Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ver­dik­tas: „Aly­taus mies­tui tu­ri bū­ti per­duo­tas vi­sas ši­lu­mos ūkis (113)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
nuotrauka
UAB „Li­tes­ko“ turės UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne, ga­mi­nan­čia di­dži­ą­ją da­lį Aly­taus ši­lu­mos ener­gi­jos. „Tai reiš­kia, kad Aly­taus mies­tas ne­liks su se­nais dū­mi­niais ka­ti­lais ir tai už­tik­rins mū­sų kaip mies­to ne­pri­klau­so­mu­mą nuo ben­dro­vės „Li­tes­ko“. Be to, tai už­tik­ri­na, kad ši­lu­mos kai­na at­ei­ty­je ne­bus ne­pa­grįs­tai di­di­na­ma“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo Vy­tau­tas Jast­rems­kas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.”

Be­je, teis­mas pa­sa­kė ir tai, kad ši­lu­mos ūkio per­da­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti ne­mo­ka­mas ir nu­brė­žė aiš­kią kryp­tį, kad ne­at­si­pir­ku­si in­ves­ti­ci­jos da­lis tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ta. Nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­ci­jos dy­dį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas grą­ži­no spręs­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti pa­tir­tą ža­lą, ku­ri, atstovų teigimu, sie­kia daugiau kaip 17 mln. eu­rų, ta­čiau teis­mas pa­si­sa­kė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­tų at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams ir šį pra­šy­mą at­me­tė. Šis tur­ti­nis klau­si­mas bus spren­džia­mas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me. „Ta­da mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę įro­di­nė­ti, kad ben­dro­vė „Li­tes­ko“ ga­vo pi­ni­gus ir kad jie tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ti į in­ves­ti­ci­jos at­si­pir­ki­mą. Tai­gi, lau­kia sun­kus dar­bas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me“, – sa­kė V.Jast­rems­kas.

Pa­pras­čiau ta­riant, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė per­duo­da­mą ši­lu­mos ūkį tu­rės iš­si­pirk­ti, ta­čiau vis dar lie­ka ne­aiš­ku, už ko­kią pi­ni­gų su­mą, mat teis­mas tu­rės nu­sta­ty­ti Aly­taus mies­tui pa­da­ry­tos ža­los dy­dį, ža­los kom­pen­sa­vi­mo tvarką, įver­tin­ant in­ves­ti­ci­jas.

Ko­ge­ne­ra­ci­nė ka­ti­li­nė vei­kia nuo 2012 me­tų, tuo me­tu mies­to gy­ven­to­jams bu­vo nu­sta­ty­tos di­de­lės ši­lu­mos kai­nos, ku­rios su­da­rė di­de­lę in­ves­ti­ci­jų grą­žą ben­dro­vei „Li­tes­ko“. „Tą grą­žą mes ban­dė­me pri­si­teis­ti kaip mies­tui pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau teis­mo spren­di­mu šie klau­si­mai vėl bus nag­ri­nė­ja­mi iš nau­jo, o da­bar pa­tvir­tin­tas vi­sas tur­to są­ra­šas, ku­ris tu­ri bū­ti per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei. Tai­gi, per 1,5 mė­ne­sio nuo šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos tu­rė­tu­me tą ši­lu­mos ūkį per­im­ti. Esa­me tam pa­si­ruo­šę, ga­li­me jį per­im­ti ir val­dy­ti. Tiek jau dau­giau nei me­tus dir­ban­ti pro­fe­sio­na­li val­dy­ba, tiek ši­lu­mos tin­klų ko­lek­ty­vas dir­bo pa­gal veiks­mų pla­ną, ži­no­jo, ką da­ro, ko­kių rei­kia ates­ta­tų ir ko­kius or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – ko­men­ta­vo V.Jast­rems­kas.

