Nr. 66 (13296)

2019-06-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 66 (13296) skaitykite:

 • Fes­ti­va­lio „At­eik, sau­lu­te, su py­ra­gais” sim­bo­liu ta­pu­si aly­tiš­kė ja­me ap­si­lan­ko kas­met
 • Gel­to­nais kvad­ra­tais pa­žy­mė­to­je san­kry­žo­je bū­ki­te ati­dūs, nes gre­sia bau­dos!
 • Karš­tis di­di­na me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos srau­tą
 • Gim­na­zis­tai moks­lo me­tus bai­gia da­ly­vau­da­mi mo­ko­mo­jo­je Aly­taus eko­no­mi­kos ir ver­slo aka­de­mi­jos sto­vyk­lo­je
 • Ka­la­ku­tų fer­mo­je trys tvar­tai: lop­še­lis, dar­že­lis ir mo­kyk­la
 • Karš­tis – sti­chi­nė ne­lai­mė ar mū­sų ne­pa­si­ruo­ši­mas?
 • Pa­ko­re­guo­tas ug­dy­mo pro­ce­sas Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se
 • Bi­jok abe­jin­gų
 • Jo­li­ta Zy­ku­tė: „Kiek daug ma­ny­je Aly­taus”
 • Kai Die­vas no­ri su­dau­žy­ti žmo­gaus šir­dį, jis su­tei­kia jam dau­giau pro­to
 • Po­li­ti­nė ka­li­nė – Pa­sau­lio mo­te­ris
 • Aly­taus mies­to gim­ta­die­nis ir ypa­tin­gos jo aki­mir­kos
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos stu­di­ją ren­gian­tys kon­sul­tan­tai – fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Kau­ne įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Fin­dep“ at­sto­vai bai­gia...
Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šy­ta prieš 26-erius me­tus, o dėl su­ma­žė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir kreip­tis į aukš­čiau­sias ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jas dėl...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ki­ni­jo­je, Ning­bo mies­te, Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me vie­šė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Tai bu­vo...
Aly­taus ra­jo­ne Alytaus seniūnijoje Mik­lu­sė­nų kai­me pra­dė­jus as­fal­tuo­ti Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, ša­lia esan­čios Ąžuo­lų gat­vės  gy­ven­to­jai pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir...
Savo naujausią knygą „Padai pilni vinių“ (išleido Rašytojų sąjungos leidykla) Dzūkijos sostinėje Aldona Ruseckaitė pristato jau antrą kartą. Šįsyk – pakviesta kolegų, muziejininkų, Antano Jonyno...
„Dėl oro są­ly­gų mo­kyk­lų va­do­vams re­ko­men­duo­ja­me trum­pin­ti ug­dy­mo pro­ce­są, sau­gant mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų svei­ka­tą“, – va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Aly­taus mies­to...
Va­sa­ros pra­džia. Dan­gus be de­be­sė­lio, sau­lė plies­kia... Kve­pia jaz­mi­nai, links­ta di­džiu­liai bi­jū­nų žie­dai... Pu­šų še­šė­ly­je pri­sig­lau­dė sta­le­lis, už­deng­tas bal­ta li­ni­ne...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.