Nr. 144 (13227)

2018-12-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 144 (13227) skaitykite:

  • Nau­ja Pa­va­sa­rio gat­vės dan­ga – di­de­lis džiaugs­mas ir trum­pes­nio bei pa­to­ges­nio ke­lio ieš­kan­tiems vai­ruo­to­jams
  • Vytauto Da­raš­ke­vi­čiaus fo­to­gra­fi­jo­se – ka­len­do­ri­nių šven­čių ra­tas
  • Do­va­nos, ku­rių ne­lau­kia­me: 5 pa­ta­ri­mai, kaip prieš šven­tes ne­pa­si­do­va­no­ti sau te­le­fo­ni­nio vi­ru­so
  • Skai­ty­mo įpro­čiai šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je: nuo kny­gų kon­ku­ren­ci­jos su so­cia­li­nė­mis me­di­jo­mis iki gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros „Snap­chat” kar­tai
  • In­te­grali pa­gal­ba Aly­taus ra­jo­ne: nuo slau­gos pa­slau­gų iki par­ti­za­niš­kų dai­nų
  • Pa­sau­li­nis „Miss bi­ki­ni” auk­sas nu­kal­tas Aly­tu­je
Pla­čiai sklin­da kal­bos, kad Dai­na­vos žy­niu liau­dy­je va­di­na­mas, Drus­ki­nin­kuo­se gy­ve­nan­tis, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, dai­ni­nin­kas, re­ži­sie­rius Egi­di­jus Ma­žin­tas...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ren­ka­mų jos pir­mi­nin­kų, mies­to ta­ry­bos ski­ria­mų nau­jų na­rių pa­te­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je iki gruo­džio 31 die­nos dar ga­li­ma spė­ti pa­ma­ty­ti Ma­to Ja­nu­šo­nio skulp­tū­rų, ins­ta­lia­ci­jų ir ob­jek­tų pa­ro­dą „Tuo tar­pu“. Tai – jau tre­čio­ji...
Įsigyti gardžių kepinių, šviežio maisto, pabaigti pildyti dovanų sąrašus? Viską galėsite atlikti jau šį sekmadienį, dieną prieš šv.Kūčias vyksiančioje – „Didžiojoje kalėdinėje Alytaus mugėje“. It...
Kokie gi namai be minkštų baldų? Jokia svetainė neįsivaizduojama be sofos, fotelių ar minkšto kampo. Mažesniuose butuose jie turi būti pritaikyti ir sėdėjimui, ir miegojimui, tad patvarumas ir ilgaamžiškumas bus labai svarbus. Didesniuose būstuose svarbu pasirinkti ne tik patogų, bet ir gražiai prie aplinkos derantį baldų komplektą. Na ir miegamajame bei vaikų kambaryje galima įrengti minkštą krėslą ar jiems nupirkti sėdmaišį. Yra daugybė galimybių ir variantų, tačiau ką reikėtų įvertinti prieš perkant minkštus baldus?
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.