Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Buna ziua. mă numesc Tamara Oskar și vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu cel mai mare jucător de vrăji DR ISIKOLO. soțul meu mă înșela și când am aflat că am avut o luptă care l-a determinat să se ocupe de divorț. Am plâns și m-am îmbolnăvit când căutam online despre ajutorul dragostei și am văzut oameni vorbind despre el și despre marea sa operă, al cărei caz a fost similar cu al meu, i-au lăsat informațiile de contact. l-am contactat și mi-a spus să nu-mi fac griji că după 48 de ore va anula divorțul și se va întoarce la mine după ce am făcut tot ce mi-a cerut să fac spre marea mea surpriză, după 48 de ore, soțul meu a îngenuncheat cerșind să-l accept înapoi, vă mulțumesc încă o dată DR ISIKOLO, sunteți într-adevăr o binecuvântare pentru mine, vă poate ajuta, de asemenea, să contactați e-mailul: isikolosolutionhome@gmail.com sau Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Cu puțin timp în urmă, eu și prietenul meu ne-am despărțit, am fost devastată, am intrat online și am găsit câteva mărturii despre un drăguț de dragoste Dr Fayosa care a ajutat unii oameni să-și aducă îndrăgostiții la ei, am crezut că este o înșelătorie la început, dar după citind mai multe despre asta, am decis să încerc, l-am contactat pe Dr. Fayosa pentru a mă ajuta să-l reunesc pe fostul meu iubit și pe mine și mi-a spus că ar trebui să aștept ca prietenul meu să se întoarcă la mine în 48 de ore după ce vrăjeala a fost făcută , A doua zi, iubitul meu mi-a trimis un mesaj rugându-mă să-l duc înapoi, Acum suntem din nou împreună și suntem fericiți din nou, Dacă nu aș vedea aceste mărturii, nu aș fi știut niciodată că așa ceva este posibil, De aceea am decis să împărtășesc mărturia mea, astfel încât altcineva care are nevoie de acest lucru să îl poată contacta, de asemenea.
  Fayosasolusionhome@gmail.com sau Whatsapp +2348151918774

  Komentaras

  A little while ago my boyfriend and I broke up, I was devastated, I went online and found some testimonies about a love caster Dr Fayosa who had helped some people bring their lovers back to them, I thought it was a scam at first but after reading up more about it, I decided to try it out, I contacted Dr Fayosa to help me reunite my ex boyfriend and me and he told me that I should wait for my boyfriend to come back to me within 48hrs after the spell has be done, The next day my boyfriend texted me begging me to take him back, Now we are back together and we are happy again, If I didn’t see those testimonies, I would never have known something like this was possible, That’s why I decided to share my testimony so that someone else who needs this can contact him also No fear of, scam or anything, contact him through Email:
  Fayosasolusionhome@gmail.com or Whatsapp +2348151918774

  Komentaras

  CUM SĂ VOI ÎNAPOI EX FĂRĂ FĂRĂ PANICĂ MULȚUMIRI MAREI DR JOE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR
  Informații de contact de mai jos: numărul WhatsApp + 1-7252404536
  Sunt Marian Zepa și vreau să depun mărturie despre puternicul DR JOE pentru salvarea relației mele. Trebuie să fiu dintre puținii care nu au probleme să arate și să spună cuiva cât de recunoscător sunt că am făcut din relația mea o relație melodioasă și lină. Am încercat să fiu mai pozitivă în legătură cu relația mea cu iubitul meu, se pare că a durat pentru totdeauna. O altă doamnă mi-a luat logodnicul de la mine și s-au mutat amândoi. Am plâns și l-am căutat să se întoarcă, dar el a refuzat să primească apelurile mele și să nu-mi returneze mesajele. Prietenul meu m-a prezentat la un puternic turnător de vrăji numit DR JOE care m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste foarte puternică care mi-a readus logodnicul în 48 de ore. Am fost uimit și surprins când logodnicul meu a sunat să mă implore pentru iertare, din cauza puternicei vrăji de dragoste a lui DR JOE. Nu omiteți să contactați DR JOE prin următoarele mijloace, dacă aveți orice problemă maritală sau de relație. Informații de contact de mai jos: e-mail: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp + 1-7252404536

