Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mă numesc Nadia Lapkova și sunt din București, România. Am început să scriu această mărturie în urmă cu câteva zile și am pus intenționat data aici, astfel încât să-mi amintesc că doar în 2 zile de la contactarea DR ISIKOLO relația mea pierdută de mult cu fostul meu soț a fost în sfârșit restabilită. Am reluat legătura cu fostul meu soț pe 5 noiembrie, după ce l-am contactat pe DR ISIKOLO pe contactul său WhatsApp și în 2 zile, fostul meu soț a revenit la mine după ce s-a despărțit de mine timp de peste 8 luni. A fost un miracol pentru că nu am crezut niciodată că va fi posibil. Sunt încă surprins că, în timp ce scriu această mărturie, el încă doarme în patul nostru matrimonial. Chiar sunt fericit domnule. Îți mulțumesc că m-ai ajutat și mă rog și alți oameni minunați să dea mărturii minunate despre tine. Luați legătura cu DR ISIKOLO Spiritual pentru a vă salva relația. pe WhatsApp/SIGNAL sau Viber pe +2348133261196.

  Komentaras

  Soțul meu a făcut bagajele din casă pentru a locui cu o altă femeie pe care a cunoscut-o la serviciu și mi-a trimis actele de divorț. Nu am vrut să divorțez pentru că îmi iubesc foarte mult soțul și nu vreau ca familia mea să se despartă. Am bănuit că femeia a folosit o vrajă pentru a-mi lega soțul, astfel încât să nu se mai întoarcă la familia lui. Căutam sfaturi despre cum să-mi recâștig soțul și am dat peste un comentariu care spune că Dr Ilekhojie a ajutat-o să-și recupereze soțul înapoi după câteva luni de despărțire și am luat e-mailul Dr. Ilekhojie care era prezent în comentariu și l-am trimis prin e-mail. el despre problema mea și mi-a răspuns și m-a asigurat că îmi va aduce soțul înapoi în două zile și, spre cea mai mare surpriză a mea, soțul meu a revenit la mine după două zile, așa cum mi-a promis Dr. Ilekhojie și chiar acum soțul s-a întors cu mine și este și mai iubitor decât înainte. De asemenea, îl puteți contacta pe Dr. Ilekhojie pentru ajutor pe e-mailul său: gethelp05@gmail.com sau pe whatsapp-l la +2348147400259

  Komentaras

  Eu și fostul meu ne-am despărțit acum câteva luni și eram însărcinată în șase luni. Ne iubim amândoi și a fost un șoc pentru mine și chiar mi-a frânt inima. Am încercat să ajung la părinții lui și mi-au spus că fiul lor a spus că nu mă iubește și nu vrea să mă vadă și ei nu știu ce este în neregulă. Am plâns și am plâns în fiecare zi pentru că l-am iubit foarte mult. Până când am născut și copilul a împlinit un an, nu mi-am putut recupera dragostea. Din nou, am fost confuz. L-am contactat pe DR ISIKOLO prin WhatsApp și mi-a spus că mă va ajuta și mi-a spus că o femeie a făcut o vrajă asupra bărbatului meu și a spus că mă va ajuta să rup vraja, astfel încât bărbatul meu să se întoarcă la mine și să fie al meu după 48 de ore. A fost o mare surpriză pentru mine că tot ce a spus el s-a împlinit. Omul meu s-a întors imediat la mine spunându-mi că ar trebui să-l iert. Îi trimit un mare mulțumire acestui puternic și real vrăjitor. trebuie să contactați acest puternic vrăjitor! El te poate ajuta. Nu te va dezamăgi, îți dau 100% garanție că te va ajuta, iată contactul lui:
  site: https://isikololovetemple.com
  E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  Whatsapp-i la +2348133261196

