Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti du ne­nau­do­ja­mus, pri­va­tiems as­me­nims...
Šį ant­ra­die­nį, sau­sio 5-ąją, Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ži­niask­lai­dos at­sto­vams pri­sta­tė nuo sau­sio įsi­ga­lio­ju­sius Lo­bis­ti­nės veik­los, Tei­sė­kū­ros...
Kiekvienas naujai įsikuriantis namų ūkis, o taip pat ir kiekvienas ūkininkas turės pasirinkti ir nuspręsti, kaip bus apdorojamos darbo proceso rezultatu atsiradusios nuotekos. Vienas paprasčiausių ir...
Dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos lap­kri­tį vi­so­je Lie­tu­vo­je an­trą kar­tą per šiuos me­tus pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ver­sli­nin­kų nuo­tai­kos sub­ju­ro. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ap­klau­sos...
Automobilio priežiūra kiekvienu metų laiku gerokai skiriasi. Žiemą vairuotojams reikalingesnės vienos detalės, o vasarą visai kitokios. Taigi, kokios auto detalės yra perkamiausios tam tikrą sezoną?...
Vyriausybė nutarė tęsti karantiną iki pat Naujųjų metų. Kaimo turizmo sodybą šventinėmis dienomis ir toliau bus galima išsinuomoti, o laiką leisti joje bus galima ne daugiau nei dviem šeimoms, iki...
Ko da­bar la­biau­siai trūks­ta mū­sų gy­ve­ni­me? Ži­no­ma, svei­ka­tos, bet taip pat ir ma­žų kas­die­ny­bės šven­čių, ku­rios leis­tų pa­ti­kė­ti, kad jau ne­tru­kus gy­ve­ni­mas su­grįš į sa­vo...
Pa­te­ku­sios į CO­VID-19 pan­de­mi­jos ver­pe­tus, ne­ma­žai įmo­nių pa­ti­ria apy­var­ti­nių ir in­ves­ti­ci­nių lė­šų trū­ku­mą. Tam, kad kas­die­niai dar­bai bū­tų tę­sia­mi, o il­ga­lai­kiai...
Žmonių veiklai ir pramonės industrijai nesustojamai augant, vis labiau aktualus tampa vandens panaudojimo ciklas, kad galėtume mėgautis nenutrūkstamais kokybiškais procesais ir kaip galėdami mažiau...
„Alytaus šilumos tinklai“ kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracija rengia ieškinį.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, o juo...
Per ateinantį dešimtmetį Lietuvos ir kitų ES šalių ekonomika turės tapti gerokai tvaresnė ir draugiškesnė aplinkai. Europos žaliasis kursas, apimantis daugybę sričių – nuo energetikos ir transporto...
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no nau­ją pa­gal­bos kon­cep­ci­ją nuo CO­VID-19 pan­de­mi­jos nu­ken­tė­ju­siam smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui. Įmo­nės, ku­rių apy­var­ta dėl ko­ro­na­vi­ru­so...
Besibaigiant 2020-iesiems ne tik Briuselyje, bet ir Lietuvoje padaugėjo optimizmo: Europos Sąjungos iš esmės suderintas 750 milijardų eurų dydžio ekonomikos atsigavimo fondas netrukus turėtų pradėti...
„Kiek sa­ve pa­me­nu – vi­są lai­ką pa­dė­da­vau tė­vams ūky­je, tad sa­vo ūkio įkū­ri­mas bu­vo tik lai­ko klau­si­mas“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą api­bū­di­na prieš tre­jus me­tus Kel­mės ra­jo­ne...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.