Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Cum mi-am revenit fostul soț, după ce m-a părăsit și cum am primit înapoi fostul meu soț, după ce m-a lăsat pe mine și pe copiii noștri ”
  Îți sugerez să îmi citești mărturia. Sunt Vanessa Carsten, sunt atât de emoționată că soțul meu este din nou după ce m-a părăsit pentru o altă femeie. Sotul meu avea o aventura cu un coleg de munca si imi place atat de mult sotul, dar ma insela cu colegul lui de munca, iar fata asta cred ca foloseste vrajitorie sau magie neagra pe sotul meu pentru a-l face sa ma urasca si asta a fost atât de critic și de neclamat, plâng toată ziua și noaptea pentru ca Dumnezeu să-mi trimită un ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul! Eram într-adevăr supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site care sugera că DR ISIKOLO poate ajuta la recuperarea rapidă a fostului iubit. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 11 ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îmi este foarte dor de mine, Dumnezeule! Am fost atât de fericit, iar astăzi sunt din nou fericită de omul meu și trăim cu bucurie împreună și îi mulțumesc puternicei casete de vrăji DR ISIKOLO, el este atât de puternic și am decis să îmi împărtășesc povestea aici. dacă ești aici și iubitul tău te doboară, sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactați acum DR ISIKOLO pentru ajutor. Iată contactul său prin e-mail Isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este luic, sunt din limba română, dar de bază în ohion american.
  Sunt atât de entuziasmat pentru că căsătoria mea ruptă a fost restaurată și soțul meu s-a întors după ce m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai mei timp de 8 luni pentru o altă femeie. După 8 ani în căsătorie împreună, eu și soțul meu am fost într-o problemă sau alta, până când în final m-a părăsit și m-am mutat în Canada pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu.
  În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor.
  într-o zi, am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că Baba poate ajuta la recuperarea rapidă. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat pentru ajutor pentru a mă uni cu soțul meu, iar el mi-a răspuns imediat și mi-a spus ce să fac și cum cealaltă femeie din Canada folosește voodoo-ul magic negru pentru a-l vedea pe soțul meu.
  Am fost atât de șocant când am condus toate acestea de la omul spiritual, mi-a spus cu bunăvoință tot ce trebuie să facem urgent pentru ca soluția să ne unim cu soțul meu, îl ascult și îl urmăresc pe tot ce i-a cerut conform instrucțiunilor sale, și el a făcut și el o vraja de dragoste pentru mine sa ma impac cu sotul meu.
  După 2 zile, soțul meu m-a sunat și mi-a spus că mi-e dor de mine și de copii atât de mult, am fost atât de uimitor !!
  Așa s-a întors la mine în următoarele 4 zile, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui și pentru durerile pe care le-a provocat mie și copiilor. Atunci din acea zi, căsătoria noastră era acum mai puternică decât cum mai înainte, Toate mulțumesc baba. este un om atât de puternic și spiritual și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe blog, încât acest om este un adevărat și puternic caster de vrăji, care va ajuta întotdeauna oamenii de pe tot continentul.
  Dacă sunteți aici și aveți nevoie de spatele dvs. Ex sau dacă soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic războiu de vrăji, el vă va reuni soțul înapoi la voi în următoarele 4 zile. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: babaokojiesolution@gmail.com. Te iubesc atât de mult tată. Poți să-mi scrii și pe WhatsApp cu numărul meu pentru mai multe informații despre baba, iată numărul meu de WhatsApp +16163684004

