Nr. 37 (13267)

2019-04-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 37 (13267) skaitykite:

Mi­li­met­rai, gra­mai ir sko­nio re­cep­to­riai 

Vai­ruo­to­jų lau­kia po­ky­čiai, ku­rie pa­tiks ne vi­siems 

Vais­tai nuo aler­gi­jos ir vai­ra­vi­mas – ar su­de­ri­na­ma? 

Egi­di­jus Mo­tie­ka: Krem­lius Eu­ro­po­je su­kū­rė ge­o­po­li­ti­nių pleiš­tų sis­te­mą – ga­li ma­ni­pu­liuo­ti nau­juo­ju Lie­tu­vos pre­zi­den­tu 

NA­TO: vi­si už vie­ną ir vie­nas už vi­sus 

Aly­tiš­kiai kvie­čia­mi kar­tu ruoš­tis šven­tėms 

V dra­ma­tur­gų kon­kur­sAS tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je COM•ME­DIA 

Iz­ra­e­ly­je gim­na­zis­tai at­ra­do ir gim­to­jo Aly­taus is­to­ri­jos pėd­sa­kų 

Aly­taus jau­ni­mo par­ke – dvi kal­ne­lių tra­sos 

Pa­dė­ti siek­ti sva­jo­nės ar... ją pa­skan­din­ti?

Ką da­ry­ti, kai or­ga­niz­mą mig­do per žie­mą su­val­gy­ti ce­pe­li­nai? Ge­ro­sios „bom­bos” iš gam­tos

Silps­tan­tis re­gė­ji­mas: ko­dėl ne­ga­li­ma dels­ti?

Jau­kio­je Že­mės šven­tė­je – kū­ry­bin­gi pa­si­ro­dy­mai žva­kių švie­so­je

Lietuva įžengė į 30-uosius nepriklausomybės metus, ir jaunoji karta tik iš tėvų ar senelių pasakojimų ar senų juodai baltų vaizdo juostų tegirdi, koks buvo kelias į laisvę. Kas tą baisiąją sausio...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su vie­šą­jį ve­žė­jų kon­kur­są lai­mė­ju­siu šios pa­slau­gos tie­kė­ju mies­to vie­šo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo trans­por­to...
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“...
Vykdant Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukciją, šalia Lietuvos banko pamatų rastas, kaip manoma, XVII–XVIII a. lobis – molinė puodynė su pusantro tūkstančio šilingų. Lobį ištyrę...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.