Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Am divorțat de soțul meu când eram însărcinată în șase luni cu al doilea copil. Ne certam și ne certam continuu din ziua în care a fost conceput primul nostru copil, nu mai există dragoste și nici încredere din el, așa că a divorțat de mine. Și în toate aceste vremuri, am încercat toate mijloacele diferite pentru a-l readuce înapoi, am încercat și câteva turnuri de vrăji diferite aici în țara mea, dar niciunul dintre ei nu l-a putut aduce pe Richard înapoi la mine. Doar DR ISIKOLO mi-a garantat o vrăjeală urgentă de 48 de ore și mi-a asigurat că soțul meu va fi din nou cu mine. Îți scriu pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă pentru respectarea promisiunilor tale și pentru că ți-ai folosit puterile supradotate și mărețe pentru a-l aduce înapoi acasă. Am fost încântat să știu că sunteți specializat în reunirea iubitorilor. Soțul meu s-a întors și promite să nu mă mai părăsească niciodată. Dacă te îndoiești de capacitatea lui, ai încredere în mine. Ar trebui să riști. Merită în moduri pe care nici nu ți le-ai putea imagina. contactați-l cu amabilitate pe DR ISIKOLO chiar acum, el este singurul răspuns pentru a vă restabili relația ruptă sau căsătoria. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său: +2348133261196.

  Komentaras

  Sfaturi pentru salvarea căsătoriei și recuperarea ex-iubitului / iubitei dvs., contactați whatsapp +2348109506451 dr.obadantemple@gmail.com pentru Vrăjeala de dragoste eficientă urgentă pentru a vă întoarce fostul iubit sau pentru a vă salva căsătoria rapid, iar rezultatul său este 100% garantat.

  Vreau să mulțumesc doctorului obadan pentru că l-a adus înapoi pe fostul meu soț. Nimeni nu m-ar fi putut face vreodată să cred că scrisoarea pe care urmează să o scriu ar fi într-o zi scrisă. Am fost cel mai mare sceptic din lume. Nu am crezut niciodată în vrăji magice sau în așa ceva, dar mi-a spus o sursă de încredere până când am văzut o mărturie despre dr obadan, Trust este o persoană foarte dedicată, talentată și talentată, a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am avut vreodată Terminat. Viața mea amoroasă era în ruine, am trecut prin două divorțuri și eram la un pas de un al treilea. Pur și simplu nu m-am putut confrunta cu un alt divorț și am vrut să încerc mai mult ca relația noastră să funcționeze, dar soțului meu nu părea să-i pese. și s-a despărțit din nou de mine. Eram confuz și nu știu ce să fac din nou, ci mai degrabă ei să intre în contact cu dr. Obadan. A făcut o vrajă de dragoste care l-a făcut pe soțul meu să revină la mine. acum suntem foarte mulțumiți de sinele nostru. Dr. Obadan îl face să-și dea seama cât de mult ne iubim și avem nevoie unul de celălalt. Acest bărbat este pentru REAL și pentru totdeauna, te poate ajuta și să-ți rezolvi relația ruptă. L-am avut pe soțul meu înapoi! A fost ca un miracol! Deodată a vrut să meargă la consiliere în căsătorie și ne descurcă foarte, foarte bine, în viața noastră amoroasă. Contactați +2348109506451 dr.obadantemple@gmail.com
  https://www.instagram.com/dr_obadan/

