Gruo­džio 1-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bu­vu­sios Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės Da­lės Le­vu­lie­nės bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. Dėl...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, mi­nė­da­ma Tarp­tau­ti­nę žmo­nių su ne­ga­lia die­ną, pa­kvie­tė į...
Aly­tu­je dis­lo­kuo­tos įgu­los te­ri­to­ri­jo­je, Mer­ki­nės mū­šio aikš­tė­je vy­ko Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dų pa­si­kei­ti­mo...
Ala­vi­jas, daž­nai va­di­na­mas ali­jo­šiu­mi, au­ga dau­ge­ly­je na­mų, ta­čiau tik ne­dau­ge­liui au­gin­to­jų šis ver­tin­gas au­ga­las at­si­dė­ko­ja nuo­sta­biais žie­dais. Aly­tiš­kė Lai­ma...
Publikacija apie Alytaus muzikos mokykloje besimokančius ukrainiečių vaikus (vertimas į rusų kalbą).
Lap­kri­čio 28-ąją dau­giš­kis An­drius Ja­ki­ma­vi­čius pa­si­ra­šė su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos pen­ke­rių me­tų...
„Lidl Lietuva“ per jaukiausias metų šventes ir toliau sveikins ne tik visus darbuotojus, bet ir jų vaikus – visi iki vieno komandos nariai bei jų atžalos gaus dovanų. Tiesa, prekybos tinklo staigmenos...
Lap­kri­čio 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vė Va­lė Gi­bie­nė (nuotr.) per­ei­na dirb­ti į ki­tą...
Lap­kri­čio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė ke­tu­rių ta­ry­bos na­rių, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to at­sto­vų pa­reng­tiems dviem...
Lap­kri­čio 29-ąją veik­lą pra­de­da Vai­ko tei­sių li­ni­ja, į ku­rią skam­bin­ti ga­li­ma te­le­fo­no nu­me­riu 8 800 10 800. Šio li­ni­jos pa­gal­ba vai­kai ir su­au­gu­sie­ji ga­lės...
E. prekybos verslų savininkai sutaria – siuntų pakavimas ir siuntimas užima gana didelę dalį laiko ir kainuoja nemažas sumas. Kai užsakymų kiekis itin didelis, ypač šventiniu laikotarpiu, ieškoma...
Kone kiekvienas nori turėti estetišką ir sveikai atrodančią šypseną. Kartais tam tikri įvykiai, genetika ar gyvenimo būdas gali turėti įtakos dantų būklei. Netekus vieno ar kelių dantų, pradedama...
Spalvos – mūsų kasdienybė, be kurios neįsivaizduojame savo gyvenimo. Savo stilių formuojame rinkdamiesi kelias mėgstamiausias spalvas, apžiūrinėdami knygas bibliotekoje išsitraukiame ryškiausio...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Aly­taus mies­to te­at­ras: iš bu­vu­sios vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės pri­teis­ta per 57 tūkst. eu­rų, di­rek­to­rė ne­iš­ven­gė in­te­re­sų kon­flik­to
 • Svei­kuo­liai džiau­gia­si pra­si­dė­ju­sia žie­ma: mau­dy­nės eke­tė­je – gė­ris ir kū­nui ir sie­lai
 • „Me­no ma­tas 2022. Ste­bė­se­nos“
 • Ali­jo­šius aly­tiš­kei pa­tei­kė staig­me­ną – pa­do­va­no­jo žie­dą
 • Prakartėlė šalia „Kavos skvero“ primena, kad Kalėdos – ne tik dovanų dalijimo šventė, bet ir Jėzaus gimtadienis
 • „Atminties tiltai“: Saadia Bahatas į gimtąjį Alytų sugrįžo su skulptūromis ir autobiografine knyga
 • Ką rei­kė­tų ži­no­ti apie ŽIV/AIDS?
 • Nuo­lai­dos va­žiuo­jan­tiems so­cia­li­niu tak­si
 • „Pa­si­ma­ta­vę ne­ga­lią” po­li­ti­kai sa­ko, kad „Aly­tu­je tik­rai yra kur to­bu­lė­ti”
 • Pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Min­dau­gas Jan­čiu­kas: „Alytuje aš pra­dė­jau karininko ke­lią, da­bar prieš jus sto­viu kaip rink­ti­nės va­das”
 • „Nu­li­nės to­le­ran­ci­jos” CO­VID-19 pan­de­mi­jai pa­sek­mės
 • Miroslavo gimnazijos mokiniai žino: „Svei­kai gy­ven­ti yra sma­gu!”
 • Sim­no gim­na­zi­jos mo­ki­niams – iš­gy­ve­ni­mo pa­grin­dų mo­ky­mai
 • Kad ne­nu­by­rė­tų iki Ka­lė­dų: 5 pa­ta­ri­mai, kaip tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti eg­lę
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.