Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kenny amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația și căsătoria lor problemă de puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă vreodată așa ceva există, dar am decis să încerc, când l-am contactat, mi-a spus despre cum se face și s-a asigurat că sunt bine cu toate procesele și m-a asigurat de dorința mea. Wiithin 28 de ore Kenny m-a sunat și a început să-și ceară scuze că s-a trezit reflectând la tot ce mi-a făcut. Am fost foarte șocat, deoarece Kenny nu este întotdeauna genul care îi pare rău pentru nimic, dar a devenit iubitor și grijuliu de atunci. Dacă aveți nevoie de ajutor similar, iată contactul său .. Whasapp / Viber / Telegram: +2348147400259 sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre un jucător de vrăji de dragoste de către Dr. Isikolo despre modul în care a ajutat mulți oameni să-și readucă foștii iubiți în 48 de ore. pe care îl iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult iubitul și suntem despărțiți de câteva luni, chiar mi-a fost dor de el, am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. L-am contactat pe Dr. Isikolo și mi-a spus că fostul meu se va întoarce la mine în următoarele 48 de ore, Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. omul meu s-a întors la mine acum. E-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Îl poți și WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Buna ziua,

  Ai nevoie de împrumut urgent? Împrumut persoanelor interesate atât companiei care caută împrumut cu bună-credință. Aveți nevoie gravă de un împrumut urgent? atunci ești la locul potrivit. Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, contactați-ne pentru solicitarea dvs. de împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2% pentru a satisface cererea dvs. și plecați de la problema financiară. Contactați-ne astăzi prin e-mail: jeromeburchael91@gmail.com

  Vă mulțumim că așteptăm răspunsul dvs.

  De asemenea, contactați prin WhatsApp: +12149748303
  Furnizori de împrumut / financiar.
  Jerome Burchael.

  Komentaras

  Bună, sunt Leona Filip. După ce a fost în relație cu soțul meu de ani de zile, s-a despărțit de mine. Am făcut tot ce era la îndemâna mea pentru a-l aduce înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care i-am avut-o, l-am implorat cu tot, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat prietenei mele problema și ea mi-a sugerat că ar trebui să contactez mai degrabă un jucător de vrăji care să mă poată arunca o vrăjeală pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să o încerc. Am trimis un mesaj către DR ISIKOLO și el m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă înainte de două zile. A aruncat vraja și surprinzător în a doua zi, soțul meu m-a sunat. Am fost atât de surprins și am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat. A vrut să mă întorc la el. A mai spus că mă iubește atât de mult. Eram atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou. dacă aveți nevoie de asistență în relația dvs. sau în orice alt caz. (1) Vrajile dragostei (2) Vrajile dragostei pierdute (3) Vrăjile divorțului (4) Vrajile căsătoriei (5) Vrei să fii promovat în biroul tău/Vrajă la loterie și multe altele, Contactează acest om grozav dacă ai vreo problemă pentru o soluție durabilă prin isikolosolutionhome@gmail.com Îl poți și WhatsApp pe: +2348133261196.

  Komentaras

  Văzând o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de Dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, deoarece nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt soțul și fericirea. Se încurca cu o mulțime de femei și m-a rănit foarte tare. Cu toată disprețul pe care Henry îl făcea, încă îl iubeam și nu voiam să-l pierd. Spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Văzând o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de Dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, deoarece nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt soțul și fericirea. Se încurca cu o mulțime de femei și m-a rănit foarte tare. Cu toată disprețul pe care Henry îl făcea, încă îl iubeam și nu voiam să-l pierd. Spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Bernada Gaspar. Din respect pentru tine și vrăjile tale, DR ISIKOLO, trebuie să fac cunoscută tuturor această mărturie. Am fost la alte turnătoare de vrăji fără să văd niciun rezultat, tot ce își doresc a fost după banii mei. Tocmai mi-am dorit să vin la tine mai devreme, am primit tot ce e mai bun de la tine. Fostul meu soț a plecat timp de un an și am mers peste tot și alți jucători de vrăji pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mi-a prezentat doctorul Isikolo. După ce s-a încheiat vraja dragostei, am primit în cele din urmă un telefon de la el în mai puțin de 48 de ore. Vrajile sale au făcut minuni și soțul meu s-a întors cu plin de dragoste. A fost ca un miracol! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-i dau, am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de cuvinte și vesel, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii .. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc mult Dr Isikolo. Pentru toți cei care sunt în căutarea unui jucător de vrăjitoare adevărat, contactați-l pe Dr.Isikolo prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Am avut probleme în căsătoria mea, deoarece soțul meu vrea un divorț, dar am reușit să-l fac să anuleze cu ajutorul unui om spiritual numit dr. Ajayi și acum trăim în pace. Dacă vă confruntați cu orice fel de problemă în viață și doriți o soluție de durată, Dr. Ajayi este omul potrivit pentru angajare, contactați Whatsapp / Viber: +2347084887094 Sunt o mărturie vie a marii sale puteri. De asemenea, pregătește ierburi pentru orice fel de boală pe care o cunoașteți, face minuni și minuni, mulțumesc stelelor mele că i-am întins mâna pentru ajutor.

