Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – tra­pi val­dan­čio­ji dau­gu­ma

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (22)
2020 Vasaris 4
Miesto savivaldybe
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos dau­gu­mos pa­si­trau­kus „Aly­taus pi­lie­čiams“, jo­je vietoj 17 tarybos narių li­ko 14. Zitos Stankevičienės nuotr.
Nuo per­nykš­čio pa­va­sa­rio dir­ban­čio­je šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je iš 27 na­rių bu­vo su­si­for­ma­vu­si 17 ta­ry­bos na­rių val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ją pa­li­kus 3 vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ na­riams val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je li­ko tra­pi 14 ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma. Tad no­rint pri­im­ti spren­di­mus, rei­kės vi­sų val­dan­čio­sios dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo ar­ba ieš­ko­ti šios dau­gu­mos pa­pil­dy­mo ki­tais ta­ry­bos na­riais ar jų frak­ci­jo­mis. Ant­raip ga­li pra­dė­ti strig­ti spren­di­mų pri­ėmi­mas.

„Ma­tė­me, kad šne­ka­ma vie­na, o da­ro­ma ki­ta“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą iki pra­ėju­sio penk­ta­die­nio su­da­rė so­cial­de­mok­ra­tai, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, li­be­ra­lų ir „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vai. Vi­so 17 ta­ry­bos na­rių iš 27.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį iš dau­gu­mos pa­si­trau­kus „Aly­taus pi­lie­čiams“, jo­je li­ko 14.

Kaip sa­kė „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas, pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu dir­bęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tas Jast­rems­kas, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos dau­gu­mo­je ap­si­spręs­ta dirb­ti sie­kiant tęs­ti pra­dė­tus dar­bus: „Jei at­vi­rai, tai mes norėjome darbų tęstinumo ir buvome tikri, kad priešingu atveju į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą at­ei­s dirb­ti To­mo Pa­čė­so va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja „Už Aly­tų“, ku­ri, mū­sų nuo­mo­ne, siek­tų griau­ti tai, kas jau pa­da­ry­ta mies­te.“

Kas nu­lė­mė „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos?

„Ma­tė­me, kad šne­ka­ma vie­na, o da­ro­ma ki­ta. Re­a­liai dis­ku­si­jų val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je ne­bu­vo. Pa­teik­siu pa­vyz­dį iš pas­ku­ti­nio ko­a­li­ci­jos po­sė­džio. Bu­vo­me su­si­rin­kę iš va­ka­ro prieš ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo pa­tvir­tin­tas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad dėl vie­šo kon­kur­so sie­kiant tran­sliuo­ti ta­ry­bos po­sė­džius per te­le­vi­zi­ją nie­kas ne­bal­suos, nes tam pri­ta­ręs gal tik vie­nas ta­ry­bos ko­mi­te­tas. O per ta­ry­bos po­sė­dį tam bu­vo pri­tar­ta. Tam per me­tus rei­kės gal ke­lių de­šim­čių tūks­tan­čių eu­rų. Ar to rei­kia mies­tui? Kas po­sė­džius žiū­rės die­nos me­tu? Ar ne­už­ten­ka ne­mo­ka­mos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per „Yuo­Tu­be“? Mū­sų nuo­mo­ne, to­kiu bū­du pi­ni­gai bus skir­ti vie­ti­nei te­le­vi­zi­jai, su­si­ju­siai su ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so šei­ma. 490 tūks­tan­čių eu­rų nu­ma­ty­ta spor­to klu­bams, iš šios su­mos ne­ma­ža da­lis vėl ga­li tek­ti mi­nė­to ta­ry­bos na­rio žmo­nos va­do­vau­ja­mai įstai­gai „Dzū­ki­jos spor­tas“, ku­ri tu­ri krep­ši­nio klu­bą „Aly­taus Dzū­ki­ja“. Mes šiuos pi­ni­gus siū­lė­me pa­nau­do­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms įreng­ti, vai­kų spor­tui“, – pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos prie­žas­tis var­di­jo V.Jast­rems­kas.

