Miesto merui Nerijui Cesiuliui patarinės Aurelijus Jaruševičius

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (14)
2019 Rugpjūtis 20
nuotr
Mero patarėju pradėjo dirbti Aurelijus Jaruševičius.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­ju va­kar pa­skir­tas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius. Me­ro pa­ta­rė­jas teiks sa­vi­val­dy­bės me­rui in­for­ma­ci­ją, pa­siū­ly­mus bei pa­ta­ri­mus dėl fi­nan­sų ir tur­to val­dy­mo, įgy­ven­di­nant mies­to stra­te­gi­nį pla­ną, ge­ri­nant mies­to in­ves­ti­ci­nę ir ver­slo ap­lin­ką, mies­to in­fra­struk­tū­rą bei pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją A.Ja­ru­še­vi­čius bu­vo iš­rink­tas į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ są­ra­šą. Ka­den­ci­jai įpu­sė­jus jo ir „pi­lie­čių“ ke­liai iš­si­sky­rė – po­li­ti­kas pa­si­trau­kė iš „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos.

Šių sa­vi­val­dos rin­ki­mų me­tu A.Ja­ru­še­vi­čius į ta­ry­bos na­rius kan­di­da­ta­vo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­še, ta­čiau iš­rink­tas ne­bu­vo.  

A.Ja­ru­še­vi­čius dir­bo „Aly­taus bu­tų ūky­je“, taip pat bu­vo lai­mė­jęs kon­kur­są di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti, ta­čiau dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos iš­va­dų juo taip ir ne­ta­po.

Bū­da­mas ta­ry­bos na­riu A.Ja­ru­še­vi­čius at­li­ko švie­ti­mo sis­te­mos ana­li­zę, ak­ty­viai tei­kė siū­ly­mus jos per­tvar­kai.

„A.N“. inf.

  Komentaras

  Panašu kad miestas jau nori kraujo, panasu kad neužilgo miestelėnai jo ir gaus, nes toki patatejai admin. direktoriai apsaugininkeliai ilgai netemps. Plebejai jau kyla ir galanda sakes 😂😂

  Komentaras

  Panašu kad miestas jau nori kraujo, panasu kad neužilgo miestelėnai jo ir gaus, nes toki patatejai admin. direktoriai apsaugininkeliai ilgai netemps. Plebejai jau kyla ir galanda sakes 😂😂

  Komentaras

  Aš tai siūlyčiau šioje vietoje įrengti "Alytaus raudos sieną", Kur stendo viršutinėje dalyje išdėstyčiau nuotraukas prieš 30 metų veikusių kombinatų ir gamyklų nuotraukomis, nurodant kad buvo per 80 000 gyventojų ,bei per 35000 darbo vietų, darželių ,mokyklų ,kultūros įstaigų,pastatytų gyventojams šimtus daugiabučių ir t.t., o vidurinėje dalyje patalpinčiau dabartines veikiančių švakso ir šnapso ir ktą smulkmę su gal 30000 gyventojų,su 15 tūkstančių darbo vietų, sąrašu uždarytų poliklinikų ambulatorijų, mokyklų lopšelių darželių ir kultūros įstaigų...O pačioje apatinėje dalyje išdėstyčiau nuvaldžiusių miestą merų nuotraukas nuo Mocedulsko iki Česiulio su statistika apie teistumus, prichvatizacijas jų meravimo laikotarpiu, kad alytiškiai žinotų savo "herojus" ir palygintų gyvenimus tada ir dabar bent per balsavimus!

  Komentaras

  Kaip nereikia elgtiis būsimiems merams. Kaip iš pirmų dienų ne problemų ir jų sprendimų siūlymas taryboje. O seminarai, komandiruotės, atostogos... Bėgimas nuo problemų ir atmetimas net nuo jų sprendimų siūlymų... Komandos formavimas silpnesni.... Vengimas pačiam teikt realybės analizę ir siūlyt sprendimus. - Visa tai,, ko neturėtų pirmiau daryt būsimi mero poste. Na ir atsakomybė jį iškėlusiai socdemų partijai. Ir jei nesugeba normalizuot, vadinas kaip politinė partija jau nerimta.

  Komentaras

  Tie, kurie kartais per isterikas rinkimų metu šiuos laimėt stūmė ir į postus delegavo padėkit savo rinktiems. Kad nors darbo metu rastų kuo užsiimt pagal kompetencijas. Bandytų užsidirbt savo neblogus atlyginimus Alytaus mastu. Ir Alytui ką nors gera padaryt Nes pagal sav. internetines vadovų dienotvarkes be darbo su dokumentais rimčiau nesimato. Kita vertus būnant valdžioje ne laikas mokintis. Nes pagal įstatymus reikia sprendimus priiminėt su konkrečiais siekiamais rezultatais ir atsakomybe už tai. Nes ir šis jau anoj kadencijoj įrodęs, ir dabartiniai kol kas be prošvaisčių. Juolab susireikšminimuose nekuklūs. Ne bent į ką reaguoja.

  Komentaras

  Po tokio stagnacinio pusmečio po socdemų šou likt su jais valdančiais - tas pats kas politinė savižudystė. Nes kas ir masto - kuo greičiau toliu nuo jų fokusų. Nes tai be lyderių ir asmenybių. Tik vieni kitiems už nugarų pasinaudot skuba.

  Komentaras

  Situacija miesto valdyme sunkėja. Problema nepagarba reikiamai ūkinei kompetencijai valdyme didėja. Kad kaip ir kitur sugebėtų pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramos projektus stiprint ekonomiškai Alytų. Aštrėjo anoje kadencijoje ir šioje plečiasi. Mero ir sav. administr. direktoriaus postuose... ne šios srities. Tarybos strateginio ekonomikos komiteto pirmininku deleguotas konservatorių atstovas su mediko išsilavinimu. Pavaduotoju socdemas su pedagogo išsilavinimu. Kaip iš specialistų nėra iš ko net reikalaut. Anoje kadencijoje šis patarėjas buvo tarybos ekonomikos komiteto pirmininku. Neblizgėjo. O padėtis, kaip švietimo sistema naujus mokslo metus pirmą kart sutinka be 9 įstaigų vadovų - pirmą kart toks chaosas. Ir regis per visas sritis. Trumpiau net geranoriškumo miestui nesimatė ir...nešviečia.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.