Šią sa­vai­tę vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das auk­cio­nų bū­du ant­rą­kart par­da­vi­nė­jo sep­ty­nis skly­pus Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos...
Ši žie­ma po il­ges­nės per­trau­kos vėl do­va­no­jo snie­go ir lei­do aly­tiš­kiams pa­si­džiaug­ti žie­mos pra­mo­go­mis. Mū­sų mies­te jos ne­gau­sios – už­ša­lu­sios Dai­li­dės le­das ir bet...
Tur­tin­gas ir pra­smin­gas rum­bo­niš­kio Kęs­tu­čio Tu­my­no gy­ve­ni­mas vi­so­mis pras­mė­mis. Jis, jau penk­tos kar­tos at­sto­vas, su gra­žia sa­vo šei­ma ūkiš­kai tvar­ko­si vien­kie­my­je,...
Šių die­nų po­rei­kiai bei tech­no­lo­gi­jų pa­žan­ga kei­čia ir sta­tis­ti­nių duo­me­nų rin­ki­mo tra­di­ci­jas. Nau­ja ne tik tai, jog po de­šim­ties me­tų star­ta­vęs vi­suo­ti­nis Lie­tu­vos...
Kaip skel­bia vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras, 2020-ai­siais Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ta 32,8 tūkst. bu­tų par­da­vi­mų, ar­ba 8 proc. ma­žiau nei 2019-ai­siais, 12,8 tūkst. in­di­vi­du­a­lių...
„Tarp­tau­ti­nių žo­džių žo­dy­ne“ žo­dis „ju­ve­ly­ras“ (ol. ju­ve­lier) reiš­kia „meist­ras ar­ba dai­li­nin­kas, ga­mi­nan­tis smul­kius dir­bi­nius iš tau­rių­jų me­ta­lų ir bran­gak­me­nių“....
Va­kar, sau­sio 20-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės stei­gė­ja mies­to sa­vi­val­dy­bė iš šios gy­dy­mo įstai­gos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo...
Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti du ne­nau­do­ja­mus, pri­va­tiems as­me­nims...
Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­vo po­tvar­kiu sky­rė po 300 eu­rų pre­mi­jas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams „už pa­pil­do­mą...
Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis jau pa­do­va­no­jo apie 300 as­me­ni­nės bib­lio­te­kos kny­gų, apie ku­rias skel­bė feis­bu­ko pro­fi­ly­je. Šiuo me­tu jo pa­sky­ro­je...
Per­nykš­čio gruo­džio 2-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­aiš­kė­jo, kad be­veik 188 tūkst. eu­rų ne­pa­sie­kė mies­te žie­di­nes san­kry­žas įren­gi­nė­jan­čios Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos...
Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je vie­nas iš pen­kių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko Po­vi­lo La­bu­ko (nuotr. dešinėje)...
Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu įpa­rei­go­ti Aly­taus...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Alytaus li­go­ni­nė­je at­nau­jin­tas or­to­pe­di­nių-trau­ma­to­lo­gi­nių ir chi­rur­gi­nių pa­slau­gų tei­ki­mas
 • Ko­vai su pan­de­mi­ja – ben­dro­vės „Lan­ka­va” pa­ra­ma
 • Kai aš myliu
 • Ra­jo­no mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai da­ly­vau­ja žings­nia­vi­mo iš­šū­ky­je – jun­ki­tės ir jūs!
 • 65 me­tų ir vy­res­ni aly­tiš­kiai ga­li re­gist­ruo­tis skie­pams nuo CO­VID-19
 • „Kaut­ra” tes­tuo­ja elek­tri­nį au­to­bu­są Aly­tu­je
 • Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė pa­lai­ky­mo bur­bu­lų kū­ri­mui – bus lei­džia­ma su­si­tik­ti su vie­ni­šais žmo­nė­mis
 • VVKT: Lietuvoje neregistruota nė vieno mirties atvejo, susijusio su skiepais nuo COVID-19; mirtys Norvegijoje irgi su jais nesusijusios
 • Re­mon­tas baig­tas: Kul­tū­ros cen­tre – dau­giau erd­vių ir spal­vų
 • Per­nai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės įgy­ven­di­no de­vy­nis ben­druo­me­niš­ku­mo stip­ri­ni­mo pro­jek­tus
 • Ra­jo­no ke­lius pri­žiū­ri ne tik sa­vi­val­dy­bė
 • So­cia­li­nio ver­slo ka­ra­va­nas at­vyks­ta į Aly­taus ap­skri­tį
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.