Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Soțul meu a plecat pentru o doamnă mai tânără pentru că nu am putut să nasc din cauza PCOS, am fost atât de devastată încât am fost singură, am plâns mult, am încercat chiar să-mi iau viața, apoi prietena mea mi-a spus despre acest doctor Ilekhojie care a ajutat-o să o facă. căsătorie perfectă. De asemenea, am intrat online și am făcut mai multe cercetări despre el, nu eram prea sigur, dar am decis să-l încerc și mi-a spus să nu-mi fac griji că totul va fi bine. Mi-a spus tot ce trebuie să plătesc, ceea ce a fost o taxă convenabilă și am făcut-o și și-a făcut treaba și mi-a trimis dovada video și mi-a spus să aștept 24 de ore că se va întoarce. A doua zi dimineață, spre cea mai mare surpriză a mea, a fost Derrick soțul meu, în genunchi, cerșind. deci, dacă aveți nevoie de ajutorul unui vrăjitor pentru orice fel de vrăji, ar trebui să îl contactați pe Dr. Ilekhojie pe WhatsApp sau Viber: +2348147400259 sau e-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu a plecat pentru o doamnă mai tânără pentru că nu am putut să nasc din cauza PCOS, am fost atât de devastată încât am fost singură, am plâns mult, am încercat chiar să-mi iau viața, apoi prietena mea mi-a spus despre acest doctor Ilekhojie care a ajutat-o să o facă. căsătorie perfectă. De asemenea, am intrat online și am făcut mai multe cercetări despre el, nu eram prea sigur, dar am decis să-l încerc și mi-a spus să nu-mi fac griji că totul va fi bine. Mi-a spus tot ce trebuie să plătesc, ceea ce a fost o taxă convenabilă și am făcut-o și și-a făcut treaba și mi-a trimis dovada video și mi-a spus să aștept 24 de ore că se va întoarce. A doua zi dimineață, spre cea mai mare surpriză a mea, a fost Derrick soțul meu, în genunchi, cerșind. deci, dacă aveți nevoie de ajutorul unui vrăjitor pentru orice fel de vrăji, ar trebui să îl contactați pe Dr. Ilekhojie pe WhatsApp sau Viber: +2348147400259 sau e-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți aduce înapoi fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? Trimiteți un e-mail medicului Isikolo pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, eram confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, mă simțeam atât de goală înăuntru. Până când l-am întâlnit pe Dr. Isikolo pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum scurt povestea lungă. s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între amândoi. În cele din urmă, scriu această mărturie pentru a-mi oferi mulțumirile și recunoștința profundă, dr. Isikolo, pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în a-l aduce înapoi la mine în doar 48 de ore de la lucrările tale puternice de vraji. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l aplicați pe Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Soțul meu a plecat la o doamnă mai tânără pentru că nu am putut naște din cauza PCOS, am fost atât de devastată, am fost singur, am plâns mult, chiar am încercat să-mi iau viața, apoi prietenul meu mi-a spus despre acest doctor Ilekhojie care a ajutat-o să o facă căsătoria perfectă. De asemenea, am intrat online și am făcut mai multe cercetări despre el. Nu eram prea sigur, dar am decis să-l încerc, mi-a spus să nu-mi fac griji că totul va fi bine. Mi-a spus tot ce trebuia să plătesc, ceea ce era o taxă convenabilă și am făcut, și-a făcut treaba, mi-a trimis dovezi video și mi-a spus să aștept 24 de ore că se va întoarce. A doua zi dimineață, spre marea mea surpriză, Derrick, soțul meu, în genunchi cerșea. deci, dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrajă pentru orice fel de vrajă, trebuie să contactați Dr. Ilekhojie pe WhatsApp sau Viber: +2348147400259 sau prin e-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine și m-am întors aici pentru a posta despre el. Doctorul Isikolo vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Anna Oscar. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în a-l aduce pe fostul meu iubit înapoi la mine chiar și atunci când m-a părăsit din cauza infidelității și a abuzurilor constante și am luptat separat și după 6 luni fără contact. Am citit despre Dr. ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit în aceeași lună și el mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă adresați tuturor celor de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația dvs. care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment trăit vreodată. Trimiteți-l prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196

