Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Multumesc lui DR ISIKOLO pentru salvarea casatoriei mele !!! Numele meu este Helena Lukas, sunt căsătorită cu soțul meu de 7 ani, avem doi copii împreună și căsnicia noastră a fost minunată. Sunt foarte fericit să-mi spun tuturor mărturisirile mele Sunt din Statele Unite, sunt o asistentă, această poveste a vieții mele amoroase. O altă femeie a trebuit să-mi ia iubitul de la mine, iar soțul meu a lăsat-o pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până am întâlnit o postare în care acest bărbat numit DR ISIKOLO a ajutat multe persoane și am decis să-i dau un răspuns pe E-mail dacă mă poate ajuta să-mi aduc iubitul înapoi acasă și el îmi cere niște informații pe care le trimit lui și ale soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină condusă în casă și iată că a fost a mea soțul și el s-au apropiat de mine și copiii plângând și cerând iertare și de aceea sunt fericit astăzi El a eliberat și prietenul meu de HIV DR ISIKOLO face cu adevărat femeia pe care o fac astăzi pentru oricare dintre cei care caută cum să-și ia fostul ei înapoi sau orice problemă aveți, vă sfătuiesc DR ISIKOLO este soluția la toate problemele. Puteți să-l contactați cu această adresă de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Multumesc lui DR ISIKOLO pentru salvarea casatoriei mele !!! Numele meu este Helena Lukas, sunt căsătorită cu soțul meu de 7 ani, avem doi copii împreună și căsnicia noastră a fost minunată. Sunt foarte fericit să-mi spun tuturor mărturisirile mele Sunt din Statele Unite, sunt o asistentă, această poveste a vieții mele amoroase. O altă femeie a trebuit să-mi ia iubitul de la mine, iar soțul meu a lăsat-o pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până am întâlnit o postare în care acest bărbat numit DR ISIKOLO a ajutat multe persoane și am decis să-i dau un răspuns pe E-mail dacă mă poate ajuta să-mi aduc iubitul înapoi acasă și el îmi cere niște informații pe care le trimit lui și ale soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină condusă în casă și iată că a fost a mea soțul și el s-au apropiat de mine și copiii plângând și cerând iertare și de aceea sunt fericit astăzi El a eliberat și prietenul meu de HIV DR ISIKOLO face cu adevărat femeia pe care o fac astăzi pentru oricare dintre cei care caută cum să-și ia fostul ei înapoi sau orice problemă aveți, vă sfătuiesc DR ISIKOLO este soluția la toate problemele. Puteți să-l contactați cu această adresă de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Voici mon témoignage sur le bon travail du Dr OKISIN qui m'aide ... Je viens de North Carolina USA. Et je suis désolé d'avoir mis cela sur le net, mais je devrai par ce lanceur de sorts mondial qui a ramené mon mari qui m'a laissé de côté pendant 3 ans, j'ai finalement rencontré cet homme sur un site de blog publié par l'un de ses clients pour obtenir de l'aide , je lui ai tout expliqué et il m'a parlé d'un lanceur de sorts dont il avait entendu parler et il m'a donné une adresse e-mail à écrire au lanceur de sorts pour lui dire mes problèmes. En seulement 2 jours, mon mari est revenu vers moi. Je veux juste dire merci à ce lanceur de sorts véridique et sincère, monsieur tout ce que vous m'avez dit est arrivé et merci monsieur. S'il vous plaît, je veux dire à tous ceux qui recherchent une solution à un problème tel que LOTTERY SPELL, DIVORCE SPELL, DEATH SPELL, PREGNANCY SPELL, PROMOTION SPELL, je vous conseille de bien vouloir consulter ce lanceur de sorts, il est réel, il est puissant et peu importe le lanceur de sorts raconte ce qui va se passer, car tout ce que le lanceur de sorts m'a dit s'est réalisé. Vous pouvez le contacter avec bonté: son adresse e-mail est dr.okisinsolutiontemple@gmail.com ou directement sur whaTsapp +2348109374702 .. je vous serai toujours reconnaissant DR OKISIN ....

