Ge­ro­ji fė­ja, gau­dan­ti juo­dą ka­tę

Al­gir­das Ja­ku­lis
Komentarai (3)
2019 Rugpjūtis 20
nuotrauka

Gim­dy­mas bu­vo sun­kus, už­si­tę­sęs iki pat pas­ku­ti­nės Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tos da­tos. Kaip, be­je, ir, ne­bi­jo­ki­me šio ties­mu­kiš­ko žo­džio, da­ry­mas.

Pa­da­ry­ti sten­gė­si še­ši gar­bin­gi po­nai, iš ku­rių kiek­vie­nas da­bar slap­tai ti­ki­si, jog tai jo kū­di­kis, o vi­suo­me­nę ban­do įti­kin­ti, kad ge­riau­sios bū­si­mos nau­ja­gi­mės sa­vy­bės – iš jo pa­vel­dė­tos.

Sei­me įvyks jos krikš­ty­nos. Ce­re­mo­ni­ja, ma­ny­ti­na, bus be ne­ti­kė­tu­mų. Opo­zi­ci­ja tra­di­ciš­kai pa­bam­bės, gal ir ko­kį šmaikš­tų pa­sa­ky­mu­ką apie nau­jai pa­da­ry­to­sios gro­žį ir pro­ti­nius su­ge­bė­ji­mus iš­gir­si­me, bet rim­čiau ne­ga­lė­da­ma ce­re­mo­ni­jai su­truk­dy­ti, grei­čiau­siai ste­bės ją iš ša­lies, kuk­liai su­si­lai­ky­da­ma, o ofi­cia­liam krikš­tui pa­kaks nau­jai su­lip­dy­tos dau­gu­mos bal­sų.

Tai­gi, tu­rė­si­me nau­ją, tiks­liau tri­mis nau­jais mi­nist­rais pa­to­bu­lin­tą (?) se­ną­ją Vy­riau­sy­bę. Jos tė­vai – da­ry­to­jai, gal tik iš­sky­rus svar­biau­si­ą­jį, sa­vo po­ten­ci­ją ma­žai te­pa­ro­džiu­sį, la­bai sten­gė­si, kad ji tap­tų ge­rą­ja fė­ja. O kaip­gi ki­taip, li­kus me­tams iki rin­ki­mų!

Kar­tais at­ro­dė, jog ko­a­li­ci­jos lip­dy­mas ir Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mas taip il­gai tę­sia­si, kad jos da­ry­to­jai kuo il­giau ga­lė­tų šmė­žuo­ti TV ek­ra­nuo­se, ra­di­jo ete­ry­je ir bū­ti ci­tuo­ja­mi spau­do­je bei in­ter­ne­to pus­la­piuo­se. Ir vi­si, lyg su­si­ta­rę, tvir­ti­no, jog vyks­mas toks lė­tas to­dėl, kad pir­miau­sia ta­ria­ma­si dėl ver­ty­bių.

Ne­ga­li sa­ky­ti, jog jie me­la­vo. Kas gi di­džiau­sia ver­ty­bė po­li­ti­kui? Ne­bū­ki­me ci­niš­ki, ne, ne pi­ni­gai, pi­ni­gai at­ei­na vė­liau. Di­džiau­sia ver­ty­bė po­li­ti­kui – rin­kė­jų bal­sai.

O kaip jų kuo dau­giau gau­ti? Vi­sai pa­pras­ta: rei­kia vi­siems pri­ža­dė­ti vis­ko. Žmo­nės la­bai lin­kę ti­kė­ti tuo, ko trokš­ta.

Net juo­kin­ga bu­vo ste­bė­ti, kai įsi­su­ko „ver­ty­bi­nių“ ko­a­li­ci­jos for­ma­vi­mo pa­ža­dų ka­ru­se­lė. Vie­ni siū­lo „vai­ko pi­ni­gus“ di­din­ti iki 70 eu­rų kiek­vie­nam, ki­ti ne­si­smul­ki­na – 100 eu­rų, ką ten šim­tas, duo­kim 120 eu­rų. Net ne­ži­nau, ties ku­ria su­ma ap­si­sto­ta. Gal dar pa­ki­lo?

Bet įdo­miau­sia bu­vo žiū­rė­ti, kaip tie­sio­gi­nia­me TV ete­ry­je Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) pir­mi­nin­kas Val­de­ma­ras To­ma­šev­skis pik­ti­no­si so­cial­dar­bie­čių (liau­diš­kai – „beb­rų“) ly­de­riu Ge­di­mi­nu Kir­ki­lu, at­seit pa­si­sa­vi­nu­siu jo idė­ją di­din­ti „vai­ko pi­ni­gus“. Su­prask, čia mū­sų ar­kliu­kas ir ant jo mes jo­si­me į rin­ki­mus!

