Jur­gis Kras­nic­kas: „Kol kas ne­ga­liu pa­si­džiaug­ti ta­ry­bos dar­bais mies­tui”

Jurgis Krasnickas
„Nuoširdžiai džiau­giuo­si vi­sais me­ro ap­do­va­no­ji­mais po ki­lu­sio gais­ro. Bet tai jau praeitis. Da­bar tu­ri pra­si­dė­ti kon­kre­tūs dar­bai mies­tui“, – sako Jurgis Krasnickas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas sa­ko, kad jo at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja nie­ka­da ne­tu­rė­jo to­kių ge­rų po­zi­ci­jų kaip da­bar: „Me­ras, vie­nas vi­ce­me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius yra mū­sų par­ti­jos na­riai. Bet kol kas ne­ga­liu pa­si­džiaug­ti mies­to va­do­vų ir ta­ry­bos dar­bais mies­tui.“

– Ko­dėl to­kia griež­ta Jū­sų nuo­mo­nė?

– Ne­ma­tau jo­kio pa­ge­rė­ji­mo mies­te. Tę­sia­ma bu­vu­sios ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ku­rią su­da­rė „Aly­taus pi­lie­čiai“, po­li­ti­ka. Kaip yra sa­kęs šios frak­ci­jos da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je se­niū­nas, bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas, jie da­bar ir at­ėjo dirb­ti į dau­gu­mą, kad bū­tų tę­sia­mi pra­dė­ti dar­bai.

Ta­čiau, kaip ga­li­ma tęs­ti jų dar­bus, jei pas­ta­ruo­sius per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ne­igia­mai įver­ti­no rin­kė­jai. „Aly­taus pi­lie­čiai“ iš tu­rė­tų try­li­kos man­da­tų ga­vo tik tris. O ko­kia bu­vo jų po­li­ti­ka – vi­si ma­to. Su­kur­tas „Aly­tus-My­liu“ žen­kliu­kas, ku­ris, ma­no nuo­mo­ne, ne­ga­li bū­ti Aly­taus sim­bo­liu. Pra­dė­tos įgy­ven­din­ti ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vos. Bet, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ben­druo­me­nė­mis bu­vo tik pri­si­den­gia­ma – apie ini­cia­ty­vų pro­jek­tus spren­dė po­li­ti­kai.

Dis­ku­tuo­ta apie ge­le­žin­ke­lio nu­tie­si­mą nuo Vil­niaus iki Aly­taus. Kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas – nau­jų­jų va­siu­kų pro­jek­tas.

Aš ne­ma­tau per rin­ki­mus de­kla­ruo­tos so­cial­de­mok­ra­tų po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo. Su žmo­nė­mis ne­si­ta­ria­ma jo­kiais klau­si­mais: nei dėl švie­ti­mo per­tvar­kos, nei dėl Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to pla­nuo­ja­mo par­da­vi­mo, nei dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo. Taip el­gia­si tik bai­lūs po­li­ti­kai, o žmo­nių nuo­mo­nės ne­rei­kia bi­jo­ti.

– „Aly­taus pi­lie­čiai“ jau pa­si­trau­kė iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Da­bar Jums teks ieš­ko­ti, kas juos pa­keis, nes dau­gu­ma li­ko la­bai tra­pi – tik 14 ta­ry­bos na­rių iš 27.

– „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir tu­rė­jo pa­si­trauk­ti, nes ne­ga­li bū­ti pai­so­ma vien tik jų nuo­mo­nės. Gal klys­tu, ta­čiau iš kai ku­rių me­ro veiks­mų su­pra­tau, kad kai ku­riems jo spren­di­mams įta­ką da­rė bū­tent „Aly­taus pi­lie­čiai“.

Esu įsi­ti­ki­nęs, kad gau­ses­nė ta­ry­bos dau­gu­ma at­si­ras ne­tru­kus. Aš as­me­niš­kai siū­ly­siu, kad prie jos pri­si­dė­tų frak­ci­ja „Už Aly­tų“, ku­rios žmo­nės su­pra­to, jog pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­ba nė­ra pa­da­riu­si reikš­min­gų dar­bų mies­tui.

Pa­ga­liau mes tu­ri­me pra­dė­ti dirb­ti taip, kad mū­sų dar­bai mies­tui bū­tų ma­to­mi.

– Jū­sų nuo­mo­ne, ko pir­miau­sia rei­kia im­tis?

