Ar­tė­jant pa­va­sa­rio mu­gėms Lie­tu­vos par­da­vė­jai ga­li iš­kart gau­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą

nuotr.
Mobilusis POS skaitytuvas.
„Ci­ta­de­le“ yra pir­ma­sis ban­kas Bal­ti­jos ša­ly­se, tei­kian­tis ga­li­my­bę ver­slo sa­vi­nin­kams iš­kart gau­ti POS kor­te­lių skai­ty­tu­vą ban­ke. Tai pa­de­da par­da­vė­jams pri­si­tai­ky­ti prie di­na­miš­kos ver­slo ap­lin­kos ir ne­del­siant gau­ti svar­biau­sią fi­nan­si­nę pa­slau­gą.

Par­da­vė­jas, no­rin­tis pri­im­ti mo­kė­ji­mo kor­te­les, tu­ri tu­rė­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą. Tra­di­ciš­kai, pa­si­ra­šius su­tar­tį, kor­te­lių ap­tar­na­vi­mo sis­te­mų tei­kė­jas gau­na in­for­ma­ci­ją apie klien­tą ir ad­re­są, ku­riuo pri­sta­to ir įren­gia kor­te­lių skai­ty­tu­vą. Pa­pras­tai šis pro­ce­sas trun­ka nuo dvie­jų iki tri­jų dar­bo die­nų.

„Ci­ta­de­le“ ban­kas, ap­tar­nau­jan­tis ver­slo klien­tus, pra­dė­jo siū­ly­ti par­da­vė­jams ga­li­my­bę gau­ti mo­bi­lų­jį kor­te­lių skai­ty­tu­vą iš­kart ban­ko sky­riu­je.

„Ci­ta­de­le“ ban­ko sky­riu­je klien­tas ga­li iš­kart gau­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą, ku­ris bus ak­ty­vuo­tas per dvi-tris va­lan­das ban­ko dar­bo va­lan­do­mis.

„Ci­ta­de­le“ ban­ko dar­buo­to­jai or­ga­ni­zuos mo­ky­mus, kaip įjung­ti ir iš nau­jo per­leis­ti kor­te­lių skai­ty­tu­vą, kaip at­šauk­ti san­do­rį, kaip iš­siųs­ti ata­skai­tą, gau­ti pi­ni­gus ir t. t. Be to, bus pa­teik­tos nau­do­ji­mo in­struk­ci­jos.

„Mū­sų ban­kas pa­de­da ver­slui siek­ti dau­giau. Mo­bi­lu­sis POS kor­te­lių skai­ty­tu­vas yra tin­ka­mas kiek­vie­nam klien­tui, pri­iman­čiam mo­kė­ji­mo kor­te­les, ta­čiau jį ypač įver­tins mo­bi­lūs klien­tai, pre­kiau­jan­tys ne vie­no­je nuo­la­ti­nė­je vie­to­je, da­ly­vau­jan­tys mu­gė­se, fes­ti­va­liuo­se ir sa­vait­ga­lio pa­ro­do­se. Ir nau­ji, ir esa­mi klien­tai ver­ti­na ga­li­my­bę iš­kart gau­ti kor­te­lių skai­ty­tu­vą“, – pa­brė­žia „Ci­ta­de­le“ ban­ko Ver­slo klien­tų sky­riaus va­do­vas Ar­mi­nas Pet­rai­tis.

Pa­sak A. Pet­rai­čio, ar­tė­jant Ka­ziu­ko ir ki­toms pa­va­sa­rio ama­tų mu­gėms, dau­gė­ja už­klau­sų iš pre­ky­bi­nin­kų. Daž­niau­siai pre­ky­bi­nin­kai ren­ka­si mo­bi­lų­jį ar­ba mPOS kor­te­lių skai­ty­tu­vą.

Mo­bi­lu­sis POS kor­te­lių skai­ty­tu­vas yra pri­tai­ky­tas vi­soms įmo­nėms, įskai­tant įmo­nes, už­si­i­man­čias kil­no­ja­mą­ja pre­ky­ba, res­to­ra­nų ver­slu ar pre­kių pri­sta­ty­mu. Ter­mi­na­lą ga­li­ma nau­do­ti bet ku­rio­je vie­to­je, ku­rio­je yra už­tik­rin­ta mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to ap­rėp­tis.

Šiam skai­ty­tu­vui yra bū­ti­na SIM kor­te­lė su in­ter­ne­to pri­ei­ga. Mo­bi­laus kor­te­lių skai­ty­tu­vo mė­ne­sio nuo­mos mo­kes­tis yra nuo 14,50 EUR + PVM.

mPOS kor­te­lių skai­ty­tu­vas ypač tin­ka­mas smul­kioms įmo­nėms, in­di­vi­du­a­liems pre­ky­bi­nin­kams, kil­no­ja­ma­jai pre­ky­bai. Jis ga­li bū­ti su­sie­tas su „An­droid“ ir „iOS“ mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ir plan­še­tė­mis.

Nau­do­jan­tis šiuo kor­te­lių skai­ty­tu­vu mo­kė­ji­mo kvi­tus ga­li­ma pri­sta­ty­ti el. pa­štu ar­ba SMS ži­nu­te. mPOS kor­te­lių skai­ty­tu­vo mė­ne­sio nuo­mos mo­kes­tis yra nuo 6 EUR + PVM.

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai, ku­riems POS skai­ty­tu­vai rei­ka­lin­gi tik vie­nam kar­tui, taip pat ga­li pa­si­nau­do­ti šių skai­ty­tu­vų pri­va­lu­mais. „Ci­ta­de­le“ ban­kas jau tu­ri ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­tir­ties ap­do­ro­jant mo­kė­ji­mus kon­cer­tuo­se ir fes­ti­va­liuo­se Bal­ti­jos ša­ly­se.

Mo­bi­lie­ji POS skai­ty­tu­vai taip pat yra tin­ka­mi pri­sta­ty­mo pa­slau­gų tei­kė­jams, kur­je­riams, taip pat ka­vi­nėms ir res­to­ra­nams, ku­rie no­ri pa­siū­ly­ti sa­vo klien­tams ga­li­my­bę at­si­skai­ty­ti ne­pa­ky­lant nuo sta­liu­ko.

Daugiau informacijos čia

 

 

Užs. Nr. 0007

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.