  Komentaras

  Smajt xi raġel kbir imsejjaħ Dr.Sango, li huwa xandar tal-jespliċitaw Asjatiċi, il-problema li kelli fiż-żwieġ tiegħi wasslitni. Għandi 51 sena, iż-żwieġ tiegħi darba kien fil-mess minħabba li kont ilni miżżewweġ għal 10 snin mingħajr ma nkun nista 'noħolmu għal żewġi, imbagħad filgħaxija waħda qalli li ried jiddivorzja, huwa saħansitra ħalla d-dar dak il-lejl ta' wara Tlabtha tieħu ftit mill-affarijiet tagħha, iżda l-motivi kollha tiegħi waqgħu fuq widnejn torox u dan kisser qalbi għax kont qed infittex għajnuna minn sorsi differenti, iżda xejn ma ħadem għalija. Kont qed tfittex paġna fuq Facebook meta rajt mara tixhed il-mod li bih caster imsejjaħ Dr Ajayi għenu biex tirkupra r-raġel tagħha wara 5 snin ta 'separazzjoni, il-kuntatti tagħha ġew abbandunati mill-mara, jien qabadhom u għamilt il-kuntatt il-caster, huwa ma rrispondiex mill-ewwel iżda meta fl-aħħar għamel, spjegajtlu u staqsieni wkoll xi mistoqsijiet li weġibt wara s-sezzjoni, qalli x'għandi nagħmel u wiegħedni li r-raġel tiegħi se jidħol id-dar ġewwa 24 siegħa ladarba jsiru l-affarijiet meħtieġa, ħarist dak kollu li kien qaluli, emminni, kont sorpriż meta r-raġel tiegħi ġie lura d-dar wara xhur ta 'separazzjoni u b'kapparat ta' dak kollu li Dr.Sango tatni mediċina erbali, jien twelidt tewmin , tassew tikkummenta lili u lil żewġi, u r-ringrazzjamenti kollha tagħna imorru għand Dr.Sango għall-poteri ta 'jespliċita' kbira tiegħu u niskopri wkoll li għen daqqa sabiħa minn nies oħra, hekk jekk għaddejjin minn żminijiet diffiċli fir-relazzjoni tiegħek u trid ħajja sostenibbli t bis-soluzzjoni Dr.Sango fuq l-email tiegħu spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Dacă treci printr-o viață grea, ai nevoie de un Ex Back, o vrajă de bani, o vraja de înfrumusețare, o vraja de întoarcere sau orice tip de vraja, îți dorești avere, noroc sau un prieten al lui E.T.C. Sunt un specialist pentru iubitorii pierduți. Am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce o vrajă
  1. readuce un iubit pierdut
  2. câștigă inima persoanei dragi
  3. ajutați persoanele singure să își găsească parteneri
  4. fii căsătorit
  5. atracție de dragoste
  6. Probleme conjugale și divorț
  7 Partea dragostei
  8. probleme renale cu tot felul de boli, mă puteți contacta la adresa mea de e-mail spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Viața mea a fost distrusă când soțul meu m-a trimis să-mi bag pachetele, după 7 ani în care am fost împreună. Am fost pierdut și neputincios după ce am încercat atâtea modalități de a-mi reveni soțul. Într-o zi la serviciu, am fost distras, neștiind că mă sună șeful meu, așa că s-a așezat și m-a întrebat ce este, i-am spus și el a zâmbit și mi-a spus că nu este o problemă. Nu am înțeles niciodată ce a vrut să spună că nu este o problemă să-mi recuperez soțul, el a spus că a folosit o vraja pentru a-și recupera soția când ea l-a părăsit pentru un alt bărbat, iar acum sunt împreună până în ziua de azi și la început, am fost șocat să aud ceva de la șeful Meu. Mi-a dat o adresă de e-mail a DR Pellar care l-a ajutat să-și recupereze soția, nu am crezut niciodată că va funcționa, dar nu am avut de ales decât să iau legătura cu versurile pe care le fac, iar el mi-a cerut informațiile, iar soțul meu a fost M-am putut oferi să arunc vraja și i-am trimis detaliile, dar după două zile, mama m-a sunat să-mi spună că soțul meu mă certă că „mă vrea înapoi, nu am crezut niciodată, pentru că era doar un vis și trebuia să grăbiți-vă spre mama mea și spre surprinderea mea, a fost îngenuncheat de soțul meu, mi-a cerut rău, „a vrut ca mine și copilul să vină acasă când i-am dat dr. Pellar o conversație cu privire la schimbarea