  Komentaras

  Numele meu este Lilian N. Aceasta este o zi foarte bucuroasă din viața mea datorită ajutorului pe care mi l-a oferit Dr.saguru, ajutându-mă să-mi revin fostul soț cu vraja sa magică și de dragoste. Am fost căsătorit timp de 6 ani și a fost atât de groaznic, pentru că soțul meu mă înșela cu adevărat și căuta un divorț, dar când am dat peste e-mail pe Dr.saguru pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să-și recupereze fostul și ajută la remedierea relației. și face oamenii să fie fericiți în relația lor. I-am explicat situația mea și apoi am căutat ajutorul lui, dar spre surprinderea mea, mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu și iată că acum sărbătoresc, pentru că Sotul meu s-a schimbat total în bine. Întotdeauna vrea să fie alături de mine și nu poate face nimic g fără prezentul meu. Mă bucur cu adevărat căsnicia mea, ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că Dr.saguru este cu adevărat un adevărat joc de vrăji. ESTE NEVOIE DE AJUTAT CÂND DOCTORUL DE CONTACT SAGURU ACUM VIA EMAIL: drsagurusolutions@gmail.com sau WhatsApp +2349037545183 El este singurul răspuns la problema ta și te face să te simți fericit în relația ta.
  1 IUBIREA VORBII
  2 WIN EX BACK
  3 FRUIT DE FEMEIE
  4 SPOR DE PROMOVARE
  5 VOSTRA DE PROTECȚIE
  6 SPORT DE AFACERI
  7 VREA BUNA JOB
  8 VÂNZARE DE VÂNZARE DE LOTTERIE ȘI CURTE.

  Komentaras

  Cum mi-am revenit fostul soț, după ce m-a lăsat pe mine și pe copiii noștri ”, vă sugerez să îmi citiți mărturia. Sunt Lorena Marko, sunt atât de emoționată că soțul meu se întoarce după ce m-a părăsit pentru o altă femeie. Sotul meu avea o aventura cu un coleg de munca si imi place atat de mult sotul, dar ma insela cu colegul lui de munca, iar fata asta cred ca foloseste vrajitorie sau magie neagra pe sotul meu pentru a-l face sa ma urasca si asta a fost atât de critic și de neclamat, plâng toată ziua și noaptea pentru ca Dumnezeu să-mi trimită un ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul! Eram într-adevăr supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site care sugera că dr. Isikolo poate ajuta să-și recupereze soțul rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îmi este atât de dor, Doamne! Am fost atât de fericit, iar astăzi sunt din nou fericită de omul meu și trăim cu bucurie împreună și îi mulțumesc puternicii casete de vrăji DR ISIKOLO, el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea aici. dacă ești aici și iubitul tău te doboară, sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează DR ISIKOLO pentru ajutor acum. Iată contactul său, Adresați-i e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Cum mi-am revenit fostul soț, după ce m-a lăsat pe mine și pe copiii noștri ”, vă sugerez să îmi citiți mărturia. Sunt Lorena Marko, sunt atât de emoționată că soțul meu se întoarce după ce m-a părăsit pentru o altă femeie. Sotul meu avea o aventura cu un coleg de munca si imi place atat de mult sotul, dar ma insela cu colegul lui de munca, iar fata asta cred ca foloseste vrajitorie sau magie neagra pe sotul meu pentru a-l face sa ma urasca si asta a fost atât de critic și de neclamat, plâng toată ziua și noaptea pentru ca Dumnezeu să-mi trimită un ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul! Eram într-adevăr supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site care sugera că dr. Isikolo poate ajuta să-și recupereze soțul rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îmi este atât de dor, Doamne! Am fost atât de fericit, iar astăzi sunt din nou fericită de omul meu și trăim cu bucurie împreună și îi mulțumesc puternicii casete de vrăji DR ISIKOLO, el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea aici. dacă ești aici și iubitul tău te doboară, sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează DR ISIKOLO pentru ajutor acum. Iată contactul său, Adresați-i e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  răspândit pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească îndrăgostiții pierduți I-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii de la diferite persoane cum ajută la readucerea înapoi a fostului iubit, i-am spus despre soțul meu că m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și am plecat de acasă cu tot ce aveam, am fost încurcat când mi-a spus să zâmbesc și să mă odihnesc asigurându-mă că se va ocupa de toate în doar 48 de ore, după a doua zi, soțul meu a sunat eu, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu-mi venea să-mi cred urechile, m-a rugat cu adevărat să-l iert și să-mi facă promisiuni la telefon, s-a întors acasă și mi-a primit și un cadou foarte frumos doar pentru el dovadă dragostea lui pentru mine, am fost atât de fericit încât a trebuit să-l sun pe dr. Ilekhojie și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune în întreaga lume. Ei bine, dacă ai nevoie de o casetă eficientă și reală pentru orice problemă din pe viață îl puteți contacta pe dr. Ilekhojie pe e-mailul său: gethelp05@gmail.com sau WhatsApp / Viber lui la +2348147400259

