Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Aš čia noriu pasidalinti liudijimu, kaip man padėjo DR WALE. Po dvejų metų santykių su mano vaikinu jis staiga pasikeitė ir nustojo reguliariai su manimi bendrauti, jis sugalvodavo pasiteisinimų, kad nemato manęs visą laiką. Jis nustojo atsiliepti į mano skambučius ir mano sms ir nustojo reguliariai su manimi susitikti. Tada kelis kartus pradėjau jį gaudyti su skirtingomis merginomis, bet kiekvieną kartą jis sakydavo, kad myli mane ir kad jam reikia šiek tiek laiko pagalvoti apie mūsų santykius. Bet negaliu nustoti galvoti apie jį, todėl nusprendžiau prisijungti prie interneto ir pamačiau tiek daug gerų kalbų apie šį burtų ratuką, vadinamą DR WALE, ir aš susisiekiu su juo ir paaiškinu jam savo problemas. Jis užmetė man meilės burtą, kurį naudoju, ir po kelių dienų mano vaikinas grįžo pas mane ir pradėjo reguliariai su manimi susisiekti, o po kelių mėnesių mes persikėlėme gyventi ir jis buvo man atviresnis nei anksčiau ir pradėjo daugiau laiko praleisti su manimi. aš nei jo draugai. Galiausiai susituokėme ir dabar laimingai susituokėme 3 metus su sūnumi. Nuo tada, kai man padėjo DR WALE, mano partneris yra labai stabilus, ištikimas ir artimesnis man nei anksčiau. Taip pat galite susisiekti su šiuo rašytoju ir pataisyti savo santykius. Susisiekite el. Paštu drwalespellhome@gmail.com ARBA
  „WhatsApp“/„Viber“/telegrama: +2347054019402

  Komentaras

  DR ISIKOLO mi-a revenit soțul. Mă trezesc în fiecare zi cu un zâmbet pe buze și cântând laude acestui puternic jucător de vrăji numit Dr. Isikolo, care mi-a făcut o mare favoare salvându-mi relația de la despărțire. Obișnuiam să cred că am o relație perfectă până când amantul meu a început să vină acasă târziu și în fiecare zi îmi oferă scuze diferite, apoi am decis să-l urmăresc cu atenție, apoi descopăr că avea o aventură cu o altă fată. Mi s-a frânt inima pentru că am avut atât de multă încredere în el și știind că are o relație secretă, mă doare foarte mult și mai mult îmi era atent sau îmi arăta dragoste. Înainte să-l știu, m-a lăsat pentru fată și am fost într-o mizerie adâncă, lăsându-l în fața altei femei. Dar mulțumesc tuturor celor care au plasat informațiile de contact ale doctorului Isikolo pe internet, deoarece prin aceasta am reușit să îl contactez pe doctorul Isikolo și el m-a ajutat să-l readuc în 48 de ore și astăzi relația mea a fost restabilită cu dragoste și o conexiune emoțională puternică ca niciodată. Dacă vă aflați în orice fel de relație sau stres în căsătorie, vă voi face o favoare renunțând la informațiile de contact ale doctorului ISIKOLO, care sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  De mai multe ori Kenny amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc, când l-am contactat, mi-a spus despre cum se face și el s-a asigurat că sunt bine cu toate procesele și m-au asigurat de dorința mea. Wiithin 28 de ore Kenny m-a sunat și a început să-și ceară scuze că s-a trezit reflectând la tot ce mi-a făcut. Am fost foarte șocat, deoarece Kenny nu este întotdeauna genul care îi pare rău pentru nimic, dar a devenit iubitor și grijuliu de atunci. Dacă aveți nevoie de ajutor similar, iată contactul său .. CALL / WHATSAPP / VIBER: +2348147400259 sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  De mai multe ori Kenny amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc, când l-am contactat, mi-a spus despre cum se face și el s-a asigurat că sunt bine cu toate procesele și m-au asigurat de dorința mea. Wiithin 28 de ore Kenny m-a sunat și a început să-și ceară scuze că s-a trezit reflectând la tot ce mi-a făcut. Am fost foarte șocat, deoarece Kenny nu este întotdeauna genul care îi pare rău pentru nimic, dar a devenit iubitor și grijuliu de atunci. Dacă aveți nevoie de ajutor similar, iată contactul său .. CALL / WHATSAPP / VIBER: +2348147400259 sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Am multe de spus, dar nu am timp, pentru că citeam despre toți cei care ar fi putut scrie povestea mea. soțul meu a plecat și mi-a venit să mor, conduceam săptămâna trecută și mi-a dat o palmă pe spate și un zâmbet rapid. nu am fost atât de fericiți de foarte mult timp, a fost vrăjit de o fată pe care a întâlnit-o în timp ce se afla într-o călătorie de afaceri în Republica Dominicană și ne-a tratat pe mine și pe fiica noastră într-un mod crud, ne-a abandonat fără nicio sursă de finanțare. nu-l învinovățiți pentru că nu era în mintea sa bună, totul datorită doctorului Ajayi, care vă ajută să efectuați o vrajă pentru a-l readuce la noi, dacă treceți printr-un moment dificil pentru că nu mai înțelegeți comportamentul soțului în căsătoria dvs. sau sunteți divorț și aveți nevoie de fostul soț sau soție înapoi sau treceți prin momente grele în relația voastră și aveți nevoie de o soluție rapidă, îl puteți contacta pe dr. Ajayi prin e-mailul său drajayi1990@gmail.com SAU WHATSAPP / Viber +2347084887094. FĂGĂDUIM că o să vă întoarceți AICI pentru a-I mulțumi

