­ven­din­ti ga­li bū­ti skir­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Vie­na iš pen­kių at­rink­tų...
Siekdamas skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, alytiškis Andrius Tomas siūlo Jaunimo arba Kurorto parkuose įrengti diskgolfą. Ši sporto šaka greičiausiai auga visame pasaulyje ir yra labai panaši į...
Aly­tiš­kė Ka­ro­li­na Rau­lič­ky­tė šiuo me­tu gy­ve­na ir dir­ba Lon­do­ne. Ji pa­ste­bi, kad ap­lin­ki­niai žmo­nės si­tu­a­ci­ją pri­ima ga­na ra­miai, sten­gia­si lai­ky­tis rei­ka­la­vi­mų,...
Nuo šian­dien, ba­lan­džio 2-osios, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas Ro­mas Čer­nius. Iki šiol jis de­par­ta­men­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, kaip pri­klau­so pa­gal Dar­bo ko­dek­są, Už­im­tu­mo tar­ny­bai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo...
Va­kar, ba­lan­džio 1-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, dar ne­bu­vo gau­ti vi­si Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te net ko­vo 30-ąją pa­im­tų mė­gi­nių dėl ko­ro­na­vi­ru­so at­sa­ky­mai....
Nuo šiandien ir iki birželio 15 d. galite balsuoti už labiausiai patikusią iniciatyvą! Raginkite tai daryti ir savo draugus, nes laimėjusi iniciatyva bus įgyvendinta savivaldybės biudžeto lėšomis.
Va­kar Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se star­ta­vo nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ku­rio pra­džia, kaip ir ti­kė­ta­si, tech­no­lo­giš­kai ne­bu­vo la­bai sklan­di. Stri­go in­ter­ne­tas, so­cia­li­niai tin­klai...
„Aly­taus nau­jie­nos” su­si­sie­kia su aly­tiš­kiais įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se, pra­šy­da­mi pa­pa­sa­ko­ti apie esa­mą si­tu­a­ci­ją dėl pan­de­mi­jos, ko­kią jie ma­to ap­lin­kui, apie sa­vo ir ki­tų žmo­nių re­ak­ci­jas į tai, kas vyks­ta. Ar jau­čia­tės sau­gūs, ko lin­ki­te šiuo me­tu tau­tie­čiams Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je? Kalbėjosi Saulė Pinkevičienė.

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • „Dre­vi­nu­ko” ir „Sa­ka­lė­lio” ben­druo­me­nės ap­skun­dė jiems ne­pa­lan­kią Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tį
 • Ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas: šv. Ve­ly­kų Mi­šios vyks be žmo­nių
 • Alytaus smulkiajam ir vidutiniam verslui – 50 tūkst. eurų savivaldybės parama pagal SVV programą
 • Aly­tiš­kių ini­cia­ty­va – disk­gol­fo par­kas
 • Alytaus smulkiajam ir vidutiniam verslui – 50 tūkst. eurų savivaldybės parama pagal SVV programą
 • Bai­siau už ko­ro­na­vi­ru­są: nuo šir­dies ir krau­jo­ta­kos li­gų Lie­tu­vo­je kas­met mirš­ta dau­giau nei 20 tūkst. žmo­nių
 • Ug­nia­žo­lė – pa­gal­ba on­ko­lo­gi­niams li­go­niams ko­ro­na­vi­ru­so me­tu
 • Kaip elg­tis, kad ka­ran­ti­nas ne­si­baig­tų sky­ry­bo­mis
 • Ko­dėl mais­tą ver­ta ga­min­ti su mei­le
 • Se­no­vės lie­tu­viui lie­pa – gy­va bū­ty­bė
 • Pri­žiū­rė­ki­te laip­ti­nes! Rei­kia prie­mo­nių? Pa­rū­pin­si­me.
 • Do­va­no­ti kom­piu­te­riai džiu­gi­na Aly­taus jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­nius
 • Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niams – du kom­piu­te­riai
 • Ra­gi­na už­sie­ny­je dir­ban­čius lie­tu­vius ne­grįž­ti švęs­ti Ve­ly­kų
 • Prof. Val­das Ra­ku­tis: ka­riai ir ko­ro­na­vi­ru­sas pa­sau­ly­je
 • Po­pie­žius pra­šo ko­ro­nak­ri­zės me­tu mels­tis už ži­niask­lai­dos dar­buo­to­jus
 • Fak­tų tik­ri­ni­mo die­na: ko­vo­ti ten­ka ir su dez­in­for­ma­ci­jos vi­ru­su
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.