  Komentaras

  Sunt atât de fericit să împărtășesc această fantastică mărturie a mea. Sunt Enora Lucas și viața mea s-a schimbat complet în 48 de ore. Pot să mă văd în oglindă și să zâmbesc. Am încredere în mine și în abilitățile mele pentru prima dată în vârstă. Îl revin pe iubitul meu în viața mea cu ajutorul DR ISIKOLO. El a spus scuze la 48 de ore după ce a fost creată vraja. El a spus că și-a dat seama că nu a vrut niciodată să se despartă cu adevărat, că nu putea să facă față bagajelor emoționale pe care le purtam tot timpul. El a spus că a crezut că este influența negativă asupra vieții mele și a considerat cel mai bine să plec. A spus că este greu să vorbesc tot timpul despre trecut. Amândoi ne-am iertat reciproc. Am bani în buzunar, care sunt în sfârșit ai mei. (Mi-a venit verificarea compensației, mi sa spus că mai sunt luni. Sunt dovada vie a ceea ce poate face dr. Isikolo. El a redat dragostea și afecțiunea dintre mine și bărbatul meu și l-am readus la mine. Sunt atât de fericit acum. Cu ajutorul dvs. am putut să ne vedem și să ne spunem adevărul reciproc. Oricine are o problemă de relație îl poate contacta pe Dr. Isikolo prin
  Site-ul web: https://isikololovetemple.com
  E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp-l pe +2348133261196

  Komentaras

  DR ISIKOLO M-A VINDECAT DE IERPS DE TIP 3. ma numesc Elena Dubovici. Cuvintele nu sunt suficiente pentru a le spune tuturor despre cum mi-am recuperat viața. Am fost diagnosticat cu herpes 3 ani și, de atunci, am luat tratament pentru a preveni focarele, arsurile și veziculele, dar nu a existat nicio îmbunătățire până nu am întâlnit mărturii ale lui DR ISIKOLO despre cum a vindecat oameni diferiți de diferite boli. peste tot în lume, apoi l-am contactat. După conversația noastră, el mi-a trimis rădăcinile naturale făcute ierburi pe care le-am luat conform instrucțiunilor sale timp de până la 2 săptămâni. După finalizarea medicamentului, m-am întors la medicul meu pentru un alt test și virusul a dispărut și am fost complet vindecat, de atunci nu am mai avut semne de focar. Sunt atât de plin de bucurie. Cu mâinile înzestrate cu medicamente pe bază de plante DR ISIKOLO, virusul herpes este 100% vindecabil. Îl trimit pe DR ISIKOLO către toți cei care au virusul și alte boli mortale sau probleme de relație cu el. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  EȘTI ÎN ORICE TIP DE DIFICULTATE ÎN VIAȚĂ ȘI DORIȚI O SOLUȚIE PERMANENTĂ?, CONTACTAȚI-L PE DOMNUL MUDA, EL ESTE UN CASTER DE VRAJITURI FOARTE PUTERNIC VIAZĂ CU WHATSAPP-UL (+234 7083653387), SAU VIA E-MAILULUI (LORDMUDASPIRITUALTEMPLE@GMAIl.COM). Soțul meu a plănuit să divorțeze de mine și mi-a spus că s-a săturat de unirea noastră. Am fost surprins pentru că a venit brusc și instinctul meu mi-a spus că ceva nu merge bine. Am aflat mai târziu că soțul meu are o soție afară, l-am întrebat despre asta, s-a mâniat foarte tare și a spus că de aceea vrea să divorțăm. A plecat de acasă timp de 6 luni, am fost îngrijorat și confuz și am început să navighez pe internet căutând modalități de a-l face pe soțul meu să revină când am văzut numeroasele mărturii pe care oamenii le-au comentat despre Dr. muda one, în special despre cum ajută o femeie să rămână însărcinată și să aibă o copil propriu cu vrăji și remediu pe bază de plante după 9 ani de căsătorie. Am luat legătura cu el și i-am explicat situația cu soțul meu, mi-a spus că soțul meu a fost manipulat de forța întunecată, mi-a spus câteva lucruri de făcut, a aruncat o vrajă și a făcut anumite ritualuri pentru mine. După șapte zile de vrajă, soțul meu a venit acasă și a rupt hârtia de divorț, suntem împreună mai fericiți ca oricând, mulțumită Domnului MUDA. Nu vă rușinați de problemele dvs., căutați ajutor și rezolvați-l.