Aly­tus iš 47 vie­tos pa­gal ši­lu­mos kai­nos ma­žu­mą pa­ki­lo į 5 vie­tą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad ambicingas no­ras bū­ti ge­riau­sios kai­nos tre­je­tu­ke tik­rai yra. Jo tvir­ti­ni­mu, gal­būt to pel­no, ku­rį už­dir­ba ka­ti­li­nė, da­lį bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mui, ta­čiau tam rei­kia gi­les­nės ana­li­zės.

Prie­šin­gu at­ve­ju, jei­gu teis­mas bū­tų pa­si­sa­kęs, kad ka­ti­li­nė tu­ri lik­ti ben­dro­vei „Li­tes­ko“, ta­da mies­tas bū­tų li­kęs tik su se­nais du­jų ka­ti­lais. Tai reiš­kia, kad pa­gal nau­ją su­pir­ki­mo iš ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų tvar­ką alytiškiai bū­tų mo­kė­ję di­de­lę kai­ną už ener­gi­ją, ku­rią ga­mi­na bio­ku­rą nau­do­jan­tys ši­lu­mos ga­min­to­jai.

„Mes iš­sau­go­jo­me ge­rą po­zi­ci­ją ši­lu­mos ūky­je ir tie­siog ne­be­bus ga­li­my­bių ši­lu­mos kai­ną di­din­ti“, – api­ben­drin­da­mas tei­gė V.Jast­rems­kas. 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ir UAB „Li­tes­ko“ su­tar­tį dėl Aly­taus mies­to ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­vi­mo bei tur­to kom­plek­so nuo­mos su­da­rė 2001 me­tais. Pa­gal mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­tį ben­dro­vė „Li­tes­ko“ įsi­pa­rei­go­jo į ši­lu­mos ūkį at­lik­ti in­ves­ti­ci­jų už 74 mln. li­tų (daugiau nei 21 mln. eurų), o pa­gal nuo­mos su­tar­tį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti tur­tą, už ku­rį ga­vo nuo­mos mo­kes­tį.

2016 me­tais pa­si­bai­gus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­čiai su „Li­tes­ko“, bu­vo nu­spręs­ta jos ne­pra­tęs­ti, o „Li­tes­ko“ ne­su­ti­ko vi­so ši­lu­mos ūkio per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei. 2017 me­tais, ne­pa­vy­kus de­ry­boms, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si  į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, kad ben­dro­vę „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­tų jai grą­žin­ti vi­są ši­lu­mos ūkį ir at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą. Tą­kart teis­mas sa­vi­val­dy­bės ieš­ki­nį ten­ki­no tik iš da­lies – pri­tei­sė be­veik 15 mln. eu­rų ver­tės tur­tą, ta­čiau 25 mln. eu­rų ver­te įver­tin­tą mo­der­ni­ą­ją ka­ti­li­nę pa­li­ko „Li­tes­ko“. Sa­vi­val­dy­bė to­kį pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kią nu­tar­tį, ne­lei­du­sią su­ar­dy­ti Aly­taus ši­lu­mos ūkio sis­te­mos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  kad išbrist iš situacijos šiam momente, kaip galėtų būt pagal įstatymus. Reiškia, kadangi pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 1p., meras atskaitingas tarybai už savo ir savivaldybės veiklą - tad būtent mero poste esantis turi aiškint šią situaciją. Ir aiškint pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - kur aiškiai sako. Kad meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių ..strategijų gerint pateikimas ir jų įgyvendinimo kontrolė. Tad visą savo analizę ir galimus sprendimų projektus jis teikia tarybai svarstymui ir tvirtinimui. Tada taryba pagal LR Vietos sav. įst. 16 str., 2., 40) - kur tik tarybos išimtinė ( reiškia kiti negali jų vardu) kompetencija išklausyt ir priimt sprendimus, kur gali ir savo tarybos nariai siūlymus teikt, kaip dauguma patvirtina -taip ir vykdoma. Tad meras šioje situacijoje tarybai ir bendruomenei turėjo teikt analizę, kuri paprasta. Galėję patys spręst pagal tarybos Reglamentą atvirų derybų būdu ką kiti ir sėkmingai padarę, įsivėlėm į teismus. Iš savo biudžeto daug primokėdami teisininkams. Ir dar pabaigos nenusimato. Nes teismai ir vėl vietoj aiškių sprendimų tik tarpinius sprendimus daro ir vėl toliau į apačias numeta dėl galimų ieškinių sumų aiškintis. Kur sumos, nežiūrint tų menamų n milijonų, jos jau nemažos ir biudžetui vargu ar įkandamos. Vėl per tiek laiko, su tiek daug perteklinių lėšų ir kur į procesą įtraukta iš savivaldybės pusės nemažai gerai apmokamų darbuotojų, kaip ir šilumos tinklai šiuo metu turi nemažą personalą, vienok galutinio rezultato nėra. Per ką įsivėlę ir esmėj kenčia visa sistema per savivaldą. Kitur ir susikaupę problemos per ką gyventojų mažėjimas dar sparčiau didėja. Nes tam, kuris mero poste, suteka gausiausia informacija. Kiekvieną mėnesį iš kitų institucijų gauna tikslią informaciją kiek Alytuj gyventojų mažėja, mokinių ir panašiai... Ko pagrindu ir turi savalaikę analizę padaryt ir siūlant sprendimų projektus, teikt tarybai. O savivaldybės administracijos direktorius, kuris tik pavaldus merui, jis tokios visapusiškos informacijos neturi. O ką daro šiam straipsnį, pasiėmęs ištrauką iš teismo sprendimo savaip ją interpretuoja pratylint kitas visumos aplinkybes - čia tik Alytuj taip galima makaronus kabint. Ir dar susireikšmint. Tad, ko nepadarė šis meras, būsimas meras jei ir laiku nepadarys, tas pats likimas... Ant vieno suvers, kur gal kiti ir naudojosi kiek galėjo, o kaip atsakyt reikia -suverčia ant vieno ir..nauji gelbėtojai tų pačių kailiukuose.

