Dzūkijoje aktyviausiai iš anksto balsavo Birštonas, Lazdijai ir Varėna (15)

AN informacija
Parašykite autoriui
rinkimai
AN nuotr.
Šį sek­ma­die­nį, gegužės 12-ąją, Lie­tu­vo­je – Res­pub­li­kos pre­zi­den­to rin­ki­mai, kar­tu ir bal­sa­vi­mas re­fe­ren­du­me dėl Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mo (Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo). Rink­ti LR pre­zi­den­tą ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę re­fe­ren­du­me dėl pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo tu­ri tei­sę 2 mi­li­jo­nai 385 tūks­tan­čiai 234 rin­kė­jai. Aly­taus mies­te jų – 43 tūkst. 70, Aly­taus ra­jo­ne – 22 tūkst. 920.

Iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas ak­ty­ves­ni bu­vo Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai. Pir­mą­ją die­ną sa­vo va­lią iš­reiš­kė 1,80 proc. (776 as­me­nys), ant­rą­ją – 4,63 proc. (1 tūkst. 993), trečiąją – 8,17 proc. (3 tūkst. 520), o ketvirtąją jau buvo balsavę – 10,51 proc. (4 tūkst. 256).

Ra­jo­ne pir­mą die­ną bal­sa­vo 1,09 proc. (249 am.), an­trą – 3,61 proc. (828), trečią – 6,30 proc. (1 tūkst. 445), o ketvirtą išankstinio balsavimo dieną pilietinę valią jau buvo išreiškę 10,41 proc. (2 tūkst. 387 asm.) 

Iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo metu Dzūkijoje ak­ty­viiausiai balsavo Birš­to­nas (19,64 proc.), Lazdijų rajonas (17,30 proc.) ir Va­rė­nos ra­jo­nas (16,53 proc.). 
 

Rin­ki­mų sek­ma­die­nį, ge­gu­žės 12 d., apy­lin­kės du­ris at­vers 7 va­l. ir rin­kė­jų lauks iki 20 val.
Atėję balsuoti rin­kė­jai tu­ri pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.


ATNAUJINTA

La­ba die­na, gerb. „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ja. 


Su­si­dū­rė­me su pro­ble­ma ir ji su Pre­zi­den­to rin­ki­mais su­si­ju­si. Šie­met ga­vo­me  į pa­što dė­žu­tes tik įmes­tą in­for­ma­ci­nį la­pe­lį (pra­ne­ši­mas apie rin­ki­mus), ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kurioje rin­ki­mų apy­lin­kė­je vyks bal­sa­vi­mas. Pa­gal mū­sų ad­re­są Ži­bu­rio gat­vės gyventojai bal­suos rin­ki­mų apy­li­nė­je Tvir­to­vės g. 3, Aly­tus. O pro­ble­ma yra tokia. Pra­ne­ši­mo nu­ro­dy­ta, kad na­muo­se ga­li bal­suo­ti as­me­nys su ne­ga­lia ar virš 70 me­tų as­me­nys. Ma­no ma­my­tė yra slau­go­ma, jai 80 me­tų. Kaip jai bal­suo­ti? Ji ne­nu­eis  į tą rin­ki­mų apy­lin­kę. Pra­ne­ši­me jo­kie te­le­fo­no nu­me­riai ne­nu­ro­dy­ti, tik www.rin­ke­jo­pus­la­pis.lt., rei­kia pri­si­jun­gi­mų elek­tro­ni­nėm ban­ki­nin­kys­tėm, mo­bi­liais pa­ra­šais ir t.t. De­ja, ne kiek­vie­nas se­nas ar li­go­tas žmo­gus tai tu­ri. Iki šiol prieš rin­ki­mus vi­sa­da at­neš­da­vo pra­ne­ši­mus su var­dais ir pa­var­dėm į na­mus, pa­klaus­da­vo, ar yra ne­įga­lių­jų  pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių. Jei yra, už­si­ra­šy­da­vo ir su bal­sa­vi­mo biu­le­te­niais at­vyk­da­vo į na­mus. Šį sek­ma­die­nį jau rin­ki­mai, to­dėl kaip jai bal­suo­ti, ne­ži­nom. Tik­riau­siai šiais me­tais ne ji vie­na liks ne­at­li­kus pi­lie­ti­nės pa­rei­gos.

Skai­ty­to­ja Ra­min­ta

 

Šį laiš­ką per­siun­tė­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei Da­liai Je­zu­ke­vi­čie­nei. Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, ji su laiš­ko au­to­re su­sie­kė ir apie bal­sa­vi­mo ga­li­my­bės in­for­ma­vo.

