Žmo­giš­ka klai­da le­ga­li­zuo­ja van­dens mo­to­cik­lus Dau­gų eže­re. Ar pa­dės sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos šauks­mas?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2019 Birželis 7
Vandens motociklai
Gy­ven­to­jai bai­mi­na­si van­dens mo­to­cik­lų ke­lia­mo triukš­mo, plau­kio­ji­mo per ar­ti Dau­gų mies­to bei pa­kran­čių, ypač mau­dyk­lų, di­de­lio jų grei­čio, ne­prog­no­zuo­ja­mų ju­dė­jo kryp­čių, ele­men­ta­rių plau­kio­ji­mo ir sau­gos tai­syk­lių ne­pai­sy­mo.  
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir kreip­tis į aukš­čiau­sias ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jas dėl plau­kio­ji­mo van­dens mo­to­cik­lais Dau­gų eže­re už­drau­di­mo. Va­do­vau­jan­tis ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos įsa­ky­mu, šiems mo­to­cik­lams plau­kio­ti eže­re ga­li­ma jau nuo bir­že­lio 21-osios. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ge­gu­žės pa­bai­go­je yra pa­ra­šiu­si pra­šy­mą ap­lin­kos mi­nist­rui ne­leis­ti plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais Dau­gų eže­re, bet at­sa­ky­mo  ne­gau­ta iki šiol. Ta­čiau vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je iš­aiš­kė­jo ir sa­vi­val­dy­bės ap­lai­du­mas ne­re­a­guo­jant į mi­nist­ro įsa­ky­mo projekto de­ri­ni­mą, tai ta­ry­bos po­sė­dy­je įvar­dy­ta kaip žmo­giš­ka klai­da. Dabar sa­vi­val­dy­bė su­kru­to ieš­ko­ti pa­gal­bos siek­da­ma ap­gin­ti vie­šą­jį dau­giš­kių in­te­re­są.

De­ri­ni­mo me­tu jo­kio at­sa­ky­mo ne­pa­teik­ta

Drau­di­mas plau­kio­ti Dau­gų, ar­ba Di­džiu­lio, eže­re van­dens mo­to­cik­lais įsi­ga­lio­jo 2014-ai­siais, kai ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­tos ir pa­tvir­tin­tos nau­jos Ap­lin­ko­sau­gos są­ly­gos plau­kio­ti van­dens tel­ki­niuo­se plau­kio­ji­mo prie­mo­nė­mis.

Ko­dėl ge­gu­žės pra­džio­je ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka sa­vo įsa­ky­mu vėl su­grą­ži­no van­dens mo­to­cik­lus į Dau­gų eže­rą? Tiks­liau – jis pa­kei­tė anks­čiau ga­lio­ju­sį įsa­ky­mą dėl drau­di­mo plau­kio­ti šio­mis prie­mo­nė­mis pas­ta­ra­ja­me eže­re.

Kaip sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lau­ra Stumb­rie­nė, toks įsa­ky­mas pa­si­ra­šy­tas įver­ti­nus pra­ėju­sią va­sa­rą Lie­tu­vos van­dens mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos teik­tą ke­lias­de­šimt van­dens tel­ki­nių, ku­riuo­se bu­vo pra­šo­ma leis­ti plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais, są­ra­šą ir ki­tų su­in­te­re­suo­tų as­me­nų pa­siū­ly­mus.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vės tei­gi­mu, po kon­sul­ta­ci­jų ir de­ri­ni­mo su gam­tos ap­sau­gos, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų spe­cia­lis­tais, sa­vi­val­dy­bė­mis ga­lu­ti­nia­me są­ra­še li­ko tik še­ši van­dens tel­ki­niai. Tarp pas­ta­rų­jų pa­te­ko ir Dau­gų eže­ras.

L.Stumb­rie­nė pa­ti­ki­no, kad mi­nė­to pa­kei­ti­mo pro­jek­tas mi­nis­te­ri­jos per­nykš­čio spa­lio vi­du­rio raš­tu bu­vo de­ri­na­mas su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, vi­suo­me­ne, jį pa­skel­bus per Sei­mo tei­sės ak­tų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Pro­jek­tas ir su juo su­si­ję do­ku­men­tai teik­ti de­rin­ti ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. „Ši sa­vi­val­dy­bė de­ri­ni­mo me­tu jo­kio at­sa­ky­mo ne­pa­tei­kė“, – tei­gė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Iš­girs­tas di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­tvir­ti­ni­mas

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Vir­gi­li­jaus Prans­ke­vi­čiaus sky­ri­mą, ta­ry­bos opo­zi­ci­jos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Jus­tas Trun­cė pre­ten­den­to kon­kre­čiai pa­si­tei­ra­vo dėl mi­nis­te­ri­jai ne­pa­teik­to at­sa­ky­mo: „Ar ne­įžvel­gia­te sa­vo dar­bo klai­dos, juk ta­da bu­vo­te ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju?“ Nors, kaip sa­kė J.Trun­cė, bū­tent dėl to „vals­tie­čiai ir ža­lie­ji“ ne­ga­li bal­suo­ti už V.Prans­ke­vi­čiaus sky­ri­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, bet ta­ry­bos dau­gu­ma jam su­tei­kė šias  pa­rei­gas.