  Komentaras

  Casetă de vrăji autentică numită DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată, când iubitul meu m-a lăsat pentru un alt tip, după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o rog să se întoarcă la mine, că a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. Am devenit un om trist după tot ce am fost împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut, nu mi-am putut imagina viața fără ea, deoarece dragostea mea pentru ea nu avea preț de a face comerț cu orice motiv, într-o zi când treceam pe internet, am văzut un comentariu despre el. are puterea de a-l readuce pe fostul iubit și am decis să încerc să văd de mine, contactându-l și imediat i-am răspuns și i-am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosește vraja vodă asupra ei, de aceea a plecat eu pentru el, în ciuda grijii mele pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez iubitul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să-i pun o vraja moartă, astfel încât să nu mă poată lupta înapoi, în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de necunoscut. bărbați tip din Florida și în cinci zile prietena mea a fost la mine casă care mă aștepta să se întoarcă de la serviciu și când m-am apucat să cerșesc spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce a venit peste ea. multumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și totul merge acum fără probleme. contactați peterul pentru orice vrăjire de răzbunare și vrăjire înapoi prin isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Casetă de vrăji autentică numită DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată, când iubitul meu m-a lăsat pentru un alt tip, după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o rog să se întoarcă la mine, că a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. Am devenit un om trist după tot ce am fost împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut, nu mi-am putut imagina viața fără ea, deoarece dragostea mea pentru ea nu avea preț de a face comerț cu orice motiv, într-o zi când treceam pe internet, am văzut un comentariu despre el. are puterea de a-l readuce pe fostul iubit și am decis să încerc să văd de mine, contactându-l și imediat i-am răspuns și i-am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosește vraja vodă asupra ei, de aceea a plecat eu pentru el, în ciuda grijii mele pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez iubitul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să-i pun o vraja moartă, astfel încât să nu mă poată lupta înapoi, în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de necunoscut. bărbați tip din Florida și în cinci zile prietena mea a fost la mine casă care mă aștepta să se întoarcă de la serviciu și când m-am apucat să cerșesc spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce a venit peste ea. multumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și totul merge acum fără probleme. contactați peterul pentru orice vrăjire de răzbunare și vrăjire înapoi prin isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Kreipkitės dėl greitos paskolos !!!!!!!!!

  Ar ieškote lėšų kreditams ir skoloms apmokėti? Ar atsidūrėte a
  šiek tiek problemų dėl neapmokėtų sąskaitų ir nežinau, kuriuo keliu eiti ar kur eiti
  pasukti? O kaip surasti patikimą skolų konsolidavimo įmonę, kuri gali
  padės sumažinti mėnesinę įmoką, kad turėtumėte prieinamą kainą
  grąžinimo galimybės, taip pat erdvė kvėpuoti pasibaigus 2006 m
  mėnesį ir sąskaitas reikia susimokėti? Ashtondillonfirms Paskolos namai yra
  atsakymas. Sumažinkite savo mokėjimus, kad sumažintumėte mėnesines išlaidas. Jei susidomėjote, maloniai prašome „WhatsApp“ +1 (347)808-5696 ARBA El. Paštas: ashtondillon250@gmail.com