bruscă a soțului meu și mi-a spus clar că soțul meu va iubi eu până la sfârșitul lumii, că nu mă va lăsa niciodată pentru o altă femeie. Acum, soțul meu și cu mine ne-am întors împreună și am început să facem lucruri amuzante pe care nu le-a făcut niciodată, mă face fericit și face ceea ce se presupune că ar trebui să facă ca un bărbat fără hărțuire. Vă rugăm, dacă aveți nevoie de asistență, contactați Dr.Pellar pentru asistență. E-mailul său este drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Dacă treci printr-o viață grea, ai nevoie de un Ex Back, o vrajă de bani, o vraja de înfrumusețare, o vraja de întoarcere sau orice tip de vraja, îți dorești avere, noroc sau un prieten al lui E.T.C. Sunt un specialist pentru iubitorii pierduți. Am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce o vrajă
  1. readuce un iubit pierdut
  2. câștigă inima persoanei dragi
  3. ajutați persoanele singure să își găsească parteneri
  4. fii căsătorit
  5. atracție de dragoste
  6. Probleme conjugale și divorț
  7 Partea dragostei
  8. probleme renale cu tot felul de boli, mă puteți contacta la adresa mea de e-mail spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Viața mea a fost distrusă când soțul meu m-a trimis să-mi bag pachetele, după 7 ani în care am fost împreună. Am fost pierdut și neputincios după ce am încercat atâtea modalități de a-mi reveni soțul. Într-o zi la serviciu, am fost distras, neștiind că mă sună șeful meu, așa că s-a așezat și m-a întrebat ce este, i-am spus și el a zâmbit și mi-a spus că nu este o problemă. Nu am înțeles niciodată ce a vrut să spună că nu este o problemă să-mi recuperez soțul, el a spus că a folosit o vraja pentru a-și recupera soția când ea l-a părăsit pentru un alt bărbat, iar acum sunt împreună până în ziua de azi și la început, am fost șocat să aud ceva de la șeful Meu. Mi-a dat o adresă de e-mail a DR Pellar care l-a ajutat să-și recupereze soția, nu am crezut niciodată că va funcționa, dar nu am avut de ales decât să iau legătura cu versurile pe care le fac, iar el mi-a cerut informațiile, iar soțul meu a fost M-am putut oferi să arunc vraja și i-am trimis detaliile, dar după două zile, mama m-a sunat să-mi spună că soțul meu mă certă că „mă vrea înapoi, nu am crezut niciodată, pentru că era doar un vis și trebuia să grăbiți-vă spre mama mea și spre surprinderea mea, a fost îngenuncheat de soțul meu, mi-a cerut rău, „a vrut ca mine și copilul să vină acasă când i-am dat dr. Pellar o conversație cu privire la schimbarea bruscă a soțului meu și mi-a spus clar că soțul meu va iubi eu până la sfârșitul lumii, că nu mă va lăsa niciodată pentru o altă femeie. Acum, soțul meu și cu mine ne-am întors împreună și am început să facem lucruri amuzante pe care nu le-a făcut niciodată, mă face fericit și face ceea ce se presupune că ar trebui să facă ca un bărbat fără hărțuire. Vă rugăm, dacă aveți nevoie de asistență, contactați Dr.Pellar pentru asistență. E-mailul său este drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Cum am reușit să-mi revin iubitului soț, cu ajutorul doctorului Ajayi, un caster de vrăji care este binecuvântat de strămoșii săi de la naștere, el este o binecuvântare pentru lume, deoarece a ajutat mulți oameni în diferite aspirante ale vieții, soțul meu a plecat și a promis că nu va mai fi niciodată cu mine și cu copiii că este obosit de căsătorie. Dr Ajayi mă ajută să mă răzgândesc aruncând o vrajă și astăzi va trăi îndrăgostit. îl puteți contacta pe dr. Ajayi pe numărul său Viber sau Whatsapp: +2347084887094 sau pe e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru orice problemă pe care o aveți și veți primi soluție pentru acestea.

