Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o voi spune tuturor să o audă. am fost căsătorit patru patru ani și în al cincilea an de căsătorie, o altă femeie a avut o vrajă pentru a-mi lua iubitul de la mine și soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe copii și am suferit de doi ani până când am vrut să spun o postare în care acest lucru omul DR WALE a ajutat pe cineva și am decis să-l contactez și eu pentru ajutor, așa că mă poate ajuta să-l aduc pe soțul meu acasă și să mă creadă, doar îi trimit fotografia lui și a soțului meu și după câteva săptămâni așa cum mi-a spus el, am văzut că o mașină a intrat în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă fac pe fiecare dintre voi în situație similară întâlnirii cu acest bărbat și să-l întoarceți pe iubitul vostru la sinele tău His WhatsApp / Viber: +2347054019402 SAU e-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Sunt atât de bucuroasă că iubitul meu s-a întors la mine și acum trăim fericiți împreună. Vraja DR ISIKOLO love reuniune este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar. În timp ce mi-a promis că mă va ajuta, am decis să-l încerc pe DR ISIKOLO când iubitul meu m-a părăsit pentru o altă doamnă. El m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste pentru a restabili dragostea și fericirea pentru mine și iubitul meu care l-au adus înapoi la mine în 48 a noastră așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici nu știa că se află sub o vrajă care l-a făcut să distrugă ceea ce am împărtășit de-a lungul anilor. dacă treceți prin problema relației, vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO și veți rezolva problema. Contactați DR ISIKOLO Leo astăzi și rezolvați problema dvs. și dacă aveți nevoie de ajutorul său mai jos, aici este adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp: +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Laura Mattis și eram în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut urcușuri și coborâșuri, dar în ultimele 6 luni relația noastră a plecat spre sud. Am cheltuit peste 500 pe un aparat de turnat vrăji pe care credeam că mă va ajuta și fără să știu că nu a ajutat-o. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită pe care am fost și el se îndrăgostește de mine și se căsătorește cu mine. Nu pot să-l imaginez pe acest băiat cu nimeni altcineva până nu l-am contactat cu adevărat pe Dr. Ikhine, care îmi face dorința inimii să devină reală. El mi-a dat detalii despre cum să mă ajute, ceea ce a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat bărbatul din mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat și omul meu s-a întors la tine în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare a puterilor este cu adevărat real. Acum pot spune cu bucurie oamenilor să încerce DR ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa sa de e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să profitați de această ocazie pentru a vă întâlni cu marele jucător de vrăji și pentru a iubi restauratorul magic de dragoste. Aladespiritual@gmail.com cu magia sa neagră face minuni în întreaga lume. El a ajutat oameni din întreaga lume. dacă ai probleme cu viața de cuplu, El are leacuri pentru tot felul de boli, Vrei să te îmbogățești fără să faci vreun ritual uman? Probleme de relație ?, doriți să vă recâștigați fostul iubit, doriți să câștigați jocuri online, aveți nevoie de promoții la locul de muncă, contactați rapid dr. ALADESPIRITUAL folosind informațiile sale despre WhatsApp :::: +1 (604) 359-7024 sau e-mail: Aladespiritual@gmail.com, el este întotdeauna disponibil pentru a ajuta situația.