  Komentaras

  REAL> “> MEILĖS BURBIMAI ♡” +27660670249, HERBALISTŲ DAKTARAS+27660670249 IR PASIMETUSIOS MEILĖS Burtų ratukas+27660670249, TRADICIONAL HILER ir LOST LOVE Burtų ratukas, Dvasinis gydytojas ir pamestas rašybos rašiklis,
  • Santykių problemos sprendimas/vyro žmonos problemos sprendimas/sugrįžti pasimetęs meilužis
  • Su darbu susijusios problemos/būti paaukštintam darbe/laimėti darbo klausymą
  • Baudžiamieji reikalai/teisiniai klausimai/teismo bylos/skyrybų bylos • Loterijos laimėjimai/loterija/žirgai/futbolo laimėjimai/visos lošimų veiklos • Kūno valymas/turto valymas/verslo valymas. • Verslo skatinimas/pardavimo skatinimas/klientų pritraukimas. • Nebaigti kitų gydytojų darbai/ Atidėti darbai/ nesėkmingi darbai • Stebuklingas žiedas/ stebuklinga piniginė/ stebuklinga lazda turtams ir santuokai.
  • Burtai, skirti tuoktis su savo gyvenimo mylimuoju.
  • Meilės, pergalės ir užuojautos burtai.
  • Ištaisykite nutrūkusią santuoką, santykius ir dingusio žmogaus paiešką.
  • Burtai norint gauti darbą/įsidarbinti/gauti didesnį atlyginimą/apsaugoti darbą.
  • Burtai dėl paskolos grąžinimo/skolų ir finansinių problemų.
  • ekspertas, naikinantis juodosios magijos/blogio raganos amatų poveikį.
  • Atsikratyti piktų akių/ piktųjų dvasių poveikio.
  • Vaisingumo vaistai/ moters apvaisinimas/ gimdymo vaistas.+
  • Nelaisvės/kalinio paleidimo burtai.
  • Burtai bet kokiam poreikiui patenkinti.
  • Pamatykite savo priešus sapnuose/veidrodyje.
  • nemokamas telefono skaitymas, delno skaitymas, taro skaitymas/ nuotraukų skaitymas;
  • Burtai dėl blogų sapnų/ naktinių kumelių/ nemigos.
  • Išgydyti stresą/isteriją ir visas nerimo formas.
  • Egzaminų išlaikymas visuose lygiuose/ ir interviu.
  • Darbas/ viza/ kelionės/ apgyvendinimas.
  • Išgydyti diabetą ir aukštą kraujospūdį.
  • Burtai turtams ir išlaikymui pasiekti.
  • Burtai, skirti atsikratyti piktų priešų/ piktųjų dvasių sumanymų.
  • Gyvybės/turto/verslo apsauga.
  • Išgydyti dieglį, raupsus, drebulį, epilepsiją.
  • ŽIV AIDS GYDYMO ŽOLĖS
  https://www.psychicremmy.com/

  Komentaras

  Cum acest mare om numit Dr. Isikolo m-a ajutat să-mi readuc amantul în 48 de ore. iubitul meu care s-a despărțit de mine din luna mai a acestui an și tot efortul pe care l-am făcut înapoi sa dovedit a fi avortat. Îl iubesc atât de mult încât, de fiecare dată când îl văd cu o altă fată, voi fi supărat. așa că, într-o zi, treceam prin internet când am văzut o mărturie a unei femei despre cum acest mare bărbat pe nume DR ISIKOLO a ajutat-o ​​să se întoarcă cu soțul ei, așa că, norocos pentru mine, a renunțat la contactul bărbatului, așa că am sunat rapid la numărul pe care nu l-a ales i-am trimis un e-mail după aproximativ 2 ore când m-a sunat înapoi și mi-a răspuns prin e-mail. I-am explicat totul și mi-a dat informații complete despre proces și ce să fac. așa că mi-a spus că are nevoie de niște obiecte pentru a face rugăciunile pentru mine, pe care le-am făcut. Am făcut tot posibilul pentru ca el să se asigure că rugăciunile mele sunt terminate și, în 48 de ore, așa cum m-a asigurat deja, iubitul meu a revenit la mine, rugându-mă să cerându-mi iertare, acum mă iubește, mă prețuiește și îmi promite că nu mă va mai părăsi niciodată. toate datorită lui DR ISIKOLO, îi puteți trimite și un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ului său: +2348133261196 și fiți siguri de soluție, deoarece el este pur și simplu cel mai bun pe care îl puteți găsi oriunde.

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în vrăji sau magie până când nu am întâlnit acest vrajitor special numit Lord voodoo. Bărbatul cu care am vrut să mă căsătoresc m-a părăsit cu câteva luni înainte de nuntă și am avut o durere emoțională. A fost alături de mine de 4 ani și chiar îl iubesc foarte mult. M-a lăsat pentru o altă femeie fără motiv. când l-am sunat, nu mi-a acceptat niciodată apelurile și nu a vrut să mă vadă prin preajmă. L-am contactat pe lordul voodoo printr-o persoană pe care o ajutase deja, când i-am spus ce s-a întâmplat, m-a ajutat să fac niște rituri și după rituri, m-a făcut să-mi dau seama că o altă femeie i-a făcut niște vrăji soțului meu și de aceea m-a părăsit. . mi-a spus că mă va ajuta să fac o vraja ca să-l aduc înapoi. La început am fost suspect, dar tocmai am încercat și în 2 zile soțul meu m-a sunat și a venit să-mi ceară scuze. Nu-mi vine să cred că va putea reveni vreodată la mine, dar acum sunt fericit că s-a întors, acum suntem căsătoriți și trăim ca o familie fericită. Postez asta pe forum dacă cineva are nevoie de ajutorul lui voodoo Lord. îl puteți contacta prin acest Whatsapp (+234 08097014925) sau prin e-mail (voodooconnect60@gmail.com) și un proces vă va convinge.