– Rei­kia ne raš­tais, o re­a­liai ben­drau­ti su ša­lies va­do­vais, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja dėl kuo spar­tes­nio ke­lio į Kau­ną pro Prie­nus pra­pla­ti­ni­mo. Taip, apie tai daug kal­bė­jo bu­vu­si mies­to val­džia, kal­ba ir ši, bet kur kon­kre­tūs dar­bai?

Tu­ri­me im­tis ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo, nes esa­me jį pri­pa­ži­nę svar­biu mies­tui ob­jek­tu. Jis toks ir tu­ri bū­ti iš­plė­to­jus in­fra­struk­tū­rą.

Da­bar ren­gia­mo­je lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo stu­di­jo­je ae­ro­dro­mas nag­ri­nė­ja­mas kaip vie­na iš šios zo­nos stei­gi­mo vie­tų.

Dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo rei­kia tar­tis su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­ri pla­nuo­ja kur­ti to­kią zo­ną, ir ieš­ko­ti ben­drų spren­di­mų.

Gal aš ir klys­tu, ta­čiau su­nai­ki­nus Aly­taus ae­ro­dro­mą, bū­tų padaryta didelė žala miestui, jo plėtros perspektyvoms.

Ki­tas da­ly­kas – ko­dėl tiek lai­ko ne­įveik­lin­tas Dai­nų slė­nis. Aly­tu­je daug žmo­nių gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, va­sa­rą sa­vait­ga­liais ne vi­si tu­ri ga­li­my­bes iš­vyk­ti į kai­mus ar so­dus, Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­jo­je ga­lė­tų at­si­ras­ti lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ob­jek­tų, pa­vyz­džiui, lau­ko aikš­te­lių, šaš­ly­ki­nių. Apie tai ir­gi daug kal­ba­ma, bet nie­ko ne­da­ro­ma.

– Gal­būt im­tis kon­kre­čių dar­bų su­truk­dė ki­lęs di­de­lis gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“?

– Taip, tai bu­vo di­de­lė ne­lai­mė.

Nuoširdžiai džiau­giuo­si vi­sais me­ro ap­do­va­no­ji­mais po ki­lu­sio gais­ro. Bet tai jau praeitis. Da­bar tu­ri pra­si­dė­ti kon­kre­tūs dar­bai mies­tui.

– Lau­kia švie­ti­mo tin­klo re­for­ma. Ko­kia Jū­sų nuo­mo­nė dėl šio pro­ce­so?

– Vi­si su­pran­ta, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka rei­ka­lin­ga dėl ma­žė­jan­čio mo­ki­nių skai­čiaus. Bet vėl­gi, kaip sa­kiau, mano nuomone, kol kas šiuo klau­si­mu nebuvo reikiamų dis­ku­si­jų su švie­ti­mo ben­druo­me­ne, mo­ki­nių tė­vais.

Kiek­vie­na nu­ma­to­ma per­tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­ga kal­ba iš sa­vo var­pi­nės, tai natūralu, nes gina tik savo interesus.

Tačiau viso švietimo tinklo pertvarką vykdo ir atsakomybę prisiima miesto taryba.

Manau, dabartiniu laikotarpiu reikia palikti veikti visas švietimo įstaigas, pakeičiant kai kurių statusą.

Nenoriu smulkiau detalizuoti, kadangi dabar vyksta intensyvios konsultacijos ir diskusijos su specialistais dėl švietimo tinklo pertvarkos.

Mano požiūriu, svarbiausia, kad reformos metu sąlygos mokiniams ne pablogėtų, o pagerėtų ir tai būtų akivaizdžiai matoma. Visa kita – ne taip svarbu.

–  Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je Jūs bu­vo­te įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mų ben­dro­vių „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­bų at­ran­kos ko­mi­si­jų na­rius. Ar ke­ti­na­ma per­for­muo­ti šių įmo­nių val­dy­bas?

– Jei­gu mes no­ri­me mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bų ir pačių įmonių efek­ty­ves­nio dar­bo, val­dybas būtina keis­ti. Bet kai kurie esamų valdybų nariai, mano nuomone, gali toliau dirbti.

Man keis­tai at­ro­do „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­gy­ri­mai, kad jų dė­ka su­ma­žin­ta cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na mies­to gy­ven­to­jams. Tai tik­rai ne jų nuo­pel­nas, – cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na su­ma­žė­jo dėl bu­vu­sios ša­lies pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų, ku­riais re­mian­tis yra ap­skai­čiuo­ja­ma ši­lu­mos kai­na.

