Me­ro pa­ža­das: įreng­tos pra­lai­dos gel­bės gy­ven­to­jus nuo po­tvy­nių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Birželis 11
Miklusenai
Pra­dė­jus as­fal­tuo­ti  Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, da­lis kai­my­ni­nės Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jų pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo nuo as­fal­tuo­ja­mų gat­vių bus nu­krei­pia­mas į jų skly­pus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ra­jo­ne Alytaus seniūnijoje Mik­lu­sė­nų kai­me pra­dė­jus as­fal­tuo­ti Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, ša­lia esan­čios Ąžuo­lų gat­vės  gy­ven­to­jai pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir ki­tas pa­vir­ši­nis van­duo nu­krei­pia­mas į jų val­das. Taip po­tvy­niai šių žmo­nių skly­puo­se bū­tų ne­iš­ven­gia­mi. Kreip­ta­si pa­gal­bos į ra­jo­no me­rą, Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Da­bar mik­lu­sė­niš­kiai lau­kia kon­kre­čių, juos nuo po­tvy­nių ap­sau­go­sian­čių me­ro pa­ža­dė­tų pra­lai­dų.

Ap­si­lan­kė sta­ty­bų ins­pek­to­riai

Mik­lu­sė­nų kai­mo gy­ven­to­jai, daug me­tų nau­do­ję­si žvy­ruo­to­mis Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­mis, šį pa­va­sa­rį pa­ga­liau su­lau­kė jų as­fal­ta­vi­mo. Tam ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to sky­rė be­veik 300 tūkst. eu­rų.

Pra­dė­jus šias gat­ves as­fal­tuo­ti da­lis kai­my­ni­nės Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jų pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo nuo as­fal­tuo­ja­mų gat­vių bus nu­krei­pia­mas į jų skly­pus. Žmo­nės ne juo­kais iš­si­gan­do po­tvy­nių jų val­do­se. Dėl to į Aly­taus ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką bei Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją tu­rė­da­mas kai­my­nų pra­šy­mą krei­pė­si vie­nas Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jas.

Pra­šy­ta iš­tai­sy­ti gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­ti­nius spren­di­nius taip, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo bū­tų nu­krei­pia­mas ne į pri­va­čius skly­pus.

Si­tu­a­ci­ją pa­tik­ri­no Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas.

Pa­tik­ri­ni­me da­ly­va­vę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad ga­li­mi pa­vir­ši­nio van­dens nu­ve­di­mo bū­dai pa­teik­ti pro­jek­tuo­to­jams, o šie įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti pro­jek­to ko­rek­tū­rą pa­ren­kant op­ti­ma­lų šio van­dens nu­ve­di­mo bū­dą.

Po sta­ty­bų ins­pek­to­rių pa­tik­ri­ni­mo Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jui ra­jo­no me­ras at­sa­kė, kad jau at­lie­ka­mos vie­nos iš as­fal­tuo­tinų – Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės – pro­jek­to ko­rek­tū­ros, pla­nuo­ja­ma, jog pra­lai­do­mis pa­vir­ši­nis van­duo nuo Ąžuo­lų gat­vės kai ku­rių skly­pų bus nu­krei­pia­mas Pu­ti­nų gat­vės de­ši­niuo­ju grio­viu.

Pra­lai­dos – per mė­ne­sį

Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jai, ku­riems ak­tu­a­lūs gre­sian­tys po­tvy­niai skly­puo­se, pa­ten­kin­ti su­lau­kę mi­nė­tos ins­pek­ci­jos ir me­ro re­ak­ci­jos. Da­bar jie lau­kia kon­kre­taus me­ro pa­ža­do įvyk­dy­mo. Juk si­nop­ti­kai vis ža­da gau­sias liū­tis, o joms pra­pliu­pus van­duo ga­li grei­tai at­ke­liau­ti į nuo­sa­vus skly­pus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius tvir­ti­no, kad pra­lai­dos tu­ri bū­ti įreng­tos per mė­ne­sį.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Mik­lu­sė­nai in­ten­sy­viai tvar­ko­mi. Iki me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti iš­as­fal­tuo­tos ke­tu­rios gat­vės, be jau mi­nė­tų Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vių, dar Užu­ba­lių ir Per­ga­lės gat­vės, da­lis Šilt­na­mių gat­vės.

Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo tei­gi­mu, gat­vė­se bus įren­gia­mas ap­švie­ti­mas, klo­ja­mi ša­li­gat­viai, at­si­ras po­il­sio te­ri­to­ri­jos vai­kams ir su­au­gu­sie­siems. Vi­siems šiems dar­bams nu­ma­ty­ta dau­giau kaip 1 mln. 300 tūkst. eu­rų eu­ro­pi­nių ir ra­jo­no biu­dže­to lė­šų.

Pra­dė­jus as­fal­tuo­ti  Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, da­lis kai­my­ni­nės Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jų pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo nuo as­fal­tuo­ja­mų gat­vių bus nu­krei­pia­mas į jų skly­pus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.