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie despre modul în care acest puternic turnător de vrăji numit DR ISIKOLO m-a ajutat să-mi repar relația. Numele meu este Antonela Lasse. Am fost cu sufletul la gură când logodnica mea mi-a spus că nu mai este interesat să se căsătorească cu mine, deoarece avea o aventură cu cealaltă femeie unde lucrează. Am plâns și am plâns în fiecare zi, până când s-a înrăutățit atât de mult încât am contactat Internetul pentru ajutor, atunci când am citit o recenzie despre marea operă a lui DR ISIKOLO, apoi l-am contactat pentru ajutor pentru a-mi recupera amantul, el m-a ajutat să arunc o vrajă puternică (împăcare de dragoste) și spre cea mai mare surpriză a mea după 48 de ore de a face vraja de dragoste, logodnica mea s-a întors în genunchi implorându-mă să-l iert, ceea ce am făcut cu plăcere. Acum suntem fericiți căsătoriți și toate mulțumirile merg către DR ISIKOLO Wonders pentru că m-ați ajutat să-mi salvez relația. Puteți contacta DR ISIKOLO prin adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, acesta este cel mai minunat lucru pe care l-am experimentat vreodată și trebuie să împărtășesc această mărturie minunată. Vreau doar să spun mulțumiri lui DR ISIKOLO pentru că mi-a luat timp să mă ajute să arunc vraja care o readuce pe fostul meu iubit care a pierdut brusc interesul pentru mine după șase luni de logodnă, dar astăzi suntem căsătoriți și mai fericiți decât niciodată. Am fost cu adevărat uimit și șocat când a făcut treaba pentru mine și în 48 de ore după aceea, Kris s-a întors la mine acasă și a început să implore iertare și să-l accept înapoi .. Sunt într-adevăr lipsit de cuvinte și nu știu cât să-ți transmit aprecierea mea DR ISIKOLO ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili relația ruptă. Îi place profund să-i ajute pe oameni să-și îndeplinească dorințele, să găsească dragostea adevărată, să-i readucă pe foștii lor iubiți, să oprească relațiile abuzive, să găsească succes, să atragă fericirea, să găsească sufletele pereche și multe altele. Contactați-l astăzi și lăsați-l să vă arate minunile și uimirea sistemului său de vraji de dragoste. Oferă cele mai bune rezultate în aruncarea vraji. Trimiteți un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Dacă vă confruntați cu divorțul și doriți soluționarea în afara instanței sau doriți ca fostul soț sau soție să se întoarcă acasă, Dr. Ajayi este bărbatul potrivit pentru slujbă, slujba lui este cu adevărat impresionantă și fără stres, nu am crezut niciodată în astfel de lucruri, dar el a fost capabil să-mi schimbe percepția când l-a adus pe soțul meu acasă după 10 luni de separare și trăim fericiți acum, am putut să-l contactez pentru că un prieten pe care l-a ajutat cu Herbs să vindece fibromul, ceea ce a făcut-o să conceapă și a născut gemeni mi l-a recomandat. Îi sunt recunoscător dr. Ajayi pentru că nu m-am crezut