  Komentaras

  Am multe de spus, dar nu am timp, pentru că citeam despre toți cei care ar fi putut scrie povestea mea. soțul meu a plecat și mi-a venit să mor, conduceam săptămâna trecută și mi-a dat o palmă pe spate și un zâmbet rapid. nu am fost atât de fericiți de foarte mult timp, a fost vrăjit de o fată pe care a întâlnit-o în timp ce se afla într-o călătorie de afaceri în Republica Dominicană și ne-a tratat pe mine și pe fiica noastră într-un mod crud, ne-a abandonat fără nicio sursă de finanțare. nu-l învinovățiți pentru că nu era în mintea sa bună, totul datorită doctorului Ajayi, care vă ajută să efectuați o vrajă pentru a-l readuce la noi, dacă treceți printr-un moment dificil pentru că nu mai înțelegeți comportamentul soțului în căsătoria dvs. sau sunteți divorț și aveți nevoie de fostul soț sau soție înapoi sau treceți prin momente grele în relația voastră și aveți nevoie de o soluție rapidă, îl puteți contacta pe dr. Ajayi prin e-mailul său drajayi1990@gmail.com SAU WHATSAPP / Viber +2347084887094. FĂGĂDUIM că o să vă întoarceți AICI pentru a-I mulțumi

  Komentaras

  Sunt aici pentru a împărtăși o mărturie despre modul în care DR WALE m-a ajutat. După o relație de doi ani cu iubitul meu, s-a schimbat brusc și a încetat să mă contacteze în mod regulat, avea să vină cu scuze pentru a nu mă vedea tot timpul. A încetat să mai răspundă la apelurile mele și la sms-urile mele și a încetat să mă mai vadă regulat. Apoi am început să-l prind cu fete diferite de mai multe ori, dar de fiecare dată îmi spunea că mă iubește și că are nevoie de ceva timp pentru a se gândi la relația noastră. Dar nu mă pot opri să mă gândesc la el, așa că am decis să intru online și am văzut atât de multe discuții bune despre acest turn de vrăji numit DR WALE și îl contactez și îi explic problemele mele. Mi-a aruncat o vrajă de dragoste pe care o folosesc, iar în câteva zile iubitul meu s-a întors la mine și a început să mă contacteze în mod regulat și ne-am mutat împreună după câteva luni și a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu eu decât prietenii lui. În cele din urmă ne-am căsătorit și acum suntem căsătoriți fericiți de 3 ani cu un fiu. De când dr. WALE m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. De asemenea, puteți contacta acest jucător de vrăji și pentru a vă remedia relația. Contact: WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402 SAU Email: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă de experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Numele meu este Monica Vedran. Am aflat cum a ajutat în mod minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească iubitorii pierduți. L-am contactat după ce am trecut prin atât de multe mărturii de la oameni diferiți cum a ajutat să-l readucă pe fostul iubit înapoi, i-am spus despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și am plecat de acasă cu tot ce aveam, am fost nedumerit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc, asigurându-mă că se va descurca cu totul în doar 48 de ore, după a doua zi soțul meu m-a sunat, am fost atât de șocat, am apelat și nu-mi venea să cred urechile, chiar mă implora să-l iert și îmi făcea promisiuni la telefon, s-a întors acasă și mi-a făcut cadouri foarte frumoase doar pentru el ca să-mi dovedească dragostea pentru mine. am fost atât de fericit că a trebuit să-l sun pe doctorul Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din întreaga lume. Ei bine, dacă ai nevoie de un jucător de vrăji eficient și real pentru orice problemă din viața ta, îl poți contacta pe doctorul Isikolo pe e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl poți de asemenea WhatsApp/Viber pe +2348133261196.

