Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai at­siun­tė raš­tą dėl vals­ty­bės, kon­kre­čiai – šios mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus...
Jau tre­čią kar­tą Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­tas“ sa­va­no­rių su­ruoš­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė siun­ta pa­sie­kė Ve­re­bie­juo­se įkur­din­tus mig­ran­tus. Šį kar­tą jiems nu­vež­ta šil­tų žie­mi­nių...
Šį sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, visi augalų mylėtojai ir augintojai rinksis į Moki-veži aikštelę. Čia nuo pat ryto, nuo 10 valandos, vyks specializuota sodinukų mugė „Aš sodinu“. Į Alytų atvyksta...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius kiek­vie­ną die­ną iki dar­bo pa­bai­gos iš švie­ti­mo įstai­gų gau­ną in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­ti­nių...
Rug­sė­jo 17-ąją vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tas kon­kur­sas Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti. Ja­me bu­vo du...
Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė yra pro­fe­sio­na­li spor­ti­nių šo­kių cho­reo­grafė bei tre­ne­rė. Li­li­ja ne tik tre­ni­ruo­ja vai­kus Aly­tu­je, yra pro­fe­sio­na­lų ko­man­dos cho­reo­grafė...
Su Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Lau­ry­nu Kas­čiū­nu ka­vi­nė­je „mė­si­nė­ja­me“ Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro...
Aly­tiš­kio Ta­do Je­fi­šo­vo gy­ve­ni­mas – kaip ame­ri­kie­tiš­ki kal­ne­liai. Prieš de­šimt­me­tį jie Ta­dą bu­vo nu­bloš­kę į to­kią gi­lią pra­ra­ją, iš ku­rios tik vie­nas ki­tas pa­ky­la....
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), ad­mi­nist­ruo­jan­tis at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, pir­mą­kart bu­vo pa­skel­bęs...
Aly­tiš­kei In­drei Ba­bars­kai­tei vai­kys­tė­je te­ko iš­kęs­ti ke­le­tą ope­ra­ci­jų, nuo­la­ti­nį re­a­bi­li­ta­ci­nį gy­dy­mą, įvai­rias ki­tas pro­ce­dū­ras, kad ga­lė­tų vaikš­čio­ti. Da­bar ji...
Prieš dve­jus me­tus ne­li­ko Aly­taus ra­jo­no Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus, nes į jį ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. Iki šiol...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys rug­sė­jo 6-ąją pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo ir to­kiu...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Mi­nis­te­ri­ja no­ri tap­ti Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke
 • „Kai­mo lik­tar­no­je” iš­rink­tas ge­riau­sias mė­gė­jų te­at­ro spek­tak­lis ir ak­to­rius
 • Spal­vin­ga­sis Ku­ror­tas vai­kų aki­mis
 • Ką vei­kia „Nykš­tu­kai” ke­liau­da­mi?
 • Apie pa­vel­dą įtrau­kian­čiai – odi­sė­ja po pi­lia­kal­nius, mais­tas, edu­ka­ci­jos, kon­cer­tai, te­at­ras
 • Ro­lan­das Ro­dzis: eu­ro zo­nos mė­ne­sio in­flia­ci­ja rug­pjū­tį
 • pa­sie­kė 3 proc. ir bu­vo di­džiau­sia per de­šimt­me­tį
 • Stai­gi mir­tis iš­si­ve­dė Mi­ros­la­vo se­niū­ną Vy­tau­tą Sin­ke­vi­čių
 • Žuvo į dar­bą va­žia­vęs vy­ras
 • Pir­mas Do­fE auk­so žen­kle­lis Aly­tu­je
 • Moks­li­nis se­mi­na­ras is­to­ri­kui Vi­liui Iva­naus­kui at­min­ti – Aly­taus ko­le­gi­jo­je
 • Ar brangs­tan­čios ža­lia­vos ir būs­tas jau yra in­flia­ci­ja?
 • Pas­ku­ti­nis gin­klu pa­si­prie­ši­nęs oku­pan­tams Dzū­ki­jos par­ti­za­nas
 • Kęs­tu­tis Ta­mu­le­vi­čius Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jų pro­jek­tus su­rin­ko į vie­ną lei­di­nį, ku­rį pri­sta­tys aly­tiš­kiams
 • Fes­ti­va­lis „Lau­ki­nės vai­vo­rykš­tės” žiū­ro­vus
 • šie­met ste­bins žan­rų įvai­ro­ve ir gar­siais vei­dais
 • Et­ty Hil­le­sum ke­lias: ne­nu­trau­kia­mas po­kal­bis su Die­vu
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.