  Komentaras

  Kaip aš sugebėjau susigrąžinti savo mylimą vyrą, pasitelkdamas dr. Ajayi burtų žinovą, kurį palaimino protėviai nuo gimimo, jis yra palaiminimas pasauliui, nes jis padėjo daugybei žmonių įvairiais gyvenimo aspektais, mano vyras paliko ir pažadėjo daugiau niekada nebūti su manimi ir vaikais, kad jis pavargo nuo santuokos. Dr Ajayi padėk man persigalvoti, pasakydamas burtą, ir šiandien gyvensiu su meile. Galite susisiekti su gydytoju Ajayi jo „Viber“ ar „Whatsapp“ numeriu: +2347084887094 arba el. paštu: drajayi1990@gmail.com, jei turite kokių nors problemų, kurias rasite, ir gausite jų sprendimą.

  Komentaras

  Aceasta este o zi foarte bucuroasă din viața mea, datorită ajutorului pe care dr-ul Ilekhojie l-a făcut în viața mea, am fost căsătorit cu soțul meu, am fost împreună o lungă perioadă de timp și ne-am iubit cu sine, dar când nu am putut să-i ofer un copil pentru 1 ani m-a părăsit și mi-a spus că nu mai poate continua, căutam acum modalități de a-l returna până când un prieten de-al meu mi-a povestit despre acest om și i-a dat e-mailul de contact (gethelp05@gmail.com), atunci ați câștigat ' Cred că atunci când l-am contactat pe acest bărbat cu privire la problemele mele, el a aruncat o vrajă foarte puternică pentru mine și mi-a adus soțul pierdut înapoi în 48 de ore, iar după o lună îmi lipsește perioada lunară și m-am dus la un test, iar rezultatul a arătat că eram însărcinată . Sunt fericit azi sunt mamă a unei fetițe, vă mulțumesc încă o dată marelui doctor Ilekhojie pentru ceea ce ați făcut pentru mine. Acum, soțul meu vrea să fie întotdeauna alături de mine și nu poate face nimic fără prezentul meu. Mă bucur cu adevărat căsnicia mea, ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că dr. Ilekhojie este cu adevărat un adevărat joc de vrăji. contactează-l pe dr. Ilekhojie prin adresa sa: Trimiteți-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com Apelare / WhatsApp / Viber: (2348147400259)

  Komentaras

  Vrăjitorul autentic numit Dr. Isikolo, care face minuni pentru oameni
  Am fost atât de deprimată când iubitul meu m-a lăsat pentru un alt tip, după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o rog să se întoarcă la mine, că a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. am devenit un om trist după tot ce am trecut împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut nu mi-am putut imagina viața fără ea, deoarece dragostea mea pentru ea nu avea preț de a face comerț din orice motiv, într-o zi când mergeam pe internet am văzut un comentariu despre faptul că el are puterea de a-l readuce pe fostul iubit și am decis să încerc să mă văd contactându-l și imediat am răspuns că am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosiți vraja voodoo asupra ei, motiv pentru care m-a lăsat pentru el în ciuda grijii mele pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez iubitul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să-i pun o vraja moartă, astfel încât să nu mă poată lupta înapoi în viitor, în la mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de bărbați de tip necunoscut din Florida și în 48 de ore prietena mea era la mine în casă, care mă aștepta să mă întorc de la serviciu și când am început să cerșesc spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce a venit peste ea. multumesc Dr. Isikolo acum sunt fericit cu prietena mea și totul merge acum fără probleme. contactați peterul pentru orice vraja de răzbunare și vrăjire din spate prin intermediul isikolosolutionhome@gmail.com puteți, de asemenea, să-l discutați pe WhatsApp prin +2348133261196.

