Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ver­dik­tas: „Aly­taus mies­tui tu­ri bū­ti per­duo­tas vi­sas ši­lu­mos ūkis (113)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
nuotrauka
UAB „Li­tes­ko“ turės UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne, ga­mi­nan­čia di­dži­ą­ją da­lį Aly­taus ši­lu­mos ener­gi­jos. „Tai reiš­kia, kad Aly­taus mies­tas ne­liks su se­nais dū­mi­niais ka­ti­lais ir tai už­tik­rins mū­sų kaip mies­to ne­pri­klau­so­mu­mą nuo ben­dro­vės „Li­tes­ko“. Be to, tai už­tik­ri­na, kad ši­lu­mos kai­na at­ei­ty­je ne­bus ne­pa­grįs­tai di­di­na­ma“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo Vy­tau­tas Jast­rems­kas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.”

Be­je, teis­mas pa­sa­kė ir tai, kad ši­lu­mos ūkio per­da­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti ne­mo­ka­mas ir nu­brė­žė aiš­kią kryp­tį, kad ne­at­si­pir­ku­si in­ves­ti­ci­jos da­lis tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ta. Nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­ci­jos dy­dį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas grą­ži­no spręs­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti pa­tir­tą ža­lą, ku­ri, atstovų teigimu, sie­kia daugiau kaip 17 mln. eu­rų, ta­čiau teis­mas pa­si­sa­kė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­tų at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams ir šį pra­šy­mą at­me­tė. Šis tur­ti­nis klau­si­mas bus spren­džia­mas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me. „Ta­da mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę įro­di­nė­ti, kad ben­dro­vė „Li­tes­ko“ ga­vo pi­ni­gus ir kad jie tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ti į in­ves­ti­ci­jos at­si­pir­ki­mą. Tai­gi, lau­kia sun­kus dar­bas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me“, – sa­kė V.Jast­rems­kas.

Pa­pras­čiau ta­riant, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė per­duo­da­mą ši­lu­mos ūkį tu­rės iš­si­pirk­ti, ta­čiau vis dar lie­ka ne­aiš­ku, už ko­kią pi­ni­gų su­mą, mat teis­mas tu­rės nu­sta­ty­ti Aly­taus mies­tui pa­da­ry­tos ža­los dy­dį, ža­los kom­pen­sa­vi­mo tvarką, įver­tin­ant in­ves­ti­ci­jas.

Ko­ge­ne­ra­ci­nė ka­ti­li­nė vei­kia nuo 2012 me­tų, tuo me­tu mies­to gy­ven­to­jams bu­vo nu­sta­ty­tos di­de­lės ši­lu­mos kai­nos, ku­rios su­da­rė di­de­lę in­ves­ti­ci­jų grą­žą ben­dro­vei „Li­tes­ko“. „Tą grą­žą mes ban­dė­me pri­si­teis­ti kaip mies­tui pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau teis­mo spren­di­mu šie klau­si­mai vėl bus nag­ri­nė­ja­mi iš nau­jo, o da­bar pa­tvir­tin­tas vi­sas tur­to są­ra­šas, ku­ris tu­ri bū­ti per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei. Tai­gi, per 1,5 mė­ne­sio nuo šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos tu­rė­tu­me tą ši­lu­mos ūkį per­im­ti. Esa­me tam pa­si­ruo­šę, ga­li­me jį per­im­ti ir val­dy­ti. Tiek jau dau­giau nei me­tus dir­ban­ti pro­fe­sio­na­li val­dy­ba, tiek ši­lu­mos tin­klų ko­lek­ty­vas dir­bo pa­gal veiks­mų pla­ną, ži­no­jo, ką da­ro, ko­kių rei­kia ates­ta­tų ir ko­kius or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – ko­men­ta­vo V.Jast­rems­kas.

Aly­tus iš 47 vie­tos pa­gal ši­lu­mos kai­nos ma­žu­mą pa­ki­lo į 5 vie­tą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad ambicingas no­ras bū­ti ge­riau­sios kai­nos tre­je­tu­ke tik­rai yra. Jo tvir­ti­ni­mu, gal­būt to pel­no, ku­rį už­dir­ba ka­ti­li­nė, da­lį bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mui, ta­čiau tam rei­kia gi­les­nės ana­li­zės.

Prie­šin­gu at­ve­ju, jei­gu teis­mas bū­tų pa­si­sa­kęs, kad ka­ti­li­nė tu­ri lik­ti ben­dro­vei „Li­tes­ko“, ta­da mies­tas bū­tų li­kęs tik su se­nais du­jų ka­ti­lais. Tai reiš­kia, kad pa­gal nau­ją su­pir­ki­mo iš ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų tvar­ką alytiškiai bū­tų mo­kė­ję di­de­lę kai­ną už ener­gi­ją, ku­rią ga­mi­na bio­ku­rą nau­do­jan­tys ši­lu­mos ga­min­to­jai.

„Mes iš­sau­go­jo­me ge­rą po­zi­ci­ją ši­lu­mos ūky­je ir tie­siog ne­be­bus ga­li­my­bių ši­lu­mos kai­ną di­din­ti“, – api­ben­drin­da­mas tei­gė V.Jast­rems­kas. 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ir UAB „Li­tes­ko“ su­tar­tį dėl Aly­taus mies­to ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­vi­mo bei tur­to kom­plek­so nuo­mos su­da­rė 2001 me­tais. Pa­gal mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­tį ben­dro­vė „Li­tes­ko“ įsi­pa­rei­go­jo į ši­lu­mos ūkį at­lik­ti in­ves­ti­ci­jų už 74 mln. li­tų (daugiau nei 21 mln. eurų), o pa­gal nuo­mos su­tar­tį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti tur­tą, už ku­rį ga­vo nuo­mos mo­kes­tį.

2016 me­tais pa­si­bai­gus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­čiai su „Li­tes­ko“, bu­vo nu­spręs­ta jos ne­pra­tęs­ti, o „Li­tes­ko“ ne­su­ti­ko vi­so ši­lu­mos ūkio per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei. 2017 me­tais, ne­pa­vy­kus de­ry­boms, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si  į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, kad ben­dro­vę „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­tų jai grą­žin­ti vi­są ši­lu­mos ūkį ir at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą. Tą­kart teis­mas sa­vi­val­dy­bės ieš­ki­nį ten­ki­no tik iš da­lies – pri­tei­sė be­veik 15 mln. eu­rų ver­tės tur­tą, ta­čiau 25 mln. eu­rų ver­te įver­tin­tą mo­der­ni­ą­ją ka­ti­li­nę pa­li­ko „Li­tes­ko“. Sa­vi­val­dy­bė to­kį pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kią nu­tar­tį, ne­lei­du­sią su­ar­dy­ti Aly­taus ši­lu­mos ūkio sis­te­mos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai