Nr. 37 (13267)

2019-04-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 37 (13267) skaitykite:

Mi­li­met­rai, gra­mai ir sko­nio re­cep­to­riai 

Vai­ruo­to­jų lau­kia po­ky­čiai, ku­rie pa­tiks ne vi­siems 

Vais­tai nuo aler­gi­jos ir vai­ra­vi­mas – ar su­de­ri­na­ma? 

Egi­di­jus Mo­tie­ka: Krem­lius Eu­ro­po­je su­kū­rė ge­o­po­li­ti­nių pleiš­tų sis­te­mą – ga­li ma­ni­pu­liuo­ti nau­juo­ju Lie­tu­vos pre­zi­den­tu 

NA­TO: vi­si už vie­ną ir vie­nas už vi­sus 

Aly­tiš­kiai kvie­čia­mi kar­tu ruoš­tis šven­tėms 

V dra­ma­tur­gų kon­kur­sAS tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je COM•ME­DIA 

Iz­ra­e­ly­je gim­na­zis­tai at­ra­do ir gim­to­jo Aly­taus is­to­ri­jos pėd­sa­kų 

Aly­taus jau­ni­mo par­ke – dvi kal­ne­lių tra­sos 

Pa­dė­ti siek­ti sva­jo­nės ar... ją pa­skan­din­ti?

Ką da­ry­ti, kai or­ga­niz­mą mig­do per žie­mą su­val­gy­ti ce­pe­li­nai? Ge­ro­sios „bom­bos” iš gam­tos

Silps­tan­tis re­gė­ji­mas: ko­dėl ne­ga­li­ma dels­ti?

Jau­kio­je Že­mės šven­tė­je – kū­ry­bin­gi pa­si­ro­dy­mai žva­kių švie­so­je

Lietuva įžengė į 30-uosius nepriklausomybės metus, ir jaunoji karta tik iš tėvų ar senelių pasakojimų ar senų juodai baltų vaizdo juostų tegirdi, koks buvo kelias į laisvę. Kas tą baisiąją sausio...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su vie­šą­jį ve­žė­jų kon­kur­są lai­mė­ju­siu šios pa­slau­gos tie­kė­ju mies­to vie­šo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo trans­por­to...
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“...
Vykdant Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukciją, šalia Lietuvos banko pamatų rastas, kaip manoma, XVII–XVIII a. lobis – molinė puodynė su pusantro tūkstančio šilingų. Lobį ištyrę...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.