  Komentaras

  Dacă nu este ajutorul real al doctorului ISIKOLO, nu cred că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi au eșuat. Am întâlnit o doamnă numită Christina care mi-a povestit despre un aparat de vrajă numit DR ISIKOLO, mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și mi-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu s-a întors a început să ceară iertare spunând că lucrează dracii, așa că sunt încă surprins până acum de acest miracol, nu prea cred în niciun doctor spiritual, nu am putut concepe timp de cinci ani după ce am născut fetele mele, așa că eu și soțul nostru eram disperați să avem un copil de sex masculin, dar imediat ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am născut al treilea copil, dacă aveți nevoie de asistență, puteți contacta el și DR ISIKOLO vă va asigura că obțineți rezultatul perfect fără întârziere. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Nu am dat niciodată o astfel de mărturie până acum, dar pentru orice dubiu, permiteți-mi să vă spun că DR WALE este OFERTA ADEVĂRATĂ! Munca, timpul și sfaturile sale sunt de neprețuit. Mi-aș dori doar să-l fi găsit mai devreme în viața mea !! L-am contactat pe DR WALE pentru o dragoste pierdută. Eram cam dezordonat și dispus să încerc orice pentru a-l recupera înapoi pe acest om. După consultarea inițială cu DR WALE, am mers mai departe cu munca pe care mi-a recomandat-o. Chiar dacă el a fost foarte sincer spunând că șansele reconcilierii noastre erau foarte mici, am simțit că trebuie să încerc măcar și merită costul serviciilor sale. El a rămas cu mine la fiecare pas al drumului, de fiecare dată când am avut o întrebare sau îngrijorare, mi-a răspuns înapoi la WhatsApp. Munca pe care am făcut-o a fost să mă vindec și nu la fel de concentrat asupra lui, care acum, retrospectiv, este exact ceea ce aveam nevoie. DR WALE WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  De mai multe ori Kenny amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc, când l-am contactat, mi-a spus despre cum se face și el s-a asigurat că sunt bine cu toate procesele și m-au asigurat de dorința mea. Wiithin 28 de ore Kenny m-a sunat și a început să-și ceară scuze că s-a trezit reflectând la tot ce mi-a făcut. Am fost foarte șocat, deoarece Kenny nu este întotdeauna genul care îi pare rău pentru nimic, dar a devenit iubitor și grijuliu de atunci. Dacă aveți nevoie de ajutor similar, iată contactul său .. CALL / WHATSAPP / VIBER: +2348147400259 sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Șanse mari să-ți revii omul cu ajutorul DR ISIKOLO.
  eu sunt Patricia Paulet. soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri timp de aproximativ 10 luni. Am trecut prin multă durere, am făcut tot ce am încercat pentru a-l face să se întoarcă la mine și la copii, dar nimic nu a funcționat. a fost într-adevăr o perioadă stresantă pentru mine, pentru că nu am vrut niciodată să trec prin durerea inimii. mi s-a spus să iau legătura cu un medic de vrajă de dragoste pentru a mă ajuta, ceea ce am făcut, am avut norocul să iau contactul lui ISIKOLO care a putut să mă ajute, l-am contactat și i-am explicat totul și i-am respectat procedurile și a făcut vraja de reuniune de dragoste care mi-a adus soțul la mine și la copiii săi în 2 zile. multumesc mult DR ISIKOLO Apreciez foarte mult ceea ce ai facut pentru mine. Iată contactul său, dacă ți se poate solicita acest lucru prin rezolvarea problemelor de relație E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Îl poți și Whatsapp pe +2348133261196

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrajă de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat și mare jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe DR ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 2 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt cea mai fericită persoană de pe pământ astăzi, pentru că astăzi, iubitul meu de cinci ani de fugă s-a întors la mine în genunchi, cu lacrimi în ochi, implorându-mă să-l iert și să-l accept înapoi. I-am văzut postarea de apreciere pe internet, unde o fată a postat cum dr. Ilekhojie a ajutat-o să se împace cu iubitul ei de 5 ani. Am decis să-l contactez și mi-a spus că fiecare lucru va fi în regulă, în timp ce urma să facă rugăciuni de împăcare pentru mine. Într-o noapte de rugăciuni, Phelan care m-a îndrăgostit de aproape un an a fost primul care ne-a cerut să mergem la o întâlnire care s-a încheiat mai târziu cu multă distracție. acum suntem fericiți împreună și trăim împreună. Este ca un vis, dar îl trăiesc. Dacă ați fost în locul meu și aveți nevoie de ajutor, trimiteți-i un email lui Dr Ilekhojie (gethelp05@gmail.com) sau trimiteți-i un mesaj la +2348147400259

  Komentaras

  Sunt aici pentru a cânta laude dr. Ilekhojie care mi-a îndeplinit dorința. Înainte de pandemie, eu și soțul meu de 5 ani avem probleme și s-a mutat din casă. Era iad să fiu singur în acele vremuri, pentru că eram singur cu copiii mei și își doreau tatăl lor. Am plâns toată noaptea și am avut explicații când copiii mei mi-au cerut tatăl și luni mai târziu, el mi-a servit actele de divorț și asta m-a rupt. Într-una dintre singurele mele zile de parc, am întâlnit-o pe Melissa care mi-a dat contactul doctorului Ilekhojie. După ce am vorbit cu el, am avut puțină pace și siguranță când mi-a promis că soțul meu se va întoarce în câteva zile. Am făcut tot ce mi-a cerut și i-am oferit tot ce avea nevoie. Cu exact trei zile, soțul meu a venit noaptea târziu și practic m-a implorat să uit de divorț și să accept că se întoarce acasă. Am rămas uimit pentru că nu mă așteptam la rezultate atât de curând.

