Rug­sė­jo 23-iąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­ta­me ver­slo fo­ru­me ne kar­tą ak­cen­tuo­tas da­bar­ti­nis ener­ge­ti­kos kai­nų šo­kas, pa­lie­čian­tis vi­sus...
Ar pa­ste­bė­jo­te, kad šią va­sa­rą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­ma­žai fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dų po at­vi­ru dan­gu­mi, vei­kian­čių 24/7? Tai ir Dai­nų slė­ny­je eks­po­nuo­ja­ma...
Ži­vi­lės Ba­ciuš­kai­tės gy­ve­ni­mas su­ka­si tė­viš­kės apy­lin­kė­se. Gi­mė ir už­au­go Ta­lo­kių kai­me, kar­tu su se­se­ri­mi ir tri­mis bro­liais. Iš gau­sios šei­mos Ži­vi­lė – jau­niau­sia....
Augant išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas, prekybos tinklas „Lidl Lietuva“ nusprendė iki metų pabaigos skirti papildomą finansinį pastiprinimą savo parduotuvių ir logistikos centro...
„Mu­zi­ka – ge­riau­sias til­tas tarp žmo­nių“ – ši dr. Char­les H. Bo­row­sky min­tis ta­po pa­va­di­ni­mu pro­jek­to, ku­rio me­tu Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“...
Mies­to so­das – mėgs­ta­mas įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Čia daž­nai su­tik­si sen­jo­rų, ku­riuos ly­di ar­ti­mie­ji, vi­sa­da ra­si ma­mų ir tė­čių su ma­žy­liais, jau­ni­mo. Daž­nas ap­žiū­rė­jęs...
Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra apie 1 tūkst. ma­žų­jų mais­to ga­min­to­jų, ku­riems pro­duk­tus lei­džia­ma ruoš­ti ir sa­vo na­mų...
Kas yra tva­rus pa­vel­das? Nau­jai at­gi­mu­si Aly­taus si­na­go­ga, ta­pu­si Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tru, – pui­kus tva­raus kul­tū­ros pa­vel­do pa­vyz­dys. Is­to­ri­nę, kul­tū­ri­nę...
Netradiciniai sprendimai namo statybose traukia akį ir suteikia ne tik išskirtinį stilių, bet ir praktišką naudą. Vis labiau populiarėja tendencija fasado apdailai naudoti stogo dangas. Tai ilgaamžis, praktiškas ir įvairove išsiskiriantis sprendimas.
Alytiškiai, kurių daugiabučius prižiūri „Mano BŪSTAS“, gali būti ramūs – visi namai ir jų inžinerinės sistemos jau parengtos artėjančiam šildymo sezonui. Nors pasirengimas šildymo sezonui yra įprasta...
Rug­sė­jo 12–16 die­no­mis į Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją at­vy­ko ERAS­MUS+ pro­jek­to part­ne­riai iš Pie­tų Suo­mi­jos Imat­ros Kos­ken vi­du­ri­nės mo­kyk­los – trys mo­ky­to­jos ir...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma Aly­tu­je: prog­no­zės tau­py­mui ir bran­gi­mui
 • Pa­ro­da „Se­na­mies­čio grin­di­nio pa­slap­tys” po at­vi­ru dan­gu­mi veiks iki žie­mos
 • Jaunieji žurnalistai vasarą palydėjo smagiai leisdami laiką bei visapusiškai tobulėdami
 • „Minecraft“. Būtinai jį pažaiskite su savo draugais
 • 45-ojo gimtadienio proga – ir 45 eilėraštis
 • Miklusėnuose skambėjo „Rudens simfonija“ – padėkos ir džiaugsmo šventė
 • Ro­ži­nis dram­blys iš­ke­lia­vo į Kau­ną
 • Dau­gų li­go­ni­nė­je – vi­so­ke­rio­pa pa­cien­tų prie­žiū­ra, dė­me­sys ir at­jau­ta
 • Živi­lė Ba­ciuš­kai­tė: „Kai nuo pa­aug­lys­tės ta­ve trau­kia no­ras pa­dė­ti žmo­nės, su jais ben­drau­ti, juos iš­klau­sy­ti, pa­si­rink­ti pro­fe­si­ją nė­ra sun­ku“
 • Su­si­ti­ki­me su ben­dri­jų pir­mi­nin­kais – ak­tu­a­lių klau­si­mų ap­ta­ri­mas
 • Kai­mo ra­šy­to­jų die­na li­te­ra­tus su­kvie­tė į Pu­nią
 • Ri­man­tas Šal­na: „Vis ban­dau ieš­ko­ti psi­cho­lo­giš­kai nau­jo Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus“
 • „Wol­ves” am­ba­sa­do­riai bro­liai Lav­ri­no­vi­čiai ap­lan­kė Aly­taus mo­kyk­las
 • Aly­tiš­kiai da­ly­va­vo Lie­tu­vos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jų žai­dy­nė­se
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.