Mies­to gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se už­klu­po kait­ra – svar­biau­sia sau­go­ti ma­žų ir di­de­lių mies­tie­čių svei­ka­tą

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2019 Birželis 13
kaitra
Darželių taisyklės leidžia tėvams nevesti vaikų ir šaltyje, ir kaitroje, o už praleistas dienas nemokėti. Tačiau tam būtinas įstaigos vadovo įsakymas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Dėl oro są­ly­gų mo­kyk­lų va­do­vams re­ko­men­duo­ja­me trum­pin­ti ug­dy­mo pro­ce­są, sau­gant mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų svei­ka­tą“, – va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus įsa­ky­me „Dėl ug­dy­mo pro­ce­so ko­re­ga­vi­mo šil­tuo­ju me­tų lai­ku“ nu­ro­do­mos hi­gie­nos nor­mos, kad pa­mo­kos ga­li vyk­ti pa­tal­po­je esant ne dau­giau kaip 28 laips­nių ši­lu­mos ir esant na­tū­ra­laus vė­di­ni­mo per lan­gus ga­li­my­bei. Mo­ky­mą or­ga­ni­zuo­ti re­ko­men­duo­ja­ma ki­to­se erd­vė­se ir ap­lin­ko­se, ta­čiau veik­la ne­or­ga­ni­zuo­ja­ma lau­ke, kai oro są­ly­gos ke­lią ri­zi­ką svei­ka­tai, – tem­pe­ra­tū­ra yra 32 laips­niai karš­čio ir aukš­tes­nė. Ki­taip sa­kant, bū­tent taip, kaip yra šio­mis die­no­mis. Tai ką da­ry­ti?

Rei­kia gal­vo­ti apie kon­di­cio­nie­rius

„Mū­sų kaip mies­to va­do­vų nuo­sta­ta, kad svar­biau­sia yra mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų svei­ka­ta, nes vi­si su­pran­ta­me, kad esant to­kiai kait­rai, kai še­šė­ly­je oras kais­ta iki 35 laips­nių, tai vei­kiau yra veik­los imi­ta­vi­mas“, – sa­ko vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Va­kar Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis BNS tei­gė, kad kai ku­rios Dzū­ki­jos sos­ti­nės mo­kyk­los ke­ti­na dirb­ti tik tris pa­mo­kas, ki­tos – stab­dy­ti ug­dy­mo pro­ce­są. „Mo­kyk­la tu­ri spręs­ti pa­ti, bet Aly­tu­je jau yra pa­vyz­džių, kai mo­kyk­los nu­spren­dė dirb­ti tik tris pir­mas pa­mo­kas, kol dar ry­tas, kol sau­lė ne­pa­ki­lu­si la­bai aukš­tai“, – tei­gė N.Ce­siu­lis.

Ki­tos mo­kyk­los pla­nuo­ja spręs­ti dėl ga­li­my­bės per ši­tas die­nas ne­dirb­ti. Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je ug­dy­mo pro­ce­sas stab­do­mas. Kolegų pavyzdžiu planuoja pasekti „Volunės” progimnazija.

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, trum­pin­ti pa­mo­kas va­kar jau nu­spren­dė vi­sos mo­kyk­los, o šian­dien si­tu­a­ci­ja bus ste­bi­ma ir svars­to­ma, ar ne­nu­trauk­ti ug­dy­mo pro­ce­so.

„Žur­na­lis­tai ma­nęs daž­nai klau­sia, ar pri­ta­riu moks­lo me­tų pail­gi­ni­mui? Sa­kau, kad vis­kas ge­rai, bet spren­di­mui ne­pa­si­ruoš­ta. Vi­so­je Lie­tu­vo­je mo­kyk­lo­se ir dar­že­liuo­se rei­kia gal­vo­ti apie kon­di­cio­nie­rius, kaip vi­sa­me bal­ta­me pa­sau­ly­je“, – aiš­ki­na V.Va­lū­nas.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras A.Mon­ke­vi­čius pir­ma­die­nį pri­mi­nė, kad li­ku­sias dvi bir­že­lio sa­vai­tes dėl karš­čių pa­mo­kos ga­li ir ne­vyk­ti. Mi­nist­ro tei­gi­mu, at­ei­nan­čias dvi sa­vai­tes ug­dy­mo pro­ce­sas tu­rė­tų vyk­ti lanks­čiai. At­si­žvel­giant į orą, pa­ta­ria­ma ar­ba ne­ves­ti įpras­tų pa­mo­kų, ar­ba jas trum­pin­ti, vie­toj jų or­ga­ni­zuo­ti iš­vy­kas į gam­tą, kū­ry­bi­nes erd­ves, mu­zie­jus. Pir­ma­die­nį pra­neš­ta, kad apie pu­sė iš dau­giau nei tūks­tan­čio mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je trum­pi­na pa­mo­kas.