  Komentaras

  Vreau să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, care mă ajută să câștig o sumă mare. Am jucat la loterie în ultimii 5 ani și nu am câștigat niciodată. De atunci nu am mai putut câștiga și am fost atât de supărat și am avut nevoie de ajutor pentru a câștiga la loterie. așa că am decis să intru online și să caut ajutor, acolo am văzut atât de multe mărturii bune despre acest bărbat numit Marele Dr Ilekhojie despre cum a aruncat loteria vrăjitoare pentru ca oamenii să câștige la loterie. De asemenea, l-am contactat și i-am spus că vreau să câștig la o loterie, mi-a aruncat o vrajă pe care o folosesc și joc și am câștigat o sumă mare în dolari. Îi sunt atât de recunoscător acestui om. Doar în cazul în care aveți nevoie și de el pentru a vă ajuta să câștigați, îl puteți contacta prin e-mailul său: gethelp05@gmail.com și trimiteți-i un mesaj direct la +2348147400259

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă de experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească relația pierdută. L-am contactat după ce am trecut prin atât de multe mărturii de la oameni diferiți cum a ajutat să-l readucă pe fostul iubit înapoi, i-am spus despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut. Am fost nedumerit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc, asigurându-mă că se va descurca cu totul în doar 48 de ore. După a doua zi, soțul meu m-a sunat, am fost atât de șocat. Aleg apelul și nu-mi venea să cred urechile mele, chiar mă implora să-l iert și s-a întors acasă și mi-a primit și un cadou foarte frumos doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine. Ei bine, dacă aveți nevoie de un aparat de vrăjitor eficient și real pentru orice problemă din viața dvs., îl puteți contacta pe Dr. Isikolo pe WhatsApp/SIGNAL lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă de experiența miraculoasă și de minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească relația pierdută. L-am contactat după ce am trecut prin atât de multe mărturii de la oameni diferiți cum a ajutat să-l readucă pe fostul iubit înapoi, i-am spus despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut. Am fost nedumerit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc, asigurându-mă că se va descurca cu totul în doar 48 de ore. După a doua zi, soțul meu m-a sunat, am fost atât de șocat. Aleg apelul și nu-mi venea să cred urechile mele, el mă implora într-adevăr să-l iert și s-a întors acasă și mi-a primit și un cadou foarte frumos doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine. Ei bine, dacă aveți nevoie de un aparat de vrăjitor eficient și real pentru orice problemă din viața dvs., îl puteți contacta pe Dr. Isikolo prin e-mailul său isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Am văzut mărturii online despre modul în care DR WALE a ajutat o mulțime de oameni să câștige sume uriașe la loterie, așa că am decis să-l contactez pentru numerele câștigătoare. L-am contactat pe acest om și el a vrăjit și mi-a dat numerele de loterie câștigătoare. Dar credeți-mă când extragerile au ieșit, am fost printre câștigători. Am câștigat ȘAPTEAPĂ MILIOANE, ȘASTE SUTE ȘI NOUĂ MII ȘI CINCI SUTE DOLARI (17.609.500 USD) Am confirmat că DR WALE este real și garantat. Acum sunt o mărturie vie a faptelor bune ale DR WALE, un om înzestrat cu puteri mari, este secretul meu, dar am decis să fac cunoscută și lumea. Ar putea fi un ajutor pentru oricine este interesat. Comentariul meu ar putea părea amuzant pentru tine, dar este adevărul. Și vă promit că nu va fi amuzant atunci când veți câștiga și împărtăși o mărturie cu ceilalți. Acesta este un secret pentru a câștiga la loterie, așa că vă sfătuiesc să faceți același lucru. Nu toată lumea este norocoasă în mod natural, dacă aveți probleme la câștigarea la loterie, soluția pentru a câștiga este DR WALE. Așa că contactați-l acum pentru a-mi confirma mărturia. ajungi la DR WALE cu acest contact: +2347054019402 sau prin e-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Da, este adevărat că Dr. Isikolo este cel mai bun pentru a restabili casele și relațiile sparte. Numele meu este Jojo Ivan și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Am intrat în contact cu DR ISIKOLO pentru a mă ajuta nu demult și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 2 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru munca sa minunată și îl voi recomanda oricui are nevoie de ajutor. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să împărtășesc mărturia mea uimitoare cu privire la modul în care dr. Ilekhojie mi-a binecuvântat viața, obișnuiam să lucrez ca agent de curățenie pe piața cinei, jucam joc de loterie de mult timp și de obicei nu câștig, am dat peste o mărturie a cuiva mărturisind despre cum s-a rugat dr. Ilekhojie pentru ea și i-a oferit un joc de loterie și a câștigat o sumă mare de bani, așa că am decis să-mi încerc norocul, l-am contactat prin contactele sale și el m-a asigurat că mă va ajuta, a spus el. eu îl voi lua două zile să mă rog pentru mine, așa că în a doua zi mi-a dat câteva numere de loterie să joc și m-am dus să joc jocul în acea zi credincioasă am fost să verific jocul spre cea mai mare surpriză a mea am câștigat un o sumă foarte mare care mi-a schimbat statutul, am renunțat ca agent de curățenie pe piața mesei și am devenit proprietarul unei companii. Vreau să îl contactați și pentru jocul norocos. Puteți să-l contactați prin e-mailul său gethelp05@gmail.com sau prin WhatsApp la +2348147400259

