Šie­met kai ku­rių di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių – Kau­no mies­to ir Klai­pė­dos ra­jo­no – va­do­vai pra­kal­bo apie re­gio­ni­nių lo­gis­ti­kos cen­trų kū­ri­mą. De­ja, kol kas šios kal­bos...
Metų pabaigoje dauguma mūsų skubame įvertinti praėjusius 12 mėnesių ir nusimatyti naujus tikslus, planus. Ne išimtis ir verslo sritis: išties naudinga kritiškai apsvarstyti sėkmes bei nesėkmes, o...
2021 m. gruodžio 1 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad pradedami siųsti priminimai gyventojams, nesumokėjusiems žemės mokesčio
„Bet kuris naujas ministras pirmuosius metus vykdo savo pirmtakų projektus, todėl dauguma klausimų bei teiginių, nors ir pagrįsti, yra ilgalaikės žemės ūkio politikos pasekmė. Labai vertinu tai, kad...
Taip sa­ko bu­vęs miš­ki­nin­kas Ri­man­tas Prū­sai­tis, ku­rio va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ Aly­tu­je, Ne­mu­no gat­vė­je, pra­dė­jo sta­ty­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą. Jis yra...
Spa­lio pa­bai­go­je Mi­la­ne bai­gė­si tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Host Mi­la­no 2021“, skir­ta vieš­bu­čių ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo ver­slo pro­fe­sio­na­lams. Tai di­džiau­sia ir svar­biau­sia šios...
Statybinių atliekų atsikratymas yra vienas dažniausių galvos skausmų tiems, kurie ketina statytis nuosavą būstą.
Teisės ekspertai yra nekvestionuojama modernaus ir atsakingo verslo komandos dalis. Tad pagrindinis klausimas šiandien – teisės skyriaus pajėgumas: ar pakaks vieno už teisinius kompanijos klausimus...
Ge­rą ga­mi­nių ko­ky­bę ro­do pir­kė­jų srau­tai. Va­žiuo­jant Sei­ri­jų kryp­ti­mi, Aly­taus ra­jo­ne prie Geis­ta­riš­kė­se esan­čios UAB „Dva­ro mė­sa“ fir­mi­nės par­duo­tu­vės vi­suo­met...
Aly­tu­je, Pra­mo­nės ra­jo­ne, pra­dė­ju­sia­me veik­ti Pra­mo­nės par­ke pir­mo­sios in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys dėl nau­jų įmo­nių sta­ty­bos su­da­ry­tos prieš de­šimt­me­tį. Da­bar šia­me par­ke...
Ben­dro­vės „MV GROUP Pro­duc­tion“ val­do­ma „Ali­tos“ ga­myk­la tu­ri nau­ją ga­my­bos va­do­vą – nuo rug­pjū­čio 24-osios šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti Vik­to­ras Mos­to­vo­jus.
Prieš sa­vai­tę S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je du­ris at­vė­rė nau­ja dra­bu­žių iš­par­duo­tu­vė „Ma­to­ma“. Jos sa­vi­nin­kė Ka­mi­lė Žė­čiū­tė yra nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai: „Aiš­kiai...
Jūsų dėmesiui pristatomi nuostabūs, įvairių aromatų kvepalai. Internetu įsigysite greitai ir patogiai, beveik nesugaišdami laiko. Skaitydami toliau sužinosite apie platų kvepalų pasirinkimą...
Da­nie­lė ir Ga­bi­ja yra „Ka­vos skve­ro“ ba­ris­tos, spal­vin­gos as­me­ny­bės, tu­rin­čios įdo­mius po­mė­gius. Su Da­nie­le, moks­lei­ve, ku­ri ra­šo ei­les, gro­ja for­te­pi­jo­nu bei do­mi­si...
Vadovo kabinetas atlieka svarbų vaidmenį bet kurios įmonės reprezentavime, todėl ir vadovo baldai čia turi didelę reikšmę. Skirtingi biuro baldų gamintojai siūlo itin platų vadovo baldų pasirinkimą,...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.