Daž­niau­siai taip su­si­klos­to, su­si­sluoks­niuo­ja kar­tos, kad pa­gy­ve­nu­sie­ji pa­pras­tai lie­ka už­ri­by­je veik­laus jau­ni­mo, ak­ty­viai gy­ve­nan­čių vi­du­ti­nio am­žiaus žmo­nių. Tik...
Šiandien daugumai Alytaus rajono abiturientų nuskambėjo paskutinis skambutis, simbolizuojantis paskutinę pamoką. Šiais metais jis kitoks nei įprasta – dėl karantino vyko ne mokyklose, o virtualiai....
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to po­li­ti­kams daug įta­ri­mų dėl ga­li­mos ne­sau­gios veik­los su­kė­lė Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to, ver­pi­mo ce­cho pa­tal­po­se,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­so bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Smart Con­ti­nent“ už 30 tūkst. 500 eu­rų pa­reng­tą Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos...
Kai spjau­na di­džia­jai as­me­ny­bei į vei­dą, tai spjau­na ir vi­sai vals­ty­bei. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri vi­są pa­le­tę įvy­kių: tai­ką, ka­rą, per­ga­les, lais­ves.
Už­klu­pus ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jai vals­ty­bės ėmė­si sku­biai stab­dy­ti iš­ki­lu­sį pa­vo­jų, o žmo­nės tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti dau­ge­lio įpras­tų veik­lų. Iš­gir­do­me griež­tas val­džios...
Į ba­lą puo­lęs sau­sas ne­kel­si – kul­tū­ros įstai­gos pri­ima ka­ran­ti­no iš­šū­kius ir at­ran­da nau­jas veik­los ga­li­my­bes. „De­ja, ne­ga­lė­jo­me, kaip įpras­ta, vi­sų jū­sų pa­si­kvies­ti į...
Vie­šai pa­teik­ta po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta dėl iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­los Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 1, su­kė­lė daug klau­si­mų Aly­taus...
Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu, kad bū­tų pa­nai­kin­tas...
Dau­giau kaip 100 sa­va­no­rys­tės va­lan­dų sa­vait­ga­liais ir per tūks­tan­tį ki­lo­met­rų – tiek te­ko įveik­ti sa­va­no­riau­ti pan­de­mi­jos me­tu Ko­ro­nos karš­to­jo­je li­ni­jo­je...
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, pra­dė­jo veik­ti dar­že­liai ir dir­ba ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo...
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je pra­dės veik­ti vi­si dar­že­liai ir dirbs ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Vai­kų skai­čius...
Už­im­tu­mo ska­ti­ni­mas trum­puo­ju lai­ko­tar­piu Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­ta ska­tin­ti žmo­nių už­im­tu­mą trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, in­ves­tuo­jant į ak­ty
Ge­gu­žės 15-ąją mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę šei­mos die­ną. Tarp dvie­jų šven­čių – Mo­ti­nos ir Tė­vo die­nų – įsi­sprau­du­si Šei­mos die­na šie­met dėl už­si­tę­su­sio ka­ran­ti­no ne­pa­bers tiek...
Ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį jun­gė­si jau į tre­čią nuo­to­li­nį po­sė­dį, kuris buvo antrojo tęsinys. Prieš sa­vai­tę po­sė­džia­vę 7 va­lan­das, už­va­kar po­li­ti­kai spren­di­mus pri­ėmė kiek...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Į Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą pre­ten­duo­ja du aly­tiš­kiai
  • Ty­ri­mas: lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai ne­be­no­ri jo­kių nau­jo­vių, tik kuo grei­čiau grįž­ti į įpras­tą gy­ve­ni­mą
  • Ele­na Dai­naus­kie­nė: „Nie­kas nė­ra per se­nas aug­ti ir „pa­ga­ląs­ti sie­lą”
  • Ty­ri­mas: gy­ven­to­jai ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ne­iš­lai­daus ir ne­si­sko­lins
  • Žinios iš Alytaus miesto savivaldybės
  • Sei­mas įtei­si­no liu­dy­to­jo tei­sę ne­duo­ti pa­ro­dy­mų apie ar­ti­mą gi­mi­nai­tį
  • Žinios iš Alytaus rajono savivaldybės
  • Neu­rop­si­cho­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­rė Ra­mu­nė Dir­vans­kie­nė: „Jei no­ri­te tre­ni­ruo­ti sme­ge­nis, iš­ban­dy­ki­te ne­įpras­tas už­duo­tis”
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.