  Komentaras

  Vraja uimitoare de dragoste pentru a te întoarce cu partenerul și a-ți repara relația ruptă
  Soțul meu s-a despărțit de mine acum 3 luni și m-a obligat să semnez actele de divorț și am fost complet desfrânat. Și nu puteam să mă întorc în nicio formă emoțională. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această uluitoare și strălucitoare cască de vrăji care a venit în salvarea mea. Wow! M-a ajutat atât de mult această cască de vrăji. Dr. Isikolo mi-a garantat o distribuție de vrajă urgentă de 24 de ore, pe care am acceptat-o. Șocant! luna aceasta, pe 5 septembrie 2019, soțul meu m-a chemat din nou cu multe scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat și a făcut tot posibilul pentru a retrage actele de divorț care se desfășurau anterior cu puterea acestui miracol care lucra cu vraja. Unii oameni au mărturisit că i-a readus iubitul Ex, iar alții au mărturisit că restabilește pântecele, vindecă cancerul, virusul herpes simplex și alte boli. Mulțumesc atât de mult Doamne pentru vrăjile voastre puternice. expresiile nu sunt suficiente pentru a spune mulțumesc. Trimiteți un e-mail la dr. Isikolo acum pentru dragoste urgentă Vraja isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt atât de impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Am fostul meu soț înapoi. Ma numesc Veronica Adrian. Sunt azi foarte fericit că sunt cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în relația mea. Dumnezeu a folosit într-adevăr acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă căutați o casetă de vrajă care să vă ajute, contactați-l pe dr. Isikolo. El este cel mai bun vrăjitor care te poate ajuta astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu aveam o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. A fost iad pentru mine și pentru băiețelul meu că a trebuit să ne mutăm într-un alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut doar pe dr. Isikolo acum o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. Într-o zi de marți dimineață, când am primit un apel de la mine acasă (părinții mei), el m-a căutat. L-am acceptat să vină la mine și mi-a cerut scuze în genunchi în fața fiului nostru. Am știut instantaneu că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați o casetă de vrăji, întâlniți-vă pe dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Sunt atât de impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Am fostul meu soț înapoi. Ma numesc Veronica Adrian. Sunt azi foarte fericit că sunt cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în relația mea. Dumnezeu a folosit într-adevăr acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă căutați o casetă de vrajă care să vă ajute, contactați-l pe dr. Isikolo. El este cel mai bun vrăjitor care te poate ajuta astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu aveam o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. A fost iad pentru mine și pentru băiețelul meu că a trebuit să ne mutăm într-un alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut doar pe dr. Isikolo acum o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. Într-o zi de marți dimineață, când am primit un apel de la mine acasă (părinții mei), el m-a căutat. L-am acceptat să vină la mine și mi-a cerut scuze în genunchi în fața fiului nostru. Am știut instantaneu că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați o casetă de vrăji, întâlniți-vă pe dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  DR ISIKOLO este pur și simplu cel mai bun rolator și ajutor. Numele meu este Loreta Emilio, Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac această mărturie cunoscută tuturor. Am fost la alte roți de vrăji fără să văd niciun rezultat. Doar mi-am dorit să vin la tine mai devreme, am primit ce e mai bun de la tine. Fostul meu soț a fost plecat de un an și m-am dus peste tot și alte roluri de vrăji pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mă va prezenta la Dr. Isikolo După ce s-a terminat vraja de dragoste, am primit în sfârșit un apel de la el. Vrăjile lui au făcut minuni și soțul meu este din nou plin de dragoste imediat după 48 de ore ajutându-mă. Este un miracol! El s-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-l iert, am fost cu adevărat înfocat și șocat atunci când soțul meu a îngenuncheat cerându-i iertare și ca eu să-l accept înapoi .. Sunt foarte scurt de cuvinte și de bucurie, ești un Dumnezeu trimis către mine și întreaga mea familie. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Mulțumesc atât de mult dr. IsikoloToți cei care sunt în căutarea unei adevărate vrăjitoare ar trebui să ia legătura cu DR ISIKOLO Pe isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă pentru experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și în toată lumea el ajută să-l readuc pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam, am fost dezgolit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc asigurându-mă că El se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi m-a sunat soțul meu, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el m-a implorat cu adevărat să-l iert și să-mi facă promisiuni la telefon, S-a întors acasă și mi-a obținut și cadouri foarte drăguțe doar pentru el pentru a-și dovedi dragostea pentru mine, am fost atât de fericit încât a trebuit să-l sun pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din toată lumea Ei bine, dacă aveți nevoie de o râu vrăjitoare eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta îl poți contacta pe dr Isikolo pe e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau pe WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Ma numesc Kristen Van Weyenberg. Soțul meu m-a lăsat pe mine când aveam 6 luni însărcinată cu fiica noastră în 2016 și s-a mutat cu amanta lui de atunci, nici măcar nu are grijă de noi amândoi. A trebuit să fac 3 schimburi în fiecare zi pentru a-mi plăti facturile și pentru a avea grijă și de fiica mea. Luna trecută am întâlnit un articol online care spunea cum Lordul Zakuza a fost atât de util pentru mulți oameni din restaurarea vieții lor de dragoste distruse. L-am contactat și mi-a spus că îmi va restabili căsătoria în 48 de ore cu puterile sale magice și am crezut în cuvintele sale că soțul meu se va întoarce și „va umbla”, în 48 de ore după ce am contactat Lordul Zakuza, soțul meu a revenit implorând spunând că nu știe ce a venit peste el, că-i pare rău și mi-a promis că nu o să renunțe niciodată eu și fiicei mele din nou, sunt atât de recunoscător pentru el pentru restabilirea căsătoriei mele. WhatsApp acest număr +1 (740) 573-9483 sau trimiteți-l prin e-mail pe (doctorzakuzaspelltemple@hotmail.com) pentru mai multe întrebări dacă aveți nevoie de ajutorul lui.

