Nr. 49 (13279)

2019-05-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 49 (13279) skaitykite:

  • „Mo­te­rų ra­lio” lai­mė­to­jos – dzū­kės
  • Žu­vin­to gies­mi­nin­kai pa­kvies į bun­dan­čios gam­tos kon­cer­tą
  • Pu­nios ši­lo ta­kais
  • „Aš esu vie­nin­te­lis kai­rių­jų kan­di­da­tas ir tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį”
  •  Sim­no že­mės ūkio mo­kyk­la – prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro
  •  Tė­vo pa­ra­šy­ti žo­džiai „Eik, vai­ke, eik, ir su­rask sa­vus ta­kus” sū­nui Pau­liui Kun­či­nui skam­ba kaip pa­lin­kė­ji­mas drą­sos 
  •  Mal­da
  •  Mo­ti­nos die­nai
  •  Aly­taus do­va­na „Sva­jo­nei” – ga­li­my­bė da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Bel­gi­jo­je
  •  Aly­taus sen­jo­rams – ne­pa­mai­no­ma pa­gal­ba į na­mus
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji...
Lietuvos centro partijos teisėtai veikianti valdyba dėl nuolatinių melagingų pranešimų žiniasklaidoje, kitų partijos narių įžeidinėjimo ir viešo žeminimo, 2019 m. balandžio 19 d. sustabdė Lietuvos...
Pa­me­nu, kaip mes, ne­di­du­kai, maž­daug de­šimt­me­čiai baž­nyt­kai­mio vai­kai puo­se­lė­jom tra­di­ci­ją Ver­bų sek­ma­die­nį ka­da­gio ša­ke­lė­mis nu­plak­ti kai­my­nus ir an­trą Ve­ly­kų...
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas...
Šiandien, pas­ku­ti­nį ba­lan­džio šeš­ta­die­nį, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pir­mą kar­tą vyks triat­lo­no var­žy­bos. Mū­sų mies­te star­tuo­ja nau­ja­sis Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės se­zo­nas....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.