Nr. 93 (13323)

2019-08-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 93 (13323) skaitykite:

 • Alytaus miesto savivaldybė kviečia verslininkus į verslo pusryčius!
 •  Ne­su­lau­kiam vi­sų pro­jek­tų, da­ly­va­vu­sių „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vo­se”, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų
 •  Vėl šuo už­puo­lė laiš­ki­nin­kę
 • Simona Nainė: „Mano šokių partneris turi neišmatuojamą kantrybės skalę”
 • Gy­ve­ni­mas be žmo­nos kaip kie­mas be tvo­ros
 • „Mi­si­ja Si­bi­ras” da­ly­vė aly­tiš­kė Al­gin­ta Ja­sio­ny­tė: „Stip­rūs ga­li­me bū­ti, kai esa­me vie­nin­gi”
 • Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio mi­nė­ji­mui žmo­nės su­ne­šė dau­giau kaip 2 tūkst. ra­di­jo im­tu­vų
 • Spe­cia­lus gro­ja­raš­tis – kai džiaugiamės Lietuva
 • Kaip pa­kin­ky­ti kar­pį? (3)
 • Aly­tiš­kiai ket­vir­tą kar­tą ap­gy­nė Lie­tu­vos čem­pio­nų var­dą
 • Aly­taus plau­ki­mo ve­te­ra­nas pa­sau­lio čem­pio­na­te ta­po pri­zi­nin­ku
„Aš jau ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo be šuns. Man tai ne tik drau­gas, bet ir kom­pa­nio­nas vi­so­se si­tu­a­ci­jo­se. Vi­sa­da lau­kia su­grįž­tan­čios. Be šu­nų na­mai ne­gy­vi“, – sa­ko...
Mū­sų tė­vai, se­ne­liai, su­si­dū­rę su sun­ku­mais, ne­ti­kė­ta ži­nia, li­ga, grieb­da­vo­si mal­dos, daž­niau­siai jų lū­pos kal­bė­jo: „Svei­ka, Ma­ri­ja, ma­lo­nės pil­no­ji…“ „Tė­ve mū­sų,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja kiek­vie­no po­sė­džio me­tu iš­nag­ri­nė­ja ke­lias de­šim­tis siū­ly­mų, ku­riuos tei­kia įmo­nės ir gy­ven­to­jai. Pa­pras­čiau­sias...
Dalijasi Ona Gu­dai­ty­tė, Ine­sa Pil­ve­ly­tė ir An­dra Ka­va­liaus­kai­tė
Gim­dy­mas bu­vo sun­kus, už­si­tę­sęs iki pat pas­ku­ti­nės Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tos da­tos. Kaip, be­je, ir, ne­bi­jo­ki­me šio ties­mu­kiš­ko žo­džio, da­ry­mas.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­ju va­kar pa­skir­tas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius. Me­ro pa­ta­rė­jas teiks sa­vi­val­dy­bės me­rui in­for­ma­ci­ją,...
„Ne­gir­din­čiam žmo­gui rei­kia įteig­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, sa­vo ga­li­my­bė­mis, iš­ug­dy­ti sa­va­ran­kiš­ku­mą, kad jis pats mo­kė­tų spręs­ti sa­vo gy­ve­ni­mo pro­ble­mas, ne­lauk­tų...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.