Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra. Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės… Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta.
Dalijasi Ona Gu­dai­ty­tė, Ine­sa Pil­ve­ly­tė ir An­dra Ka­va­liaus­kai­tė
Prieš me­tus Aly­tu­je du­ris at­vė­rė Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai. Jie įsi­kū­rė Ulo­nų gat­vė­je 14B, pa­lė­pė­je, po tuo pa­čiu sto­gu kaip ir Nak­vy­nės na­mai. Prie­globs­tį juo­se šiuo...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja kiek­vie­no po­sė­džio me­tu iš­nag­ri­nė­ja ke­lias de­šim­tis siū­ly­mų, ku­riuos tei­kia įmo­nės ir gy­ven­to­jai. Pa­pras­čiau­sias...
Prieš be­veik tris­de­šimt me­tų bu­vo sun­ku pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę vėl bū­ti pa­sau­lio že­mė­la­piuo­se. Ži­no­ma, kai kas dar ty­liai vy­lė­si, kad tik­rai at­eis lai­kas, kai ant...
Prasidėjo Dzūkijos kultūrine tradicija tampantis „Bunda rokas“. Jo renginiai šiemet pasiekė ir Alytų. Įžanginiai „Bunda roko“ akordai nuskambėjo kiemelyje prie klubo „Fenix“. Kaip jauki vieta...
„Kiek tu­riu me­da­lių ir ki­to­kių ap­do­va­no­ja­mų, ne­ga­liu at­sa­ky­ti, nes ne­skai­čiuo­ju“, – sa­ko Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­to­jas, van­den­svydžio spor­to ir...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, me­rui ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai įteik­tas krei­pi­ma­sis „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą“, ku­rį...
Mū­sų tė­vai, se­ne­liai, su­si­dū­rę su sun­ku­mais, ne­ti­kė­ta ži­nia, li­ga, grieb­da­vo­si mal­dos, daž­niau­siai jų lū­pos kal­bė­jo: „Svei­ka, Ma­ri­ja, ma­lo­nės pil­no­ji…“ „Tė­ve mū­sų,...
At­sa­ky­mas ke­lian­tiems abe­jo­nes, kad ne­pri­žiū­ri­mą Pu­nios ši­lą su­nai­kins ken­kė­jai ir krū­mokš­niai. Pe­ti­ci­ją dėl Pu­nios ši­lo gel­bė­ji­mo jau pa­si­ra­šė per 13 tūkst. Lie­tu­vos...
„Pa­sa­kyk man, kaip tu atos­to­gau­ji, ir aš pa­sa­ky­siu, kas tu“, – ši per­fra­zuo­ta iš­min­tis tin­ka aly­tiš­kiui Li­nui Žva­liaus­kui ir jo ben­dra­žy­giams, jau an­tra va­sa­ra iš ei­lės...
Mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją į glo­bė­jos sta­tu­są iš­kei­tu­sios mo­ters ke­lias ve­da į aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­lu­mo so­cia­li­nį bran­du­mą. Kaip tą aukš­čiau­sios pra­bos bran­dą pa­siek­ti?...
Ar įsi­vaiz­duo­ja­te sto­vyk­lą, ku­rio­je lai­ko­ma­si tau­rio­sios ty­los: kū­no, kal­bos ir pro­to. Sto­vyk­la, ku­rio­je 10 die­nų ne­ga­li­ma ben­drau­ti nei žo­džiais, nei ges­tais, 10 die­nų...
„Aš jau ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo be šuns. Man tai ne tik drau­gas, bet ir kom­pa­nio­nas vi­so­se si­tu­a­ci­jo­se. Vi­sa­da lau­kia su­grįž­tan­čios. Be šu­nų na­mai ne­gy­vi“, – sa­ko...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Tik sap­ne bu­vo leis­ta paukš­te­liu parsk­ris­ti
  • Alytaus rajono gyventojai kviečiami tapti Baltijos kelio gyvosios grandinės dalyviais
  • Lais­vės no­rė­jo – Bal­ti­jos ke­liu nu­ė­jo
  • Dai­lie­ji ama­tai ir me­nas Pa­lan­go­je
  • Te­le­fo­nas do­va­nų? Se­niai to ne­bu­vo!
  • Nuo prekybos centrų triukšmo Pabalių gatvės gyventojus siūloma gelbėti net trimis būdais
  • Ja­vap­jū­tė ar­tė­ja į pa­bai­gą, žiem­ken­čių sė­ja įgau­na pa­grei­tį
  • Aly­taus ra­jo­ne bus įreng­tos ir su­tvar­ky­tos pen­kios spor­to aikš­te­lės
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.