  Komentaras

  Văzând o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, deoarece nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt soțul și fericirea. Se încurca cu o mulțime de femei și m-a rănit foarte tare. Cu toată disprețul pe care Henry îl făcea, încă îl iubeam și nu voiam să-l pierd. Spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Văzând o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, deoarece nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt soțul și fericirea. Se încurca cu o mulțime de femei și m-a rănit foarte tare. Cu toată disprețul pe care Henry îl făcea, încă îl iubeam și nu voiam să-l pierd. Spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Da, este adevărat că Dr. Isikolo este cel mai bun pentru a reface casele și relațiile sparte. Numele meu este Jojo Ivan și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrajă, iubitul meu mă părăsise de 2 ani și l-am dorit întotdeauna să mă întoarcă. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea a fost foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 2 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Vrajă puternică de dragoste eficientă pentru a-ți readuce fostul iubit acum, Verifică-l pe DR ISIKOLO. Tocmai am experimentat minunile vrăjii de dragoste ale doctorului Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, modul în care a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recapete iubitorii pierduți și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii de la oameni diferiți despre modul în care a ajutat să-l readucă pe fostul meu iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc, se va descurca cu totul în doar 48 de ore implorându-mă cu adevărat să-l iert și făcând promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a luat și o mașină nouă doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe DR ISIKOLO și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc vestea bună peste tot în lume. Ei bine, dacă aveți nevoie de un jucător de vrăji eficient și real pentru orice problemă din viața dvs., îl puteți contacta pe DR ISIKOLO prin e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196.

  Komentaras

  Îi sunt foarte recunoscător lui DR WALE, că mi-a adus soțul care m-a lăsat pentru o altă femeie, în acel moment în care soțul meu a părăsit-o, am crezut că am pierdut totul până când un prieten de-al meu mi-a dat DR WALE, contact WhatsApp, i-am trimis un mesaj și i-am spus durerea prin care treceam, așa că mi-a spus că totul va fi bine că, dacă am credință și cred în el, vraja va funcționa cu siguranță pentru mine și soțul meu va reveni cu siguranță acasă și mi-a spus ce să da, deci acele lucruri s-au făcut în câteva zile, mai târziu soțul meu s-a întors acasă cerându-mi iertare, sunt atât de fericit și recunoscător lui DR WALE, dacă aveți nevoie de ajutor DR WALE îl puteți stabili pe WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Cu atât de mult în inima mea, sunt aici pentru a mă exprima despre modul în care Dr. Isikolo mi-a salvat căsătoria de la divorț. Eu și soțul meu aveam o oarecare neînțelegere și ne rupea căsătoria în măsura în care soțul meu căuta un divorț. Așadar, nu am altă opțiune decât să mă duc la internet pentru a căuta soluția la problema mea, acolo am dat peste detaliile doctorului Isikolo și despre cât de mulți oameni scriau lucruri bune despre el și lucrările sale minunate pentru ei și despre modul în care a ajutat o mulțime de oameni prin restabilirea relației acolo. L-am contactat pe doctorul Isikolo și mi-a spus tot ce trebuie să fac, ceea ce am făcut și în mai puțin de 48 de ore soțul meu a anulat actele de divorț. Acum, eu și soțul meu trăim împreună în pace și armonie, toate mulțumiri doctorului Isikolo pentru că mi-a salvat căsătoria de la despărțire. Informațiile de contact ale doctorului Isikolo sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196.

  Komentaras

  Ajută-mă să-l sărbătoresc pe doctorul Isikolo pentru ajutorul său deosebit. Eu Laura Ivano și sunt unul dintre acei oameni care au spus că nu voi suna niciodată la un psihic, la un mag sau la orice altceva care să mă ajute cu problemele mele - cel mai puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de câteva îndrumări, și mă bucur atât de mult că l-am găsit pe acest om numit Dr. Isikolo. Când aproape l-am pierdut pe David într-una dintre luptele noastre stupide și certurile noastre constante (s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce la mine. Am citit atât de multe mărturii despre vrăjirea dragostei Dr. Isikolo, despre cum a ajutat-o ​​să-l readucă pe fostul iubit înapoi. Îi trimit rapid un e-mail. și, de asemenea, să-l întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste. Și când am fost cel mai disperat, el nu a profitat de mine. Ați prestat un serviciu foarte bun pentru o persoană care are o adevărată nevoie. Nu știu cum ați făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este că FUNCȚIONEAZĂ și omul meu s-a întors la mine în 48 de ore așa cum mi-a promis !! Eu și soțul meu David suntem fericiți din nou împreună și voi fi întotdeauna recunoscător doctorului Isikolo. e-mail pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  Soția mea cocheta cu un alt bărbat. până când a dispărut, am fost disperată să o recuperez, am pierdut atât de mult timp și bani încercând să o recuperez pe soția mea, am încercat aproape toate posibilitățile să o am înapoi și nimic nu a funcționat. Am devenit singur. Pentru a o face scurtă, am găsit un jucător de vrăji, dr. Ilekhojie. Am văzut mărturiile bune despre minunata sa operă și, după ce am citit Testimoniile, am decis că trebuie să încerc și să fac o ultimă încercare și După vrăji, s-a întâmplat un miracol, soția mea a venit acasă. A fost minunat, oricine are nevoie de ajutor, trebuie să-l contacteze:

