Susirasti norimą darbą dažnai būna sunku ne todėl, kad sudėtinga rasti įmonę, kurioje tikrai norėtumėte dirbti, tačiau todėl, kad daugeliui koją pakiša jaudulys ir baimė, kad personalo valdymo...
Prieš sa­vai­tė­lę ne­nu­gin­či­ja­mais skai­čių fak­tais pri­mu­šė­me la­bai ga­jų mi­tą, kad kon­ser­va­to­riai „su­ėdė“ mums gy­ve­ni­mą kaip koks gir­tuok­lis vy­ras iš pa­do­rios šei­mos...
Kai tė­vai pa­de­da sa­vo vai­kui pa­žin­ti pa­sau­lį že­mė­la­py­je, jie, ži­no­ma, sva­jo­ja, kaip jis už­augs di­de­lis ir pa­ma­tys to­li­mus kraš­tus sa­vo aki­mis. Ta­čiau kai ten­ka rink­tis...
Penk­ta­die­nis. 22 val. 12 min. Su­skam­ba vi­suo­met po ran­ka esan­tis tar­ny­bi­nis te­le­fo­nas. Bu­din­čiam vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tui jau aiš­ku, kad teks sku­biai vyk­ti į...
Jei­gu šian­dien pa­klaus­tu­mė­me Adol­fo Ra­ma­naus­ko- Va­na­go gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­čių­jų, ar ži­no, kad čia vei­kė mo­ko­mo­ji spaus­tu­vė, tik­riau­siai la­bai nu­steb­tų. O...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių pa­ro­da „Mar­gi mar­gu­čiai ri­tas“. Iš Mi­ros­la­vo kraš­to ki­lu­si...
Bai­gė­si sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas, ku­ria­me be­ne ar­šiau­sios ko­vos dėl pos­tų vi­rė Aly­taus ap­skri­ty­je. Aly­tiš­kiai ket­ve­riems me­tams val­džios vai­rą pa­ti­kė­jo...
Is­pa­ni­jo­je, Va­len­si­jos mies­te, pra­leis­ti ke­li mė­ne­siai aly­tiš­kei Be­at­ri­čei Žiu­rins­kai­tei įsi­mi­nė il­gam. Ir da­bar, kai ji su­grį­žo į Lie­tu­vą, no­rė­tų vėl vyk­ti į...
Kai pa­si­klau­sai po­li­ti­kų, pa­klai­džio­ji po in­ter­ne­tą, iš­girs­ti, ką kal­ba pa­žįs­ta­mi ir „Klau­si­mė­lio“ lai­dos ve­dė­jo pa­šne­kin­ti „žmo­nės iš gat­vės“, ne­trun­ki su­pras­ti, jog...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Aly­tu­je jau pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis duo­bių re­mon­tas
  • Be redaktoriaus žinios
  • VMI skel­bia tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­vi­mo star­tą
  • Aly­tu­je at­si­ras elek­tro­ni­niai vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tai
  • SEB ban­kas Aly­tu­je šie­met su­kurs 30 nau­jų dar­bo vie­tų 
  • Ne­ga­lio­jan­tys do­ku­men­tai. Kuo ri­zi­kuo­ja vai­ruo­to­jai? 
  • Parapijos liturginė katechezė. Nr. 2 Įėjus į bažnyčią 
  • Fran­ko­fo­ni­jos die­nų Aly­tu­je sve­čias – Dai­nius Gin­ta­las 
  • Lie­tu­vos ABC 
  • Ro­tu­šės aikš­tė pra­žy­do me­džiais ir gė­lė­mis
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.