  Komentaras

  Vrajă de dragoste uimitoare pentru a te întoarce cu partenerul tău și a-ți remedia relația ruptă.
  Numele meu este Dora Radeva. Soțul meu s-a despărțit de mine acum 3 luni și m-a forțat să semnez actele de divorț. Aveam inima zdrobită și nu puteam reveni la nicio formă emoțională. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest uimitor și genial vrăjitor care mi-a venit în ajutor. Wow! Acest vrăjitor m-a ajutat atât de mult. DR ISIKOLO mi-a garantat o muncă urgentă de 48 de ore, din care am acceptat-o. În mod șocant, soțul meu m-a sunat înapoi cu o mulțime de scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat și a făcut tot posibilul pentru a retrage actele de divorț care erau în curs de desfășurare anterior cu puterea acestui vrăjitor care face minuni. DR ISIKOLO a restabilit dragostea și fericirea în casa mea și a fost într-adevăr uimitor. Îți mulțumesc atât de mult Doamne pentru vrăjile tale puternice. Trimiteți un e-mail la Dr. Isikolo Acum pentru o soluție de dragoste urgentă: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l trimiteți prin WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt impresionat și mă simt uimitor că am fostul meu soț înapoi la mine. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că sunt cel care scrie despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine pentru relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rugăm să ascultați cuvintele mele dacă căutați un vrăjitor care să vă ajute, contactați DR ISIKOLO. El este cel mai bun vrăjitor care te poate ajuta astăzi. În urmă cu câteva luni, eu și soțul meu am avut o mare nenorocire conjugală care a dus la divorțul nostru. A fost un iad pentru mine și băiețelul meu că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. M-am întâlnit cu Dr. Isikolo abia acum o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață când am primit un telefon de acasă (părinții mei) că mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze în genunchi în fața fiului nostru. Am știut imediat că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați un vrăjitor, faceți cunoștință cu Dr. Isikolo și veți fi surprins de schimbările minunate din viața voastră. Adresa de e-mail a lui: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl puteți pe WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Imaginați-vă că deveniți foarte bogat peste noapte. A fi un câștigător la o loterie de mai multe milioane de dolari va fi cu siguranță un eveniment care va schimba viața pentru aproape fiecare câștigător la loterie. Știu că mulți oameni s-ar întreba cum am câștigat la loterie. M-ai crede dacă ți-aș spune că am făcut-o cu vrăji? Am cunoscut acest faimos vrăjitor cunoscut sub numele de Dr Ilekhojie și el a fost cel care a făcut-o pentru mine. Oricât de șocant a fost pentru mine, celebrul meu comentariu adresat presei a fost „Mă duc să mă ascund în patul meu”. Nu am crezut niciodată că doctorul Ilekhojie m-a făcut bogat peste noapte. Dacă vrei să ai șansa ta de a câștiga și de a deveni foarte bogat la fel ca mine, contactează-l pe Dr Ilekhojie la gethelp05@gmail.com SAU WHATSAPP-L la +2348147400259 și vei câștiga cu siguranță.

  Komentaras

  DR ISIKOLO este pur și simplu cel mai bun vrăjitor și ajutor. Numele meu este Loreta Emilio, Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac această mărturie cunoscută tuturor. Am fost la alți vrăjitori fără să văd niciun rezultat. Mi-am dorit doar să vin la tine mai devreme, am primit tot ce este mai bun de la tine. Fostul meu soț a fost plecat un an și am fost peste tot și alți vrăjitori pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mi-a prezentat-o ​​pe DR ISIKOLO După ce s-a terminat Vraja de dragoste, am primit în sfârșit un apel de la el după 48 de ore. Vrăjile lui au făcut minuni și soțul meu s-a întors plin de dragoste. Este un miracol! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-l iert, am fost cu adevărat uluit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc foarte mult Dr. Isikolo. Pentru toți cei care caută un vrăjitor adevărat ar trebui să îl contacteze pe DR ISIKOLO Pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Îl puteți, de asemenea, pe WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Mă numesc Elena Branko și iubitul meu s-a despărțit de mine acum 2 luni, pentru că a simțit că îl înșel cu un prieten de-al meu bărbat, am încercat tot ce am putut să-i explic, dar a făcut ureche surdă, am fost devastată emoțional. pentru că l-am iubit cu adevărat până când am văzut o postare pe internet despre DR ISIKOLO, care îi ajută pe oameni să-și recâștige iubitul pierdut, la început m-am îndoit dacă era real pentru că nu am crezut niciodată în astfel de lucruri, dar am decis să-i dau o încercare, L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. Procesul vrăjii de reunire a iubiților este foarte simplu și lucrează dezinteresat cu oameni în același mod în care mi-a restabilit relația în 48 de ore și iubitul suna si implora sa ma impachezi din nou, daca ai nevoie de ajutor pentru a-ti repara relatia sau problema casatoriei. Iată contactul lui, WhatsApp/Viber el pe: +2348133261196, e-mail-i (isikolosolutionhome@gmail.com)

  Komentaras

  Am suferit mult în căsnicia mea, pentru că soțul meu m-a părăsit și îmi lasă cele patru fete frumoase pentru mine timp de un an și șase luni, de atunci viața mi-a devenit insuportabilă. Și nu m-am gândit niciodată că se va întoarce la mine până când mă refeream la doctorul Robitoh, care m-a ajutat cu niște vrăji și acum m-am întors cu soțul meu, trăind ca o singură familie fericită, contactați-l acum pe doctorul Robitoh dacă aveți probleme legate de relație și de bani și tot felul de probleme pe care le rezolvă contactează-l acum https://www.facebook.com/Dr-Robitoh-spare-casting-111453844665005/