  E-mail: gethelp05@gmail.com
  WhatsApp / Sunați-l la + 234-814-740-0259

  Komentaras

  Soția mea cocheta cu un alt bărbat. până când a dispărut, am fost disperată să o recuperez, am pierdut atât de mult timp și bani încercând să o recuperez pe soția mea, am încercat aproape toate posibilitățile să o am înapoi și nimic nu a funcționat. Am devenit singur. Pentru a o face scurtă, am găsit un jucător de vrăji, dr. Ilekhojie. Am văzut mărturiile bune despre minunata sa operă și, după ce am citit Testimoniile, am decis că trebuie să încerc și să fac o ultimă încercare și După vrăji, s-a întâmplat un miracol, soția mea a venit acasă. A fost minunat, oricine are nevoie de ajutor, trebuie să-l contacteze:

  E-mail: gethelp05@gmail.com
  WhatsApp / Sunați-l la + 234-814-740-0259

  Komentaras

  Acest lucru a funcționat cu adevărat și sunt mândru să mărturisesc despre asta. Am văzut o postare despre cum o doamnă și-a recăpătat bărbatul prin DR WALE, care a ajutat-o ​​să-și recupereze fostul soț. Relația mea a fost prăbușită timp de doi ani buni și câteva luni. Deși cred în rugăciunea spirituală încă de când eram copil, l-am încercat fără tragere de inimă pentru că eram disperat, dar spre marea mea surpriză, dr. WALE m-a ajutat să-mi aduc înapoi bărbatul, iar acum relația mea este perfectă așa cum a promis el. Revenirea permanentă a fostului tău vrăjitor nu numai că aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești înapoi, ci îți va aprinde din nou sentimentele iubitorilor pentru ca tu să fii cât mai fericit cu acea persoană. Omul meu mă tratează acum ca pe o regină și spune întotdeauna că mă iubește tot timpul. Dacă treci prin dificultăți în relația ta și ai nevoie de ajutor urgent. WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402 SAU Email: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Sunt în relație cu iubitul meu de 2 ani acum și plănuiam să ne căsătorim în curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu-mi pot imagina viața fără el. În continuare, am încercat tot posibilul să-l recuperez, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a funcționat. A fost în această zi credincioasă, am dat de câteva comentarii pe un site web despre acest mare jucător de vrăji numit Dr. Isikolo, atât de multe persoane au susținut că le ajută să-și reînnoiască relația și să-i aducă pe fostul lor înapoi, a trebuit să-l contactez pentru că era ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul lui și mi-am spus tot ce trebuie făcut, ceea ce am făcut și m-a asigurat că în 2 zile prietenul meu va părăsi cealaltă fată și se va întoarce la mine și a fost foarte grozav surpriză când mi-am văzut iubitul revenind la mine după două zile. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul doctorului Isikolo și vă sfătuiesc dacă aveți nevoie și de ajutorul lui trimiteți-i un e-mail direct: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său: +2348133261196

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, sunt doamna Maria din Ohio SUA, vreau repede să folosesc acest mediu pentru a da o mărturie despre modul în care Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat legitim și adevărat care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare Așa că am solicitat o sumă de împrumut de 300.000,00 dolari SUA cu o rată a dobânzii scăzută de 2%, așa că împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și toate pregătirile au fost făcute cu privire la transferul împrumutului și în mai puțin de două 2 zile împrumutul a fost depus în banca mea, așa că vreau să sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut să îl contacteze rapid pe domnul Ilie: numărul WhatsApp: +393510483991
  E-mail: (loancreditinstitutions00@yahoo.com) nu știe că fac asta, mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pentru lucrurile bune pe care le-a făcut în viața mea.
  loancreditinstitutions00@yahoo.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.