  Komentaras

  CUM AM RECUPERAT EX-SORUL MEU CU AJUTORUL VRAIEI REALE ȘI EFICACE DE LA DR WALE
  Nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi au eșuat. vrăjitoare numită DR WALE, mi-a dat numărul său de WhatsApp +2347054019402 și l-am contactat și el m-a asigurat că în câteva săptămâni soțul meu se va întoarce la mine, în mai puțin de patru zile soțul meu a revenit a început să implore iertare spunând diavolii funcționează, așa că sunt încă surprins până acum cu privire la acest miracol, nu am putut concepe, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată și am dat naștere celui de-al treilea copil al meu, dacă aveți nevoie de asistență de la el, puteți contacta el prin: WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402 SAU Email: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua, sunt aici pentru a răspândi această veste bună în întreaga lume cu privire la modul în care mi-am recuperat fosta iubire. Înnebuneam când dragostea mea m-a lăsat pentru o altă fată luna trecută, dar când întâlnesc un prieten care mi-a prezentat-o ​​pe DR ISIKOLO marele mesager al oracolului pe care îl slujește, i-am povestit problemei mele către DR ISIKOLO despre cum a plecat fosta mea iubire eu și, de asemenea, cum aveam nevoie pentru a obține un loc de muncă într-o companie foarte mare. Mi-a spus doar că am ajuns la locul potrivit dacă îmi voi primi dorința inimii fără niciun efect secundar. Mi-a spus ce trebuie să fac, după ce s-a făcut, în următoarele 2 zile, dragostea mea m-a sunat la telefon și îmi spunea că îmi pare rău că m-am trăit înainte și, de asemenea, în săptămâna următoare după ce m-a sunat pledând pentru iertare, am fost chemat pentru interviu în compania mea dorită, dacă aveam nevoie să lucrez ca director general. Sunt atât de fericit și de copleșit că trebuie să spun asta întregii lumi să contacteze DR ISIKOLO la următoarea adresă de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său: +2348133261196 și să rezolve toate problemele tale

  Komentaras

  EȘTI ÎN ORICE TIP DE DIFICULTATE ÎN VIAȚĂ ȘI DORIȚI O SOLUȚIE PERMANENTĂ?, CONTACTAȚI-L PE DOMNUL MUDA, EL ESTE UN CASTER DE VRAJITURI FOARTE PUTERNIC VIAZĂ CU WHATSAPP-UL (+234 7083653387), SAU VIA E-MAILULUI (LORDMUDASPIRITUALTEMPLE@GMAIl.COM). Soțul meu a plănuit să divorțeze de mine și mi-a spus că s-a săturat de unirea noastră. Am fost surprins pentru că a venit brusc și instinctul meu mi-a spus că ceva nu merge bine. Am aflat mai târziu că soțul meu are o soție afară, l-am întrebat despre asta, s-a mâniat foarte tare și a spus că de aceea vrea să divorțăm. A plecat de acasă timp de 6 luni, am fost îngrijorat și confuz și am început să navighez pe internet căutând modalități de a-l face pe soțul meu să revină când am văzut numeroasele mărturii pe care oamenii le-au comentat despre Dr. muda one, în special despre cum ajută o femeie să rămână însărcinată și să aibă o copil propriu cu vrăji și remediu pe bază de plante după 9 ani de căsătorie. Am luat legătura cu el și i-am explicat situația cu soțul meu, mi-a spus că soțul meu a fost manipulat de forța întunecată, mi-a spus câteva lucruri de făcut, a aruncat o vrajă și a făcut anumite ritualuri pentru mine. După șapte zile de vrajă, soțul meu a venit acasă și a rupt hârtia de divorț, suntem împreună mai fericiți ca oricând, mulțumită Domnului MUDA. Nu vă fie rușine de problemele dvs., căutați ajutor și rezolvați-l.