„Aly­taus pi­lie­čių“  frak­ci­jos se­niū­nas tvir­ti­no, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­ti ta­ry­bos spren­di­mai dėl sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bų at­ran­kos ko­mi­si­jų na­rių , kur į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ at­ran­kos ko­mi­si­ją de­le­guo­tas Jur­gis Kras­nic­kas, frak­ci­jos nuo­mo­ne, yra at­kak­liai gy­nęs bu­vu­sių ši­lu­mos tie­kė­jų – „Li­tes­ko“ in­te­re­sus: „O bu­vęs Kras­nic­ko, kaip me­ro,  pa­ta­rė­jas Ro­lan­das Juo­nys to­liau va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, nors pro­ku­ra­tū­ra aiš­kiai įvar­di­jo, kad že­mės skan­da­lo ob­jek­tu ta­pu­sius bran­gius skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti jis per­da­vė ne­tu­rė­da­mas tam pa­grin­do. Ne­ga­li­me pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės už to­kį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vą ir jo veiks­mus.“

Jis mi­nė­jo, kad pa­si­trau­ki­mą nu­lė­mė ir akivaizdus biudžeto pinigų taškymas ne­reikš­min­giems da­ly­kams, pa­vyz­džiui, kon­ser­va­to­riai spau­dė, kad vie­nai prof­są­jun­gai bū­tų skir­ti ke­li tūks­tan­čiai eu­rų kanceliarinėms išlaidoms, ir pi­ni­gai bu­vo skir­ti.

Pa­si­trau­ki­mas į opo­zi­ci­ją lem­tų kai ku­rias pa­rei­gas

Už sprendimą dėl viešo konkurso tarybos posėdžius transliuoti per televiziją, V. Jastremsko teigimu, balsavo socialdemokratai, konserva­toriai ir „Už Alytų”: „Tapo akivaizdu, kas priima spren­dimus taryboje. Būti for­malia šių susitarimų prie­dan­ga mes neketiname.“

Kol kas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je nė­ra ofi­cia­liai pa­si­skel­bu­sios opo­zi­ci­jos.

V.Jast­rems­ko pa­si­tei­ra­vus, ar jo va­do­vau­ja­ma tris na­rius tu­rin­ti frak­ci­ja ne­ke­ti­na ofi­cia­liai pa­si­skelb­ti opo­zi­ci­ja, to ne­pa­nei­gė: „Taip, ketiname tai padaryti arti­miausiame tarybos posė­dyje.“

Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, ta­ry­bos opo­zi­ci­jai pri­klau­so Kon­tro­lės ko­mi­te­to, Eti­kos ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų pos­tai.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Eti­kos ko­mi­si­jai va­do­vau­ja „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai – frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no T.Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, ku­ri pra­ėju­sią sa­vai­tę ir pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl ne­del­siant skelb­ti­no vie­šo kon­kur­so sie­kiant ta­ry­bos po­sė­džius tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas yra frak­ci­jos „Vie­nin­gas Aly­tus“ at­sto­vas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius.

„Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos se­niū­no įsi­ti­ki­ni­mu, jau da­bar kai ku­rie žings­niai liu­di­ja, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra su­ar­tė­ju­si su frak­ci­ja „Už Aly­tų“, tad ne­nu­steb­tų, jog jos pen­ki na­riai ga­li pa­pil­dy­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą.

„Tai nor­ma­lus de­mo­kra­tinis pro­ce­sas“

Aly­taus mies­to me­ras socialdemokratas Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na  „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, pa­reiš­kė: „Tai nor­ma­lus de­mo­kra­tinis pro­ce­sas. Kol kas mums už­ten­ka bal­sų. Gal kai ku­rios frak­ci­jos ar at­ski­ri ta­ry­bos na­riai pa­si­siū­lys dirb­ti ko­a­li­ci­jo­je.“

Me­ro pa­si­tei­ra­vus, gal­būt bus siū­lo­ma pri­si­jung­ti frak­ci­jai „Už Aly­tų“, ku­rios na­riams pas­ta­ra­ja­me po­sė­dy­je pri­im­ti pa­lan­kūs spren­di­mai, N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad dar nė­ra kal­bos apie šios frak­ci­jos pri­si­jun­gi­mą.

Me­ro tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu rink­sis ko­a­li­ci­ja ir bus kal­ba­ma apie to­les­nį jos dar­bą.

