Aly­taus ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je pa­tvir­tin­ti sep­ty­ni ty­mų at­ve­jai, du iš jų – vai­kams iki dve­jų me­tų. Trys ty­mų at­ve­jai už­re­gist­ruo­ti Drus­ki­nin­kų, du – Aly­taus...
Nors sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas jau bai­gė­si, aist­ros, bent jau Aly­taus ra­jo­ne, ne­rims­ta. Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se at­si­ran­da vis nau­jų pra­ne­ši­mų apie...
Švenčiame pavasario lygiadienį, metą, kai naktis ir diena susilygina visose žemės platumose, kai saulė teka Rytuose, o leidžiasi Vakaruose. Senoliai pastebi, kad tai laikas, kai lydeka nerštan puola,...
Kai tė­vai pa­de­da sa­vo vai­kui pa­žin­ti pa­sau­lį že­mė­la­py­je, jie, ži­no­ma, sva­jo­ja, kaip jis už­augs di­de­lis ir pa­ma­tys to­li­mus kraš­tus sa­vo aki­mis. Ta­čiau kai ten­ka rink­tis...
Penk­ta­die­nis. 22 val. 12 min. Su­skam­ba vi­suo­met po ran­ka esan­tis tar­ny­bi­nis te­le­fo­nas. Bu­din­čiam vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tui jau aiš­ku, kad teks sku­biai vyk­ti į...
Bai­gė­si sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas, ku­ria­me be­ne ar­šiau­sios ko­vos dėl pos­tų vi­rė Aly­taus ap­skri­ty­je. Aly­tiš­kiai ket­ve­riems me­tams val­džios vai­rą pa­ti­kė­jo...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Il­ga­me­tis mo­kyk­los di­rek­to­rius ren­ka­si po­li­ti­ką
 • Žie­ma nuos­to­lių ne­pri­da­rė, pra­si­de­da pa­va­sa­rio dar­bai
 • Ko­va už tei­sę me­džio­ti
 •  Į gy­ven­to­jų na­mus bel­džia­si ug­nia­ge­siai
 •  Ga­li­my­bė kiek­vie­nam žmo­gui kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą stip­ri­na mū­sų ša­lies de­mo­kra­tiją
 •  Aly­tiš­kiai kvie­čia­mi kar­tu ruoš­tis šven­tėms
 •  Žiū­ro­vams – prem­je­ra, te­at­ro ge­riau­sie­siems – „Te­at­rak­me­niai”
 •  Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los  jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė” kvie­čia į kon­cer­tą  „Drau­gys­tės til­tai”
 •  Kul­tū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai – apie įvai­rias­pal­vį
 • Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą ir lau­kian­čius iš­šū­kius
 •  Pa­mirš­ti vir­tu­a­lų pa­sau­lį ir at­ver­ti kū­ry­bi­nės lais­vės „du­re­les” pa­de­da mo­lis
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.