NVŠ krep­še­lis: vie­nas vai­kas ge­ras,o ki­tas – jau ne?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Vasaris 6
vaikai
Dėl su­ma­žė­ju­sio fi­nan­sa­vi­mo Alytuje su­si­klos­tė taip, kad šiuo metu 41 vai­kas li­ko už bor­to, – ne­pa­te­ko į NVŠ pro­gra­mos re­mia­mus bū­re­lius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė aly­tiš­kės, dvie­jų vai­kų ma­mos laiš­kas, ku­ria­me nu­ro­do­mi ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pro­gra­mos, fi­nan­suo­ja­mos iš eu­ro­pi­nių fon­dų, krep­še­lio trū­ku­mai. Mo­te­ris jau su­si­tai­kiu­si su be­si­kei­čian­čio­mis šio krep­še­lio su­mo­mis, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu pri­bloš­kė iš po­pa­mo­ki­nės veik­los bū­re­lio va­do­vo gau­tas at­sa­ky­mas, kad jau­nes­nis vai­kas NVŠ krep­še­lio ne­gaus. Taip at­si­ti­ko dėl lė­šų sty­giaus šiam krep­še­liui. Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba iš tie­sų nu­sta­tė ma­žes­nį mė­ne­si­nį NVŠ pro­gra­mos krep­še­lį vie­nam mo­ki­niui, nes su­ma­žė­jo šios pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mas, o vai­kų, no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je, pa­dau­gė­jo. Sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to ga­li skir­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau, mo­ters pa­ste­bė­ji­mu, jai la­biau rū­pi ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją ar di­de­lė fi­nan­si­nė pa­ra­ma spor­to klu­bams, nei vai­kų po­pa­mo­ki­nis ug­dy­mas.

„Vie­nam vai­kui bū­re­lis ne­mo­ka­mas, ki­tam jau rei­kia mo­kė­ti“

Du vai­kus au­gi­nan­ti aly­tiš­kė tvir­ti­no, kad vy­res­nis vai­kas NVŠ pro­gra­mo­je da­ly­vau­ja jau ke­le­ri me­tai, o jau­nė­lį nu­spren­dė į po­pa­mo­ki­nę veik­lą leis­ti sau­sį.

Ne­tru­kus bū­re­lio, ku­rį lan­ko vy­res­nis vai­kas ir ja­me pa­no­ro lan­ky­tis jau­nes­nis, va­do­vas ma­mai pra­ne­šė, kad NVŠ pro­gra­mos krep­še­lis vie­nam vai­kui mė­ne­siui ma­ži­na­mas nuo 15 iki 12 eu­rų. Gir­di, vy­res­nė­lis krep­še­lį gaus, o jau­nė­lis ne­gaus, nes trūks­ta krep­še­lio lė­šų.

„Bū­re­lio va­do­vas at­si­pra­ši­nė­jo, sa­kė nie­ko ne­ga­lin­tis pa­keis­ti. Štai ko­kia pa­ra­ma vai­kams, – vie­nas vai­kas ge­ras, o ki­tas – jau ne. Vie­nam vai­kui bū­re­lis ne­mo­ka­mas, ki­tam jau rei­kia mo­kė­ti. Ma­nau, kad to­kių vai­kų kaip ma­no, be NVŠ krep­še­lio, bus ir dau­giau. Ab­sur­das“, – laiš­ke „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai dės­to aly­tiš­kė.

Ka­dan­gi mo­te­ris ne­nu­ro­dė, į ko­kį bū­re­lį ne­bu­vo pri­im­tas jau­nes­nis vai­kas gau­nant NVŠ krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mą, iš­si­aiš­kin­ti re­a­lių ap­lin­ky­bių nė­ra ga­li­my­bių. Ta­čiau te­oriš­kai, kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Vi­da Dauk­šie­nė, yra dvi prie­žas­tys, dėl ku­rių aly­tiš­kės vai­kas ga­lė­jo bū­ti ne­pri­im­tas į po­pa­mo­ki­nės veik­los bū­re­lį gau­nant NVŠ pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mą.

Prieš ket­ve­rius me­tus, kai pra­dė­jo veik­ti iš eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­ma NVŠ pro­gra­ma, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­vo įsa­ky­mu nu­sta­tė mak­si­ma­lų vie­nos   mo­ki­nių gru­pės skai­čių. Jo­je ga­li bū­ti ne dau­giau nei 25 ug­dy­ti­niai.

Tad, jei aly­tiš­kės vie­nas iš vai­kų no­rė­jo lan­ky­ti mak­si­ma­lų skai­čių mo­ki­nių tu­rin­čią gru­pę, jis ga­lė­jo bū­ti ne­pri­im­tas dėl šios prie­žas­ties.

Ki­tas da­ly­kas – šie­met, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei skir­tas ma­žes­nis NVŠ pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mas ir ne vi­si mo­ki­niai ga­vo šios pro­gra­mos pa­ra­mą po­pa­mo­ki­nei veik­lai.

Už bor­to – 41 vai­kas

NVŠ pro­gra­ma, fi­nan­suo­ja­ma iš eu­ro­pi­nių fon­dų, nu­ma­to mė­ne­si­nę pa­ra­mą vie­nam mo­ki­niui nuo 1 iki pas­ku­ti­nės gim­na­zi­jos kla­sės po­pa­mo­ki­nei veik­lai ne mo­kyk­lo­se vei­kian­čiuo­se  ne­mo­ka­muo­se bū­re­liuo­se.