Tie­sa, LLRA-KŠS tu­ri dar vie­ną ar­kliu­ką – ne­mo­ka­mi vais­tai sen­jo­rams. Vi­si no­rė­tų, ar ne?  Bet įdo­miau­sia, jog len­kai net ne­už­si­mi­nė no­rį pen­si­jon gar­bin­gai iš­leis­ti Sei­me per ge­rą de­šimt­me­tį už­gui­tą, jau nu­jo­di­nė­tą, Lie­tu­vos len­kų tau­ti­nei ma­žu­mai, sa­ko­ma, itin svar­bų, kui­ne­lį – pa­var­džių ir vie­to­var­džių ra­šy­mą lo­ty­niš­ko­mis (len­kiš­ko­mis) rai­dė­mis.

At­ro­dy­tų, tai tu­rė­jo bū­ti ker­ti­nis len­kų rei­ka­la­vi­mas, o šiuo at­ve­ju, kai lip­dant ko­a­li­ci­ją LVŽS lai­kai su­grie­bęs už ger­klės, ga­liau­siai – leng­vai iš­spręs­ta pro­ble­ma. Ir nė vie­no žo­de­lio apie tai!

Aki­vaiz­du, kad šis kui­nas V.To­ma­šev­skiui jo­di­nė­ti nau­din­gas tik Len­ki­jo­je ir Briu­se­ly­je, na, ir dar Vil­niaus kraš­te pa­si­verkš­len­ti prieš rin­ki­mus. O jo par­ti­jos rin­kė­jams tos rai­dės, ma­tyt, dzin.

Ko­a­li­ci­jos da­ry­to­jai, be jau mi­nė­tų, su­rin­ko vi­są puokš­tę, at­seit ide­o­lo­gi­nių, bet aki­vaiz­džiai prieš­rin­ki­mi­nių „ver­ty­bių“: mi­ni­ma­lios al­gos, pen­si­jų, al­gų kul­tū­ros dar­buo­to­jams (bei dar kaž­kam) di­di­ni­mas, ne­mo­ka­mas pra­di­nu­kų mai­ti­ni­mas, ne­mo­ka­mos ba­ka­lau­ro stu­di­jos, kaž­kas jau­ni­mui ir be­da­liams… Trum­piau kal­bant, Chruš­čio­vo ko­mu­nis­ti­niai pa­ža­dai – kars­te var­to­si.

Gink Die­ve, ne­si­šai­pau iš mū­sų iš­rink­tų­jų ge­rų no­rų. Tik ra­my­bės ne­duo­da daug­syk pa­si­tvir­ti­nu­si se­no­lių iš­min­tis, kad ge­rais no­rais ke­lias į pra­ga­rą grįs­tas. Pri­dė­čiau, per­dė­tai ge­rais no­rais.

Žmo­nės mie­lie­ji, se­kun­dei už­mir­šę sa­vo troš­ki­mus ir sva­jas apie tą „ge­ro­vės vals­ty­bę“ čia ir da­bar, aki­mir­kai įsi­jun­ki­me sme­ge­nų kak­ti­nę skil­tį ir pa­mąs­ty­ki­me, iš kur Vy­riau­sy­bė sem­sis pi­ni­gų vi­siems „ver­ty­bi­niams“ ko­a­li­ci­jos su­ma­ny­mams įvyk­dy­ti?

Vi­sos ofi­cia­lios ins­ti­tu­ci­jos ir rim­ti eko­no­mis­tai šne­ka apie at­ei­nan­čiais me­tais lau­kian­tį ša­lies ūkio au­gi­mo su­lė­tė­ji­mą. Nie­kas ne­ži­no, kaip mums at­si­lieps ne­prog­no­zuo­ja­mas „Bre­xi­tas“, ga­li­ma Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­kos re­ce­si­ja ir Do­nal­do Trum­po eko­no­mi­niai ka­rai su Ki­ni­ja.

Be abe­jo­nės, tai nie­ko ge­ro ne­ža­da. Ne­ma­ny­ki­me, kad li­kus me­tams iki Sei­mo rin­ki­mų ir pa­ti Vy­riau­sy­bė im­tų­si di­din­ti mo­kes­čius ir taip pil­dy­ti biu­dže­tą.

Tie­sa, van­giai kal­ba­ma apie kaž­ko­kius mo­kes­čius au­to­mo­bi­liams, lyg ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pla­tes­nį ap­mo­kes­ti­ni­mą, ką se­niai re­ko­men­duo­ja Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das ir Briu­se­lis, bet tai bus grei­čiau kos­me­ti­nė žva­kė nu­mi­rė­liui nei rim­tas biu­dže­to pa­pil­dy­mas.

Pats mis­tiš­kiau­sias Vy­riau­sy­bės ža­da­mas bū­das pra­si­ma­ny­ti pi­ni­gė­lių – še­šė­li­nė eko­no­mi­ka. Vi­si ži­no, kad ji yra, ne vie­na Vy­riau­sy­bė, ir ši­ta taip pat, jau ža­dė­jo iš tos juo­do­sios sky­lės iš­trauk­ti mi­li­jar­di­nės ver­tės ma­te­ri­jos, bet juo­do­sios sky­lės jau to­kia pri­gim­tis, kad ji ma­te­ri­ją su­siur­bia, o ne ati­duo­da.