  Komentaras

  Aveți vreo problemă care să vă deranjeze?
  Vrei să câștigi la loterie?
  Ai vreo boală?
  Ești deprimat?
  Ai nevoie de vindecare?
  Vrei să-ți readuci fostul?
  Sau trebuie să concepeți etc.

  Aduc vești bune; Dr. Ilekhojie, marele psihic / vrăjitor, vă va ajuta. Este foarte bun în vrăji, așa că este recomandat de departe și de aproape. Vorbește cu el astăzi, el te va putea ajuta. Confidențialitatea dvs. este plasată Strict confidențială. Trimiteți-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com sau WhatsApp Dr Ilekhojie la +2348147400259. Nu muri cu boala ta, scoate-ți vocea ... meriți să fii fericit!

  Komentaras

  Aveți vreo problemă care să vă deranjeze?
  Vrei să câștigi la loterie?
  Ai vreo boală?
  Ești deprimat?
  Ai nevoie de vindecare?
  Vrei să-ți readuci fostul?
  Sau trebuie să concepeți etc.

  Aduc vești bune; Dr. Ilekhojie, marele psihic / vrăjitor, vă va ajuta. Este foarte bun în vrăji, așa că este recomandat de departe și de aproape. Vorbește cu el astăzi, el te va putea ajuta. Confidențialitatea dvs. este plasată Strict confidențială. Trimiteți-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com sau WhatsApp Dr Ilekhojie la +2348147400259. Nu muri cu boala ta, scoate-ți vocea ... meriți să fii fericit!

