Po­li­ti­nis šuo­ras per Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Gruodis 18
Milda
Lap­kri­čio pa­bai­go­je pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Mil­da Sa­ka­vi­čiū­tė.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ren­ka­mų jos pir­mi­nin­kų, mies­to ta­ry­bos ski­ria­mų nau­jų na­rių pa­te­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos aki­ra­tį. Tai lė­mė per Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą drioks­te­lė­jęs po­li­ti­nis šuo­ras, ku­ris pa­pik­ti­no jau­nus šios ta­ry­bos na­rius.

Tech­ni­nė klai­da ir nau­jas pir­mi­nin­kas

Va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tais Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos nuo­sta­tais, pas­ta­ro­ji su­da­ro­ma dve­jų me­tų lai­ko­tar­piui iš Aly­taus vi­suo­me­ni­nių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos „Ap­skri­ta­sis sta­las“ (AV­JO­SAS), me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus de­le­guo­tų at­sto­vų. Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą, da­ly­vau­jan­čią ini­ci­juo­jant, ko­or­di­nuo­jant ir for­muo­jant jau­ni­mo po­li­ti­ką, šiais klau­si­mais tei­kian­čią pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bės va­do­vams, tvir­ti­na mies­to ta­ry­ba.

2017-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je ant­rai ka­den­ci­jai Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas mies­to ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Po­vi­las La­bu­kas, ku­ris šiai ta­ry­bai va­do­va­vo nuo 2015-ųjų lie­pos. Ta­čiau su­si­klos­tė taip, kad dėl tech­ni­nės klai­dos ren­giant Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ria­me jis iš­rink­tas pir­mi­nin­ku, pro­to­ko­lą ne­bu­vo fik­suo­tas pir­mi­nin­ko iš­rin­ki­mas.

Rug­sė­jo pra­džio­je vy­ku­sia­me Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je ke­tin­ta pa­tiks­lin­ti pro­to­ko­lą. Ta­da tuo­me­tis šios ta­ry­bos na­rys, bu­vęs vi­ce­me­ras, da­bar vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius pa­reiš­kė, kad yra per­žiū­ri­mos vi­sų sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čių ko­mi­si­jų ir ta­ry­bų su­dė­tys, ir pa­siū­lė dis­ku­tuo­ti dėl to, jog Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku ne­ga­lė­tų bū­ti mies­to ta­ry­bos na­riai.

Dis­ku­si­jos bai­gė­si tuo, kad rug­sė­jo pra­džio­je vy­ku­sia­me šios ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ren­ka­mas nau­jas Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas iš dvie­jų kan­di­da­tū­rų. Jos pir­mi­nin­ku sie­kė tap­ti P.La­bu­kas ir AV­JO­SO į šią ta­ry­bą de­le­guo­tas na­rys To­mas Ni­ku­li­nas.

Kaip rei­ka­lau­ja ta­ry­bos nuo­sta­tai, dėl pir­mi­nin­ko bal­suo­ta at­vi­rai. O bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad pir­mi­nin­kas ne­iš­rink­tas. Pas­kui bu­vo bal­suo­ja­ma slap­tai, ir vėl pir­mi­nin­kas ne­iš­rink­tas.

Bal­suo­jant tre­čią kar­tą slap­tai pir­mi­nin­ku iš­rink­tas T.Ni­ku­li­nas.

Kaip sa­kė P.La­bu­kas, jį iš Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kų siek­ta pa­ša­lin­ti, nes jo at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je po vi­ce­me­rų at­lei­di­mo dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, vė­liau su­grą­ži­ni­mo jau ne­dir­ba ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, jis, kaip mi­nė­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, bu­vo per daug ma­to­mas: „Labai nemalonu, kada jaunimo reikalai tampa politinių sąskaitų suve­dinėjimo vieta. Neabejoju, jog buvau pašalintas, nes „Alytaus piliečių“ atstovai Jaunimo reikalų taryboje matė, kaip iš tiesų man nuoširdžiai rūpi miesto jaunimas. Džiaugiuosi jau­ni­mo palaikymu tarybos posėdžio metu, kai buvo svarstomas klausimas dėl naujų miesto tarybos narių skyrimo į Jaunimo reikalų tarybą.“

Bu­vo pa­trauk­ti val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­pri­klau­san­tie­ji

To­liau Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos per­tvar­ka iš tikrų­jų per­si­kė­lė į mies­to ta­ry­bą. Lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me jos po­sė­dy­je me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus siū­ly­mu pa­keis­ti trys Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­riai.

Šia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ties pra­šy­mu dėl pa­siū­ly­tų nau­jų pa­rei­gų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je at­leis­tą vi­ce­me­rą, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vą T.Ta­mu­le­vi­čių Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je pa­kei­tė to pa­ties ko­mi­te­to at­sto­vė vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė. O vie­toj ta­ry­bos na­rių Sau­liaus Ja­nu­le­vi­čiaus, dir­ban­čio ta­ry­bos dau­gu­mai ne­pri­klau­san­čio­je frak­ci­jo­je „Už Aly­tų“, ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo P.La­bu­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą de­le­guo­ti ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­tys li­be­ra­lė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė ir „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas.

Vi­siems bu­vo su­pran­ta­mas T.Ta­mu­le­vi­čiaus pa­kei­ti­mas nau­ju na­riu Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je, nes jis pa­lie­ka vi­ce­me­ro pos­tą. Ta­čiau ne vie­nam ta­ry­bos na­riui iš­ki­lo klau­si­mas, ko­dėl rei­kia keis­ti ki­tus du jos na­rius.