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine după ce m-a ajutat să-l recuperez pe soțul meu. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele jucător de vrăji care mi-a adus înapoi soțul meu, când am crezut că orice speranță s-a pierdut. așa că l-am contactat și am respectat tot ce mi-a spus să fac și într-adevăr, am obținut rezultatul în 48 de ore, așa cum m-a asigurat. DR ISIKOLO și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi bărbatul cu vraja lui, la început am crezut că visez când soțul meu s-a întors la mine în genunchi, implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am jurat sinele că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați DR ISIKOLO astăzi pentru că vă garantez 100% că vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Telegram lui pe: +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt Malin Antonio și vreau să depun mărturie despre modul în care mi-am revenit iubitul după ce s-a despărțit de mine, suntem împreună de 3 ani, recent am aflat că prietenul meu avea o aventură cu o altă Fată, când l-am confruntat, a dus la certuri și, în cele din urmă, s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l readuce înapoi, dar fără niciun rezultat, până când nu am văzut o postare într-un forum de relații despre un jucător de vrăji care îi ajută pe oameni să-și recapete dragostea pierdută prin vraja Dragostei, La început m-am îndoit, dar am decis să încerc, când am contactat acest jucător de vrajă prin e-mail, și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, iubitul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine, So Amazing !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită DR ISIKOLO. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau WhatsApp-ul său la: +2348133261196 Mulțumiri lui DR ISIKOLO.

  Komentaras

  Călătoria mea spre reconstruirea căsătoriei mele a început acum 6 zile, când soția mea de 22 de ani de căsătorie m-a părăsit din motive pe care nu le cunosc. Întâmplător, am citit o mărturie creditată domnului voodoo. Dumnezeu l-a folosit pe stăpânul voodoo pentru a-mi vindeca inima frântă și mi-a îndepărtat durerea cu magia sa de aruncare de vrăji a Iubirii puternice. L-am contactat și i-am explicat totul, mi-a spus ce trebuie să fac, am făcut-o și a făcut-o pe parte din serviciu, iar soția mea s-a întors acasă la mine și la copiii noștri în mai puțin de 48 de ore. Trebuie să avem credință, credința este o credință în lucrurile pe care le sperăm și o credință în lucrurile pe care nu le vedem. Bărbații și femeile nu renunță, Dumnezeu poate folosi lordul voodoo pentru a vă reînnoi căsătoria sau relația. Nu-ți pierde speranța.

  Contactați lordul voodoo pentru o vrajă de dragoste puternică prin e-mail / voodooconnect60@gmail.com sau WhatsApp / + 2348097014925.

  Komentaras

  Îi sunt atât de recunoscător lui DR WALE. De mai bine de cinci ani de relații, într-o dimineață am avut probleme cu partenerul meu și el s-a despărțit de mine, am fost atât de devastată până aproape de a-mi lua viața, până când l-am întâlnit pe DR WALE, care m-a asigurat că totul avea să fie bine. a spus lucruri pe care trebuie să le fac și le-am urmat toate instrucțiunile pe care mi le-a dat el. Și spre marea mea surpriză după o săptămână de lucru cu el. Iubirea vieții mele mi-a revenit și am fost atât de fericiți împreună. Contactați-l dacă aveți nevoie de ajutor. WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402

  Komentaras

  Călătoria mea de restaurare a căsătoriei a început acum 6 zile, când soția mea de 22 de ani m-a schimbat pentru un bărbat cu 10 ani mai mic. Am 57 de ani și ea 55. Am trecut prin deșert și în timpul călătoriei mele l-am găsit pe doctorul Isikolo. Dumnezeu l-a folosit pentru a-mi vindeca inima frântă și mi-a luat durerile cu vraja sa de Iubire Puternică. a fost una dificilă pentru mine, încercând să o readuc acasă fără succes și a devenit o agonie pentru copiii mei și pentru mine. Am încredere în Domnul și știu că El îmi va restabili căsătoria. I-am explicat totul și mi-a spus ce să fac, am făcut și el și-a făcut partea, iar soția mea s-a întors acasă la mine și la copiii noștri în mai puțin de 48 de ore. Trebuie să avem credință. Credința este asigurarea lucrurilor la care sperăm și convingerea lucrurilor nevăzute. Bărbații și femeile, vă rog, nu renunțați, Dumnezeu îl poate folosi pe doctorul Isikolo pentru a vă restabili căsătoria sau relația. Nu pierdeți speranța. Trebuie să te îndrăgostești de Domnul.
  Contactați medicul Isikolo pentru o vrajă de dragoste puternică trimisă de Dumnezeu prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său la: +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să împărtășesc experiența mea despre cum mi-am recuperat dragostea și el mă iubește mai mult decât mă așteptam.