  Komentaras

  Vrajă de dragoste puternică eficientă pentru a-ți readuce fostul iubit acum, Verifică-l pe DR ISIKOLO.
  Tocmai am experimentat minunile vraji de dragoste ale Dr. Isikolo care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recapete iubitorii pierduți și, de asemenea, să câștige la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii de la oameni diferiți despre modul în care a ajutat să-l readucă pe fostul meu iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc, se va descurca cu totul în doar 48 de ore, a făcut treaba și după a doua zi Toni m-a sunat și am fost atât de șocat, am luat apelul și nu mi-a venit să cred urechile mele, el chiar mă implora să-l iert și făcând promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a luat și o mașină nouă doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine. Ei bine, dacă aveți nevoie de un jucător de vrăji eficient și real pentru orice problemă din viața dvs., îl puteți contacta pe DR ISIKOLO prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau, de asemenea, îl puteți WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Având atât de mult în inimă, sunt aici pentru a mă exprima despre cum Dr. Isikolo mi-a salvat căsătoria de la divorț. Eu și soțul meu aveam unele neînțelegeri și ne rupea căsătoria în măsura în care soțul meu căuta un divorț. Deci nu am altă opțiune decât să merg pe internet pentru a căuta soluția la problema mea. Acolo am dat peste detaliile doctorului Isikolo și despre cât de mulți oameni scriau lucruri bune despre el și lucrările sale minunate pentru ei și despre modul în care a ajutat mulți oameni prin restabilirea relației lor. L-am contactat pe doctorul Isikolo și mi-a spus tot ce trebuie să fac și în mai puțin de 48 de ore soțul meu a anulat actele de divorț. Acum, eu și soțul meu trăim împreună în pace și armonie, mulțumită doctorului Isikolo pentru că mi-a salvat căsnicia de la despărțire. Informațiile de contact ale doctorului Isikolo sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Silviya Zarzecka și sincer am fost atât de zdrobită când soțul meu de 8 ani m-a părăsit și s-a mutat în orașul Quebec pentru a fi alături de o altă femeie. Durerile au fost prea mari pentru mine ca să nu le mai pot suporta. Așa că a trebuit să mă adresez internetului pentru ajutor până când am aflat că DR JOE este adevărata afacere. Încercasem tot ce știam și, cu vrăjile, binecuvântările și puterile tale magice extraordinare, ai făcut toată munca pentru mine, pe care mi-ai garantat rezultatul pozitiv în 48 de ore, dragostea și fericirea au fost restabilite și soțul meu a revenit pentru mine și a fost remușcat pentru tot ceea ce a făcut Și acum viața mea este echilibrată și sunt din nou fericit. DR JOE faci un serviciu extraordinar oamenilor. Prieteni, în cazul în care aveți nevoie de ajutorul lui DR JOE, vă rugăm să-i trimiteți un e-mail la: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp +1-7252404536

  Komentaras

  Ajută-mă să-l sărbătoresc pe doctorul Isikolo pentru ajutorul său deosebit. Sunt unul dintre acei oameni care au spus că nu voi apela niciodată la un psihic, la un mag sau la orice altceva care să mă ajute cu problemele mele - cel mai puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de câteva îndrumări și sunt atât de bucuros că l-am găsit pe acest om numit DR ISIKOLO. Când aproape l-am pierdut pe David într-una dintre luptele noastre stupide și certurile noastre constante (s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce la mine. Am citit atât de multe mărturii despre vrăjirea de dragoste a Dr. Isikolo, despre cum a ajutat-o ​​să-l readucă pe fostul iubit înapoi. I-am trimis rapid un e-mail. și, de asemenea, să-l întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste. Și când eram cel mai disperat, el nu a profitat de mine pentru că este sincer. Ați prestat un serviciu foarte bun pentru o persoană care are o adevărată nevoie. Nu știu cum ați făcut-o sau cum funcționează această vrajă de dragoste, dar tot ce știu este că FUNCȚIONEAZĂ și omul meu s-a întors la mine în 48 de ore așa cum mi-a promis !! Eu și soțul meu Davis suntem fericiți din nou împreună și voi fi întotdeauna recunoscător doctorului Isikolo. e-mail pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți, de asemenea, să-l WhatsApp / SIGNAL la +2348133261196.

