Nr. 66 (13296)

2019-06-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 66 (13296) skaitykite:

 • Fes­ti­va­lio „At­eik, sau­lu­te, su py­ra­gais” sim­bo­liu ta­pu­si aly­tiš­kė ja­me ap­si­lan­ko kas­met
 • Gel­to­nais kvad­ra­tais pa­žy­mė­to­je san­kry­žo­je bū­ki­te ati­dūs, nes gre­sia bau­dos!
 • Karš­tis di­di­na me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos srau­tą
 • Gim­na­zis­tai moks­lo me­tus bai­gia da­ly­vau­da­mi mo­ko­mo­jo­je Aly­taus eko­no­mi­kos ir ver­slo aka­de­mi­jos sto­vyk­lo­je
 • Ka­la­ku­tų fer­mo­je trys tvar­tai: lop­še­lis, dar­že­lis ir mo­kyk­la
 • Karš­tis – sti­chi­nė ne­lai­mė ar mū­sų ne­pa­si­ruo­ši­mas?
 • Pa­ko­re­guo­tas ug­dy­mo pro­ce­sas Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se
 • Bi­jok abe­jin­gų
 • Jo­li­ta Zy­ku­tė: „Kiek daug ma­ny­je Aly­taus”
 • Kai Die­vas no­ri su­dau­žy­ti žmo­gaus šir­dį, jis su­tei­kia jam dau­giau pro­to
 • Po­li­ti­nė ka­li­nė – Pa­sau­lio mo­te­ris
 • Aly­taus mies­to gim­ta­die­nis ir ypa­tin­gos jo aki­mir­kos
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos stu­di­ją ren­gian­tys kon­sul­tan­tai – fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Kau­ne įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Fin­dep“ at­sto­vai bai­gia...
Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šy­ta prieš 26-erius me­tus, o dėl su­ma­žė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir kreip­tis į aukš­čiau­sias ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jas dėl...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ki­ni­jo­je, Ning­bo mies­te, Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me vie­šė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Tai bu­vo...
Aly­taus ra­jo­ne Alytaus seniūnijoje Mik­lu­sė­nų kai­me pra­dė­jus as­fal­tuo­ti Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, ša­lia esan­čios Ąžuo­lų gat­vės  gy­ven­to­jai pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir...
Savo naujausią knygą „Padai pilni vinių“ (išleido Rašytojų sąjungos leidykla) Dzūkijos sostinėje Aldona Ruseckaitė pristato jau antrą kartą. Šįsyk – pakviesta kolegų, muziejininkų, Antano Jonyno...
„Dėl oro są­ly­gų mo­kyk­lų va­do­vams re­ko­men­duo­ja­me trum­pin­ti ug­dy­mo pro­ce­są, sau­gant mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų svei­ka­tą“, – va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Aly­taus mies­to...
Va­sa­ros pra­džia. Dan­gus be de­be­sė­lio, sau­lė plies­kia... Kve­pia jaz­mi­nai, links­ta di­džiu­liai bi­jū­nų žie­dai... Pu­šų še­šė­ly­je pri­sig­lau­dė sta­le­lis, už­deng­tas bal­ta li­ni­ne...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.