  M-am căsătorit acum cinci ani, amândoi avem doi copii. am trăit bine nu până când mama vitregă a venit să ne viziteze, după săptămâna în care a plecat, și soțul meu a început să se comporte amuzant. Am fost șocat și surprins pentru că nu știam niciodată ce fac greșit. Mi-a spus să pun capăt căsătoriei și să iau copiii cu mine. Știu că soțul meu nu era un bărbat atât de inimă, a trebuit doar să găsesc o soluție la timp. așa că am citit despre Voodoo lord pe internet și am văzut mărturii foarte bune despre el. așa că l-am contactat și i-am spus tot ce mi s-a întâmplat. Voodoo lord mi-a spus că va pregăti să-mi pregătească o vraja și mi-a cerut să cumpăr articole pentru care am plătit și eu. După ce m-a vrăjit, s-a dovedit că totul în căsnicia mea era mama vitregă a soțului meu. a făcut magie pentru a mă separa pe mine și pe soțul meu, mama vitregă a soțului meu este acum rușinată și bolnavă datorită lordului Voodoo care m-a ajutat să ieșesc din problemă. lordul voodoo este un om bun la suflet și rareori poate face rău cuiva. îl puteți contacta și pentru a vă aduce înapoi fericirea. dacă aveți nevoie de ajutor, îl puteți contacta pe Voodoo Lord prin e-mailul său / voodooconnect60@gmail.com și, de asemenea, prin WhatsApp / +2348097014925

  Komentaras

  Din abundența inimii, gura vorbește și aici îi sunt recunoscător lui DR ISIKOLO pentru marele său ajutor care mi-a fost acordat. Numele meu este Valentino Emil. Fostul soț al soției mele a folosit o vrajă asupra soției mele și ea s-a întors la el. Am simțit inima frântă pentru că nu știam cum să o recuperez. Am făcut tot ce am putut pentru a o readuce cu prietenii ei apropiați, dar nimic nu a funcționat. Așadar, la locul meu de muncă, am încercat să caut ajutor online și am găsit diverși martori ai modului în care un doctor Isikolo a fost fidel și de ajutor cu vrăjile sale. Am încercat luând legătura cu el și i-am explicat problema mea. Doctorul Isikolo m-a ajutat cu o vrajă pentru mine care mi-a readus soția în 48 de ore după ce l-am contactat și a fost într-adevăr un miracol. El m-a asigurat că nimic nu ne poate despărți din nou și din acest an august până în acest moment, am fost plin de bucurie alături de soția mea. Contactați-l astăzi pentru orice fel de ajutor, El este gata să vă ajute. prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp lui el la: +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt aici pentru a cânta laude lui Dr. Ilekhojie care mi-a îndeplinit dorința. Înainte de pandemie, eu și soțul meu de 5 ani avem probleme și s-a mutat din casă. Era iad să fiu singur în acele vremuri, pentru că eram singur cu copiii mei și își doreau tatăl lor, din toate punctele de vedere. Am plâns toată noaptea și am avut explicații când copiii mei mi-au cerut tatăl și luni mai târziu, el mi-a servit actele de divorț și asta m-a rupt. Într-una dintre singurele mele zile de parc, am întâlnit-o pe Melissa care mi-a dat contactul doctorului Ilekhojie. După ce am vorbit cu el, am avut puțină liniște și siguranță când mi-a promis că soțul meu se va întoarce în câteva zile. Am făcut tot ce mi-a cerut și i-am oferit tot ce avea nevoie. Cu exact trei zile, soțul meu a venit noaptea târziu și practic m-a implorat să uit de divorț și să accept că se întoarce acasă. Am rămas uimit pentru că nu mă așteptam la rezultate atât de curând.

