Nr. 17 (13393)

2020-02-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 17 (13393) skaitykite:

 • Pa­reng­tas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos spren­di­mo pro­jek­tas, lau­kia­ma Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos iš­va­dų
 • Dar dau­giau erd­vių spor­tuo­ti – bus re­konstruo­tas Sim­no sta­dio­nas
 • Keturiasdešimt metų krepšinį žaidžianti Rasa Montvilienė:
 • „Judėjimas, žaidimas – tai darbas,  komanda – tai antra šeima”
 • Mo­bi­lios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos ar­čiau ra­jo­no žmo­nių
 • Ra­jo­ne ma­žė­ja be­si­krei­pian­čių pir­mi­nės tei­si­nės pa­gal­bos
 • Su­pla­nuo­ti me­lio­ra­ci­jos dar­bai ir pi­ni­gai
 • Lie­tu­vos gim­ta­die­nį švęs­ki­te Aly­taus ra­jo­ne
 • Į su­si­ti­ki­mą su pir­mą­ja Lie­tu­vos po­nia pa­kvies­ti vy­rų kri­zių cen­trų at­sto­vai
 • Ro­ta­rie­čiai tę­sia lab­da­rin­gus dar­bus
 • Ran­kų hi­gie­na, pa­tal­pų vė­di­ni­mas ir spor­tas ne­lei­džia plis­ti vi­ru­sams 
 • Ramūnas Karbauskis paskelbė žygį prieš propagandą: oponentai mano, kad LVŽS lyderis atitrūko nuo realybės
 • Eks­per­tai ne­su­ta­ria: vi­suo­me­nės re­ak­ci­ja į „Fox News” straips­nį yra is­te­ri­ja ar pa­grįs­tas su­si­rū­pi­ni­mas
 • Ar pa­ne­mu­nėm žels bam­bu­kai? (5)
 • Ki­nų moks­li­nin­kai: ko­ro­na­vi­ru­są ga­li­mai per­ne­šė sku­juo­čiai 
Pa­sau­lį kei­čian­čios tech­no­lo­gi­jos ne­ap­len­kia ir mo­kyk­lų bib­lio­te­kų, ku­rių dar­buo­to­jams vis da­žiau ten­ka ne skai­ty­to­jo for­mu­lia­rus tvar­ky­ti, bet ir tap­ti me­di­jų...
Nuo per­nykš­čio pa­va­sa­rio dir­ban­čio­je šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je iš 27 na­rių bu­vo su­si­for­ma­vu­si 17 ta­ry­bos na­rių val­dan­čio­ji dau­gu­ma....
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė aly­tiš­kės, dvie­jų vai­kų ma­mos laiš­kas, ku­ria­me nu­ro­do­mi ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pro­gra­mos, fi­nan­suo­ja­mos iš eu­ro­pi­nių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas sa­ko, kad jo at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja nie­ka­da ne­tu­rė­jo to­kių ge­rų po­zi­ci­jų kaip...
Gatvėse nuolat daugėja ne tik automobilių, bet ir eismo įvykių, skaičius. Kad ir kaip gerai ir atsargiai vairuojate, bet kuriuo momentu jus kliudyti gali kitas neatsakingas vairuotojas. Pasitaiko...
Rolando Kazlo režisuotas spektaklis „Pamoka“ (pagal to paties pavadinimo Eugene Ionesco pjesę) keliauja po Lietuvos miestus ir ,ko gero, šiuo metu yra labiausiai laukiamas teatro parodymas: iš beveik...
„Ci­ta­de­le“ yra pir­ma­sis ban­kas Bal­ti­jos ša­ly­se, tei­kian­tis ga­li­my­bę ver­slo sa­vi­nin­kams iš­kart gau­ti POS kor­te­lių skai­ty­tu­vą ban­ke. Tai pa­de­da par­da­vė­jams...
Nuosavas automobilis yra vienas didesnių pirkinių kiekvieno asmens ar šeimos gyvenime. Jeigu sau dairotės pačio pirmojo automobilio, paieškos gali užtrukti, o šią transporto priemonę, kaip pačią...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.