niciodată și soțul meu va reveni vreodată împreună, dar dr. Ajayi a făcut acest lucru posibil. Dacă aveți nevoie de serviciul unui jucător de vrajă pentru orice fel de problemă de viață, Dr. Ajayi este omul potrivit pentru această slujbă. îl puteți contacta pe Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Voi fi pentru totdeauna îndatorat marelui DOCTOR ISIKOLO pentru repararea căsătoriei mele rupte. După ce soțul meu m-a părăsit pentru amanta lui timp de 3 luni. Nu am crezut niciodată în vrăji până când prietenul meu nu mi-a făcut cunoștință cu el. La început, am fost sceptic în privința lui, pentru că am auzit multe despre falsele vrăjitoare, dar mi-am lăsat îndoielile în spate, pentru că eram disperat să-l recuperez pe soțul meu și am făcut în conformitate cu ceea ce mi-a spus să fac. Acum soțul meu s-a întors la doar 48 de ore de la contactarea lui și dragostea și fericirea au fost restabilite. Trăiesc din nou fericit cu soțul meu după 6 luni de divorț și nu mă voi odihni până nu va fi cunoscut în toată lumea. De asemenea, este specializat în vrăji de protecție, vrăji de loterie, vrăji de înălțime E.T.C. Conectați-vă acum la DOCTOR ISIKOLO, prin e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  VRAJELE DE IUBIRE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN PERFECȚIE ȘI RĂMÂNESC PERMANENT PENTRU TOT.
  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție durabilă. Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie timp de 2 ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiau inima. Eram rănit și confuz. Am avut nevoie de ajutor, așa că am făcut o cercetare pe internet și am dat peste un site unde am văzut că DR ISIKOLO, un jucător de vrăji, poate ajuta la întoarcerea iubitorilor. L-am contactat și mi-a făcut o rugăciune specială și vrăji. Spre surpriza mea, după 2 zile, soțul meu s-a întors acasă. Așa ne-am reunit din nou și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie. Puteți, de asemenea, să îl contactați pe DR ISIKOLO, un puternic jucător de vrajă pentru soluții pe contactul său isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o voi spune tuturor să o audă. sunt căsătorit de 4 ani și în al cincilea an de căsătorie, o altă femeie a avut o vrajă pentru a-mi lua iubitul de la mine și soțul meu m-a părăsit pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până când am vrut să spun o postare în care acest lucru om Dr.Wealthy am ajutat pe cineva și am decis să-l încerc să mă ajute să-mi aduc soțul iubit acasă și crede-mă, doar îi trimit fotografia lui și a soțului meu și după 48 de ore așa cum mi-a spus, am văzut o mașină a intrat în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă fac pe toți dintre voi în probleme similare să se întâlnească cu acest bărbat și să-l revină pe iubitul vostru e-mail: wealthylovespell@gmail.com sau îl puteți contacta sau whatsapp la acest +2348105150446