Ta­čiau iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo iš­girs­tas at­sa­ky­mas dėl sa­vi­val­dy­bę pa­sie­ku­sio mi­nist­ro įsa­ky­mo pro­jek­to, su­teik­sian­čio tei­sę plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais Dau­gų eže­re, de­ri­ni­mo pa­tvir­ti­no, kad tai sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo ži­no­ma: „Aš to­kį de­ri­ni­mą ma­čiau, kiek ži­nau, bu­vo nu­kreip­ta Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riui. Čia jo klai­da.“

Ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė tai įvar­di­jo kaip žmo­giš­ką klai­dą, ku­rią sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta: „Kei­tė­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, kai ku­rie spe­cia­lis­tai, bet mes ne­pa­reiš­kė­me su­ti­ki­mo.“

Rem­ta­si dau­giau nei 800 dau­giš­kių pa­ra­šų

Kai sa­vi­val­dy­bė pa­da­rė jos įvar­dy­tą žmo­giš­ką klai­dą, o ap­lin­kos mi­nist­ras pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, su­tei­kian­tį tei­sę nuo bir­že­lio 21-osios iki plau­kio­ji­mo se­zo­no pa­bai­gos Dau­gų eže­re plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lams, var­dan vie­šo­jo ir dau­giš­kių in­te­re­so ra­jo­no val­džia su­kru­to ieš­ko­ti pa­gal­bos.

Van­dens mo­to­cik­lų le­ga­li­za­vi­mui Dau­gų eže­re ne­pri­ta­rė dau­giš­kiai, ku­rie sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sio­je sa­vi­val­dy­bės su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je su Lie­tu­vos van­dens mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos at­sto­vais.

Tuoj po su­si­ti­ki­mo sa­vi­val­dy­bė ap­lin­kos mi­nist­rui iš­siun­tė raš­tą, pra­šy­da­ma ne­leis­ti Dau­gų eže­re plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais. At­sa­ky­mo kol kas ne­gau­ta.

O šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta kreip­tis į ša­lies pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ją, Vy­riau­sy­bę, Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, dar kar­tą į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją dėl van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mo už­drau­di­mo Dau­gų eže­re.

Pri­imant to­kį krei­pi­mą­si rem­ta­si 866 Dau­gų ir jų apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­ra­šais. Tiek gy­ven­to­jų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę, kad bū­tų ini­ci­juo­ja­mas šių mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mo už­drau­di­mas mi­nė­ta­me eže­re.

Gy­ven­to­jai bai­mi­na­si van­dens mo­to­cik­lų ke­lia­mo triukš­mo, plau­kio­ji­mo per ar­ti Dau­gų mies­to bei pa­kran­čių, ypač mau­dyk­lų, di­de­lio jų grei­čio, ne­prog­no­zuo­ja­mų ju­dė­jo kryp­čių, ele­men­ta­rių plau­kio­ji­mo ir sau­gos tai­syk­lių ne­pai­sy­mo.

Sa­vi­val­dy­bės rū­pes­tis dau­giš­kiais vi­siš­kai su­pran­ta­mas. Tik kaip tai įver­tins vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rių pa­gal­bos pra­šo sa­vi­val­dy­bė, kai ši da­bar­ti­nė­je is­to­ri­jo­je lai­ku ne­at­li­ko va­di­na­mų­jų na­mų dar­bų ir ne­su­re­a­ga­vo į nu­ma­to­mus pa­kei­ti­mus dėl van­dens mo­to­cik­lų su­grą­ži­ni­mo į Dau­gų eže­rą? 

  Komentaras

  Jus gal neverkite visi taip nes jau nusibodo.algos mazos viskas trugdo vaje vaje.snapsa parduokit ir cigaretes pigiau ir bus geriausi istatymai.gaesas trugdo viskas trugdo gerai kad traktoriai netrugdo ar karves bliaunancios ar sunus lojantys.kas per atsilikeliu tauta tai nera zodziu suraskite ka veikti geriau

  Komentaras

  Viso šio šurmulio tikrai būtų buvę galima išvengti, jeigu savivaldybė būtų laiku atlikusi namų darbus. Kodėl neatliko? Mano nuomone, dėl to, kad nemažai daliai savivaldybėje dirbančių žmonių tiesiog trūksta kompetencijos. Nes jeigu buvo persiųsta komunalinio skyriaus specialistui, o šis nesuprato, apie ką čia, tai sunku čia kažką daugiau ir pakomentuoti. Nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Gerai, kad veiksmų imamasi nors dabar, bet ministerija, panašu, kad šio klausimo sprendimą vilkins iki plaukiojimo sezono pradžios.

  Komentaras

  ir aš noriu prisidėti prie pasirašiusiųjų 866+1
  manau, kad vandens motociklams vieta tik Jūroje ir Mariose.
  Neniokokime, o tausokime savo gamtos grožį.

  O Dauguose kuo skubiau reikia reanimuoti baidarių, kanojų ir kitų irklavimo sporto šakų treniruotes, stovyklas. Juk tam yra paruošta puiki bazė, tik interesus reikia nukreipti visuomenės naudai.

  Komentaras

  Rajono meras ir taryba pavyzdys, kaip ir praleidę klaidelę taiso gyventojų labui. Nepabūgsta ponų iį Vilniaus ir... Kaip Alytaus m. valdžia į įmonių šilumos tinklai, dzūkijos vandenys vadovų ir valdybų narius pristatę atstovų iš svetur, o atstovai iš Kauno parodo, kiek mieste mokyklų uždaryt reikia. Kaip rajonas tokius klausimus patys išsisprendžia.

  Komentaras

  Vienok gavę informaciją turėjo merą iformuot. Ir kuris pagal kompetenciją turėjo gyventojų apklausą organizuot. Ir apie gyventojų apsisprendimą informuot ministeriją. Ir problemų nėra. Kaip dabar nervų daug...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.