  Komentaras

  După ce am fost în relație cu el timp de șapte ani, s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza dragostei pe care o am pentru el, l-am implorat cu tot , Am făcut promisiuni, dar el a refuzat. Am explicat problema mea cuiva online și ea mi-a sugerat că ar trebui să contactez mai degrabă o casetă de vrăjire DR ISIKOLO care m-ar putea ajuta să arunc o vraja pentru a-l readuce înapoi, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodată în vraja, nu am avut de ales decât să-l încerc , I-am trimis caseta de vraja și mi-a spus că nu este nicio problemă că totul va fi în regulă înainte de două zile, că fostul meu va reveni la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja și surprinzător în a doua zi, era în jurul orei 16:00 . Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că îi pare atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut să mă întorc la el, că mă iubește atât de mult. Eram atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim din nou împreună fericiți. De atunci, mi-am făcut promisiune că oricine știu că are o problemă de relație, aș fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casă de vrăji reală și puternică care m-a ajutat cu propria mea problemă și care este diferită de toate falsele de acolo. Oricine ar putea avea nevoie de ajutorul casetei de vraja, de e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau de WhatsApp lui la +2348133261196.

  Komentaras

  HhBună ziua, salutări tuturor celor care citesc această mărturie. Sunt Pressy Tony, britanic, am suferit cancer de 5 ani și toate aceste mijloace
  Am încercat tratament, nu m-au ajutat, dar când am intrat
  Pe Internet, am văzut foarte bine mărturia despre Dr. Obudu despre cum a putut
  Vindecă pe cineva de cancer și de alte boli, această persoană a spus lucruri grozave despre acest bărbat și ne sfătuiește să-l contactăm dacă suferă de orice tip de boală sau dacă are multe probleme la care El Dr. Obudu poate fi de ajutor. Ei bine, am decis să-l încerc, mi-a cerut informațiile pe care i le-am trimis și mi-a spus că va pregăti medicamentul pe bază de plante, pe care îl voi lua săptămâni după ce am luat medicamentul pe bază de plante pe care mi l-a trimis Dr. Obudu,
  Spre marea mea surpriză, așa am fost vindecată de 5 ani de cancer.
  Prieteni, îl puteți contacta pe dr. Obudu pentru orice tratament pentru orice boală. Toți cei care au citit articolul meu despre asta
    Am nevoie de ajutor, ar trebui să-l contactați. E-mail. Dr. obudu
    obuduyang@gmail.com sau WhatsApp +1 503-773-9114 pentru ajutor, este un
  om de încredere
  Dacă aveți oricare dintre problemele enumerate mai jos.