  Komentaras

  M-am întors cu fostul meu iubit cu ajutorul dr. Isikolo cel mai bun joc de vraja online și recomand cu drag Dr Isikolo oricui are nevoie de ajutor. Vreau să mărturisesc despre cum mi-am revenit iubitul după ce s-a despărțit de mine, suntem împreună de 3 ani, recent am aflat că iubitul meu avea o aventură cu o altă Fată, când m-am confruntat cu el, a dus la certuri și el în sfârșit s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l recupera înapoi, dar în totalitate, până când am văzut o postare într-un forum de relații despre un caster de vrăji, care îi ajută pe oameni să-și recupereze dragostea pierdută prin vraja Love, la început m-am îndoit de ea. dar a decis să încerc, când am contactat această casetă de vraja prin e-mailul său, iar el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, prietenul meu m-a sunat într-adevăr și mi-a spus că îmi este atât de dor de mine, atât de uimitor !! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită dr. Isikolo. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea pe Internet, încât dr. Isikolo este o adevărată și puternică casetă de vrăji, pe care mă voi ruga mereu să trăiesc mult timp pentru a-i ajuta pe copiii săi în timpul necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196, MULȚUMIM Dr. Isikolo.

  Komentaras

  M-am întors cu fostul meu iubit cu ajutorul dr. Isikolo cel mai bun joc de vraja online și recomand cu drag Dr Isikolo oricui are nevoie de ajutor. Vreau să mărturisesc despre cum mi-am revenit iubitul după ce s-a despărțit de mine, suntem împreună de 3 ani, recent am aflat că iubitul meu avea o aventură cu o altă Fată, când m-am confruntat cu el, a dus la certuri și el în sfârșit s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l recupera înapoi, dar în totalitate, până când am văzut o postare într-un forum de relații despre un caster de vrăji, care îi ajută pe oameni să-și recupereze dragostea pierdută prin vraja Love, la început m-am îndoit de ea. dar a decis să încerc, când am contactat această casetă de vraja prin e-mailul său, iar el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, prietenul meu m-a sunat într-adevăr și mi-a spus că îmi este atât de dor de mine, atât de uimitor !! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită dr. Isikolo. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea pe Internet, încât dr. Isikolo este o adevărată și puternică casetă de vrăji, pe care mă voi ruga mereu să trăiesc mult timp pentru a-i ajuta pe copiii săi în timpul necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196, MULȚUMIM Dr. Isikolo.

  Komentaras

  Aceasta este o zi foarte bucuroasă din viața mea, datorită ajutorului pe care dr-ul Ilekhojie l-a făcut în viața mea, am fost căsătorit cu soțul meu, am fost împreună o lungă perioadă de timp și ne-am iubit cu sine, dar când nu am putut să-i ofer un copil pentru 1 ani m-a părăsit și mi-a spus că nu mai poate continua, căutam acum modalități de a-l returna până când un prieten de-al meu mi-a povestit despre acest om și i-a dat e-mailul de contact (gethelp05@gmail.com), atunci ați câștigat ' Cred că atunci când l-am contactat pe acest bărbat cu privire la problemele mele, el a aruncat o vrajă foarte puternică pentru mine și mi-a adus soțul pierdut înapoi în 48 de ore, iar după o lună îmi lipsește perioada lunară și m-am dus la un test, iar rezultatul a arătat că eram însărcinată . Sunt fericit azi sunt mamă a unei fetițe, vă mulțumesc încă o dată marelui doctor Ilekhojie pentru ceea ce ați făcut pentru mine. Acum, soțul meu vrea să fie întotdeauna alături de mine și nu poate face nimic fără prezentul meu. Mă bucur cu adevărat căsnicia mea, ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că dr. Ilekhojie este cu adevărat un adevărat joc de vrăji. contactează-l pe dr. Ilekhojie prin adresa sa: Trimiteți-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com Apelare / WhatsApp / Viber: (+2348147400259)

