„Kiek sa­ve pa­me­nu – vi­są lai­ką pa­dė­da­vau tė­vams ūky­je, tad sa­vo ūkio įkū­ri­mas bu­vo tik lai­ko klau­si­mas“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą api­bū­di­na prieš tre­jus me­tus Kel­mės ra­jo­ne...
Šiais me­tais ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas smul­kiems šei­mos ir vi­du­ti­niams ūkiams bei jau­nie­siems ūki­nin­kams pa­rem­ti. Dau­ge­liui tai ta­po ga­li­my­be mo­der­ni­zuo­ti ar net...
Pa­pras­tai aly­tiš­kių tik žo­džiu „ar­chy­vas“ va­di­na­ma­me pa­sta­te Jot­vin­gių gat­vė­je sau­go­mi do­ku­men­tai, ku­rie, pa­sak šios įstai­gos va­do­vės Ze­nės Ber­na­ta­vi­čie­nės, su­da­ro...
Dėl ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos nu­ken­tė­ję že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bė­jai – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tys veik­lą as­me­nys, ma­žos ir la­bai ma­žos...
Aly­taus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­min­to­ja ben­dro­vė „Trai­de­nis“ iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ga­vo pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą iš jai...
Nuo me­tų pra­džios iki pa­bai­gos pri­ima­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mai pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (to­liau – KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los...
Iki lap­kri­čio 16 d. pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo...
Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam Aly­tu­je re­gist­ruo­tos kie­tų­jų bal­dų ga­my­bos ir pre­ky­bos ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ dar­buo­to­jui, šį pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, įmo­nė su­stab­dė...
Kiekviena paskola, nepriklausomai nuo jos formos, yra finansinis įsipareigojimas, kurį pagal sutartyje numatytą laikotarpį reikės padengti. Todėl nepriklausomai nuo visų kitų aplinkybių, paskolos...
Šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga de­šimt aly­tiš­kių. Iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio jų bu­vo ke­tu­ri, o per sa­vait­ga­lį CO­VID-19 nu­sta­ty­tas...
Bal­ta­ru­si­jos ato­mi­nės elek­tri­nės star­tas ke­lia ne­ri­mą vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Iš kai­my­ni­nės ša­lies pa­sie­kia prieš­ta­rin­ga in­for­ma­ci­ja, ku­ri ne­re­tai ap­au­ga...
Spa­lio 2-ąją Aly­tu­je vie­šė­jo gau­sus bū­rys sve­čių: su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ja­ros­lav Nar­ke­vič, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Vir­gau­das Puo­džiu­kas, ap­lin­kos mi­nist­ras...
Nors šie­met ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (NT) įsi­gy­ti pla­na­vę ša­lies gy­ven­to­jai ti­kė­jo­si itin spar­taus bu­tų, skly­pų, so­dų ir ki­to­kio NT kai­nų ma­žė­ji­mo, kol kas jo ne­ma­ty­ti....
Po „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­jos „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ (Nr. 102) Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja puo­lė ne­ig­ti to­kios...
Nors dažnai galima išgirsti sakant, kad grožis reikalauja aukų, vis dėlto ne paslaptis, kad milijonai moterų pasaulyje renkasi šiek tiek kitokį supratimą. Jų tvirtinimu, turi būti ne tik gražu, bet ir...
Subscribe to Verslas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.