    atunci este, de asemenea, perfect

    (1) Dacă vrei să-ți recuperezi fostul.
  (2) Dacă ai întotdeauna vise rele.
  (3) Vrei să fii promovat în biroul tău.
    (4) Doriți ca femeile / bărbații să alerge după voi.
    (5) Dacă doriți un copil.
  (6) Vrei să fii bogat.
    (7) Doriți să vă legați soțul / soția pentru a fi al vostru pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de asistență financiară.
  (9) Îngrijirea ierbii
    (10) Ajutor pentru a scoate oamenii din pușcărie
    (11) Vrăjile de căsătorie
  (12) Vrăji miraculoase
    (13) CARTEA DE PROFECIE
    (14) Vrăji de atracție
    (15) Îndepărtați vrăjile bolii
    (16) ALEGEREA CÂȘTIGĂTORILOR
  (17) SUCCESUL LA EXAMENE
    (18) Farmec pentru ca cineva să te iubească.
  (19) Vraja de afaceri.
  (20) Găsește-ți familia de mult timp pierdută.
  (21) Vraja pentru probleme de familie
  (22) Problemele cauzelor judecătorești
    23) rămâneți însărcinată

    Dacă aveți nevoie sau doriți informații despre vrăji sau bani despre dragoste,
    Puteți rezolva această problemă astăzi la Obudu Spell Solution Temple.

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre o casetă de vrăji de dragoste de Dr. Isikolo despre cum i-a ajutat pe mulți oameni să-și readucă foștii iubiți în 48 de ore, Sincer mă ​​gândeam dacă asta era real și dacă acest bărbat ar putea ajuta cu adevărat să-mi readucă iubitul. pe care îi iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult iubitul și am fost despărțiți de câteva luni. Mi-a fost foarte dor de el atât de mult, am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. Am contactat dr. Isikolo și el mi-a spus că fostul meu va reveni la mine în următoarele 48 de ore, dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și a deschis ochii pentru a imagina cât de mult avem împreună. Fostul meu este acum din nou la mine. Așa cum scriu această mărturie chiar acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ, iar eu și iubitul meu trăiesc o viață fericită, iar iubirea noastră este acum mai puternică decât cum a fost până acum destrămați-vă.Toate mulțumirile se duc la dr. Isikolot pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să arunc adresa de mail a doctorului Isikolo și sper să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care îl doriți într-adevăr atât de rău, e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Ma numesc Kristen Van Weyenberg. Soțul meu m-a lăsat înăuntru când aveam 6 luni însărcinată cu fiica noastră în 2016 și s-a mutat cu amanta lui de atunci, nici măcar nu are grijă de noi amândoi. A trebuit să fac 3 schimburi în fiecare zi pentru a-mi plăti facturile și pentru a avea grijă și de fiica mea. Luna trecută am întâlnit un articol online care spunea cum Lordul Zakuza a fost atât de util pentru mulți oameni din restaurarea vieții lor de dragoste distruse. L-am contactat și mi-a spus că îmi va restabili căsătoria în 48 de ore cu puterile sale magice și am crezut în cuvintele sale că soțul meu se va întoarce și „va umbla”, în 48 de ore după ce am contactat Lordul Zakuza, soțul meu a revenit implorând spunând că nu știe ce a venit peste el, că-i pare rău și mi-a promis că nu o să renunțe niciodată eu și fiicei mele din nou, sunt atât de recunoscător pentru el pentru restabilirea căsătoriei mele. WhatsApp acest număr +1 (740) 573-9483 sau trimiteți-l prin e-mail pe (doctorzakuzaspelltemple@hotmail.com) pentru mai multe întrebări dacă aveți nevoie de ajutorul lui.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.