„So­cia­li­nės ka­ran­ti­no pa­sek­mės, o ne vak­ci­na­vi­mo ter­mi­nai šian­dien tu­rė­tų bū­ti klau­si­mas nu­me­ris vie­nas aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kų de­ba­tuo­se. Tos pa­sek­mės yra la­bai...
Per šią sa­vai­tę iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos ir Vai­kų li­gų sky­rių į San­ta­ros kli­ni­kas iš­vež­ti trys vai­kai pa­aiš­kė­jus CO­VID-19...
No­rė­da­mi šil­tai gy­ven­ti ir kvė­puo­ti šva­riu oru, pa­si­keis­ki­te lan­gų tar­pi­nes ir įsi­ren­ki­te ko­ky­biš­kas or­lai­des.
Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkyje šiuo metu – pats darbymetis. Šimtai tūkstančių tulpių iš Alytaus rajone esančių šiltnamių keliauja į „Maximos“ parduotuves visoje Lietuvoje. Šeimos ūkyje darbams...
Apie kokybišką gyvenimą gražioje aplinkoje svajoja visi ir dažnai. Tačiau, ar jis toks ir bus, didele dalimi priklausys nuo mūsų pačių – jei atliksime tam tikrus darbus, tai pokyčiai bus teigiamai,...
Daugelis pradedančių domėtis būsto statybomis žmonių dalinasi buvę nustebinti plataus būstų tipų pasirinkimo. Išties, visiems įprastai tradicinei mūrinei ir medinei statybai konkurenciją kelia...
Alytaus miesto savivaldybės administracija, siekdama padidinti užimtumą ir padėti miesto gyventojams integruotis į darbo rinką, kviečia Alytaus m. nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir...
Ko­vo 2-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas. Pas­ta­ra­sis bu­vo ne­pa­lan­kus aso­cia­ci­jai...
Ži­nia, kad pan­de­mi­ja suž­lug­dė tarp­tau­ti­nės Vil­niaus kny­gų mu­gės pla­nus, ir ren­gi­nys yra per­ke­lia­mas į 2022-uo­sius, nu­liū­di­no vi­sus. Ir skai­ty­to­jus, mu­gė­je ne tik kny­gas...
Ką tik pa­si­bai­gu­si žie­ma ūki­nin­kams, at­ro­do, bu­vo pa­lan­ki. Žiem­ken­čiai per­žie­mo­jo pui­kiai, ne­iš­ša­lo ir jau pa­ma­žu tie­sia gal­vas iš po snie­go. De­ja, yra bu­vę ir ki­to­kių...
Dominyka Mikštaitė įkūrė prekinį ženklą pavadinimu artumè, sėkmingai sujungdama Tibeto ir Vakarų medicinos sveikatinimo metodus bei praktikas tam, kad padėtų žmonėms išvengti ligų, kartu išsaugotų bei...
Kuo arčiau šiltasis sezonas, tuo daugiau žmonių susirūpina savo kūno formomis. Dažnas mūsų ima intensyviau juo rūpintis, stengiasi padailinti esamas kūno formas. Visuomet pravartu atsiminti, jog be...
Kokios plaukų priežiūros priemonės yra geriausios? Tos, kurios geriausiai tinka jums!
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau tre­čią kar­tą su­trum­pi­no ati­dir­bi­mo lai­ką į Dzū­ki­jos sos­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas at­vyks­tan­tiems gy­dy­to­jams, ku­rie...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • „Dai­nuok su ma­nim” vai­kų ko­mi­si­jo­je – pra­ėju­sio se­zo­no nu­ga­lė­to­ja Va­ka­rė: kai ko­mi­si­ja tu­ri fa­vo­ri­tus, at­ro­do, kad ir iš­mo­kęs skrai­dy­ti jų ne­nu­ste­bin­tum
  • Vie­nas dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas dėl rū­ky­mo tu­ri tei­sę šok­din­ti vi­są na­mą
  • Eu­ro­par­la­men­ta­ras Juo­zas Ole­kas: kaip su­de­rin­ti gy­vū­nų ir ūki­nin­kų ge­ro­vę?
  • Ra­jo­no me­rui pa­de­da vi­suo­me­ni­niai pa­ta­rė­jai
  • Aly­tu­je ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 121, Aly­taus ra­jo­ne – 28
  • Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­ta­die­niui – vi­de­o­siu­že­tas „Tik lais­vas žmo­gus ga­li pa­si­au­ko­ti”
  • Kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė Ire­na Kun­ce­vi­čie­nė: „Ir vis dar šir­dis džiau­gia­si žiū­rint į tvar­kin­gai iš­ri­kiuo­tas kny­gų nu­ga­rė­les”
  • But­ri­mo­nių se­niū­ni­jo­je vyks gy­ven­to­jų ap­klau­sa
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.