  Komentaras

  Sunt Helena Leon din Londra, soțul meu și cu mine suntem căsătoriți de peste 10 ani. Ne-am întâlnit când aveam 22 de ani și el 24 de ani. Am trecut prin multe emoțional împreună. Au existat mai multe lupte IMENE și situații dureroase în căsătoria noastră, dar am părut întotdeauna că am ieșit mai puternici de cealaltă parte. Din senin, soțul meu a lansat o discuție despre divorț asupra mea, eram orb! Nu l-am văzut venind, nu am recunoscut semnele. Am fost total deprimat până când l-am găsit pe Dr. ISIKOLO, vrăjitorul din Africa despre care toată lumea vorbea online și l-am contactat pentru o vrăjeală de Dragoste. În timpul conversației noastre, el m-a asigurat că avea să-l aducă pe soțul meu înapoi în mai puțin de 48 de ore de la vrajă. Mie mi s-a părut imposibil. Nu veți crede că soțul meu a sunat imediat după 48 de ore, implorându-mă să uit orice a spus despre divorț după ce DR ISIKOLO a făcut vraja de restaurare care a restabilit dragostea și legătura emoțională dintre noi. Este minunat și vrăjile sale funcționează atât de repede. Acum soțul meu mă iubește mult mai mult decât înainte. De asemenea, l-ai putea contacta dacă ai probleme cu căsătoria sau relația ta. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  MULTUMESC Dr. ISIKOLO PENTRU RESTAURAREA FERICIRII MEI ȘI FAMILIEI ÎMPREUNĂ. WHATSAPP EL VIA: +2348133261196.
  Bună, sunt Rosa Antoine. După ce am fost într-o Uniune numită căsătorie cu soțul meu de ani de zile, el a fost abuziv și a distrus dragostea pe care am împărtășit-o și mi-a părăsit-o. Am făcut tot posibilul să mă întorc la el, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de tare pentru că îl iubeam. Am trimis mesagerul pe vrăjitor numit Dr. Isikolo pe whatsApp când i-am găsit contactul online și mi-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă. Mi-a spus tot ce mi-a fost necesar, pe care i-am prezentat-o, așa că a aruncat vraja pentru mine și, în mod surprinzător, după 48 de ore, soțul meu m-a sunat aplogând pentru tot ceea ce a venit ca o bucurie imensă și copleșitoare. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat. A vrut să mă întorc la el. A mai spus că mă iubește atât de mult. Eram atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou. deci oricine are nevoie de ajutor pentru orice fel de probleme poate contacta, de asemenea, acest jucător de vrăji real și foarte autentic pe e-mailul său: (isikolosolutionhome@gmail.com) Îl poți și Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Bună, aceasta este mărturia reală a unui medic vrăjitor care m-a ajutat să-mi aduc înapoi logodnicul, care l-am părăsit pe mine și pe copii timp de 9 luni. Îmi pierdusem orice speranță că logodnicul meu se va întoarce din nou acasă, dar dr. Ilekhojie a făcut-o posibilă în câteva zile. Dacă treceți printr-un moment dificil în căsătorie sau relație sau doriți să vă întoarceți Ex-ul, contactați-l pe gethelp05@gmail.com sau Whatsapp, Viber sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție durabilă. Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei patru copii ai noștri pentru o altă femeie timp de doi ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima. Eram rănit și confuz. Aveam nevoie de ajutor, așa că am făcut o cercetare pe internet și am dat de un site unde am văzut că DR WALE este un jucător de vrăji, care poate ajuta la întoarcerea iubitorilor în câteva ore, l-am contactat și a făcut o rugăciune specială și vrăji pentru pe mine. Spre surpriza mea, după câteva zile, soțul meu s-a întors acasă. Așa ne-am reunit din nou și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie. Puteți, de asemenea, să îl contactați pe DR WALE, un puternic jucător de vrajă pentru soluții la contactul său. WhatsApp / Viber / Telegram: +2347054019402 SAU Email: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți aduce înapoi fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? Trimiteți-i un email lui Isikolo pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, eram confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, mă simțeam atât de goală înăuntru. Până când l-am întâlnit pe Dr. Isikolo pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum pe scurt povestea lungă. s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între noi amândoi. În cele din urmă, vă scriu această mărturie pentru a vă oferi mulțumirile și recunoștința profundă, dr. Isikolo, că ați respectat cuvintele și promisiunile pe care le-ați adus înapoi la mine în doar 48 de ore de la lansarea voastră puternică de vrăji și că ați folosit puterile voastre supradotate și adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Lina, eu și iubitul meu ne întâlnim de 5 ani. S-a trezit într-o dimineață și mi-a spus că relația s-a încheiat. Am fost în lacrimi de câteva luni. Eram atât de confuză și de inimă frântă. Am trimis-o pe sora lui Ana să pledeze în numele meu, dar el a insistat că relația sa încheiat spunând că s-a săturat de mine. Acum o săptămână am citit despre Dr. Ajayi, un puternic jucător de vrăji care i-a ajutat pe mulți în problemele lor de relație. L-am contactat și mi-a spus lucruri care trebuiau făcute pentru ca el să arunce o vrajă de dragoste, la început mă gândeam dacă ar trebui să o fac, m-am hotărât să încerc. Am făcut ceea ce dr. Ajayi, vrăjitorul, mi-a spus să fac și, după o săptămână, iubitul meu care m-a părăsit fără niciun motiv a venit la mine acasă și cerea să mă aibă înapoi, a venit cu fratele său și a pledat pentru iertare. După atâta durere am trecut, iubitul meu s-a întors. Sunt atât de fericit, mulțumesc dr. Ajayi. Îl puteți contacta pentru orice fel de lucruri de vrăji. Cred că te va vedea prin problemele tale de relație.

  E-mail: drajayi1990@gmail.com
  Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în luna august a acestui an și m-am întors aici pentru a posta despre el. Doctorul Isikolo vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Anna Oscar. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudată pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în readucerea la mine a fostului meu iubit chiar și atunci când m-a părăsit din cauza infidelității și a abuzurilor constante și ne-am luptat separat și după 6 luni fără contact. Am citit despre doctorul Isikolo de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit în aceeași lună și el mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați tuturor aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația dvs. care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-l prin e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.