Nr. 49 (13279)

2019-05-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 49 (13279) skaitykite:

  • „Mo­te­rų ra­lio” lai­mė­to­jos – dzū­kės
  • Žu­vin­to gies­mi­nin­kai pa­kvies į bun­dan­čios gam­tos kon­cer­tą
  • Pu­nios ši­lo ta­kais
  • „Aš esu vie­nin­te­lis kai­rių­jų kan­di­da­tas ir tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį”
  •  Sim­no že­mės ūkio mo­kyk­la – prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro
  •  Tė­vo pa­ra­šy­ti žo­džiai „Eik, vai­ke, eik, ir su­rask sa­vus ta­kus” sū­nui Pau­liui Kun­či­nui skam­ba kaip pa­lin­kė­ji­mas drą­sos 
  •  Mal­da
  •  Mo­ti­nos die­nai
  •  Aly­taus do­va­na „Sva­jo­nei” – ga­li­my­bė da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Bel­gi­jo­je
  •  Aly­taus sen­jo­rams – ne­pa­mai­no­ma pa­gal­ba į na­mus
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji...
Lietuvos centro partijos teisėtai veikianti valdyba dėl nuolatinių melagingų pranešimų žiniasklaidoje, kitų partijos narių įžeidinėjimo ir viešo žeminimo, 2019 m. balandžio 19 d. sustabdė Lietuvos...
Pa­me­nu, kaip mes, ne­di­du­kai, maž­daug de­šimt­me­čiai baž­nyt­kai­mio vai­kai puo­se­lė­jom tra­di­ci­ją Ver­bų sek­ma­die­nį ka­da­gio ša­ke­lė­mis nu­plak­ti kai­my­nus ir an­trą Ve­ly­kų...
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas...
Šiandien, pas­ku­ti­nį ba­lan­džio šeš­ta­die­nį, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pir­mą kar­tą vyks triat­lo­no var­žy­bos. Mū­sų mies­te star­tuo­ja nau­ja­sis Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės se­zo­nas....
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.