Ke­pa ir dar­že­li­nu­kai

Ta­čiau nuo karš­čio alps­ta ne tik mo­ki­niai kla­sė­se, bet ir dar­že­li­nu­kai. Pa­sak vi­ce­me­rės J.Šu­ke­vi­čie­nės, re­mian­tis darželių tai­syk­lė­mis, jų va­do­vai sa­vo įsa­ky­mu ga­li pa­tei­sin­ti dėl kait­ros ne­lan­ky­tas die­nas, tė­vams už jas mo­kė­ti ne­rei­kės.

Tai yra ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja kaip žie­mą, ku­ri taip pat nu­ma­ty­ta tai­syk­lė­se, kai dar­že­lių vai­kai ga­li ne­lan­ky­ti esant 20 ir dau­giau laips­nių šal­čio. Tie­siog kait­ra ne­apib­rėž­ta skai­čiais, bet ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip ne­nu­ma­ty­tos ap­lin­ky­bės.

„Pa­na­šių kait­rių die­nų tai­kė­si ir pra­ėju­sią va­sa­rą. Tai­gi vis dėl­to ma­ny­čiau, kad at­ei­ty­je rei­kė­tų gal­vo­ti apie in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mą ir kon­di­cio­nie­rių įren­gi­mą, kad vai­kai, ku­rie pri­vers­ti lan­ky­ti dar­že­lius karš­ty­je, nes jų tė­vai tie­siog ne­tu­ri ki­to va­rian­to, ga­lė­tų juo­se nor­ma­liai gy­ven­ti net ir la­bai kait­rią die­ną“, – sa­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė.

Šio dar­že­lio kū­di­kių gru­pė­je įreng­tas vie­nin­te­lis Aly­taus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se kon­di­cio­nie­rius, ku­ris da­bar la­bai pa­leng­vi­na ma­žų­jų gy­ve­ni­mą. Kon­di­cio­nie­rių, iš­sky­rus pa­vie­nė­se pa­tal­po­se, nė­ra ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se.

Be­je, įdo­mu tai, kad hi­gie­nos nor­mo­se nė­ra nu­ma­ty­ta, ko­kia yra vir­šu­ti­nė tem­pe­ra­tū­ros ri­ba, kai dar­že­li­nu­kai dar ga­li bū­ti pa­tal­po­je. Ver­ti­nant pa­gal hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus mo­kyk­loms, – ne dau­giau kaip 28 laips­niai ši­lu­mos. Ta­čiau šio­mis die­no­mis, ypač pie­ti­nė­je pu­sė­je esan­čio­se pa­tal­po­se, ji spar­čiai per­ko­pė 30 laips­nių.

Kait­ro­je vyks ir mies­to šven­tė

Tam tik­rų pro­ble­mų oro są­ly­gos ke­lia ir mies­to šven­tės or­ga­ni­za­to­riams. Juo­lab kad gim­ta­die­nis šie­met bus šven­čia­mas ne­įpras­to­je vie­to­je – gam­to­je, Dai­nų slė­ny­je ir ša­lia Dai­li­džių. Vie­na ver­tus, lyg ir dau­giau še­šė­lio, bet, ki­tas ver­tus, – di­des­nis ir gais­rin­gu­mo pa­vo­jus, nė­ra kur pa­si­slėp­ti už­klu­pus liū­čiai.

„Tar­ny­bos yra pa­si­ren­gu­sios, taip pat pa­si­rū­pin­ta, kad ne­trūk­tų van­dens. Ša­lia sce­nos Dai­nų slė­ny­je cis­ter­ną ge­ria­mo­jo van­dens pa­sta­tys „Dzū­ki­jos van­de­nys“, žiū­ro­vai jo ga­lės įsi­pil­ti ir į sa­vo ta­rą. Da­ly­viais ir sve­čiais pa­si­rū­pins rė­mė­jas „Her­mis“, ku­ris da­lys mi­ne­ra­li­nio van­dens bu­te­liu­kus“, – ti­ki­na vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Mies­to gim­ta­die­nis yra vy­kęs pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis oro są­ly­go­mis, vie­nais me­tais jo iš­kil­min­gą pra­džią te­ko per­kel­ti, nes už­klu­po aud­ra, mer­ku­si ir ei­se­nos da­ly­vius, ki­tais smar­kiai at­ša­lo. Tai­kė­si ir kait­ros, tik var­gu ar ji ka­da bu­vo per­li­pu­si 35 laips­nių ri­bą.

Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba (www.me­teo.lt) nu­ma­to, kad ry­toj, tai yra bir­že­lio 14 die­ną, aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra die­no­mis dau­ge­ly­je ra­jo­nų sieks 30–35 laips­nius, o šeš­ta­die­nį piet­ry­ti­nė­je da­ly­je kais iki 30–32 laips­nių karš­čio.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.