  Komentaras

  KSUNT EXCUTAT DE CE M-A RĂZVĂRAT CĂSĂRUL MĂRUȘT, SUA MEA EX EXPLICĂ ÎNAPOI DUPĂ CE M-A STÂRGAT ȘI DE DOUĂ MIEI MĂRI, PENTRU O ALTĂ FEMEĂ, AM FOST ÎNTÂI FĂRĂ SĂ ÎNTREBĂ DRAMA, CUM A AJUTAT MULTE OAMENI ÎNTRUCÂND PACEA ÎN ACASĂ, L-am CONTACTAT PENTRU AJUTOR, ACEASTA ESTE CUM MĂ AJUTĂ SĂ MAI ADEVĂ PACEA LA ACASA MEA, NUMELE LUI SĂ PUTEZĂ ȘI SĂ ÎNFUNCȚIE. CE MAI MAI MARE DIN LUME. ȘI DACĂ AȚI AICI, FACEȚI ACEST TIP DE PROBLEM, VREȚI SĂ-ȚI EXPLICĂȚI SĂ VENIȚI ÎNAPOI ÎNTÂRZIȚI-ȚI CREDI ANYMORE SOLUȚIA ESTE AICI CONTACT DR ALAM EMAIL dralahalah@gmail.com sau sunați sau whatsapp + 2348115720823 mulțumesc.

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar iubesc pe nimeni mai mult pe lume decât o iubesc.

  La început am avut o viață grea, cu probleme financiare, dar acum suntem trecuți și trăim de fapt o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Petrecem mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel pentru un weekend și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte rău (acum îmi dau seama) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut lupte mari întotdeauna din același motiv. Cum nu ar fuma în casă, ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o prietenă care locuiește lângă casa noastră, unde ar merge pentru o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre s-au stresat din cauza obișnuinței sale din nou, iar în urmă cu o lună și-a ridicat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut că lipsesc lucrurile, practic m-am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum m-a tratat.

  Săptămâna trecută am decis să fac concediu cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a o returna, dar stiu mai bine. o femeie care împărtășește câteva noutăți despre un bărbat puternic, care o ajută să aducă pace la domiciliu, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc ... explic toate problemele mele medicului ALAM .. el promite că va ajuta eu și el a făcut așa cum a promis, iată că soția mea este din nou cerșită, chiar a încetat fumatul .. poate fi lăudat numele lui .. pentru mai multe informații îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail dralahalah @ gmail.com sau sunați la whatsap + 2348115720823.multumesc pentru a-mi împărtăși povestea.

  Komentaras

  Numele meu este Olivera, locuiesc de 2 ani fără soțul meu lângă mine, a călătorit în Grecia și nu a vrut niciodată să mă mai întorc spunând că a găsit un iubit acolo, asta a fost incomod pentru că asta este spre deosebire de el, m-a lăsat cu trei copii și trebuie să mă descurc singură pentru toate, am rugat-o de mai multe ori să mă întorc acasă, dar el a refuzat, am pierdut contactul cu 5 luni, când am văzut o reclamă despre un caster vrăjitor numit Dr. Ajayi, am citit că a ajutat multe familii să aibă din nou pace și dragoste în casa lor și au ajutat la vindecarea diferitelor tipuri de boli, i-am luat email-ul și m-am adresat, i-am explicat ce m-am confruntat în căsnicia mea și modul în care soțul meu a călătorit pentru afaceri și don. Nu vreau să mă întorc acasă, m-a făcut să înțeleg că soțul meu nu este sinele său normal, că a fost hipnotizat de femeia pe care o are cu el acolo în Grecia, de aceea se schimbă comportamentul său. El mi-a spus să nu-mi fac griji și lucrurile care trebuiau făcute, ca să-mi pot reveni omul, am urmat toate instrucțiunile sale, după ce aproximativ o săptămână de vraja într-o marți seară am auzit o lovitură la ușa mea. Când m-am deschis, în mod surprinzător, era soțul meu, cu ochii plini de lacrimi și îl îmbrățișez și îl primesc înapoi acasă. Avem o viață minunată acum, vreau slujirea unei roșii de vrajă, vă recomand să contactați dr. Ajayi, el este un om de încredere și puternic.

  E-mail: drajayi1990@gmail.com
  Număr Viber / WhatsApp: +2347084887094

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.