Vidaus reikalų ministerija išplatino informaciją apie tai, kad gaisras Alytuje užgesintas. Tačiau Alytaus miesto savivaldybė pranešė, kad taip NĖRA‼ Alytaus meras Nerijus Cesiulis 12. 50 val. apie...
Spalio 16 d. padangų perdirbimo gamykloje Alytuje kilo gaisras, kurio gesinimas tęsiasi iki šiol. Alytaus savivaldybės skelbiamais duomenimis, šis gaisras turėjo įtakos oro taršos sąlygoms. Pasak...
Alytuje kilus ekologinei katastrofai, kai užsidegė padangų perdirbimo įmonė ir nuodingi dūmai grasina gyvenamiesiems rajonams, Druskininkų savivaldybė, reaguodama į susidariusią situaciją, pasiūlė...
Spalio 22 d. po ekstremalių situacijų komisijos posdžio aiškėja, kad situacija gaisravietėje gerėja. Šįryt pakėlus droną dūmų gaisro vietoje jau beveik nebematyti.
Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Tu­my­no bu­vo­me in­for­muo­ti, kad karš­čiau­sias po gais­ro taš­kas jo se­niū­ni­jo­je yra Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė. Se­niū­nas at­vi­rai kal­bė­jo,...
Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė vals­ty­bi­nės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos Aly­tu­je įkur­tas Spau­dos cen­tras, ku­riam va­do­vau­ja Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Jis...
Autobusų maršrutai Nr. 1, Nr. 1A, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 4A, Nr. 5 ir Nr. 6, kursuojantys į Pramonės rajoną iki galutinio maršrutų punkto “Pieninė“ NEKURSUOS. Šių autobusų maršrutų važiuojančių į /...
Įvertindama prognozuojamą vėjo krypties pasikeitimą, Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija šį rytą (spalio 21 d.) nusprendė švietimo įstaigose koreguoti ugdymo procesą. Šiandien...
Šiandien į Alytų atvyko aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Jie lankėsi gaisravietėje. Alinkos ministras K....
Vi­sam Alytui, ypač Pu­ti­nų, Kal­niš­kės, Nau­jo­sios, A. Jo­ny­no gat­vių bei Alytaus rajono šiaurės vakarų krypties gy­ven­to­jams, anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Dzūkijos sostinės pra­mo­nės...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, ku­ris su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur...
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir to­liau tvir­tai lai­ko­si, ge­rin­da­ma ir stip­rin­da­ma so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą žmo­nėms. Mū­sų dau­gu­mos ko­a­li­ci­jos part­ne­riai Pet­ras...
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremali padėtis dėl kilusio gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisija šį rytą apvažiavo Miklusėnų,...
Dėl gaisro įmonėje „Ekologistika“ keliamos oro taršos blogai besijaučiantys Alytaus rajono gyventojai, norintys, bet neturintys kur išvykti, gali laikinai apsistoti Daugų palaikomo gydymo ir slaugos...
Šio ryto naujienos. Situacija gaisro vietoje gerėja ir yra kontroliuojama. Dūmų kiekis – sumažėjęs, tačiau, tikėtina, kad bus juntamas Pramonės rajone. Dėl gaisro gesinimo darbų spalio 18 d. bus...
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos departamentas (AAD) informuoja, kad siekiant tiksliai įvertinti vakar įmonėje UAB „Ekologistika“ kilusio gaisro metu padarytą žalą aplinkai,...
Ekstremalių situacijų komisija rekomenduoja Pramonės rajone veikiančioms įmonėms šiandien nevykdyti veiklos arba ją nutraukti.
Spalio 16 dieną, trečiadienį, gavę pranešimą apie padangų gaisrą įmonėje UAB „Ekologistika“, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai skubiai išvyko į įvykio vietą. Nuo 15 val. Agentūros mobili...
Alytaus rajono savivaldybės vadovai ir rajono ekstremalių situacijų komisija nuolat seka ir domisi situacija dėl kilusio gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Vakar Alytaus rajono ekstremalių...
Taip sa­ko Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je g. 112, esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Vla­dis­la­va Ba­raus­kie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­mos ben­dri­jos te­ri­to­ri­jo­je va­sa­ros...
Anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ val­do­se ki­lęs gais­ras įvar­di­ja­mas kaip di­džiau­sia mū­sų mies­te ka­da nors...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ap­tar­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Tradicinėje rožančiaus mylėtojų šventėje maldos už ugniagesius
 • Per­ša­li­mo li­gos. Ar rei­ka­lin­gi an­ti­bio­ti­kai?
 • Sėk­min­ga Lie­tu­vos vai­kų at­ei­tis – ino­va­ty­vių mo­ky­to­jų ran­ko­se
 • Spa­lio 25 die­ną su­ži­no­ki­te at­sa­ky­mus į Jums rū­pi­mus klau­si­mus teis­muo­se!
 • „Me­tų ūkio 2019” kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai bus pa­skelb­ti lap­kri­tį
 • Gy­ven­to­jai pra­šo ma­žin­ti elek­tros pa­sto­tės ke­lia­mą triukš­mą
 • Is­to­ri­nis įvy­kis – į Aly­taus mies­to te­at­ro prem­je­rą
 • „Geis­mų tram­va­jus” at­vyks­ta Ar­mė­ni­jos am­ba­sa­do­rius
 • Jau­nie­ji me­ni­nin­kai: „Gy­ve­ni­mas Aly­tu­je toks be­pro­tiš­kai įdo­mus, kad links­ta ke­liai vien apie tai pa­gal­vo­jus”
 • Ke­lio­nės pla­na­vi­mas: kreip­tis į ke­lio­nių agen­tū­rą ar or­ga­ni­zuo­tis pa­tiems?
 • Spa­lis. Upė. Kar­šiai...
 • La­pų kri­ti­mas pri­me­na pa­pras­tą tie­są – nie­ko nė­ra šiam pa­sau­ly am­ži­no
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.