Aly­tu­je re­gist­ruo­ta, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­ti ben­dro­vė „Sta­te­ta“ iki šiol su mies­to sa­vi­val­dy­be ne­su­ta­ria dėl su­ga­din­tos įmo­nei...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ja šie­met skir­ta aly­tiš­kei San­drai Kaz­laus­kai­tei, ku­ri įgy­ven­dins tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no pro­jek­tą „Mo­te­rų...
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dą pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Li­ną SA­DAUS­KĄ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.
Is­to­ri­nė­je Pu­nio­je gy­ve­na ir dir­ba daug šio kraš­to pat­rio­tų, is­to­ri­jos ži­no­vų. Lai­mu­tė Žū­si­nie­nė – vie­na iš jų. Bu­vu­si il­ga­me­tė pe­da­go­gė šiuo me­tu dir­ba Aly­taus...
Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la yra vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Įmo­nės ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi ma­ka­ro­nai ir ko­šės...
154 – tiek tau­ty­bių žmo­nių Lie­tu­vo­je gy­ve­no prieš de­šim­tį me­tų. Ko­kia si­tu­a­ci­ja yra šian­dien, sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti pir­mą kar­tą Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to...
Vakar, balandžio 14-ąją, pirmąkart Alytaus senjorams – 65 metų ir vyresniems asmenims buvo sudaryta galimybė pasiskiepyti nuo koronaviruso laukiant eilėje prie Sporto ir rekreacijos centre veikiančio...
Ba­lan­džio 13-osios ry­tą ne­lai­mė at­si­ti­ko Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vė­je „Snai­gė“. Dar­bo me­tu bu­vo su­žeis­tas 53-ejų šalt­kal­vis-re­mon­ti­nin­kas. Tuoj pat...
Aly­tus – tva­riai au­gan­tis ga­li­my­bių mies­tas. Bent jau to­kia vi­zi­ja yra pie­šia­ma ofi­cia­liuo­se mies­to do­ku­men­tuo­se. Ta­čiau kon­kre­tūs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me, vei­kian­čia­me Al­gi­man­to Že­mai­čio ūky­je, ku­ris už­si­i­ma gė­lių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mu, pir­mie­ji dar­buo­to­jų su­sir­gi­mai...
Butrimonyse daugėja įmonių darbuotojų ir gyventojų sergančių COVID-19. Reaguodama į tai, Alytaus rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad situacija būtų suvaldyta.
Ne­ži­no­te, kas yra hos­pi­sas ir pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba? Pa­sa­ky­ki­te ačiū li­ki­mui, ku­ris ap­sau­go­jo nuo to­kios pa­tir­ties. Lie­tu­vo­je hos­pi­sai žen­gia tik pir­mus žings­nius, o,...
In­ter­ne­to pla­ty­bė­se ga­li­ma ras­ti, kad ba­lan­džio 10-oji – Tarp­tau­ti­nė bro­lių ir se­se­rų die­na. Kaip be­bū­tų, ko ge­ro, dau­ge­lis pri­tars, jog sma­gu tu­rė­ti se­sę ar bro­lį, su...
Ba­lan­džio 6-oji tapo is­to­ri­ne die­na Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­kui, esan­čiam Nau­jo­jo­je gat­vė­je. Jis pra­dė­tas de­mon­tuo­ti, o vakar, balandžio 7-ąją, senojo viaduko konstrukcijos...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Aly­taus ko­le­gi­jo­je – moks­lo sa­vai­tė
  • Dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės – nuo­to­li­nis ug­dy­mas vie­no­je „Dre­vi­nu­ko” ir dvie­jo­se „Li­ne­lio” gru­pė­se
  • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­sas
  • Da­lis lan­ko­miau­sios MO mu­zie­jaus pa­ro­dos bus eks­po­nuo­ja­ma Aly­tu­je
  • VLKK pa­tei­kė nau­ją žo­džio „pe­de­ras­tas” reikš­mės iš­aiš­ki­ni­mą – šis žo­dis men­ki­na ir yra ne­var­to­ti­nas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.