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în această lună și m-am întors aici pentru a posta despre el. ma numesc Kristina Anton. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în readucerea la mine a fostului meu iubit după 3 ani fără contact. Am citit despre vraja lui voodoo de pe alte site-uri web și l-am contactat ca să mă ajute și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și el mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rog pe toată lumea de aici, contactați medicul pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația dvs. care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment trăit vreodată. Trimiteți-l prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să mulțumesc marelui DR ISIKOLO pentru că mi-a adus Restabilirea relației mele rupte. Nimeni nu m-ar fi putut face vreodată să cred că Mărturia va ajunge vreodată la realitate. Am fost cel mai mare sceptic din lume. Nu am crezut niciodată în vrăji magice sau în altceva legat de asta, dar mi s-a spus de o sursă de încredere (un coleg de muncă foarte apropiat) și am încercat, a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată. Viața mea amoroasă era în ruine; inima se rupe și era la un pas de o treime. Pur și simplu nu am mai putut face față unui alt divorț și am vrut să încerc mai mult pentru a face relația noastră să funcționeze, dar soțului meu nu părea să-i pese. și s-a despărțit din nou de mine. Eram confuz și nu mai știu ce să fac din nou, ci mai degrabă ei să intre în contact cu DR ISIKOLO. A făcut o vrajă de dragoste care l-a făcut pe soțul meu să revină la mine în exact 48 de ore pe care m-a asigurat. acum suntem foarte mulțumiți de sinele nostru. DR ISIKOLO a făcut-o să realizeze cât de mult ne iubim și avem nevoie unul de celălalt. Acest om este pentru REAL și pentru bine. vă poate ajuta, de asemenea, să vă remediați relația ruptă. L-am avut pe soțul meu înapoi! A fost ca un miracol. contactați-l acum dacă aveți nevoie de ajutor. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Acum cinci săptămâni, iubitul meu s-a despărțit de mine. Totul a început când am fost în tabăra de vară, încercam să-l contactez, dar nu trecea. Așa că, când m-am întors din tabără, l-am văzut cu o domnișoară sărutându-se în camera lui de pat, am fost frustrat și mi-a dat o noapte nedormită. Am crezut că se va întoarce la scuze, dar nu a venit aproape trei săptămâni, am fost foarte rănit, dar toate datorită lui DR WALE pentru tot ce a făcut, l-am întâlnit pe DR WALE în timpul căutării mele pe internet, am decis să îl contactez pe WhatsApp-ul său +2347054019402, mi-a adus prietenul înapoi la mine în doar câteva săptămâni, a promis. mi-a spus să plătesc și eu pentru toate articolele necesare pe care le-am plătit pentru toate și, de asemenea, i-am urmat instrucțiunile. astăzi sunt foarte fericit pentru că eu și iubitul meu suntem într-o relație bună acum. încă o dată puteți ajunge la DR WALE pe WhatsApp / Viber: +2347054019402 sau prin e-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Mulțumesc domnule pentru vrăjile tale autentice. Sunt Zara Matteo pe nume. Acest lucru este cu adevărat incredibil și nu am experimentat niciodată așa ceva în viața mea. Înainte de a vă cunoaște, domnule, am încercat toate mijloacele probabile pe care le-am putut pentru a-mi aduce soțul înapoi, dar am ajuns să-mi dau seama că nimic nu funcționează pentru mine și că soțul meu a dezvoltat multă ură pentru mine. Am crezut că nu există nicio speranță de a mă reîntâlni cu fostul meu soț. Dar când am citit recenzii bune despre modul în care DR ISIKOLO îi ajută pe ceilalți, am decis să îl contactez. ca să încerc și am făcut tot ce mi-a instruit și am avut încredere în el și i-am urmat instrucțiunile așa cum mi-a garantat în 48 de ore și tocmai atunci mi-a sunat fostul. Domnule Suntem mai mulțumiți acum ca oricând. Totul arată perfect și atât de natural! Mulțumesc mult domnule pentru vrăjile tale autentice și incontestabile de reuniune. aici din nou E-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Îl poți și WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt aici pentru a cânta laude dr. Ilekhojie care mi-a îndeplinit dorința. Înainte de pandemie, eu și soțul meu de 5 ani avem probleme și s-a mutat din casă. Era iad să fiu singur în acele vremuri, pentru că eram singur cu copiii mei și își doreau tatăl lor. Am plâns toată noaptea și am avut explicații când copiii mei mi-au cerut tatăl și luni mai târziu, el mi-a servit actele de divorț și asta m-a rupt. Într-una dintre singurele mele zile de parc, am întâlnit-o pe Melissa care mi-a dat contactul doctorului Ilekhojie. După ce am vorbit cu el, am avut puțină liniște și siguranță când mi-a promis că soțul meu se va întoarce în câteva zile. Am făcut tot ce mi-a cerut și i-am oferit tot ce avea nevoie. Cu exact trei zile, soțul meu a venit noaptea târziu și practic m-a implorat să uit de divorț și să accept că se întoarce acasă. Am rămas uimit pentru că nu mă așteptam la rezultate atât de curând.

