Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip...
Ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, į po­sė­dį be­si­ren­kan­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko švie­ti­mie­čių pi­ke­tas sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je (nuotr.)....
Aly­tu­je vei­kian­čios ga­myk­los „Ali­ta“ ga­my­bai nuo rug­sė­jo pradžios pra­dė­jo va­do­vau­ti čia dau­giau nei 25-erius me­tus dir­ban­tis aly­tiš­kis Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas. Kaip sa­ko­ma,...
Jau­no žmo­gaus gy­ve­ni­mo su­maiš­tis – vie­nas iš ryš­kiau­sių aly­tiš­kių gru­pės „Frizz“ mu­zi­ko­je įam­ži­na­mų jaus­mų. Vis dėl­to, pa­na­šu, kad pa­tys gru­pės na­riai – No­jus...
Kasdien darbe praleidžiame net trečdalį paros laiko, todėl itin svarbu pasirinkti lūkesčius atitinkantį darbdavį, įkvepiančią komandą ir poziciją. Siekdami pritraukti talentus, darbdaviai tobulina...
Vie­nin­te­lis Aly­tu­je vei­kian­tis ki­no te­at­ras „Dai­na­va“ šian­dien jau ren­gia­si ka­pi­ta­li­niam vi­daus pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mui ir šiuo­lai­kiš­kos ki­no de­monst­ra­vi­mo įran­gos...
„Ačiū vy­rams už iš­gel­bė­tą gy­vy­bę“, – sa­ko šu­niu­ko Ba­kio šei­mi­nin­kė Ži­vi­lė, ku­rios ke­tur­ko­jį ne­lai­mė­lį pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį va­da­vo ke­tu­ri ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.
Prieš me­tus, rug­sė­jo 10-osios nak­tį, Mar­gio­nių kai­mo ben­druo­me­nę iš­ti­ko ne­lai­mė – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių su­de­gė kai­mo kul­tū­ros ži­di­nys – klo­ji­mo te­at­ras. Pe­le­nais...
Šiemet mokyklose atsiradus Gyvenimo įgūdžių pamokoms, viešojoje erdvėje daugiausia dėmesio sulaukė jose numatytas lytiškumo ugdymas. Tačiau ši tema sudaro tik nedidelę visos programos dalį, o skambus...
Gera emocinė sveikata yra pagrindas derinant asmeninį gyvenimą ir darbą, tuo metu fizinė sveikata – energijos ir geros nuotaikos užtaisas. Tuo įsitikinusios Lietuvos regioninių naujienų platformos...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Švie­ti­mie­čių pi­ke­tas ir pra­šy­mai – val­džiai nu­si­spjaut
 • Ka­pi­nė­se – nau­jas ta­kas ir van­dens ko­lo­nė­lės
 • Prie tik­ro­jo strei­ko va­kar pri­si­jun­gė 288 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai
 • Vo­lo­dy­my­ras Ze­lens­kis Adą Ja­ku­baus­ką įtrau­kė į Kry­mo de­o­ku­pa­ci­jos ir rein­teg­ra­ci­jos Ta­ry­bą
 • „Alitos” gamybos vadovas: „Mano siekiamybė niekada nebuvo postas, o judėjimas pirmyn”
 • Ku­ni­gas Ry­tis Bal­tru­šai­tis: šiais lai­kais no­ri­me, kad pa­si­ruo­ši­mas šven­tam sak­ra­men­tui bū­tų toks pat grei­tas, kaip elek­tro­ni­nis ap­si­pir­ki­mas
 • Svei­kas am­žė­ji­mas
 • Jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė” do­va­na mo­ky­to­jams – pro­gra­ma „Mu­zi­ka kaip ki­nas”
 • Va­rė­no­je ne­tru­kus pra­si­dės 14-asis Da­lios Ta­mu­le­vi­čiū­tės te­at­rų fes­ti­va­lis
 • Lat­vi­ja rim­tai ėmė­si ru­siš­kai kal­ban­čių­jų lo­ja­lu­mo
 • Rug­sė­jo va­ka­ras Jau­ni­mo par­ke: vie­niems veik­los trūks­ta, ki­ti džiau­gia­si
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.