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă de experiența miraculoasă și de minunile lui DR ISIKOLO care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restaureze iubiții pierduți. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii de la diferiți oameni. el ajută să-l aducă înapoi pe fostul iubit. I-am spus despre soțul meu și despre cum m-a abandonat acum aproximativ 4 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. Am fost nedumerit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc să mă asigur că se va ocupa de toate în doar 48 de ore. Am respectat procesul și el și-a făcut treaba. După a doua zi, soțul meu m-a sunat, am fost atât de șocată încât am preluat apelul și nu mi-a venit să cred urechilor. chiar mă implora să-l iert și făcea promisiuni la telefon. Era clar că DR ISIKOLO ne-a restabilit dragostea și fericirea pe care le-am avut și să rămână permanent. Ei bine, dacă aveți nevoie de un vrăjitor eficient și real pentru orice problemă din viața dvs., îl puteți contacta pe DR ISIKOLO pe e-mailul lui: isikolosolutionhome@gmail.com sau pe WhatsApp-ul lui la: +2348133261196.

  Komentaras

  După ce am fost în relație cu el de șapte ani, s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să-l aduc înapoi dar totul a fost în zadar, mi-am dorit atât de mult înapoi din cauza dragostei pe care o am pentru el, l-am implorat cu tot , am făcut promisiuni, dar el a refuzat. Am explicat cuiva problema mea online și ea mi-a sugerat să contactez mai degrabă un vrăjitor DR ISIKOLO care m-ar putea ajuta să fac o vrajă pentru a-l aduce înapoi, dar eu sunt genul care nu a crezut niciodată în vrajă, nu am avut de ales decât să o încerc. si mi-a spus ca nu e nici o problema ca totul va fi bine inainte de doua zile, ca fostul meu se va intoarce la mine dupa 2 zile, a facut vraja si surprinzator, era in jur de ora 16. M-a sunat fostul meu, am fost atât de surprins. Într-adevăr, DR ISIKOLO a restabilit dragostea și conexiunea pe care le-am împărtășit și s-a întors la mine. Oricine ar putea avea nevoie de ajutorul vrăjitorului, de adresa lui de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau de WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196.

  Komentaras

  Joc la loterie de la 19 ani și acum am 47 de ani, ceea ce înseamnă că joc la loterie de 28 de ani. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o vreodată în viața mea a fost 1200 de dolari. Dar într-o zi povestea mea se transformă în istorie după ce am găsit numele acestui om pe internet că el este cel mai bun când vine vorba de câștigarea la loterie. Acest om este un doctor foarte puternic care dă numerele care nu pot eșua niciodată. După toți anii de muncă și de eforturi pentru a câștiga la loterie, am câștigat în sfârșit (5.000.000 USD) EMAIL-ul lui este: gethelp05@gmail.com sau WhatsApp El pe +2348147400259