  Komentaras

  Teismo sprendimas - teisingas ir sveikintinas. Bet įvardinti tai kaip dešimtmečio pergalę, tikrai nėra adekvatus. Teismo sprendimas tik užtikrina, kad miesto šilumos nebus išdraskytas. Tai viso labo tik pripažinimas teisės į tą turto dalı, kuri buvo sukurta gyvenant kartu.
  Kai teismas paskelbs, kiek reikės susimokėti už tą dalį, labai tikėtina, kad norėsis užmiršti kas kartu užgyventa...

  Komentaras

  Dabar kokia būsima eiga šilumos ūkio ir kitų strateginių savivaldybės sričių. Reiškia pasikeitus valdžiai, naujam rinktam merui ir tarybai nuo kaip jie prisieks pirmam tarybos posėdį, iš kart atsakomybė už kas vyksta. Ir kaip elgiasi toliau. Tai yra pagal LR Vietos sav. įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Kitas 16 str., 2., 40) aiškiai nusako tarybos išimtinę kompetenciją, kur dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų......plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimų išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1., meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal LR Konstitucijos 46 str. valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. - Reiškia jau ši besibaigiančios kadencijos taryba nesimatė, kad pagal savo išimtinę kompetenciją aiškiai kontroliuotų kas dedasi dėl šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys" kur po nepriklausomais per valdybas įvesti .. o į tokias pozicijas šiaip sau nuo gatvės neprileido. Tad būsimas meras ir taryba iš kart tampa atsakingi ir atskaitingi bendruomenei už kas dedasi per šias ir kitas sritis. Dėl šilumos tinklų konkrečiai situacija matosi. Ar ir toliau savo atsakomybės ribose leidžia per teismus primokant iš savo biudžeto - esmėj kaip imitacija vyksta be kol kas konkretaus rezultato, apart ir toliau primokėt teisininkams. ir teismus darbais apkraut. Ar tuo pačiu naujoj taryboj steigia darbo grupę ar laikinąją komisiją, kur užsibrėžia aiškius tikslus ir terminus ir patys tiesiai į derybas išeina. O išklausę ataskaitas už kas vyksta, aiškiai susidėlioja lėšų sumas teisininkams sumokėtas bei pasiaiškina, ar savivaldybę atstovaujantys teisininkai per konkursus parinkti ir pagal kokius kriterijus, taip pat įvertindami kad per ilgai viskas vyksta - priima atitinkamus sprendimus už ką ir patys atsakingi. Ir informuoja visuomenę. kaip ir dėl ,,Dzūkijos vandenų', kaip finansiniai srautai naudingai alytiškiams cirkuliuoja ir kaip ten jei į Nemuną atliekos... - kad alytiškiams įtartinų klausimų neliktų. Nes kaip šiam straipsnį aiškina tik savivaldybės administracijos direktorius, kol