„Esu lai­min­ga, kad sa­vo gy­ve­ni­mą ati­da­viau lė­lėms, tuo džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si. La­bai džiau­giuo­si ir žmo­nė­mis, bu­vu­siais ir esan­čiais ša­lia ma­nęs“, – sa­ko vie­nin­te­lio...
Kiekvienas svajoja apie įspūdingai atrodančią kiemo aplinką, tačiau ne paslaptis, kad eksterjero atnaujinimui reikalingos ir ne tokios mažos investicijos. Visgi, jei pasitelksite kelias gudrybes,...
Ne­svar­bu, ku­ria­me kraš­te, bet vi­suo­met įdo­miau­sia mies­tus pa­žin­ti ben­drau­jant su ten gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis, ku­rie ga­li pa­ro­dy­ti to­kių kam­pe­lių ir pa­pa­sa­ko­ti to­kių...
Šį ket­vir­ta­die­nį vi­so­se aš­tuo­nio­se ša­lies įka­li­ni­mo įstai­go­se, tarp jų ir Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, vy­ko dvi va­lan­das tru­kęs me­di­ci­nos dar­buo­to­jų įspė­ja­ma­sis strei­kas...
Ar­tė­jant Jo­ni­nėms ir il­ga­jam sa­vait­ga­liui dau­ge­lis jau su­pla­na­vę, ką veiks, kur po­il­siaus ar iš­ky­laus. Ta­čiau kai ku­rie to­kius pla­nus pa­lie­ka pas­ku­ti­nei mi­nu­tei,...
Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pa­kvies­ti į pa­žin­ti­nį se­mi­na­rą, bir­že­lio 7-osios ry­tą į ūki­nin­ko dr. Al­fon­so Pec­kaus so­dy­bą Ka­les­nin­kų kai­me rin­ko­si žem­dir­bių...
Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už pra­ėju­sius me­tus. Taip pat...
Mažieji šeimos nariai visuomet trokšta nuotykių ir naujų įspūdžių, todėl šiltuoju sezonu daugelis vaikų svajoja apie galimybę laiką leisti patogiame hamake. Nors toks noras atrodo pakankamai nekaltas,...
So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ir tie­siog gat­vė­se, įstai­go­se vis dar gy­vai ap­ta­ri­nė­ja­mi šven­tės įspū­džiai. Pa­si­da­ly­ti jais su­si­rin­ko ir or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus mies­to...
„Kiek ži­nau, ke­lia į Kau­no ra­jo­ną“ Dau­giau nei dve­jus me­tus už­tru­ko by­li­nė­ji­ma­sis iki Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, kol Aly­taus mies­te vei­kian­čiai ne­kil­no­ja­m
Va­kar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­ne­šė, kad Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai Kau­no apy­gar­dos...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją apie at­vi­ru­mo eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sią Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, – at­seit po­il­siau­to­jai su­lau­žė...
Aly­taus mies­to šven­tė­je su kny­gos „Kaip ka­ra­lai­tė iš gro­žio kon­kur­so pa­bė­go“ dirb­tu­vė­mis vai­kams da­ly­vaus ra­šy­to­ja, šiuo me­tu Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­ti, iš Dzū­ki­jos...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Žemai­tės su­kur­tos lė­lės ži­nią apie Aly­tų sklei­džia po Lie­tu­vą ir sve­čias ša­lis
 •  Aly­taus ko­le­gi­ja kvie­čia stu­di­juo­ti nau­jos įmo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­gra­mos
 • Re­mon­tuo­ja­mi ke­lių dan­go­je su­si­da­rę įtrū­ki­mai
 • Jo­ni­nėms kri­tu­lių ne­pra­na­šau­ja­ma – de­be­sys iš­bars­tys juos iki šven­tės
 • Aly­taus ra­jo­no spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo auk­są
 • Už­puo­lę avis vil­kai ne­ap­len­kia ir šu­nų
 • Va­sa­ra – pa­lan­kiau­sias me­tas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pli­ti­mui
 • Aly­taus ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma su­reng­ti Lie­tu­vos plen­to tau­rės vie­ną iš eta­pų
 • Po­kal­biai prie puo­de­lio ka­vos įkvė­pė ste­buk­lui:
 • aly­tiš­kė ku­ria pa­puo­ša­lus, ku­rių su nie­kuo ne­su­pai­nio­si
 • Am­žius – ne ri­ba fi­zi­niam ak­ty­vu­mui
 •  Kar­pių po­žiū­ris į slie­ką
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.