  Mulțumesc dr. Ilekhojie, deși nu veți vedea această postare. În caz că vă aflați într-o situație ca a mea, discutați cu dr. Ilekhojie și vă asigur că există întotdeauna o soluție de la el. E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp sau Viber +2348147400259

  Komentaras

  CUM DR. WALE M-A AJUTAT SĂ ÎM REPĂRĂM CĂSĂTORIA ȘI ÎM AJUT AFACEREA SOȚULUI PÂNĂ ÎNFLORAT ÎN NOU.
  Bună, oameni frumoși, care citesc această mărturie, știam că unii dintre voi se confruntă cu un astfel de moment dificil prin care am trecut acum câțiva ani. Permiteți-mi să încep prin a spune că sunt recunoscător și recunoscător că l-am întâlnit pe Dr. WALE, care ne-a transformat durerile în fericire. soțul meu este un om de afaceri, pentru că afacerea lui nu merge bine, a planificat pentru el, a început să ne afecteze căsnicia, soțul meu nu era el însuși pentru că și-a investit banii în BITCOIN / BINARY, deci comerțul nu mergea bine, el a pierdut tot ce a investit în BITCOIN / BINARY, din această cauză, el intenționează să pună capăt căsătoriei noastre, dar nu vreau să-l pierd pe soțul meu, așa că am împărtășit timpul meu dificil cu un prieten care mi-a spus despre DR WALE ea a spus că DR WALE era cel care o ajută să-și aranjeze căsnicia când lucrurile nu mergeau bine pentru ea și soțul ei. chiar de acolo am luat contactul cu DR WALE și am contactat-o ​​pe DR WALE, i-am spus lui DR WALE tot ce se întâmplă în casa mea, i-am spus despre căsătoria mea și despre afacerea soțului meu. Dr. WALE mi-a spus lucruri pe care trebuie să le fac, pe care le-am făcut și pe mine m-a instruit și el. Plătesc tot ce mi se cerea să plătesc. de acolo înainte am început să văd rezultate bune în căsătoria noastră. DR WALE l-a legat și pe soțul meu de un bun BITCOIN / BINARY TRADER. Am scris acum suntem fericiți împreună și afacerea soțului meu înflorește. totul datorită DR WALE. Puteți ajunge la DR WALE pe: WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  ACEASTA NU ESTE O GLUMĂ. ÎNCREDERE MARE DR ISIKOLO. Numele meu este Senna Rayan. Marele DR ISIKOLO este cu adevărat puternic și știe să-și facă treaba perfect. Dacă nu pentru el, nu mi-aș fi putut imagina ce s-ar fi întâmplat. Fosta mea a luat mereu o ceartă cu mine și m-a maltratat mereu. A început să se poarte ciudat și amuzant și m-a părăsit fără motiv pentru altă fată. Am crezut că orice speranță a dispărut. Am căutat ajutor pe internet și am dat peste DR ISIKOLO. Am văzut atâtea mărturii despre el. Am fost încântat și l-am contactat prin e-mail și i-am spus ce se întâmplă. A râs și m-a asigurat să mă liniștesc că mă va ajuta și că fostul meu va reveni cerșindu-mă. El și-a făcut treaba și a aruncat vraja pentru mine, iar dragostea și fericirea au fost cu adevărat restabilite și în 2 zile, omul meu a venit scuzându-se exact așa cum mi-a spus. Astăzi amândoi trăim împreună și suntem chiar mai îndrăgostiți decât cum am fost înainte să plece el. Contactați Marele DR ISIKOLO pentru propriul ajutor. Puteți să-l contactați pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  LOTO, loterie, jackpot. Bună ziua, sunt foarte fericit să împărtășesc aceste mărturii minunate. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în viața mea este modul în care am câștigat loteria mega jackpot de milioane de euro. Sunt un om care crede că într-o zi voi câștiga la loto. În cele din urmă, visele mele s-au împlinit când i-am trimis prin e-mail lui DR ISIKOLO. și i-am spus că am nevoie de numerele de la loterie. Am cheltuit atâția bani pe un bilet doar pentru a mă asigura că voi câștiga. Dar nu am știut niciodată că câștigarea a fost atât de ușoară până în ziua în care am întâlnit online jucătorul de vrăji, despre care atât de mulți oameni au vorbit despre faptul că este foarte minunat în a face vrăji la loterie, așa că am decis să încerc. L-am contactat pe acest mare doctor și el a vrăjit și mi-a dat numerele de loterie câștigătoare. Dar credeți-mă când extragerile au ieșit, am fost printre câștigători. Am câștigat 300.000 de euro. DR ISIKOLO cu adevărat ești cel mai bun, cu acest mare Dr poți câștiga milioane de bani prin loterie. Sunt atât de fericit că îl cunosc pe acest mare om nr. De asemenea, el ajută persoanele cu probleme de relație. Trimiteți-l prin e-mail pentru propriile numere de loterie câștigătoare prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-l la +2348133261196

