Pirmadienį prasidėsiantis Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono oficialus vizitas Lietuvoje yra puiki proga įvertinti ir mūsų šalies užsienio politikos kryptis. Tradiciškai į Rytų partnerystės...
Ket­vir­ta­die­nį lais­vės ko­vų da­ly­viai, mies­to va­do­vai, po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai tu­rė­jo pro­gos pir­mie­ji ap­žiū­rė­ti Se­na­mies­čio skve­re ką tik pa­sta­ty­tą pa­min­klą Dai­na­vos...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta šios ir kai­my­ni­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai, ku­ria...
Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, va­ka­rykš­tės dienos, rug­sė­jo 25-osios, duo­me­ni­mis, iš aš­tuo­nių pas­ta­ruo­ju me­tu ko­ro­na­vi­ru­su...
In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės ir tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je ži­nių bei įgū­džių, įgy­tų mo­kyk­lo­je ar uni­ver­si­te­te, vi­sam gy­ve­ni­mui ne­pa­kan­ka. No­rint pri­si­tai­ky­ti, iš­lik­ti...
Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dėl 2019 m....
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tas...
Švie­ti­mas – vie­na iš Lie­tu­vos sri­čių, ku­rios pro­ble­mas daž­niau­siai ak­cen­tuo­ja po­li­ti­kai, mo­ky­to­jai ir moks­lei­viai. Vi­si no­ri su­kur­ti ge­rą švie­ti­mo sis­te­mą, šiuo me­tu...
Ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai tu­ri 101 prie­žas­tį kė­sin­tis į jū­sų kom­piu­te­rį, pa­sky­rą, duo­me­nis. To­dėl di­džiau­sia klai­da – gal­vo­ti, kad esa­te nie­kam ne­įdo­mus. „Ar esa­te...
Tik­riau­siai ne vel­tui tei­gia­ma, jog vie­ny­bė­je – stip­ry­bė. Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės (ŽŪKB) „Pie­no gė­lė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Kuz­mins­kas tvir­ti­no, jog...
Prieš 10 dienų užsidaręs „Dzūkijos dvaro“ restoranas šį trečiadienį, rugsėjo 23 dieną, vėl atveria duris lankytojams. Dėl darbuotojai nustatyto COVID-19 viruso, vadovaujantis rekomendacijomis ir...
Nusprendus atnaujinti vonios kambarį ir jame montuoti dušo kabiną, Jūsų laukia ypatingai platus šios įrangos pasirinkimas. Ne tik kalbant apie formas ar dydžius, bet ir apie stilistiką. Pastaraisiais...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Ko­kia kan­di­da­tė 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se yra Ri­ta Ke­tu­ra­kie­nė?
  • Lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka” di­rek­to­riaus konkur­są lai­mė­jo Jur­gi­ta Miš­ki­nie­nė
  • Aly­taus ra­jo­ne dar vie­na 100-me­tė
  • Ru­dens gė­ry­bės ke­liau­ja į rū­sius ir... kon­tei­ne­rius
  • Ar me­na­te rug­sė­jį, kad kai­my­nė at­si­sa­ky­tų siū­lo­mos pin­ti­nės ba­ra­vy­kų?!
  • XI Da­lios Ta­mu­le­vi­čiū­tės pro­fe­sio­na­lių te­at­rų fes­ti­va­lis: te­at­ro ma­gi­ja ir il­ge­sys
  • Antano A. Jonyno knygos „Naujieji sonetai” pristatymas
  • „Drau­gys­tė ve­ža” tu­ras „Stip­ry­bė ta­vy­je”. Ne­už­si­da­ry­kim sa­vy­je ir ne­už­da­ry­kim ki­tų!
  • Iš­leisk sa­vo so­fą atos­to­gų: ke­lio­nių idė­jos pen­kiuo­se ša­lies re­gio­nuo­se
  • Eu­ro­pos ju­du­mo sa­vai­tei pa­si­bai­gus
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.