Aly­tu­je, Pra­mo­nės ra­jo­ne, pra­dė­ju­sia­me veik­ti Pra­mo­nės par­ke pir­mo­sios in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys dėl nau­jų įmo­nių sta­ty­bos su­da­ry­tos prieš de­šimt­me­tį. Da­bar šia­me par­ke...
Ben­dro­vės „MV GROUP Pro­duc­tion“ val­do­ma „Ali­tos“ ga­myk­la tu­ri nau­ją ga­my­bos va­do­vą – nuo rug­pjū­čio 24-osios šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti Vik­to­ras Mos­to­vo­jus.
Prieš sa­vai­tę S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je du­ris at­vė­rė nau­ja dra­bu­žių iš­par­duo­tu­vė „Ma­to­ma“. Jos sa­vi­nin­kė Ka­mi­lė Žė­čiū­tė yra nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai: „Aiš­kiai...
Jūsų dėmesiui pristatomi nuostabūs, įvairių aromatų kvepalai. Internetu įsigysite greitai ir patogiai, beveik nesugaišdami laiko. Skaitydami toliau sužinosite apie platų kvepalų pasirinkimą...
Da­nie­lė ir Ga­bi­ja yra „Ka­vos skve­ro“ ba­ris­tos, spal­vin­gos as­me­ny­bės, tu­rin­čios įdo­mius po­mė­gius. Su Da­nie­le, moks­lei­ve, ku­ri ra­šo ei­les, gro­ja for­te­pi­jo­nu bei do­mi­si...
Vadovo kabinetas atlieka svarbų vaidmenį bet kurios įmonės reprezentavime, todėl ir vadovo baldai čia turi didelę reikšmę. Skirtingi biuro baldų gamintojai siūlo itin platų vadovo baldų pasirinkimą,...
Nau­jo­sios gat­vės 38 pa­sta­to pir­ma­ja­me aukš­te įsi­kū­ru­si veik­lą jau ne vie­nus me­tus vyk­do UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“. Įmo­nės di­rek­to­rė Vi­da Jur­kie­nė, tu­rin­ti...
Kiekviena skola turi būti grąžinta, tačiau kartais pasitaiko nesąžiningų skolininkų, kurie vengia grąžinti skolą. Su tokiais skolininkais ne visada pavyksta susitarti geranoriškai ir tenka kreiptis...
27-erius me­tus Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­jų kai­me, vei­kian­ti ben­dro­vė „Ria­mo­na“ yra stam­biau­sia mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nė Aly­taus ap­skri­ty­je. Jos...
Nepaisant to, ar jus šiuo metu domina greitos paskolos ir norite padidinti savo galimybes sulaukti teigiamo kreditorių ats
Jau dau­giau nei prieš me­tus Aly­tu­je pra­si­dė­jo svars­ty­mai dėl no­ri­mos kur­ti nau­jos ga­myk­los, už­si­im­sian­čios mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mu, Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio...
Kuriant namų interjerą neretai pamąstome – kas jiems galėtų suteikti išskirtinumo? Turbūt sofa vienas tų dalykų, kuris prie to išpildymo tikrai prisideda. Kiekvienais metais atsiranda vis naujos...
Ilgametę krepšinio rėmimo istoriją turinčios „Kalnapilio-Tauro grupės“ veikla jau daugybę metų yra neatsiejama nuo šio pagrindinio šalies sporto. Tęsdama partnerystės tradicijas, alaus darykla prieš...
Bir­že­lio vi­du­ry­je vy­ko vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bės že­mės fon­do ket­vir­tą­kart pa­skelb­tas auk­cio­nas ke­tu­riems že­mės skly­pams, esan­tiems Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir...
Aly­tiš­kis Jus­ti­nas Mo­ce­vi­čius, kaip sa­ko­ma, – žmo­gus „prie tech­ni­kos“. Prieš ke­le­rius me­tus Aly­tu­je pra­dė­ju­sio­je veik­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų ma­ka­ro­nų ir...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.