Sta­ty­bi­nin­kų ir Li­kiš­kė­lių gat­vė­se – ati­tva­rai pės­tie­siems, A. Sa­ka­laus­ko gat­vė­je – grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­liai

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (4)
2019 Rugpjūtis 16
nuotrauka
Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je, ne­to­li pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“ esan­tį įspė­ja­mą­jį ke­lio žy­mė­ji­mą pės­tie­ji pai­nio­ja su pės­čių­jų per­ėja. Dėl jų sau­gu­mo čia bus įreng­ti ati­tva­rai. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja kiek­vie­no po­sė­džio me­tu iš­nag­ri­nė­ja ke­lias de­šim­tis siū­ly­mų, ku­riuos tei­kia įmo­nės ir gy­ven­to­jai. Pa­pras­čiau­sias bū­das pra­neš­ti ko­mi­si­jos na­riams, kaip siū­lo­te ge­rin­ti eis­mo si­tu­a­ci­ją, – pa­ra­šy­ti pro­gra­mė­lė­je „Tvar­kau Aly­tų“. Ją ga­li­ma ras­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.aly­tus.lt.

Ko­mi­si­ja svars­tė pra­šy­mą pa­žy­mė­ti pės­čių­jų per­ėją per Jaz­mi­nų gat­vę ties tur­ga­vie­te, nes pės­tie­siems ne­sau­gu ei­ti per gat­vę, o iki per­ėjos ga­na to­li. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, nes tarp esa­mų per šią gat­vę pa­žy­mė­tų per­ėjų ties Nau­ją­ja ir Vo­lun­gės gat­vė­mis yra tik 300 m at­stu­mas ir trys eis­mo juos­tos.

Taip pat iš­nag­ri­nė­tas pra­šy­mas dėl au­to­mo­bi­lių ke­lia­mo triukš­mo prie Dai­nų slė­nio. Skun­džia­si  vie­tos gy­ven­to­jai. Ko­mi­si­jos na­riai kon­sta­ta­vo, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ėmė­si vi­sų prie­mo­nių, jog au­to­mo­bi­liai į Dai­nų slė­nį va­žiuo­tų kel­da­mi kuo ma­žiau triukš­mo.

J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je įreng­tas grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lis, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Le­li­jų gat­vė­se pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klai „Gy­ve­na­mo­ji zo­na“, ku­rių ga­lio­ji­mo zo­no­je (J. Ba­sa­na­vi­čiaus, V. Krė­vės, V. Ku­dir­kos, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to, Ku­ror­to, Ši­lo, Že­mai­tės, Le­li­jų gat­vė­se) vai­ruo­to­jai tu­rė­tų va­žiuo­ti 20 km/h grei­čiu ir pės­tie­siems su­teik­tas pir­mu­mas prieš au­to­mo­bi­lius.

Ko­mi­si­ja siū­lo su­stip­rin­ti po­li­ci­jos kon­tro­lę, kad ne­bū­tų pa­žei­di­nė­ja­mos Ke­lių eis­mo tai­syk­lės. Taip pat – nu­sta­ty­ti va­žia­vi­mo lai­ko ri­bo­ji­mą ir įreng­ti pa­pil­do­mą vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rą bei ap­švie­ti­mą Dai­nų slė­ny­je.

Gau­tas mies­to gy­ven­to­jų pra­šy­mas per­kel­ti ties au­to­bu­sų sto­te­le Žu­vin­to gat­vė­je esan­čią pės­čių­jų per­ėją ar­čiau Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro. Jam ne­pri­tar­ta, nes įreng­ti nau­ją pės­čių­jų per­ėją drau­džia­ma, jei ma­žes­niu kaip 100 m at­stu­mu iki jos įren­gi­mo vie­tos yra švie­so­fo­ru re­gu­liuo­ja­ma pės­čių­jų per­ėja.

Svars­ty­tas A. Sa­ka­laus­ko gat­vės gy­ven­to­jų pra­šy­mas už­tik­rin­ti eis­mo sau­gu­mą gat­vė­je, nes ša­lia yra pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas, vai­ruo­to­jai ne­si­lai­ko sau­gaus grei­čio, nors yra pa­sta­ty­tas ke­lio žen­klas „Gy­ve­na­mo­ji zo­na“. Vir­ši­jant grei­tį ky­la pa­vo­jus eis­mo da­ly­viams, di­de­lė oro tar­ša, dul­kes ne­ša ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų Svei­ka­tos ta­ke, į gy­ven­to­jų kie­mus. Ko­mi­si­jos na­riai nu­ta­rė leis­ti įreng­ti grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lius A. Sa­ka­laus­ko gat­vė­je.

Per in­ter­ne­ti­nę pro­gra­mė­lę „Tvar­kau Aly­tų“ gau­tas pa­siū­ly­mas įreng­ti ati­tva­rus Sta­ty­bi­nin­kų g. ties pre­ky­bos cen­tru „Nor­fa“, nes pės­tie­ji įspė­ja­mą­jį kal­ne­lio žen­kli­ni­mą pai­nio­ja su per­ėja ir ei­na ne­leis­ti­no­je vie­to­je. Jų sau­gu­mui už­tik­rin­ti bus įreng­ti ati­tva­rai Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės ruo­že tarp To­po­lių ir Nau­jo­sios g.

Ati­tva­rai kios­kų sa­vi­nin­kų pra­šy­mu bus įreng­ti ir Li­kiš­kė­lių gat­vės at­kar­po­je tarp Jur­giš­kių ir įva­žia­vi­mo ke­lio į pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma“, mat pės­tie­ji vaikš­to per gat­vę ne per per­ėjas, o bet ku­rio­je gat­vės vie­to­je, tuo kel­da­mi pa­vo­jų sau ir vai­ruo­to­jams.

  Komentaras

  kurorte zenklas gyvenama zona negalioja , nes vaziuojant pro inventorizacijos biura uzuovejos g jo nera. o del triksmo tai reiketu neriboti greicio i dainu sleni nes ten namu nera .Zverims reikia pastatyt zenklus stop ir viskas bus tvarkoj

  Komentaras

  "...nes pės­tie­ji įspė­ja­mą­jį kal­ne­lio žen­kli­ni­mą pai­nio­ja su per­ėja ir ei­na ne­leis­ti­no­je vie­to­je." O tai kodėl "įspėjamasis kalnelio ženklinimas" yra toks pat kaip pėsčiųjų perėjos? Reiškia - kažkas, kažkada, kažko "nedadirbo"...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.