Tai­gi, ža­dė­ti tam­sia­me kam­ba­ry­je pa­gau­ti juo­dą ka­tę yra la­bai ri­zi­kin­ga. Net jei ir pa­vyk­tų ka­tę nu­tver­ti už uo­de­gos, to ne­pa­kak­tų vi­siems pa­ža­dams fi­nan­suo­ti.

Kaip ten be­bū­tų, ko­a­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ne­įvyk­do­mais pa­ža­dais pri­far­ši­ruo­ti ir Sei­me dau­gu­mos bal­sais juos įsta­ty­mais iš­kep­ti – ne­pra­lo­šia­mas žai­di­mas.

Jei Vy­riau­sy­bė pa­da­rys tik men­ką da­le­lę, prieš rin­ki­mus vi­sos ko­a­li­ci­jos na­rės vis tiek ga­lės sa­ky­ti, kad bū­tu­me pa­ža­dus įvyk­dę, tik lai­ko pri­trū­ko ir, ži­no­ma, opo­zi­ci­ja, ypač kon­ser­va­to­riai, su­truk­dė.

Jei­gu rin­ki­mus pra­pil­si, vi­si da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės pa­ža­dai guls ant bū­si­mų val­dan­čių­jų pe­čių, ti­kė­ti­na ant da­bar­ti­nės opo­zi­ci­jos.

Ta­da jau pa­čiam leng­va bū­ti opo­zi­ci­jo­je ir leng­va lai­mė­ti ki­tus rin­ki­mus. Pri­si­min­ki­me, taip jau bu­vo 2008-ai­siais An­driui Ku­bi­liui Vy­riau­sy­bės vai­rą pe­rė­mus iš G.Kir­ki­lo. Tik ne­duok­die, dar ir to­kios pa­sau­li­nės eko­no­mi­kos kri­zės, kaip anuo­met, kad ir kas po ki­tų Sei­mo rin­ki­mų val­džios vai­rą su­kio­tų.

Tai­gi, vėl su vil­tin­gu žvilgs­niu žiū­ri­me į ry­to­jų, ti­kė­da­mie­si, kad su nau­jo­jo pre­zi­den­to pa­lai­mi­ni­mu at­nau­jin­ta ne­oko­a­li­ci­nė Vy­riau­sy­bė, kaip ge­ro­ji pa­sa­kų fė­ja, mos­te­lė­ju­si ste­buk­lų laz­de­le per me­tus, ko LVŽS ne­pa­da­rė per lig­šio­li­nius sa­vo val­dy­mo tre­jus, api­pils pi­ni­gais vi­sus so­cia­li­nius sluoks­nius.

Bė­da, de­ja, jog taip bū­na tik ste­buk­li­nė­se pa­sa­ko­se. Rin­kė­jų va­lia, ar ti­kė­ti ste­buk­lais, ar su tuo pa­ga­liau baig­ti. Tik de­rė­tų at­si­min­ti, jog ge­riau – siau­bin­ga pa­bai­ga, ne­gu – siau­bas be pa­bai­gos...

  Komentaras

  Ar esate moteris, ieškanti gimdos vaisių, norite išgirsti vaikų balsus jūsų namuose, bet jūs nebegalėjote pastoti nėščia, nes dr. Ajayi padės susilaukti savo kūdikio, su kuriuo aš susidūriau panaši situacija, kai vyras paliudija, kaip didysis burtininkas dr. Ajayi padėjo jam sugrąžinti savo mylimą žmoną namo po 9 mėnesių išsiskyrimo, aš kreipiuosi į gydytoją Ajayi paaiškindamas savo būklę, jis liepė man nebe verkti ir paruošė vaistažolę. išgerti manęs, kurį išgėriau ir po trijų mėnesių buvau nėščia su dvyniais berniukais, dabar esu išdidi mama. susisiekite su dr. Ajayi dėl bet kokios gyvenimo situacijos burtininko, kuris yra geras žmogus, ir aš tikiu, kad jis padės jums atkurti taiką jūsų namuose. „Viber“ arba „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Ne šiaip Lietuva kaip vieninteliai liko iš šio bloko. Neišsiviešinę su kgb... bendravusių. Net karo nualintoj Ukrainoj naujas Prezidentas iš pirmų dienų sugebėjo pakeist atsakingiausius teisėsaugos ir jėgos struktūrose. Per 3 mėnesius įvykę pirmalaikiai rinkimai į Seimą ir nelikę panašių. Kaip Lietuvoj murkdėsi - murkdosi ir murkdysis. Ir nei piršto nekrutins situacijai gerinti.

  Komentaras

  Nepajudės mūsų valstybėj reikalai , jei didžiausios ir svarbiausios VALSTYBĖS galvos melagingai deklaruoja savo turtus. Ar gi čia ne šešėly lieka milijonai?O kal
  ba, kad ištrauks iš šešėlio tuos milijonus

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.