So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas bu­vo žy­miai griež­tes­nis dėl „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mo iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos: „Ki­to ke­lio jie ne­tu­rė­jo. Dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros pa­kei­ti­mo jie prieš, dėl biu­dže­to – prieš. Per me­rą ban­dė va­do­vau­ti val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Ką jie ge­ro pa­da­rė Aly­tui per ket­ve­rius me­tus, kai tu­rė­jo dau­gu­mą ta­ry­bo­je? Su­kur­tas „Aly­tus-My­liu“ sim­bo­lis, dau­giau nie­ko, aš ma­nau, kad to sim­bo­lio ne­ga­li­ma lai­ky­ti mies­to sim­bo­liu. Ke­lias į Kau­ną taip ir ne­pra­pla­tin­tas, no­rė­ta su­griau­ti ae­ro­dro­mą. Man as­me­niš­kai su „Aly­taus pi­lie­čiais“ ne pa­ke­liui.“

„Jei su­lauk­si­me pa­siū­ly­mo, svars­ty­si­me“

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vė Skais­tė Ul­čic­kai­tė „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­trau­ki­mą iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos ver­ti­no ar­ba kaip ne­su­si­kal­bė­ji­mą, ar­ba kaip kaž­ko­kius ne­iš­spręs­tus in­te­re­sus.

„Toks pa­si­trau­ki­mas ga­lė­jo bū­ti ir anks­čiau. Keis­ta, kaip „Aly­taus pi­lie­čiai“, kon­flik­ta­vę su so­cial­de­mok­ra­tais pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je, da­bar ga­lė­jo dirb­ti kar­tu“, – sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas.

„Už Aly­tų frak­ci­jos se­niū­nas T.Pa­čė­sas tvir­ti­no, kad jo ka­te­go­riš­kas pa­si­sa­ky­mas prieš ben­drą dar­bą su „Aly­taus pi­lie­čiais“ yra to­dėl, jog jų dar­bo re­zul­ta­tai per pra­ėju­sius ket­ve­rius me­tus ne­at­lie­pė mies­to gy­ven­to­jų lū­kes­čių: „Ir tai pa­ro­dė da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bos rin­ki­mai. Vie­to­je anks­čiau tu­rė­tų try­li­kos man­da­tų ga­vo tik tris. Re­tai taip bū­na, kad bu­vu­si ta­ry­bos opo­zi­ci­ja (so­cial­de­mok­ra­tai – A.M.) pa­im­tų val­džią. Jei sulauksime pasiūlymo dirbti koalicijoje, svarstysime.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je lie­kan­ti tra­pi val­dan­čio­ji dau­gu­ma nė­ra nau­jie­na. Taip bu­vo at­si­ti­kę ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je. Ta­čiau tą­kart taip įvy­ko bai­gian­tis ka­den­ci­jai ir tai bu­vo sie­ja­ma su ar­tė­jan­čiais nau­jais sa­vi­val­dos rin­ki­mais.

Šį­kart mi­ni­ma­li dau­gu­ma ta­ry­bo­je li­ko jai ne­iš­dir­bus nė me­tų ir tai sie­ti­na su skir­tin­gais po­žiū­riais į mies­to biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mą ir tam rei­ka­lin­gą po­li­ti­nių ga­lių per­si­da­li­ji­mą.

 

 

  Komentaras

  Tai neturi interneto nabagėli, kad nepasižiūri? Ar Yuotube nepasileidi, tenaise rodo jau senų senovėj? Koks normalus žmogus gali žiūrėt seimo ar savivaldybės posėdžius???

  Komentaras

  Pritariu miesto sav.Tarybos posėdžių viešam demonstravimui per Alytaus televiziją. Tada alytiškiai galės matyti visų Tarybos narių kompetencją, svarstant miestui svarbius klausimus.

  Komentaras

  Tomas pateko į tarybą, liko jis ir judėjimo pavadinimas. O kūrę judėjimą išsilakstė. Tai jei į valdančią koaliciją susijungs, gal liks jis koalcijos pavadinimas. Ir anie jei ne spės vykdyti? Kiti per judėjimą už Alytų patekę blaškos...Laura į tarybą su vienos partijos pavadinimu patekus jau ne tos partijos atstovė. Kaip ir ne aišku ar ta partija Alytuj egzistuoja. Tradiciniai vėl skelia vieni prieš kitus įsibegėdami... Kur ne aišku kas iš jų liks. Trumpiau taryboje ne prasti susirinkę.