Skaitytoja redakciją informavo, kad viskas išsisprendė.

PAPILDYTA

VRK primena, kad svarbiausias rinkėjo dokumentas einant balsuoti yra asmens tapatybės dokumentas: pasas arba asmens tapatybės kortelė.
Taip pat tinka ir kiti Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kuriuose yra rinkėjo nuotrauka ir asmens kodas: vairuotojo pažymėjimas, diplomatinis pasas ir pan. Jeigu prieš pat balsavimą rinkėjas pastebi, kad jo asmens dokumento galiojimas pasibaigė, nieko baisaus – balsuoti jis vis tiek gali, kadangi rinkėjų sąraše rinkėjai surandami pagal jų asmens kodą. Tokiu atveju, jei rinkėjo asmens dokumentas yra pasibaigęs ilgiau kaip metus, jam atvykus į balsavimo vietą reikės užpildyti papildomą dokumento formą ir truputėlį luktelti, kad būtų įtrauktas į rinkėjų sąrašą. Kai tik rinkimų komisija užbaigs šį formalumą, jam bus išduoti balsavimo biuleteniai ir rinkėjas galės balsuoti.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pagaliau Santaikos gatveje sugebejo nupjauti pakeleje zole bet lapu 3 metai niekas nesugeba isvezti prernai net zoles niekas nepjove be rudens o lapai palikti su sakomis toliau ir vejas nesioja po miesta

  Komentaras

  ĖU gali finansuoti LiĘtuvos Respublikä, bet be jokių kißimūsi į vidaus reikalus. O kam ta finansavimą pateis, tai jau ne ĖUS reikalai, o LT Suvereniteto. Dabargi kažkoks EU pedikad įsimylėjo LT ūkininką ir davĄi pyzdint Paramas ! Gal gana cĄca laikyti okupantus ?! Ateina LT Prezidentas sako "duok pinigų Lietuva miršta" jo, kaip ubagas prie krautuvės. O gal ir mūsų pisalas, kur Europą padėjo LTSR ir LTRespublikos ekonomikos skirtumą ? Kur ta buvusi potenciją ?! Ogi Kinijoje, Rusijos sąjungininko kišenėje ! Ar ne taip ? Duok babkių ir aik .... LiĘnkyjis ganyti.

  Komentaras

  Su šauktuku.
  JĘigu fng EUS yra suverenių Valstybių sąjunga, tai visos narės turėtų turėti po lygiai narių EUroParle. Jeigu tai jau traktuojama, kaip kažkokia kita tarybų sąjunga, tai įstatymai, mokesčių kvotos, pašalpos , na, išties turėtų būti vienalytė įstatymdavystė,🐸 viena Konstitucija ir tt. Dabar gi nėra nei vieno , nei kito . Fuck EUROPE !!! Beje, kas tai yra EuropA teisinių žargonu ?! "Šiuolaikinės Europos tikslas" , pvz... "Ne smerdams žinoti !" Matau teisiny-kiĘčiõ jau atsakymą. O kas tie skersai pagal LT konstituciją ?! Gal Lenkai, rusai, vokiečiai, austro engrai ir totoriai ? Taip atrodo . O kas gi tie smerdų šunys ? Aišku "romai" neseniai išgalvota šunims ir katėms, kitiems gyvuliams tautybė. Taip išeina...

  Komentaras

  Patiko rinkimams (visgi 60%, ne 45) Obtest "Iš kartos į kartą" : "sulauk, kol akmenį suskaldys daigas !" Ir "Jūs likot vakar ,mes keliaujame - pirmyn ."
  Tad gi ir SVEIKINAME visus dalyvavusius ir Gitaną Nausėdą . Galų gale gal galutinai liks "vakar" šita revanšistų ir t.p. carinių gvardija pasivadinusi ts. T.p. ir jų kaimo strategija. 17-19a strategija ir tt.
  (Bet organizacijai "kilkim žaibu" palinkėčiau kiek pasivaiksčioti po mišką ir padūmot apie pavadinimą... Pradžiai reiškia liestis žaibo reikia, gerai suimti, tik po to sliuogti į viršų? Uuuuuuu..... Ar čia labiau apie "Greit, kaip žaibas " reikštų ? Gal pulkim žaibu, šĄukim žaibu. Kažkaip man regis nesaugu kilti žaibu , virtę dūmu. Kaip, Troliukas ?! Gal KILKIT Žaibu (kad jus žaibas !) )

  Komentaras

  Irgi turi Alytuje bendros kokybės. Raudonasis su atėjusiais, susitraukia, nepatinka tu joms, jos turi SAVO kĄkalių ! Kas tu tõks ?! Ir jei 1 šupsosi, kita dar šiokia maloni , tai visgi mažuma. Atėjai pas vadus ar į kavinę, ar į rinkimų apylinkę, tad ... Na, kas tai ? Taiiiip ! tslkdp vadybos sindromas, kuriuo serga visur ir visi, kitaip kaimo sindromas.