V.Gri­ga­ra­vi­čius, at­sa­ky­da­mas į šį klau­si­mą, ne­daug­žo­džia­vo, tik pa­reiš­kė, kad tai da­ro­ma ma­tant pro­ce­sus Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je.

Pa­keis­ti šios ta­ry­bos na­rius val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­su­truk­dė ir AV­JO­SAS pir­mi­nin­kės, Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­rės, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos gim­na­zis­tės Žyd­rū­nės Če­so­ny­tės kal­ba mies­to ta­ry­bo­je. Ji sa­kė, kad Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku T.Ni­ku­li­nas iš­rink­tas ne­tei­sė­tu slap­tu bal­sa­vi­mo bū­du, o to ne­nu­ma­to ta­ry­bos nuo­sta­tai. Pir­mi­nin­kė įžvel­gė ne­tei­sė­tą mies­to ta­ry­bos žings­nį sie­kiant pa­keis­ti P.La­bu­ką ir S.Ja­nu­le­vi­čių ki­tais ta­ry­bos na­riais, nes ne­pa­si­bai­gęs dve­jų me­tų pa­sky­ri­mo ter­mi­nas.

Ž.Če­so­ny­tė ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vo, kad sie­kiant tai iš­si­aiš­kin­ti kreip­ta­si į Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­tą, mies­to ta­ry­bos na­riams siū­lė su­lauk­ti at­sa­ky­mo.

Ta­ry­bos dau­gu­ma ne­bu­vo lin­ku­si lauk­ti, jos ap­si­spren­di­mas nu­lė­mė nau­jų Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­rių at­si­ra­di­mą, – per šią ta­ry­bą drioks­te­lė­jo po­li­ti­nis šuo­ras, jo­je ne­pa­lik­da­mas dau­gu­mai ne­pri­klau­san­čių ta­ry­bos na­rių.

Pa­si­trau­kė iš pir­mi­nin­ko pa­rei­gų

Lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je nau­jai iš­rink­tas jos pir­mi­nin­kas T.Ni­ku­li­nas pa­reiš­kė, kad trau­kia­si iš šių pa­rei­gų.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė pats T.Ni­ku­li­nas, jis šių pa­rei­gų at­si­sa­kė, nes Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ne­tu­rė­tų da­ly­vau­ti su po­li­ti­ka su­si­ju­sio­je veik­lo­je, o jis yra ar­tė­jan­tiems sa­vi­val­dos rin­ki­mams už­re­gist­ruo­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ko­or­di­na­to­rius.

Tad lap­kri­čio pa­bai­go­je šios ta­ry­bos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta AV­JO­SAS at­sto­vė Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Mil­da Sa­ka­vi­čiū­tė.

Pagal šios tarybos nuos­tatus pirmininkas renka­mas dvejiems metams, ta­čiau po ateinantį pavasarį įvyk­sian­čių savivaldos rinki­mų kei­sis Jaunimo reikalų tarybos sudėtis, tikėtina, kad gali keistis ir pirmi­ninkas.

„Mano, kaip pirminin­kės, planuojami darbai – socialinių tinklų Jaunimo reikalų tarybai sukūrimas, diskusija su Alytaus gim­nazijų profesijų konsultan­tais. Stengsiuosi, kad dau­giau jaunų žmonių išsaky­tų savo problemas ir rū­pes­čius, o mes padėtume juos išspręsti”, – teigė M.Sa­kavičiūtė.

Ką iš­aiš­ki­no de­par­ta­men­tas?

Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Jo­nas La­niaus­kas pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je AV­JO­SUI at­siun­tė at­sa­ky­mą dėl pra­šo­mo iš­aiš­ki­ni­mo ren­kant Aly­taus mies­to jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ką ir mies­to ta­ry­bai ski­riant nau­jus na­rius mi­nė­to­je ta­ry­bo­je.

Pa­mi­nė­ta, kad de­par­ta­men­tas nė­ra ofi­cia­liai įga­lio­tas aiš­kin­ti tei­sės ak­tų, nė­ra kom­pe­ten­tin­gas ver­tin­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pri­im­tų spren­di­mų tei­sė­tu­mo. To­dėl pa­tei­kia­ma tik de­par­ta­men­to nuo­mo­nė dėl pra­šy­me iš­kel­tų klau­si­mų.

Ta­čiau iš­nag­ri­nė­jus Aly­taus mies­to jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos nuo­sta­tus, kon­sta­tuo­ta, kad pir­mi­nin­ką ta­ry­bos na­riai ren­ka at­vi­ru bal­sa­vi­mu. Va­di­na­si, T.Ni­ku­li­no iš­rin­ki­mas pir­mi­nin­ku slap­tu bal­sa­vi­mu ne­bu­vo tei­sė­tas.

O mies­to ta­ry­bos spren­di­mas dėl na­rių pa­kei­ti­mo Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je įvar­dy­tas kaip jai Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo su­teik­ta tei­sė.

Pa­sak AV­JO­SO pir­mi­nin­kės Ž.Če­so­ny­tės, no­rė­ta iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją, kas tei­sė­ta, o kas ne­tei­sė­ta, ir tai iš­si­aiš­ki­no­me: „Dirb­si­me to­liau. Jei jau­ni­mas bus vie­nin­gas, pa­vyks daug nu­veik­ti.“

Ta­čiau iš da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos aki­vaiz­du, kad jau­ni­mo rei­ka­lus sten­gia­si kon­tro­liuo­ti ir mies­to val­džiai pa­lan­kūs po­li­ti­kai. Jei šie dau­gu­mai ne­pa­lan­kūs, jiems pa­ro­do­ma vie­ta už­ri­by­je. Ar ne taip lai­do­ja­ma de­mo­kra­tija?

        

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.