  Komentaras

  Aš esu čia, kad paliudyčiau, kaip šis galingas burtininkas, vadinamas daktaru Oseremenu, padėjo man sutvarkyti santykius. man suskaudo širdį, kai sužadėtinė man pasakė, kad nebėra suinteresuota su manimi tekėti, nes turėjo romaną su kita moterimi, kurioje jis dirba. Aš verkdavau ir verkdavau kiekvieną dieną, kol pasidarė taip blogai, kad kreipiausi pagalbos į internetą, būtent tada, kai perskaičiau apžvalgą apie puikų daktaro Oseremeno darbą, tada susisiekiau su juo, kad padėtų susigrąžinti savo meilužį. padėjo man mesti galingą (susitaikymo meilės burtą) ir mano didžiausiai nuostabai po 48 valandų meilės burtų sužadėtinė grįžo ant kelių ir maldavo man jo atleisti. Dabar esame laimingai susituokę ir visa ačiū Dr. Oseremen Wonders už pagalbą Išgelbėk mano santykius, galite susisiekti su daktaru Oseremenu per jo el. pašto adresą: oseremenspiritualhome@mail.com arba WHATSAPP jį +393510454196

  Komentaras

  i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Oseremen helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Oseremen, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Oseremen Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Oseremen through his email address: oseremenspiritualhome@mail.com or WHATSAPP him on +393510454196

  Komentaras

  Sunt în relație cu iubitul meu de 2 ani acum și plănuiam să ne căsătorim în curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu-mi pot imagina viața fără el. În continuare, am încercat tot posibilul să-l recuperez, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a funcționat. A fost în această zi credincioasă, am dat de câteva comentarii pe un site web despre acest mare jucător de vrăji numit Dr. Isikolo, atât de multe persoane au susținut că le ajută să-și reînnoiască relația și să-i aducă pe fostul lor înapoi, a trebuit să-l contactez pentru că era ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul lui și mi-am spus tot ce trebuie făcut, ceea ce am făcut și m-a asigurat că în 2 zile prietenul meu va părăsi cealaltă fată și se va întoarce la mine și a fost foarte grozav surpriză când mi-am văzut iubitul revenind la mine după două zile. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul doctorului Isikolo și vă sfătuiesc dacă aveți nevoie de ajutorul lui și trimiteți-l direct prin e-mail
  E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp: +2348133261196

  Komentaras

  Cum acest mare om numit Dr. Isikolo m-a ajutat să-mi readuc amantul în 48 de ore. Eu sunt Cristina Alen și bărbatul meu care s-a despărțit de mine de acum câteva săptămâni și tot efortul depus pentru el s-a dovedit a fi avortat. Îl iubesc atât de mult încât, de fiecare dată când îl văd cu o altă fată, voi fi supărat. așa că, într-o zi, treceam prin internet când am văzut o mărturie a unei femei despre cum acest mare bărbat pe nume DR ISIKOLO a ajutat-o ​​să se întoarcă cu soțul ei, așa că, norocos pentru mine, a renunțat la contactul bărbatului, așa că am sunat rapid la numărul pe care nu l-a ales i-am trimis un e-mail și mi-a răspuns. I-am explicat totul și mi-a dat informații complete despre proces și ce să fac. așa că a spus că tot ce este necesar pentru a face rugăciunile pentru mine, pe care le-am făcut, am făcut tot posibilul pentru ca el să se asigure că rugăciunile mele sunt terminate. în 48 de ore, așa cum m-a asigurat deja, iubitul meu s-a întors la mine rugându-mă să-mi ceară iertare, acum mă iubește și mă prețuiește și promite că nu mă va mai părăsi niciodată. toate datorită lui DR ISIKOLO, îi puteți trimite și un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp sau Viber: +2348133261196

  Komentaras

  DR JOE NU A OPRIT NICIODATĂ DE A FACE MINUNI Cu DR JOE toate problemele tale s-au încheiat.
  Numele meu este Maryra Velita. Aceasta este o mărturie pe care o voi spune tuturor să o audă. am fost căsătorit patru 4 ani și în al cincilea an al căsătoriei mele, o altă femeie a avut o vrajă pentru a-mi lua iubitul de la mine și soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până când am vrut să spun o postare în care acest lucru omule Dr. JOE, Landy au ajutat pe cineva și am decis să încerc să mă ajute să-mi aduc soțul iubit acasă și crede-mă, doar îi trimit fotografia lui și a soțului meu și după 48 de ore așa cum mi-a spus, Am văzut o mașină condusă în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă spun lumii și celor din voi în situație similară cu DR JOE și să vă revină partenerul toată asigurarea. E-mailul său: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp +1-7252404536

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.