  Komentaras

  Piliečiai taryboje atsirado tik dėka Vytauto Grigaravičiaus. Ir nieko keisto, kad kai Grigaravičius pasitraukė iš politikos, jų beliko trys naujoje taryboje. Nereikia užmiršti, kad kiek Tomo Pačėso televizija įdėjo pastangų bandydama juos sumalti į miltus. Natūralu, kad Už Alytų ir Alytaus piliečiai yra antagonistai. Tačiau stebina skaidriųjų konservatorių pasirinkimas ir Krasnicko flirtas su Radzevičiūte. Ko nepadarysi dėl eterio?

  Komentaras

  Ko pats Pačėsa neina į merus? Juk matant, kaip šiam ne siseka, gali tarybos nariai pasiūlyt merui, ar ir jis pats supratęs, atsistatydint. Kam nervus gadintis, juo lab per komandiruotes ir atostogas ne labai ir veržias dirbt, atsistatydint. Tada tarybos nariai balsų dauguma renka laikiną meru. Ir tas dirba...Kol išsiaiškins, kuris taryboje geriau sugeba. Ir įrodinėt, kad mero kompetencijoj gali ir sėkmingiau miesto labui dirbt.

  Komentaras

  liejo prakaitą krepšinio aikštelėje, Cesiulis, prisisegęs įsagų į ausis ir nosį, lakstė po miestą.
  Tad nereikia ant jo varyti dėl to, ką jis turi.
  O šiaip tai normalioje taryboje, jegu buvusi dauguma gauna į kaulus, dauguma formuojama iš buvusių opozicinių partijų ar judėjimų.
  Už kokius praeitos kadencijos ,,nuopelnus'' rinkimus prapylę Alytaus piliečiai buvo pakviesti į daugumą - klausimas.

  Komentaras

  Po šio realiai atgijo reali dauguma. Dar regis viešai taryboje ne drystanti pasiskelbt. Bet susiformavus nuo anos kadencijos per vicmerų interpeliavimo cirkus. Kur tuo met ir dabar patyria fiasko. Nes per jų erzelynus miestas ne tekęs 1500 gyventojų per metus. Kaip kituose miestuose gšventojų skaičius daugėja. Reiškia per rimtas strategijas optimizuoti lėšų srautai naudingai žmonėms. Alytuj ta valdanti dauguma mažiausis frakcija ,,Už Alytų". Ir jų satelitai gausiausios frakcijos socdemai ir konservatoriai. Kur gal iki šiol ne suvokia, ką daro Alytaus miesto valdyme per 30 metų? Kas gaunas? Į kokius suktukus juos įsuks per būsimą tarybos posėdį? Kas valdo miestą ir atsako, kaip pagal postus atsakongi meras su vicmeru po komandiruotėm, atostogom..- rodo, kaf gal ne labai zaugiai jaučias savam mieste? Ir kuo toliau nuo jo..

  Komentaras

  Šiuo metu žvilgtelėjus į miesto vadovų veiklos internetines dienotvarkes meras komandiruotės, atostogos. Vicmeras taip pat. Panašu dirbt nėra kam. Krizė ar tiesiog šokas jiems..? Praktiškai rimtų sėkmingo vystymo strategijų pagal jų kompetencijas paruošt...be šansų su tokiais lygiais. Kitas tarybos posėdis gal ir patys ne žino, kaip deliosis? Stresai vietoj sutelkto ir kryptingo darbo.

  Komentaras

  T.Pačėsas iškops iš buvusios Alytaus berniukų šeimos todėl ir valdymo metodai žinomi ,skaldyti ir valdymo ir savo tarnybinę padėtimi kiek galima palaužė Alytaus m.savivaldybės darbą ypač aktyviai reiškėsi Pačėsas torpeda L.Radzevičiūtė kur savo nepadorių ir neadekvačiu elgesiu menkina visą savivaldybės darbą ,o meras yra tik stebėtojas T.Pačėso vykdomas intrigas ir biudžeto pinigų grobstymą savo šeimos verslui.

