2018 ir 2019 metai mūsų tautai labai reikšmingi. Praeitieji buvo paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago metais, o 2019-aisiais sukanka 70 metų nuo mūsų Tėvynei svarbaus įvykio – 1949 metų Deklaracijos....
Pirmadienio rytą į darbą atėję įmonės „Sofa Brands“ darbuotojai patalpose pajuto aštrų nuodėgulių kvapą. Tai sekmadienio vakarą bendrovėje „Sofa Brands“ kilusio gaisro pasekmė. Laimei, suveikus...
Aly­tiš­kiai tei­rau­ja­si, ko­dėl Su­val­kų gat­vė­je yra ker­ta­mi se­nie­ji me­džiai. To­kie gin­čai tarp me­džių my­lė­to­jų, ža­lio mies­to ap­da­ro sau­go­to­jų ir įsi­ti­ki­nu­sių, kad jų...
Česlovo Daugėlos komanda Sąrašo NR. 23

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Aly­taus cen­tre iš­kils dau­gia­bu­tis su pre­ky­bos ir gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis 
 • Va­lo­mo­je naf­tos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je jau su­rink­ta ir su­tvar­ky­ta 0,59 t  
 • Pra­tę­sia­mas Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos darb­da­vių at­ran­kos kon­kur­so pa­raiš­kų pri­ėmi­mo lai­kasskys­tų naf­tos pro­duk­tų 
 • Su­dva­jų gat­vė­je bus įreng­tos dvi žie­di­nės san­kry­žos 
 • Įspū­džiai po try­lik­to­jo ro­ma­no „Ro­žių dva­ras” su­tik­tu­vių Aly­taus ko­le­gi­jo­je 
 • Veik­lą pra­dė­jo Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja 
 • Sen­va­gių mekš­rai (1) 
 • „Mū­sų iš­gy­ven­ta is­to­ri­ja ir kiek­vie­nas ku­rian­tis Lie­tu­vą žmo­gus yra svar­biau­sias” 
 • Aly­taus ro­tu­šei – 30: mies­to cen­tro po­ky­čiai is­to­ri­kų ir ar­chi­tek­tų aki­mis
 • Aly­taus svei­kuo­liai: „Svei­kas tu – svei­ka Lie­tu­va!!!”
 • Po­kal­bių su Lie­tu­va frag­men­tai
 • Va­sa­rio 16-ąją – šimt­me­čio „Ačiū” Aly­taus ra­jo­no žmo­nėms
 • Aly­taus Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras tu­ri nau­ją va­do­vą
 • Aukš­tai­tės ir dzū­ko mei­lės is­to­ri­ja tę­sia­si Aly­tu­je
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.