Alytaus rajono kaimo bendruomenės ir šiemet įgyvendins projektus, kurių metu organizuos gyventojų laisvalaikį, renginius, dalinsis gerąja patirtimi, didins bendruomeniškumą. Žemės ūkio ministerija...
Nuo gegužės 10 d. visoje Lietuvoje prasidės visuomenės etapinė vakcinacija. Kiekvieną savaitę skiepijimas bus atveriamas naujai amžiaus grupei. Prioritetinių grupių sąraše esantys, bet dar...
Alytaus rajono savivaldybė jungiasi prie akcijos „Darom“ ir kviečia įmones, įstaigas, ūkius, visus gyventojus gegužės 7-8 d., laikantis karantino reikalavimų, dalyvauti talkose tvarkant viešąsias...
Aly­taus mies­to cen­tre, Pul­ko gat­vė­je, dau­gia­bu­čio na­mo kie­me esan­tys po­že­mi­niai ga­ra­žai (nuotr.) jau to­li gra­žu ne vie­nus me­tus ke­lia pa­vo­jų dėl ap­tru­pė­ju­sių vir­šu­ti­nių...
Pra­džiu­gin­ti ma­mas, skir­ti joms va­lan­dė­lę lai­ko tik sau pa­čioms, leis­ti at­si­kvėp­ti nuo kas­die­ny­bės – to­kių tiks­lų ve­da­mas gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas pa­skel­bė...
Van­dent­var­ka – vie­na svar­biau­sių ūkio ša­kų. Jau ne­at­me­na­mais lai­kais žmo­gus su­pra­to, kad nuo van­dens ko­ky­bės pri­klau­so jo svei­ka­ta ir ge­ro­vė. Juk be van­dens ne­įma­no­ma...
Kodėl svarbu vykti skiepytis nuo COVID-19 viruso esant geros savijautos ir ar visais atvejais verta po vakcinacijos mažinti atsiradusį karščiavimą? O ar prieš skiepijantis šia vakcina reikėtų perspėti...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me nau­ju sky­riaus...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja steig­tų gy­vū­nų ka­pi­nes Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me. Tai...
Ko­vo vi­du­ry­je nuo­to­li­niu bū­du spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus Ven­cius, Čes­lo­vas...
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta at­mes­ti ini­cia­to­rių pro­jek­tą dėl Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir...
Pa­va­sa­rį, vis daž­niau už­suk­da­mi į bun­dan­tį Mies­to so­dą, aly­tiš­kiai stab­te­li prie se­no­jo kuk­me­džio, nu­ken­tė­ju­sio šią snie­gin­gą žie­mą. Jis au­ga ša­lia fon­ta­no ir la­bai...
Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, ba­lan­džio 27-osios duo­me­ni­mis, pa­tvir­tin­ti 23 di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo – ag­re­sy­vios H5N8 at­mai­nos – paukš­čių...
Nors pastarosiomis dienomis didelių eilių prie Alytaus centrinio pašto nematyti, tačiau prasidėjus išmokų ar mokesčių mokėjimui čia rikiuojasi daug žmonių. Ilgos eilės piktina ne tik klientus, bet ir...
Vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das ko­vo pa­bai­go­je tre­čią kar­tą skelb­ta­me auk­cio­ne už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną par­da­vi­nė­jo sep­ty­nis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Sa­vo ne­įga­lų vai­ką į Ne­mu­ną įme­tu­si mo­te­ris po teis­mo spren­di­mo ap­si­džiau­gė: „Esu pa­ten­kin­ta”
 • Aly­tu­je 5–8 kla­sės moks­lo me­tus baigs nuo­to­li­niu bū­du
 • Ko­ro­na­vi­ru­sas ne­iš­lais­vi­na Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų
 • Bus šie­nau­ja­mos ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­lės, se­niū­ni­jo­se so­di­na­mos gė­lės
 • Aly­taus ra­jo­ne – dar dau­giau ga­li­my­bių rū­šiuo­ti at­lie­kas
 • Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no am­bu­la­to­ri­jo­se skie­pams – gy­va ei­lė
 • Til­te­lis per Aly­tu­pį jau įreng­tas, ne­tru­kus mies­tą ir ra­jo­ną su­jungs ir dvi­ra­čių bei pės­čių­jų ta­kas per jį
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – nau­ji dar­buo­to­jai
 • Ir už­da­rius du­ris pa­va­sa­riais lai­kas bėg­te bė­ga
 • Dau­giau­sia pra­šy­mų kirs­ti svei­kus me­džius aly­tiš­kiai pa­tei­kia ka­pi­nių te­ri­to­ri­jo­se
 • Gel­bė­to­jų ko­man­da iš ARATC: at­lie­kas mes su­tvar­ky­si­me, bet kas pa­keis žmo­nių el­ge­sį?
 • Aki­sta­ta su ne­lai­mė­mis ug­nia­ge­sius iš­mo­ko bran­gin­ti gy­ve­ni­mą
 • Šv. Flo­ri­jo­no die­nos pro­ga – svei­ki­ni­mai ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.