Neneigiu fakto, kad buvę miesto savivaldybės administracijos vadovai stengiasi dėl šilumos kainos sumažinimo. Bet vis dėlto teisminius ginčus laikyčiau savi­valdybės laimėtais, jei biokuro katilas būtų mūsų.

Da­bar vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai su bu­vu­siais ši­lu­mos tie­kė­jais – „Li­tes­ko“ dėl „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ ir sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­no svar­biau­sio ši­lu­mos ga­my­bai rei­ka­lin­go įren­gi­nio – bio­ku­ro ka­ti­lo. Už jį „Li­tes­ko“ pra­šo ke­lio­li­kos mi­li­jo­nų eu­rų ir jį tu­rė­si­me vie­no­kio­mis ar ki­to­kio­mis są­ly­go­mis per­im­ti.

Su­mo­kė­ti mi­li­jo­nai at­guls į di­des­nę kai­ną ši­lu­mos var­to­to­jams.

– Ar ti­ki­tės, kad pa­ga­liau bus im­ta­si Jū­sų iš­var­dy­tų dar­bų?

– Ma­nau, kad bus im­ta­si, nes ki­to ke­lio nė­ra. Ir tai da­rys nau­jai su­for­muo­ta ta­ry­bos dau­gu­ma.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.

 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Oi kiek daug žmonių apsigauna išoriniu gerb. įvaizdžiu...Ir aš buvau tarp jų, reikia pripažinti...Tik vėliau pamatai, kiek žmogus turi veidų ir susižavėjimą pakeičia kiti jausmai...

  Komentaras

  Vienas gatvinis fruktas rašė: "Sigį - Pir, 2020-10-02 - 14:38 Mentas pasiuntė nxui išsikasti atliekas iš T įmonės. Ką gali padaryti mentui Sigis ???"
  Atsakymas tuo pačiu stiliumi, kad gatvinis fruktas suprastų: Sigis irgi mentą pasiųs nxui, nes jokių užkastų atliekų nėra, čia tik mentų suorganizuota anonimkė :) :) :)

  Komentaras

  Kol kas 1:1. Anas per žemės skandalą įmušė. Kitas per biudžeto priėmimą ir...Nebūdamas oficialioj valdančioj koalicijoj. Bet anie sužiadė ideliai vieni prieš kitus net būdami ir oficialioje kol kas galiojančioje valdančioje koalicijoje. Vadinas dublerių lygio...Kokias strategijas vieni kitiem ruošia būsimam tarybos posėdžiui. Ar vėl leis pažaist pagal primityvias schemas? Kur aikštėje nesupras ką daro?

  Komentaras

  Netiesiai kova. Kas išgyvens. Kokios interesų grupės po politika iki rinkimų likus virš pusmečio. Pagal per paskutinius nykimo tempus iki rinkimų iki tūkstančio grubiai galimai sumažės gyventojų. Kurios partijos kentės ir per savo rinkėją. Todėl per tarybą ir aštrėja, piktėja vieni ant kitų... Vietoj atsakomybės už fiasko per metus vieni kitus kaltina. Rimtos savivaldos, dirbt viso miesto labui, nesimato. Apart išgyvent bent kokia kaina.

  Komentaras

  Jei patys valdančios koalicijos pešas ir kalba blogai, kaip betrukus tie patys taryboje vetins mero ir tarybos metines veiklos ataskaitas? Kaip kiti miestai pasiekia gyventojų skaičiaus didėjimą per metus, Alytuj per metus sumažėjo apie 1500 gyventojų. Reiškia per kiekvieną darbo dieną vidutiniškai mažėja apie 5 gyventojai. Reiškia ryt/poryt pasunkės išgyvent ir likusiems. Tai jei tokius rodiklius per metines veiklos ataskaitas tvirtinsis taryba kaip gerus. Reiškia miesto, o per tai netiesiai, ir savo mykimą užtvirtina. Tai kur tikra meilė Alytuj, po simboliais myliu Alytų, o pagal realius darbus. Myli Alytų, kaip saujelei gerai kitų nykimo saskaita?

  Komentaras

  su vagi7 mental ir "stato' gaivina Alyt7 ...Tiksliau, miest1 griauna, o mes tokiems leidziam klestėti..juk šitie "politikai" neturi žalio supratimo apie tikrus miesto reikalus, Jie tik sukčiauti moka.

  Komentaras

  su vagi7 mental ir "stato' gaivina Alyt7 ...Tiksliau, miest1 griauna, o mes tokiems leidziam klestėti..juk šitie "politikai" neturi žalio supratimo apie tikrus miesto reikalus, Jie tik sukčiauti moka.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.