Nors šie­met ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (NT) įsi­gy­ti pla­na­vę ša­lies gy­ven­to­jai ti­kė­jo­si itin spar­taus bu­tų, skly­pų, so­dų ir ki­to­kio NT kai­nų ma­žė­ji­mo, kol kas jo ne­ma­ty­ti....
Po „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­jos „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ (Nr. 102) Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja puo­lė ne­ig­ti to­kios...
Nors dažnai galima išgirsti sakant, kad grožis reikalauja aukų, vis dėlto ne paslaptis, kad milijonai moterų pasaulyje renkasi šiek tiek kitokį supratimą. Jų tvirtinimu, turi būti ne tik gražu, bet ir...
Aust­ri­jos gru­pei „Vien­na In­su­ran­ce Group“ pri­klau­san­ti vie­na drau­di­mo rin­kos ly­de­rių Lie­tu­vo­je drau­di­mo ben­dro­vė BTA, drau­džia pa­sė­lius. Kli­ma­to kai­tai kei­čiant že­mės...
Dau­giau kaip dvi­de­šimt­me­tį Aly­tu­je vei­kian­ti ir vie­nu di­džiau­sių darb­da­vių mies­te ta­pu­si „Ja­kob­sen Ho­me Co“ per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus į dar­buo­to­jų mo­ky­mus bei jų...
Nors pa­sau­lis šiuo me­tu iš­šū­kių ne­sto­ko­ja, no­ras jų ieš­ko­ti sa­vo gy­ve­ni­me nie­kur ne­din­go – sma­gu ma­ty­ti žmo­nes, ku­rie per­mai­nų nuo­jau­tą pri­ima drą­siai ir ima­si veik­los,...
Šian­dien tur­būt sun­ku bū­tų su­ras­ti aly­tiš­kį, ku­ris bū­tų ne­ra­ga­vęs jau ge­rą ket­vir­tį am­žiaus Ve­re­bie­juo­se vei­kian­čios įmo­nės „Ria­mo­na“ mė­sos ga­mi­nių. Iš šios įmo­nės...
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti Vil­niaus ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­tu­je jau de­šimt me­tų tu­ri vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos ce­chą. Jis vei­kia tuo pa­čiu ad­re­su Pu­ti­nų...
Šį ket­vir­ta­die­nį ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ su­ren­gė at­vi­rų du­rų die­ną, ku­rios me­tu pri­sta­tė vyk­do­mą eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Vals­ty­bių...
Lietuvos savivaldybės kartu su verslu ieškos konkrečių priemonių, kaip įtraukti bendruomenes kuriant žiedinę ekonomiką atliekų, įskaitant naudotą tekstilę, elektrinio transporto ir jo infrastruktūros...
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­tu­je vei­kian­čios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vės „So­fa Brands“ va­do­vui Sau­liui Bi­ti­nui. Nuo at­ei­nan­čio pir­ma­die­nio jis...
Antrus metus vykstantis lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ organizuojamas „Ačiū“ turas per Lietuvą šiandien aplankė Alytų. „Maximos“ komanda Dzūkijos sostinėje susitiko su Alytaus regiono gamintojais...
Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ organizuojamas „Ačiū“ turas tęsia kelionę po Lietuvos miestus ir miestelius. 2020-ųjų turas, kuris skirtas padėkoti vietos gamintojams ir bendruomenėms už ilgalaikę...
Tinkamo domeno pavadinimo pasirinkimas turi būti paliekamas profesionalams, kadangi jie geriausiai išmano ne tik registravimo bei kitus niuansu, tačiau ir gali patarti, koks domenas tinka labiausiai...
Individualių namų savininkams tenka pasvarstyti apie tai, kokio tipo katilą pasirinkti, – kieto
Subscribe to Verslas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.