Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, 68-ose ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vy­ko ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Ant­rą­kart Sei­mo na­rius šio­se apy­gar­do­se rin­ko ir Aly­taus...
Va­kar die­nos, spa­lio 26-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dvi­de­šim­čiai aly­tiš­kių ir dviem Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams. Pas­ta­rie­ji še­ši at­ve­jai mies­te ir...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, spa­lio 23-iąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­tas me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ad­re­suo­tas de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas...
Smul­kie­ji ūkiai grei­čiau pri­si­tai­ko prie rin­kos ir ap­lin­kos po­ky­čių. Jie ge­riau jau­čia var­to­to­jų po­rei­kius, ga­li dau­giau dė­me­sio skir­ti pro­duk­tų ko­ky­bei, švie­žu­mui. De­ja,...
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo.
Ne­pa­si­ti­kė­ji­mus tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je že­mės skly­pų is­to­ri­jo­je skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių...
Vie­nai di­džiau­sių Aly­tu­je – Jur­giš­kių se­niū­nai­ti­jai va­do­vau­ja se­niū­nai­tė Edi­ta Jur­čie­nė. „Aly­taus nau­jie­noms“ ji pa­sa­ko­ja apie sa­vo pa­tir­tis, kai rei­kia ne tik...
Iki lap­kri­čio 16 d. pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo...
Lietuvos rusų dramos teatras (LRDT) kviečia žiūrovus į spektaklį „Kalniukas“ pagal šiuolaikinę dramaturgiją. Spektaklis lapkričio 6 d. Alytaus miesto teatre pradės IX Tarptautinio teatrų festivalio...
Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam Aly­tu­je re­gist­ruo­tos kie­tų­jų bal­dų ga­my­bos ir pre­ky­bos ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ dar­buo­to­jui, šį pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, įmo­nė su­stab­dė...
Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai ir ga­vo 23 man­da­tus par­la­men­te, an­tra li­ko Lie­tu­vos...
Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų darbuotojai kartu su Lietuvos advokatais...
Šis pirmadienis, spalio 19-oji, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojui, savivaldybės vyriausiajam architektui Mindaugui...
Šį tre­čia­die­nį, spa­lio 14-ąją, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo at­mes­tas jo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Val­das Adam­kus: rin­ki­mų re­zul­ta­tais pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ga­li džiaug­tis
 • Aly­tiš­kių iš­rink­tam Vy­tau­tui Ba­kui klau­si­mų ke­lia Vik­to­ri­jos Čmi­ly­tės-Niel­sen kan­di­da­tū­ra
 • Ra­jo­ne ap­leis­tų be­šei­mi­nin­kių pa­sta­tų vals­ty­bi­nė­je že­mė­je be­veik ne­li­ko
 • Lau­kia sa­vai­tė nuo­to­li­nio mo­ky­mo: skir­tu­mas nuo pir­mo­jo ka­ran­ti­no – at­si­ra­do pa­tir­ties
 • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?” pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
 • Vil­niaus kny­gų mu­gės ren­gė­jai: 22-ant­rus me­tus skai­čiuo­jan­ti li­te­ra­tū­ros šven­tė įvyks! 
 • Knygoje – dvi dešimtys ir vienas būdas, kaip gaminti gardžius senoviškus valgius
 • Da­nu­tė Kur­ku­lio­nie­nė-Rais­ti­nė: „Vis dar ieš­kau spal­vos, kad su­šil­čiau...”
 • Pri­žiū­ri­ma že­mė ge­rą der­lių sei­kė­ja
 • Du­ba­ju­je ati­da­ry­tas di­džiau­sias pa­sau­ly­je fon­ta­nas
 • JT: nau­do­tų au­to­mo­bi­lių eks­por­tas į skur­des­nes ša­lis di­di­na oro tar­šą pa­sau­ly­je
 • Ku­ni­gas Be­nas Ly­ris: „La­biau­siai kal­bu tiems, ku­riems baž­ny­čia yra kos­mo­sas”
 • Emo­ci­nio in­te­lek­to tė­vai mo­ko­si kar­tu su vai­kais skai­ty­da­mi
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.