„Aš no­riu ma­ty­ti au­gan­tį mies­tą. No­riu, kad nuo rug­sė­jo 1-osios vi­si aly­tiš­kiai gau­tų dar­že­lius. Tai yra ma­no sva­jo­nė. Ir dėl jos pa­da­ry­siu vis­ką“, – ra­šo prieš sa­vai­tę...
Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ vie­tą vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“...
Aly­tu­je vie­šė­jo pa­gar­bos ver­tas pe­da­go­gas, bu­vęs il­ga­me­tis Šo­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­jos va­do­vas Mi­ša Ja­ko­bas. Lan­kė­si per­tvar­kos lau­kian­čio­se Aly­taus švie­ti­mo...
Teismui perduota iš Aukštaitijos į Dzūkiją narkotinius kvaišalus gabenusių alytiškių byla. Praėjusių metų pabaigoje, prieš pačias gražiausias žiemos šventes, sulaikyti du vyrai gabenę labai didelį...
Vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba turėtų priimti sprendimą dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos.
Tik­riau­siai re­tas ne­ži­no sa­vo pi­ni­gi­nės tu­ri­nio, ne­si­do­mi, kiek už­dir­bąs ar kiek iš­lei­dži­ąs. Ly­giai taip pat de­rė­tų do­mė­tis ir sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos – mies­to,...
Gerb. ta­ry­bos na­riai!  Jau­čiu pa­rei­gą pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir pa­aiš­ki­ni­mą dėl tei­kia­mo ma­no at­lei­di­mo iš Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (to­liau...
Kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­sa­vi­mas nu­rėž­tas dau­giau nei per­pus, nuo 120 iki 45 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­tvir­ti­nus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­tą, apie kul­tū­ros...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je...
The­o­do­re‘as Ro­o­se­vel­tas – 26-asis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pre­zi­den­tas, yra pa­sa­kęs: „Po­li­ti­ko­je nie­kas ne­įvyks­ta at­si­tik­ti­nai. Jei tai įvy­ko, ga­li la­žin­tis, kad...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • 1 mln. 500 tūkst. eu­rų – nau­jai Aly­taus li­go­ni­nės pa­slau­gai
  • Gy­ven­ti rei­kia be for­mu­lių, rei­kia bū­ti at­vi­ram
  • Vai­kų lai­mė
  • Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka: pri­im­ti spren­di­mai bus įgy­ven­di­na­mi pa­laips­niui
  • Mo­ky­mų cik­las tė­vams „Pa­gal­ba sau per pa­gal­bą ki­tiems”
  • Aly­tus kvie­čia į kla­sio­kų su­si­ti­ki­mą!
  • Ko­lia­ži­nė ope­ra „Maž­vy­das”
  • Nau­jų po­ty­rių troš­ki­mas – am­ži­nos jau­nys­tės pa­slap­tis
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.