  Mulțumesc dr. Ilekhojie, deși nu veți vedea această postare. În caz că vă aflați într-o situație ca a mea, discutați cu dr. Ilekhojie și vă asigur că există întotdeauna o soluție de la el. E-mail: (gethelp05@gmail.com) WhatsApp sau Viber +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Helena Landeka, vreau să le mulțumesc omului care se află astăzi în spatele zâmbetelor mele, reunindu-mă pe mine și pe soțul meu după ce a divorțat de mine, după ce a plecat, am suferit probleme grave de sănătate din cauza gândirii excesive și a depresiei până când am contactat vrajitorul care mi-a spus ce să fac și m-am conformat și mi l-a înapoiat în 48 de ore. Doctorul Isikolo, care este foarte puternic, a adus soțul meu înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să-l iert pentru tot ceea ce mi-a făcut. la viața mea cu marile sale puteri. Prietenii mei care trec prin probleme de căsătorie și probleme de divorț vă asigur că vă puteți readuce iubitul în viață cu ajutorul doctorului Isikolo. Îl poți contacta pe: (isikolosolutionhome@gmail.com) Îl poți WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună prieteni!!! Numele meu este Abdur Razzaq. Vreau să depun mărturia despre împrumutătorul bun care mi-a arătat lumină după ce a fost înșelat de 3 împrumutători internaționali diferiți, toți promit să-mi acorde un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de taxe care nu produc nimic și s-au ridicat la nici un rezultat pozitiv. Mi-am pierdut banii câștigați din greu și au fost în total 6.560 USD. Într-o zi, în timp ce navigau pe internet, arătam frustrat când am dat peste o femeie care a fost înșelată și, în cele din urmă, a fost legată de o companie de împrumut legitimă numită Instituții de credit de împrumut și e-mail: EMAIL: loancreditinstitutions00@yahoo.com
  adăugați-ne la ce este aplicația: +393510483991
  unde a primit în cele din urmă împrumutul, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost înșelat de 3 împrumutători diferiți care nu au făcut altceva decât să-mi dea curs mai multă durere. Îi explic companiei prin poștă și tot ce mi-au spus a fost să nu mai plâng pentru că voi primi împrumutul în compania lor și, de asemenea, am făcut alegerea corectă de a le contacta. Am completat formularul de cerere de împrumut și am procedat cu tot ceea ce mi s-a cerut și, spre șocul meu, mi-a fost acordată o sumă de împrumut de 80.000,00 dolari de către această mare instituție de credit pentru împrumut de companie administrată de domnul Ilie, un om care se teme de Dumnezeu și aici sunt astăzi fericit pentru că această companie mi-a acordat un împrumut, așa că am făcut un jurământ pentru mine că voi continua să depun mărturie pe internet despre modul în care mi-am luat împrumutul. Ai nevoie urgent de un împrumut? contactați cu amabilitate și rapid această companie excelentă acum pentru împrumutul dvs. prin e-mail: loancreditinstitutions00@yahoo.com el este amabil.
  rămân Abdur Razzaq

  Komentaras

  Mă bucur atât de mult că am întâlnit un bărbat ca DR WALE atât de minunat. Am avut o perioadă oribilă în căsătoria mea, am crezut că viața mea s-a terminat pentru că nimic nu mai merge bine în viața mea, căsătoria mea nu este stabilă, de asemenea lucrurile nu merg bine la locul meu de muncă. soțul meu mă chinuia viața, ducea tot felul de femei care le duceau în casa noastră matrimonială, eram confuz cu viața mea, simt că îmi iau viața singură. dar toate lucrurile se schimbă definitiv când l-am cunoscut pe Dr. WALE, i-am spus despre comportamentul soțului meu și despre cum mă trata el. Dr. WALE mi-a cerut să nu mai plâng că totul va fi bine. DR WALE mi-a spus lucruri pe care trebuie să le fac și le-am făcut în consecință, mi-a cerut să le fac. Am plătit pentru toate articolele necesare pentru a vindeca farmecul care îl face pe soțul meu să se poarte rău față de mine. după ce am plătit pentru aceste articole, DR WALE a făcut o treabă de prefect pentru mine. În timp ce citești asta acum, soțul meu se comportă bine și eu și copiii de acasă. Toate datorită DR WALE. puteți ajunge la DR WALE pe WhatsApp / Viber: +2347054019402 SAU drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți readuce fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? Trimiteți un e-mail la DR ISIKOLO pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, eram confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, mă simțeam atât de goală înăuntru. Până când am dat peste DR ISIKOLO pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum pe scurt povestea lungă. s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între amândoi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă DR ISIKOLO pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în a-l aduce înapoi la mine în doar 24 de ore de la puternica ta vrăjeală, și pentru că ți-ai folosit puterile supradotate și mari pentru adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196. de la Melina Marius

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.