Iš arti stebėjau rinkimų kampaniją ir rinkimų dieną COVID pandemijos sąlygomis. Neabejoju, kad labai panaši patirtis laukia ir Lietuvos. Štai pamokos, kurias išmokau. Manau, kad jos pravers visiems,...
Min­gai­lė ir Taut­vy­das Mel­dai­kiai pra­ėju­siais me­tais ke­lia­vo po pa­sau­lį, lan­kė iš­skir­ti­nes mo­kyk­las ir rin­ko ge­rą­ją jų pa­tir­tį. Pla­čiau apie jų pro­jek­tą:...
Praėjusį rudenį Alytaus padangų perdirbimo bendrovėje „Ekologistika“ kilęs gaisras, regis, ramybėje nepalieka kaimynystėje esančios Alytaus rajono, Alytaus seniūnijos, Miklusėnų gyvenvietės. Praėjusią...
Pro­fe­sio­na­lus mu­zi­kan­tas Dai­nius Juo­za­pa­vi­čius šian­dien be­ne daž­niau­siai ma­to­mas ma­žes­nė­je ar di­des­nė­je sce­no­je, jis gro­ja še­šiuo­se skir­tin­gų sti­lių ko­lek­ty­vuo­se....
Prieš penkerius metus regėjimo netekęs nutrūktgalvis Sigitas Sinkevičius rugsėjo 5-osios, kai turėtų įvykti su motociklininkų bendruomenės žmonėmis suplanuotas susitikimas MANE VEŽA, laukia labiau nei...
Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no pa­si­ruo­ši­mą skry­džiui per At­lan­tą 1933 me­tais ge­ro­kai ap­sun­ki­no fi­nan­si­nė kri­zė, o šio skry­džio 90-me­čio mi­nė­ji­mui be­si­ren­gian­tiems...
Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė, kad nuo šian­dien, rug­pjū­čio 1-osios, ap­sau­gi­nes vei­do kau­kes pri­va­lu dė­vė­ti už­da­ro­se pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo...
Šian­dien už­si­da­ro te­at­ro sce­nos užuo­lai­dos, šian­dien mes, žiū­ro­vų dau­gu­ma, min­ty­se gy­ve­na­me ir iš­gy­ve­na­me įvai­rius jaus­mus. Sce­na nuo šian­dien tam­pa tuš­čia, lie­ka Jū­sų...
Su Do­vi­le Pet­ra­vi­čie­ne su­si­tin­ka­me mo­te­rų spor­to klu­be „Šau­lė­GYM“. Abiem ši vie­ta pa­žįs­ta­ma, pa­ti ja­me spor­tuo­ju, o Do­vi­lė šia­me klu­be dir­ba spor­to tre­ne­re. Nors...
Žinoma kulinarinių laidų vedėja Ilona Juciūtė-Čibirkienė – žavi, charizmatiška, visuomet stilinga ir besišypsanti moteris. Tačiau žinoma moteris neslepia, jog bėgančių metų dar niekam nepavyko...
Va­sa­ros pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus pa­sie­kė ži­nia, kad Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“ vi­siš­kai...
Aso­cia­ci­ja „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ lie­pos mė­ne­sį iš­lei­do du in­for­ma­ci­nius lei­di­nius leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba. Juos pa­ren­gė Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos...
Ša­ly­je vy­ra­vu­sios liū­tys, aud­ros ir ki­ti sti­chi­niai reiš­ki­niai der­liui pa­da­rė ža­los, bet pir­mie­siems kom­bai­nams iš­va­žia­vus į ja­vų lau­kus, spė­ja­ma, kad šie­me­tis Lie­tu­vos...
Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su abi­tu­rien­tais šven­tei be­si­ruo­šian­čios gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, ta­čiau ap­skri­tai nuo­tai­kos nė­ra liūd­nos....
Biurų darbuotojai, didžiąją dienos dalį praleisdami sėdėdami, dažnai skundžiasi nugaros, kaklo skausmais, jiems stinga energijos, sunku produktyviai dirbti ir priimti sprendimus, todėl mažėja pasitenkinimas darbu.

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Aly­taus ra­jo­no abi­tu­rien­tai ne­nu­si­lei­džia ki­tų sa­vi­val­dy­bių abi­tu­rien­tams
  • Star­tas la­bai sėk­min­gas: trys iš ke­tu­rių Aly­taus gim­na­zi­jų jau džiau­gia­si pir­mai­siais šim­tu­kais
  • Rai­žiuo­se to­to­riai šven­tė is­la­miš­ką­jį Au­ko­ji­mą
  • Ski­ria­ma kom­pen­sa­ci­ja už iš­lai­das vyks­tant į dar­bą
  • Po­ezi­jos paukš­tė at­skri­do va­sa­rą
  • Po dau­giau nei 70 me­tų se­sers Re­nios die­no­raš­tį iš­lei­du­si Elž­bie­ta Bel­lak: „Ma­no se­suo mo­ko, kad tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi už vis­ką, ką tu­ri­me”
  • Su nau­ju „Tėk­mės” al­ma­na­chu su­si­pa­ži­no Laz­di­jai
  • KTU moks­li­nin­kė Li­na Už­ie­nė. Kaip at­ver­ti ke­lią al­truiz­mui, em­pa­ti­jai mū­sų or­ga­ni­za­ci­jo­se, ben­druo­me­nė­se, vi­suo­me­nė­je ir ko ga­li­me pa­si­mo­ky­ti iš ja­po­nų?
  • Pro­van­so pas­to­ralinio pei­za­žo sa­le­lė – Pla­sap­nin­kuo­se
  • Kriok­lys, apie ku­rį sklin­da gan­das so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.