To­kia pro­gra­ma at­si­ra­do 2016-ai­siais, sie­kiant mo­ki­niams pa­siū­ly­ti įvai­res­nės po­pa­mo­ki­nės veik­los, ku­rią ga­lė­tų teik­ti lais­vie­ji mo­ky­to­jai ir ki­ti tei­kė­jai, pa­vyz­džiui, spor­to, šo­kių klu­bai, šau­liai, skau­tai. Jiems pa­tal­pos už ne­di­de­lius mo­kes­čius su­tei­kia­mos sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lo­se ar joms pa­val­džio­se ki­to­se  įstai­go­se. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je mi­nė­tiems as­me­nims pa­tal­pos po­pa­mo­ki­nei veik­lai su­tei­kia­mos už sim­bo­li­nį 1 eu­ro mo­kes­tį per mė­ne­sį. 

Lais­vuo­sius mo­ky­to­jus ir ki­tus po­pa­mo­ki­nės veik­los tei­kė­jus ak­re­di­tuo­ja sa­vi­val­dy­bė­se vei­kian­čios ko­mi­si­jos.

Mi­nė­tai pro­gra­mai eu­ro­pi­nes lė­šas ski­ria Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tras. Va­do­vau­jan­tis NVŠ pro­gra­mos nuo­sta­tais, vie­nam mo­ki­niui per mė­ne­sį po­pa­mo­ki­nei veik­lai ga­li bū­ti ski­ria­ma nuo 10 iki 20 eu­rų.

At­si­žvel­giant į gau­na­mas lė­šas ir vai­kų, lan­kan­čių bū­re­lius pa­gal NVŠ pro­gra­mą skai­čių, 2016-ųjų  pir­mą pus­me­tį Aly­tu­je vie­nam mo­ki­niui per mė­ne­sį bu­vo skir­ta 10, an­trą pus­me­tį – 18,8 eu­ro, 2017-ai­siais ati­tin­ka­mai 11 ir 15,2 eu­ro, 2018-ai­siais – 14 ir 14,8 eu­ro, per­nai – 12 ir 15 eu­rų.

Dau­gu­mai lais­vų­jų mo­ky­to­jų, ku­rių šiuo me­tu yra 19, ir ki­tų po­pa­mo­ki­nės veik­los tei­kė­jų, ku­rių – 23, už­ten­ka NVŠ pro­gra­mos krep­še­lio lė­šų vie­nam mo­ki­niui per mė­ne­sį. Ta­čiau kai ku­riuo­se bū­re­liuo­se mė­ne­si­nis mo­kes­tis už vie­ną vai­ką yra nuo 18 iki 45 eu­rų ir trūks­ta­mą su­mą tu­ri su­mo­kė­ti mo­ki­nių tė­vai.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta, kad iš NVŠ pro­gra­mos mė­ne­si­nis vie­no vai­ko krep­še­lis bus 12 eu­rų.

Per­nai mies­to sa­vi­val­dy­bė iš mi­nė­tos pro­gra­mos ga­vo maž­daug 210 tūkst. eu­rų, šį­met pla­nuo­ja­ma su­ma – apie 190 tūkst. eu­rų. Fi­nan­sa­vi­mas su­ma­žė­jo, o vai­kų, no­rin­čių­jų gau­ti NVŠ pa­ra­mą, pa­dau­gė­jo. Pa­vyz­džiui, per­nai vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį bū­re­lius gau­nant šią pa­ra­mą lan­kė 2 tūkst. 271 vai­kas, šie­met vai­kų skai­čius vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį pa­di­dė­jo iki 2 tūkst. 349.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tės V.Dauk­šie­nės tei­gi­mu, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro or­ga­ni­zuo­to­je  kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo re­ko­men­duo­ta di­din­ti mo­ki­nių skai­čių NVŠ pro­gra­mos bū­re­liuo­se, ta­čiau da­bar pa­aiš­kė­jo, kad sa­vi­val­dy­bėms pi­ni­gų skir­ta ma­žiau.

Dėl su­ma­žė­ju­sio fi­nan­sa­vi­mo Alytuje su­si­klos­tė taip, kad šiuo metu 41 vai­kas li­ko už bor­to, – ne­pa­te­ko į NVŠ pro­gra­mos re­mia­mus bū­re­lius.

Ti­ki­ma­si lė­šų pa­di­dė­ji­mo

Vi­siš­kai ne­se­niai mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo raš­tą iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos, ku­ria­me ga­ran­tuo­ja­mas NVŠ pro­gra­mos tęs­ti­nu­mas. Tad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius ti­ki­si, kad sa­vi­val­dy­bei bus pa­di­din­tos lė­šos vyk­dant mi­nė­tą pro­gra­mą.

Sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, tei­siš­kai sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to ga­li pri­si­dė­ti vyk­dant mi­nė­tą pro­gra­mą, svars­tant šie­me­tį mies­to biu­dže­tą tai net bu­vo pa­siū­ly­ta vie­na­me ta­ry­bos ko­mi­te­te, ta­čiau ten­ka su­si­tai­ky­ti su da­bar­ti­ne si­tu­a­ci­ja.

Laiš­ką „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai pa­ra­šiu­sios mo­ters įsi­ti­ki­ni­mu, sa­vi­val­dy­bei šiuo me­tu žy­miai svar­biau or­ga­ni­zuo­ti gal ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­sian­čias ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jas per te­le­vi­zi­ją, skir­ti šim­tus tūks­tan­čių eu­rų spor­to klu­bams, nei pa­si­rū­pin­ti vai­kų po­pa­mo­ki­niu ug­dy­mu: „Tai pa­vyz­dys, kaip mū­sų val­džiai rū­pi vai­kų už­im­tu­mas. O kaip gra­žiai apie rū­pes­tį vai­kais vi­si kal­ba prieš rin­ki­mus… Nie­ko nau­jo, at­ėjus į val­džią svar­bu tik sa­vo ir ar­ti­mų­jų in­te­re­sai.“

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.