  Komentaras

  Ką reiškia mero- tarybos lygį priimamų ir vystomų strategijų reikšmės. Praktiškai apie 30 procentų šalies savivaldybių, ypač didmiesčių, nuo pirmų šios kadencijos tarybos posėdžių dienų per tarybas tvirtinos sėkmingas vystymo strategijas. Kad gerint žmonėms gyvenimo salygas ir ko dėka daugėtų žmonių. Ir tą pasiekia. Šiauliuose.. daugėja virš 1000 per paskutinius metus. Kas normalu, išlaikoma Konstitucijos 46 str.- tarnaut žmonių bendrai gerovei gerint. - Alytaus mieste priešingai iki dabar. Nuo pirmų dienų atmetimai tokių siūlymų. Rimtų strategijų ir metams prasidėjus tęsias. Kaip atskiroms grupėms išgyvent kitų saskaita. Per metus sumažėję apie 1500 gyventojų su tendenacija mažėt. Iki rinkimų po pusmečio vėl ne teks su tokiais lygiais apie 700 gyventojų.- Klausimas, kodėl per valdymą Alytus ne nori rimtėt? Ne jau nalonu ant siaurų interesų dirbt viso miesto saskaita ir nykintis? Ne jau Alytus ne gali atsistot, nors ir parklupę per savivaldą? Kiti iš tokių padėčių sugebėjo atsistot.

  Komentaras

  Klausimas ar taryboje neina galimi šantažai vieni prieš kitus, kad balsuot taip, o ne kitaip? Kas be teisėsaugos dvigubų standartų ne įmanoma. Tada kokį valdymą per savivakdą Alytuj turi? Kur nuo rimtos savivaldos tolstama.. Ir ne jau Alytuj ant tiek ne atsakingi, kad rimtos savivaldos užsitikrint ne gali ir po virš 30 metų?

  Komentaras

  Suprantama būt, kad tos visuomenės grupės kur daugiausia iš biudžeto vairuojas, jei prieš pasiūlo tokias miesto vystymo strategijas. Kaip prieš uždirbt į biužetą sau ir miestui. Dabar to ne simato. Tik kombinacijos miesto interesų saskaita. Kur erzelynus ir įtampas mieste kelia. Tai dėl aerodromo, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatų...Tiek daug piketų/peticijų reiškia kaip ir ne siskaitymą su miesto interesais. Nes kur normalūs sprendimai, įtampų ne kelia. Suprantama, kad efektyvūs miesto naudai.

  Komentaras

  Jei kaip rimtoje valstybėje žiniasklaida objektyviai spausdintų savivaldybės Etikos komisijos sprendimus dėl fiksuotų atskirų tarybos narių elgesio ypatumų, vargu ar būt ne garbingų komentarų? Kur į akis kažin ar drystų taip pasakyt? Kaip ir jei ne teisėsaugos institucijų dvigubi standartai panašiais atvejais pridengiant kaip kuriuos. Vienok visa tai rodo miesto žemą mentalitetą. Kaip ir be paviešinant, kas ant viaduko tilto užrašinėjo ministro pavardę. Nes kol ne išviešinami, kaip kurie ne padoriai elgiasi.

  Komentaras

  Kaip pas vienintelius per savivaldą mero- tarybos kompetencijoj nėr rimtų vystymo strategijų. Kur apie 30 proc. savivaldybių pasiekia. Kad per metus daugėja gyventojų. Alytaus m. sumažėjo apie 1500 gyventojų per metus. Su kiekviena darbo diena vidutiniškai apie 5 gyventojai. Reiškia per pusmetį iki rinkimų sumažės apie 700 gyventojų. Ne atlikę reikiamų reformų ir dirbant per es paramos projektus kaip bėjėgiai. Meras vėl komandiruotės, atostogos. .Signalas psichologiškai per sunku. Mero kompetencijoj reikia sugebėt. Būt įrankiu pavojinga. Nes pagal įstatymus visais atvejais meras atsako. Žino ar ne žino. O už tokius sprendimus, kur kiekvienas į tarybą svarstyt patenka kaip meras pasirašo ir už jų kokybę atsako, per kelias eilutes link saujelės, čia rimtoj valstybėj dar kažin kaip baigtųs?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.