  Komentaras

  Ir visgi T.S.lkdp labiau stalinis šūmiais apsiginklavusi "mes sotūs laimingi šiltai aprengti..." ...su kelnėm, su batais (!) į miestą išeinam . Kišenėj zažyga ir butelis rankoj.... Dantyse cigaras, prisisiktos kelnės. Tokia ir paslaugų/aptarnavimo sfera: "kas mes tau - tarnĄitės ?!?!" Išdidzių moterų miškas ?

  Komentaras

  Kas ir kada imsis LT tualetų klausimų. Faktas , iš barakų daug kas pasirenka parduotuvę (pataupo) , todėl neina į IKI. Bet kad vietoje poliklinikų ,kavinių irgi verta rinktis , miesto tragedija. Neprasisprausti į 0,5m² patĄškę. "Natūraliai" "oho, kaip gerai !" Plastikinė būda Miesto Parke.. Kažką tokio turime ir vietiniame mentaliteto. Tarkime sandėliuką be vandens vadinti bendrabučio "butu" ir tai normalu... Kas tai ? Šuo ir kariamas pripranta ? Nors į "Gyvenimo būdą" 🤭👍. Ptylėk, kų tu čia garÕdzini ! Viešumo klišė 😑

  Komentaras

  Siukšlių fasavimas. Ką, visgi, daryti, kad tos šiukšlės susifasuotų ? Ogi negendančias daugiabučiuose prie namo statyti mini maišus ar dėžes. Arba gamink ir išdalink su 5skyriais šiuksliadėžę nano spintUkei po kriaukle. Visą virtuvę rūšiavimui skirti ? Atidarius porą stiklainių, eidamas išmečiau, gelzgalių... Kažkaip man ne susideda į 2 maišus kokios 5 rūšys visokio škamsto. Mokėk už šiuksles ir dar rūšiuik, dėliok, sandėliuok sandėliukuose dar kažkaip . Turėk gendančios/negendančios 2 konteinerius ir tiek. Tą dar galime ! Daryk superkamus aliejaus kefyro, pieno. "Mokyk mane skirti valandą šiukšlių dėliojimui per dieną 80" nesu maišą gendančių, 1 bonką nuo šampo 2 darbas nuo ouoelių ir 3 stiklainius. Rankioju, dėlioju po konteinerius po 1, nfk tavo smegenis..

  Komentaras

  (beje, ar deja, diedai mūsų namo komendantę "Gitanuku" pradėjo vadinti)
  ŽALGIRIS buvo priklijuotas rinkimams prie TSo , idant piveną paveiktų, kaip antiseptikas (žalias), bet ir pats supuvo, dar ir alų žalią Kalnapilio original buteliuose - supūdė !!! Bet skarbose - ohÕ !!! Kryžiaus kelių gelbėjo tą ir Švyturį.... Kalnapilio Original pinta 99ct mažumoje. Ir gyvĘnt smagiau !!!! Kalnapilis ant mažiau piktybinių kazkokių nuotaikų pramuša. Už tai ačiū ! Kaip Šabaniausko dainoje: "mums linksma ir smagu , mums- linksma ir smagu !!!" Vienintelis ir buvo Švyturio tai Žalia Balta panašus labiau į Kalnapilį, nei į Švyturio. Galės eit tą galivinti Žalgirį vietoje bažnyčios... Va Bank tas jau per drastiškas Arba rinkimams psc, arba Žalgiriui tegu tada būna ! Vis ką nors sugadinome ! "Višta "ts". " Pasakojo būdavo kokiÕs leg-hoRnos vištos, tai visi juokdavosi. Pas senelius ir bitės jau klausti tik

  Komentaras

  VALIÕÕÕÕÕ NAUSĖDA 44%
  Sena Višta ts 19% !!!! Laukiame ryt Alytaus ataskaitų. Kiek girdėjome, tai Rinkimų būstinėse Konstitucijos nė vienoje nebuvo pasiskaityti !!! Toks vat priekaištas, Buvo verčiana aklai , apyakliai dalyvauti Referendume. Na, be išankstinės nuomonės atėjo nedaug, tad gal ir neoakenkė rezultatams. O ką VRK apie tai ?!?!?! JŲ kelnėse šūdas ! Keičiam butais, Ė ! O koks tavo ? O koks tau skirtumas ?! NTB
  Tiek to ,telefonais....

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.