kas neaišku ar jam įgaliojimus davė šios kadencijos tarybos nariai, kad jis kaip už jų išimtinę kompetenciją spręstų? Darytų išvadas, kur kol nėra galutinių teismų sprendimų dėl galimų būt konkrečių sumų mokėt - čia dar neaišku kokiomis sąlygomis tai pačiai savivaldybei atsilieps ir ar ji iš vis pajėgi bus? Nes viena aišku, tik dėl vienos srities per savivaldą taip ilgai ir gana brangiai klampinėtis šiais laikais sau to niekas neleidžia. Nes kenčia kitų klausimų sprendimų kokybė ir tai aiškiai jaučiasi. Nes praktiškai per visas sritis savivaldoj situacijos įtemptos. Daug emocijų, lėšų.. ir reikiamo rezultato, kad gerėtų bendras alytiškių gerbūvio lygis - NĖRA. Priešingai, jei dar strategijoj patvirtinę kaip gelbėjimą atseit stengsis neviršyt 4 proc. gyventojų mažėjimo, kaip jau prie esamo 2,4 proc. daug ir dar blogėt - na kiek gi galima? Taip neatsakingai valdytis, kaip aplink sugeba daug sėkmingiau. Nes negalima taip negerbt savo miesto, o per tai ir savęs, per savivaldą. Ar kodėl kiti ir klupę iki tol per savivaldą sugeba keltis, Alytus ne?

  Komentaras

  jei patys į tokias temas veliasi tai galima pasidalinti nuomone dėl stengimosi. Kur garsiais lozungais besiremiant gaunasi kiti vaizdeliai alytiškių labui. Reiškia nepriklausomybės pradžioje būnant policijos vadovu Alytuje per Lietuvą netekta daugiausia įmonių. Kur pavyzdžiui Utena tuomet ir dabar išlaikius Alytuje prarastas analogiškas įmones. Utena kaip jas turėjo taip ir dabar sėkmingai vysto. Reiškia mero poste per kadenciją netekta tradicinių ,,Alytaus duona". pasaulinio lygio coca-cola. Gyventojų mažėjimas paūmėjo ir sugebėta per strategijas patvirtint atseit, kad 4 proc. neviršytų. Rūpinasi atseit. Kaip Kaune sustabdė mažėjimą ir pasiekė daugėjimą tiek per metus, kiek Alytuj mažėja ir į kitą pusę pasukę. Reiškia rinkimus laimėjo komitetas su 13 vietų taryboje, dabar vos 3 ištempė. Su likusiomis strateginėmis savivaldybės įstaigomis per valdybas po nepriklausomais, kur neaišku į kurią pusę didelius pinigų srautus iš vis reguliuoja. Dėl šilumos tinklų kur jau seniai procesai pradėti dėl atgavimo šios kadencijos per akis. Kad jau ir perimta būtų. O ne teismų per visas instancijas sprendimai ir dar pabaigos nesimato. Dėl ,,Dzūkijos vandenų" - ten kažkaip ir įtartina tylu net per tarybos lygį. Ar dėl į Nemuną ... - šiuo metu aiškumo nėra. Reiškia kur prieina - ten -- - ir vis po gražiais lozungais. Stengiasi. Ir po savęs palieka - apart stengiasi tik didėjančios bėdos jau į pūlinius pavirtę. Kuriuos bando po pigiais triukais pridengt...

Kiti straipsniai