Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo pa­sau­lio ir olim­pi­nė čem­pio­nė, pen­kia­ko­vi­nin­kė Lau­ra Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė, at­sto­va­vu­si Lie­tu­vai To­ki­jo olim­pi­nė­se...
Aly­tus be­ne pir­mas iš di­džių­jų šalies mies­tų, ku­ris Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro ir ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus ini­cia­ty­va ėmė spręs­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės...
Kaip ge­rai ži­no­me, vi­du­ram­žiais vak­ci­nų ne­bu­vo. Vak­ci­nos at­ras­tos daug vė­liau, XIX am­žiu­je. Žmo­nės nuo in­fek­ci­jų gy­nė­si sa­vo na­tū­ra­liu imu­ni­te­tu. Švei­ca­ri­jo­je...
Labai didelė dalis to, kaip atrodo mūsų plaukai, priklauso nuo paprasčiausių plaukų gumyčių. Taip yra dėl to, nes dažnai naudojame netinkamas plaukų gumytes, kurios ne tik kenkia, bet ir yra dažna...
„Protestuodami gatvėse, mes savo ateitimi nerizikuojame. Kur kas labiau rizikuotumėme į jas neišėję. Esu įsipareigojusi savo būsimiems vaikams“; „pradėjau šį judėjimą, kad apsaugočiau savo ateitį“;...
Nuo lapkričio 10 dienos visi vairuotojai vasarinius ratų apavus privalo iškeisti į žieminius, tad jau dabar po truputį pradedame dairytis, kokias padangas reikėtų įsigyti. Šiuo atveju galimi du...
Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­tu­je su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Žie­di­nė eko­no­mi­ka re­gio­ne“ Vy­riau­sy­bės, sa­vi­val­dos, ver­slo, ben­druo­me­nės at­sto­vai...
Per­nai dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų per­si­kė­lęs į vir­tu­a­lią erd­vę, šie­met fes­ti­va­lis COM•ME­DIA spau­džia kumš­čius ir la­bai lau­kia gy­vo su­si­ti­ki­mo su žiū­ro­vais. Va­kar...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos But­ri­mo­nių fi­lia­las įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Vir­tu­a­lus tu­ras: Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­spin­džiai...
Nė vie­nas ūki­nin­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo ne­igia­mų gam­tos pa­da­ri­nių. Nors jų Lie­tu­vo­je fik­suo­ja­ma vis daž­niau, ne vi­si ūki­nin­kai ži­no, kad ga­li gau­ti pa­ra­mą ir draus­ti sa­vo...
Alytaus teatro ( Rotušės a. 2 ) didžiojoje salėje spalio mėn. 9 d. (šeštadienį) 18 val. vyks Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas „VORTEX TEMPORUM“.

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Aly­tus svars­to, kaip „su­sig­rą­žin­ti” į mies­tą pen­kia­ko­vę – sil­pno­ji gran­dis yra fech­ta­vi­mas
 • Šunų gam­ti­niai rei­ka­lai: lai­mė­tas pro­jek­tas ke­lioms de­šim­tims dė­žių, bet nė­ra kur ša­lin­ti
 • Sei­mo rū­muo­se – pa­ro­da apie Rai­žių kai­mo to­to­rių gy­ve­ni­mą
 • CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 567 aly­tiš­kiai ir 145 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai
 • Svar­biau­sia, kad nie­kas ne­nu­ken­tė­jo, ne­su­si­ža­lo­jo
 • Pa­žan­gūs slau­gos spren­di­mai die­nai ir nak­čiai
 • Ar ge­riau mir­ti, bet lais­vam nuo skie­po?
 • Kon­kur­sas ben­druo­me­nėms – pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­vo žie­diš­ku­mą!
 • Kai­mo ra­šy­to­jų die­nos pa­mi­nė­ji­mas ir nau­jos kny­gos Pu­nio­je
 • „Ka­da esu iš­se­kin­tas lau­ki­mo...“
 • Pro­fe­si­nę šven­tę Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jams nu­skaid­ri­no bu­vu­sių mo­ki­nių do­va­na
 • Mu­zi­kos ir ver­ty­bių si­ner­gi­ja
 • „Iš­ėjus Vy­tau­tui Ko­les­ni­ko­vui”
 • Kri­mi­na­lis­tų dar­bo už­ku­li­sius kny­go­je pra­sklei­dęs Al­vy­das Sa­dec­kas: „Ir ge­rai pa­da­riau, kad klau­siau šir­dies”
 • Skai­ty­to­jai pa­si­ti­ko nau­ją­ją J. K. Row­ling kny­gą: ber­niu­kas ir jo žais­las kei­čia pa­sau­lį
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.