  Komentaras

  Serviciu excelent și uimitor cu privire la modul de recuperare a fostului partener. mă numesc Lana Johannes. Cui îi poate interesa, am apreciat cu adevărat modul în care Marele DR ISIKOLO și-a folosit îndrumarea și abilitățile intuitive ca antrenor de viață și empatia sa, pentru a-mi aduce sufletul pereche înapoi la mine. Pentru 100% din vrăjirea reală gratuită, consultantul să vă readucă fostul și să vă rezolve toate problemele generale sau problemele de suferință. partenerul meu m-a părăsit din cauza luptelor nesfârșite și a carelor și am fost devastat de luni de zile și mi-am recuperat fericirea când l-am contactat. Singurul DR ISIKOLO The Great este singurul care te poate ajuta. Mi-a rezolvat problema. Mi-a readus-o pe fosta mea în 48 de ore de consultare. Luați legătura cu The Great DR ISIKOLO pe care îl puteți contacta prin e-mail cu Dr. Isikolo: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Am fost cu sufletul la gură când soțul meu m-a părăsit pentru altcineva, dar un prieten mi-a făcut cunoștință cu Voodoo Lord care i-a aruncat o vrajă de dragoste soțului meu și soțul meu a revenit la mine, contactează-l pe WhatsApp dacă ai nevoie de ajutorul lui _ 2348097014925 sau poți trimiteți un e-mail la_voodooconnect60@gmail.com

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în vrăji sau în magie până când nu am întâlnit acest personaj special care se numește Dr. muda. Bărbatul cu care am vrut să mă căsătoresc m-a părăsit cu câteva luni înainte de nuntă și am avut o durere emoțională. A fost alături de mine de 4 ani și chiar îl iubesc foarte mult. M-a lăsat pentru o altă femeie fără motiv. când l-am sunat, nu mi-a acceptat niciodată apelurile și nu a vrut să mă vadă prin preajmă. L-am contactat pe doctorul muda printr-o persoană pe care deja o ajutase, când i-am spus ce s-a întâmplat, m-a ajutat să fac niște rituri și după rituri m-a făcut să-mi dau seama că o altă femeie a făcut niște vrăji soțului meu și de aceea m-a părăsit. mi-a spus că mă va ajuta să fac o vraja pentru a-l aduce înapoi. La început eram suspect, dar tocmai am încercat și în 2 zile soțul meu m-a sunat și a venit să-mi ceară scuze. Nu-mi vine să cred că va putea reveni vreodată la mine, dar acum sunt fericit că s-a întors, acum suntem căsătoriți și trăim ca o familie fericită. Postez asta pe forum dacă cineva are nevoie de ajutorul lordului muda, s. îl puteți contacta prin acest Whatsapp (+234 7083653387) sau prin e-mail (lordmudaspiritualtemple@gmail.com) și un proces vă va convinge.

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în vrăji sau în magie până când nu am întâlnit acest personaj special care se numește Dr. muda. Bărbatul cu care am vrut să mă căsătoresc m-a părăsit cu câteva luni înainte de nuntă și am avut o durere emoțională. A fost alături de mine de 4 ani și chiar îl iubesc foarte mult. M-a lăsat pentru o altă femeie fără motiv. când l-am sunat, nu mi-a acceptat niciodată apelurile și nu a vrut să mă vadă prin preajmă. L-am contactat pe doctorul muda printr-o persoană pe care deja o ajutase, când i-am spus ce s-a întâmplat, m-a ajutat să fac niște rituri și după rituri m-a făcut să-mi dau seama că o altă femeie a făcut niște vrăji soțului meu și de aceea m-a părăsit. mi-a spus că mă va ajuta să fac o vraja pentru a-l aduce înapoi. La început eram suspect, dar tocmai am încercat și în 2 zile soțul meu m-a sunat și a venit să-mi ceară scuze. Nu-mi vine să cred că va putea reveni vreodată la mine, dar acum sunt fericit că s-a întors, acum suntem căsătoriți și trăim ca o familie fericită. Postez asta pe forum dacă cineva are nevoie de ajutorul lordului muda, s. îl puteți contacta prin acest Whatsapp (+234 7083653387) sau prin e-mail (lordmudaspiritualtemple@gmail.com) și un proces vă va convinge.

  Komentaras

  Fostul meu mi-a provocat atât de multă durere și de atunci am fost spart și spulberat. Am avut contact cu o mulțime de aruncători de vrăji și mi-au smuls banii fără niciun rezultat. Am trimis prin e-mail atât de multe site-uri online în căutarea unui jucător de vrăji autentic până când am fost îndrumat de o femeie în vârstă de 45 de ani pe care lordul voodoo o ajutase înainte, am contactat cu reticență lordul voodoo chiar dacă nu am crezut niciodată, dar după ce am făcut ceea ce mi-a prescris, l-am urmat instrucțiunile fostului meu s-au întors la mine spunându-mi să-l iert și am făcut-o și astăzi sunt fericit cu căsătoria mea. Puteți contacta lordul voodoo prin e-mail pe (voodooconnect60@gmail.com) sau prin WhatsApp pe (+ 234 08097014925), iar un proces vă va convinge.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.