  Mulțumesc dr. Ilekhojie, deși nu veți vedea această postare. În cazul în care vă aflați într-o situație ca a mea, discutați cu dr. Ilekhojie și vă asigur că există întotdeauna o soluție de la el. E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp sau Viber +2348147400259

  Komentaras

  Sunt Sandra form, SUA După 7 ani de căsătorie, eu și soțul meu am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California luna trecută pentru a fi cu o altă femeie, am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei Am crezut că nu-și vor mai vedea tatăl, am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuie inima în fiecare seară, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu, De fiecare dată când mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că dr. Fayosa poate ajuta să revin rapid la ex. Deci, Am simțit că ar trebui să-l încerc, l-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut totul, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine, 48 de ore mai târziu, exact când dr. Fayosa a spus că soțul meu m-a sunat și mi-a spus că îi este dor eu și copiii atât de mult, atât de uimitor încât a spus că se va întoarce acasă a doua zi, cu multe de dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor, apoi din acea zi căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât așa cum a fost înainte. povestea mea pe internet că dr. Fayosa este un puternic jucător de vrăji pe care o să mă rog mereu să trăiesc mult timp pentru a-i ajuta pe copiii săi în vremea necazurilor, dacă sunteți aici și aveți nevoie de ex-ul dvs. sau de soțul dvs. mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactați acum acest puternic turnător de vrăji Iată contactul său Text sau sunați-l pe Dr. Fayosa Cu (Fayosasolusionhome@gmail.com) sau direct pe whatssapp +2348151918774, vă mulțumesc mult Dr Fayosa

  Komentaras

  Vă mulțumesc foarte mult DOCTOR ISIKOLO pentru că l-ați făcut pe fostul meu iubit să revină la mine. Scriu această minunată mărturie cu privire la acest om. Mi-a îndeplinit toate dorințele. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit mai mult de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri spre care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul său mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâtor dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare jucător de vrăji pentru că nu am mai contactat niciodată pe nimeni și vă spun că după 2 zile de contact, fostul meu iubit m-a sunat și mi-a cerut să mă vadă și a doua zi dimineață și suntem fericiți împreună cu ajutorul acestui mare vrăjitor numit DOCTOR ISIKOLO. Am promis să vă manifest lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp lui la el la: +2348133261196.

  Komentaras

  Căutați liniștea în viața voastră, v-ați săturat să treceți prin traume nedorite în viața conjugală. Dr. Egwali este aici doar pentru a ajuta la rezolvarea haosului și a readuce pacea nesfârșită în casa ta. Totul depinde de nivelul tău de pozitivitate și, de asemenea, de cât de hotărât ești să aduci schimbări în viața ta, pentru că amândoi contează în această linie de datorie, el a salvat o mulțime și eu sunt unul dintre ei .. Vorbește cu el astăzi și ai nenumărate motive să zâmbesc din nou .. Whatsapp / +2348122948392
  Trimiteți un e-mail / dregwalispellbinder@gmail.com

  Komentaras

  Acesta este Natali Oskar și sunt aici pentru a le spune tuturor despre DR ISIKOLO. După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit DR ISIKOLO care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să incearca. când l-am contactat, el m-a ajutat să fac vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și al său cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați-l pe DR ISIKOLO, cel mai bun jucător de vrăji de dragoste pentru relația dvs. sau problema căsătoriei care urmează să fie rezolvată astăzi prin intermediul lui WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  DR ISIKOLO RĂMÂNE CEL MAI BUN EU AJUT PE NIMENI ȘI RESTAURAREA CĂSĂTORIEI MEI ESTE O Dovadă DESPRE EL.
  Numele meu este Ivana Lasse și după 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se comporte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventură cu alte doamne, am fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit DR ISIKOLO care ajută persoanele cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa lucrul există vreodată, dar a decis să încerc, când îl contactez, el m-a ajutat să fac vrajă de dragoste și în 48 de ore, dragostea și fericirea au fost restabilite, iar soțul meu a revenit la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai meargă cu alte doamne și cu mine pentru totdeauna și pentru totdeauna. Contactați-l acum pe DR ISIKOLO pentru ca problema de relație sau căsătorie să fie rezolvată astăzi prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.