Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ver­dik­tas: „Aly­taus mies­tui tu­ri bū­ti per­duo­tas vi­sas ši­lu­mos ūkis (21)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
nuotrauka
UAB „Li­tes­ko“ turės UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne, ga­mi­nan­čia di­dži­ą­ją da­lį Aly­taus ši­lu­mos ener­gi­jos. „Tai reiš­kia, kad Aly­taus mies­tas ne­liks su se­nais dū­mi­niais ka­ti­lais ir tai už­tik­rins mū­sų kaip mies­to ne­pri­klau­so­mu­mą nuo ben­dro­vės „Li­tes­ko“. Be to, tai už­tik­ri­na, kad ši­lu­mos kai­na at­ei­ty­je ne­bus ne­pa­grįs­tai di­di­na­ma“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo Vy­tau­tas Jast­rems­kas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.”

Be­je, teis­mas pa­sa­kė ir tai, kad ši­lu­mos ūkio per­da­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti ne­mo­ka­mas ir nu­brė­žė aiš­kią kryp­tį, kad ne­at­si­pir­ku­si in­ves­ti­ci­jos da­lis tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ta. Nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­ci­jos dy­dį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas grą­ži­no spręs­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti pa­tir­tą ža­lą, ku­ri, atstovų teigimu, sie­kia daugiau kaip 17 mln. eu­rų, ta­čiau teis­mas pa­si­sa­kė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­tų at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams ir šį pra­šy­mą at­me­tė. Šis tur­ti­nis klau­si­mas bus spren­džia­mas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me. „Ta­da mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę įro­di­nė­ti, kad ben­dro­vė „Li­tes­ko“ ga­vo pi­ni­gus ir kad jie tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ti į in­ves­ti­ci­jos at­si­pir­ki­mą. Tai­gi, lau­kia sun­kus dar­bas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me“, – sa­kė V.Jast­rems­kas.

Pa­pras­čiau ta­riant, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė per­duo­da­mą ši­lu­mos ūkį tu­rės iš­si­pirk­ti, ta­čiau vis dar lie­ka ne­aiš­ku, už ko­kią pi­ni­gų su­mą, mat teis­mas tu­rės nu­sta­ty­ti Aly­taus mies­tui pa­da­ry­tos ža­los dy­dį, ža­los kom­pen­sa­vi­mo tvarką, įver­tin­ant in­ves­ti­ci­jas.

Ko­ge­ne­ra­ci­nė ka­ti­li­nė vei­kia nuo 2012 me­tų, tuo me­tu mies­to gy­ven­to­jams bu­vo nu­sta­ty­tos di­de­lės ši­lu­mos kai­nos, ku­rios su­da­rė di­de­lę in­ves­ti­ci­jų grą­žą ben­dro­vei „Li­tes­ko“. „Tą grą­žą mes ban­dė­me pri­si­teis­ti kaip mies­tui pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau teis­mo spren­di­mu šie klau­si­mai vėl bus nag­ri­nė­ja­mi iš nau­jo, o da­bar pa­tvir­tin­tas vi­sas tur­to są­ra­šas, ku­ris tu­ri bū­ti per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei. Tai­gi, per 1,5 mė­ne­sio nuo šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos tu­rė­tu­me tą ši­lu­mos ūkį per­im­ti. Esa­me tam pa­si­ruo­šę, ga­li­me jį per­im­ti ir val­dy­ti. Tiek jau dau­giau nei me­tus dir­ban­ti pro­fe­sio­na­li val­dy­ba, tiek ši­lu­mos tin­klų ko­lek­ty­vas dir­bo pa­gal veiks­mų pla­ną, ži­no­jo, ką da­ro, ko­kių rei­kia ates­ta­tų ir ko­kius or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – ko­men­ta­vo V.Jast­rems­kas.

Aly­tus iš 47 vie­tos pa­gal ši­lu­mos kai­nos ma­žu­mą pa­ki­lo į 5 vie­tą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad ambicingas no­ras bū­ti ge­riau­sios kai­nos tre­je­tu­ke tik­rai yra. Jo tvir­ti­ni­mu, gal­būt to pel­no, ku­rį už­dir­ba ka­ti­li­nė, da­lį bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mui, ta­čiau tam rei­kia gi­les­nės ana­li­zės.

Prie­šin­gu at­ve­ju, jei­gu teis­mas bū­tų pa­si­sa­kęs, kad ka­ti­li­nė tu­ri lik­ti ben­dro­vei „Li­tes­ko“, ta­da mies­tas bū­tų li­kęs tik su se­nais du­jų ka­ti­lais. Tai reiš­kia, kad pa­gal nau­ją su­pir­ki­mo iš ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų tvar­ką alytiškiai bū­tų mo­kė­ję di­de­lę kai­ną už ener­gi­ją, ku­rią ga­mi­na bio­ku­rą nau­do­jan­tys ši­lu­mos ga­min­to­jai.

„Mes iš­sau­go­jo­me ge­rą po­zi­ci­ją ši­lu­mos ūky­je ir tie­siog ne­be­bus ga­li­my­bių ši­lu­mos kai­ną di­din­ti“, – api­ben­drin­da­mas tei­gė V.Jast­rems­kas. 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ir UAB „Li­tes­ko“ su­tar­tį dėl Aly­taus mies­to ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­vi­mo bei tur­to kom­plek­so nuo­mos su­da­rė 2001 me­tais. Pa­gal mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­tį ben­dro­vė „Li­tes­ko“ įsi­pa­rei­go­jo į ši­lu­mos ūkį at­lik­ti in­ves­ti­ci­jų už 74 mln. li­tų (daugiau nei 21 mln. eurų), o pa­gal nuo­mos su­tar­tį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti tur­tą, už ku­rį ga­vo nuo­mos mo­kes­tį.

2016 me­tais pa­si­bai­gus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­čiai su „Li­tes­ko“, bu­vo nu­spręs­ta jos ne­pra­tęs­ti, o „Li­tes­ko“ ne­su­ti­ko vi­so ši­lu­mos ūkio per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei. 2017 me­tais, ne­pa­vy­kus de­ry­boms, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si  į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, kad ben­dro­vę „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­tų jai grą­žin­ti vi­są ši­lu­mos ūkį ir at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą. Tą­kart teis­mas sa­vi­val­dy­bės ieš­ki­nį ten­ki­no tik iš da­lies – pri­tei­sė be­veik 15 mln. eu­rų ver­tės tur­tą, ta­čiau 25 mln. eu­rų ver­te įver­tin­tą mo­der­ni­ą­ją ka­ti­li­nę pa­li­ko „Li­tes­ko“. Sa­vi­val­dy­bė to­kį pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kią nu­tar­tį, ne­lei­du­sią su­ar­dy­ti Aly­taus ši­lu­mos ūkio sis­te­mos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie šį miestui naudingą sprendimą teisme, pasipylė komentatorių liaupsės valdžios Vytautams ir pilietininkams, vaje, kaip puikiai jie dirbo, kiek turto išsaugojo.
  Bet laurus čia pirmiausia kabinti ne jiems, o vilniečių teisininkų kontorai,, TGS Baltic", kurie atstovauja Alytaus miesto savivaldybę teismuose. Ir ne už gražias akis - už paslaugą jau sumokėta iš miesto biudžeto jau keli šimtai tūkstančių eurų. O iki proceso pabaigos milijono litų tikrai nepakaks.

Kiti straipsniai