Į Aly­taus tak­si pa­slau­gų rin­ką įsi­lie­jo pui­kiai tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių nar­dan­tys, sa­lo­no erd­vu­mu ir so­li­du­mu iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai, va­di­na­mie­ji bri­tiš­ki...
22 me­tų jau­no­ji ar­chi­tek­tė Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė žur­na­lo STRUC­TUM or­ga­ni­zuo­ta­me „Iš­ma­nio­jo mies­to V“ kon­kur­se, anot mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, pa­siū­lė „kos­mi­nę...
Be­ne žy­miau­sios Aly­taus mies­to ga­myk­los „Ali­ta“ lau­kia reikš­min­gi po­ky­čiai. Šią bei „Stumb­ro“, „Anykš­čių vy­no“ ir „Gu­ber­ni­jos“ ga­myk­las val­dan­ti ben­dro­vė „MV GROUP...
Va­kar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­ne­šė, kad Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai Kau­no apy­gar­dos...
Šil­ta­sis me­tų lai­kas ga­li bū­ti ne tik pui­kus me­tas atos­to­gau­ti, bet ir įgy­ti nau­jų įgū­džių, pa­tir­ties ar net at­ras­ti pa­tin­kan­tį nuo­la­ti­nį dar­bą. To­kią ga­li­my­bę...
Jeigu internetas yra ir Jūsų gyvenimo dalis – tokiu atveju labai svarbu pasirinkti tinkamiausią paslaugos tiekėją bei konkretų jo siūlomą planą, kad kiekvieną dieną naudojamas ryšys būtų be jokių...
Kiek­vie­nas nau­jas pa­sie­ki­mas yra tik se­nų­jų už­si­brėž­tų tiks­lų lu­bos, ku­rias pra­mu­šus pa­sie­kia­mos nau­jo gy­va­vi­mo eta­po grin­dys, nuo ku­rių vėl ten­ka at­si­spir­ti sie­kiant...
Aštuonis kartus mėginusi išnuomoti restauruotą Gelgaudiškio dvarą, Šakių rajono savivaldybė, devintąjį kartą rado dvarui naujus šeimininkus. Šiandien Gelgaudiškio dvare pasirašyta sutartis, kuria...
Šių me­tų pra­džio­je Aly­tu­je pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms sri­tims nu­si­pel­nę mies­to žmo­nės bei įmo­nės. Me­tų ap­do­va­no­ji­mą už so­cia­liai...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je www.aly­tus.lt ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro pa­gei­da­vi­mu su­pla­nuo­tu nau­ju įva­žia­vi­mo ke­liu iš...
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­ta už­kas­tų at­lie­kų.
Ra­cio­na­les­nį daik­tų nau­do­ji­mą ska­ti­na jau pus­me­tį vei­kian­tys nau­do­tų daik­tų kei­ti­mo pa­vil­jo­nai. Jų Aly­taus mies­te įreng­ti du, o iš vi­so Aly­taus re­gio­no at­lie­kų...
Va­kar pa­si­bai­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­tas ter­mi­nas penk­tam auk­cio­nui par­duo­ti pro­fi­lak­to­riu­mą, esan­tį Ulo­nų g. 33A. Sta­ti­niu bu­vo...
Va­kar Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ap­žiū­rai bu­vo su­ri­kiuo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais lai­mė­ju­sios Kau­no...
Prieš dvy­li­ka me­tų ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą Ne­mu­no upės aukš­tu­py­je – nuo Kau­no iki Lie­tu­vos sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja – bu­vo pa­sta­ty­tos sta­cio­na­rios ir mo­bi­lios...
Subscribe to Verslas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.