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine luna trecută și m-am întors aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre un vrăjitor este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un vrăjitor să-mi aducă fostul iubit înapoi după 3 ani fără contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri și l-am contactat să mă ajute și în mai puțin de 48 de ore m-a sunat fostul meu iubit și m-am bucurat că vrea să revină la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a cerut în căsătorie. A fost cel mai frumos inel. Vă rog tuturor de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericit cu relația voastră care vă rănește. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau lui WhatsApp/Viber la: +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Bernada Gaspar. Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac această mărturie cunoscută tuturor. Am fost la alți vrăjitori fără să văd niciun rezultat, tot ce vor ei a fost după banii mei. Mi-am dorit doar să vin la tine mai devreme, am primit tot ce este mai bun de la tine. Fostul meu soț a fost plecat timp de un an și am fost peste tot și alți vrăjitori pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu mi-a prezentat doctorul Isikolo. După ce s-a terminat Vraja de dragoste, am primit în sfârșit un apel de la el în mai puțin de 48 de ore. Vrăjile lui au făcut minuni și soțul meu s-a întors plin de dragoste. A fost ca o minune! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să i-l dau, am fost cu adevărat uluit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte și vesel, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc foarte mult Dr. Isikolo. Pentru toți cei care caută un vrăjitor adevărat, contactați-l pe Dr.Isikolo prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l puteți pe WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Sunt atât de fericit să împărtășesc această mărturie fantastică a mea. Numele meu este Enora Lucas și viața mea s-a schimbat complet în 48 de ore. Mă văd în oglindă și mă pot zâmbi. Am încredere în mine și în abilitățile mele, pentru prima dată de mulți ani. Îmi am iubitul înapoi în viață cu ajutorul doctorului Isikolo. A spus scuze la 48 de ore după ce vraja a fost creată. El a spus că și-a dat seama că nu a vrut niciodată să se despartă, nu se poate descurca cu bagajele emoționale pe care le căram tot timpul. El a spus că a crezut că el este influența negativă asupra vieții mele și a considerat că este mai bine să plec. Dr ISIKOLO restabilește dragostea și fericirea dintre noi așa cum a promis și eu sunt dovada vie a ceea ce poate face. Nu m-am gândit niciodată că aș putea obține un ajutor atât de sincer pentru a-mi restabili dragostea și fericirea. Sunt foarte încântat că v-am contactat și am inițiat ca toate acestea să se întâmple. Oricine are o problemă de relație îl poate contacta pe Dr. Isikolo prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Îl puteți, de asemenea, WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi unui bărbat grozav pe nume Dr Ilekhojie pentru că m-a ajutat să-mi recuperez logodnicul după 6 luni de separare, cu puterile sale de vrăji transmise lui de către strămoșul său, nu cred niciodată în vrăji, dar am decis să-i dau. o încercare, sincer, el m-a uimit cu marea sa putere de vrajă. Nu mă gândesc niciodată că fac o astfel de mărturie, dar fac asta pentru că sunt plin de bucurie, deoarece acum sunt fericit căsătorită. deci, dacă aveți nevoie de ajutorul unui vrăjitor pentru orice fel de vrăji, ar trebui să îl contactați pe Dr. Ilekhojie pe WhatsApp sau Viber: +2348147400259 sau e-mail: gethelp05@gmail.com Doar contactați Dr. Ilekhojie pentru orice fel de probleme fizice sau spirituale și să le ia la revedere

  Komentaras

  Numele meu este Helena Leon din Londra. Eu și soțul meu suntem căsătoriți de peste 10 ani. Au existat mai multe lupte uriașe și situații dureroase în căsnicia noastră, dar întotdeauna părea să ieșim mai puternici de cealaltă parte. Din senin, soțul meu mi-a vorbit despre divorț, am fost oarbă! Nu l-am văzut venind, nu am recunoscut semnele. Nu mă mai găsește atractivă sexual. Nu m-am putut abține să nu plâng tot timpul pentru că eram extrem de rănită. Am fost total deprimat până l-am găsit pe Dr ISIKOLO, vrăjitorul despre care toată lumea vorbea online și l-am contactat pentru o vrajă de reuniune de dragoste. În timpul conversației noastre, el m-a asigurat că îl va aduce înapoi pe soțul meu în mai puțin de 48 de ore de la vrăjirea sa. Mie mi s-a părut imposibil. Nu veți crede că soțul meu a sunat imediat după 48 de ore rugându-mă să uit orice a spus despre divorț. Am fost total uimit! Există atât de multă dragoste în familia mea de când am folosit vrăjile lui. Este minunat și vrăjile lui funcționează atât de repede. Acum soțul meu mă iubește mult mai mult decât înainte. De asemenea, ai putea lua legătura cu el dacă ai probleme cu căsnicia sau relația ta. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. De asemenea, îl puteți WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  MULȚUMESC Dr. ISIKOLO PENTRU FERICIREA MEA ȘI FAMILIA MEA ÎMPREUNĂ. WHATSAPP: +2348133261196.
  Bună, sunt Rosa Antoine. După ce am fost într-o Uniune numită căsătorie cu soțul meu de ani de zile, el a fost abuziv și a distrus dragostea pe care am împărtășit-o și m-a părăsit. Am făcut tot posibilul să mă întorc la el, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult înapoi pentru că l-am iubit. L-am contactat pe Dr. Isikolo pe WhatsApp și m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă. Mi-a spus tot ceea ce era necesar pe care l-am prezentat și așa a făcut vraja pentru mine și, în mod surprinzător, după 48 de ore, soțul meu m-a sunat cerându-mi scuze pentru tot ceea ce a venit ca o bucurie uriașă și copleșitoare. Am fost atât de surprins. Acum dragostea și fericirea din casa noastră sunt restabilite și încă mă uimește. deci oricine are nevoie de ajutor pentru orice fel de probleme poate contacta, de asemenea, acest vrăjitor real și foarte autentic pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-i contactați prin WhatsApp la +2348133261196

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.