Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în toată lumea odată ce iubitul meu se va întoarce înapoi la mine, iar astăzi cu tot respectul vreau să-i mulțumesc dr. Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire în relația mea și cu familia mea. Vreau să vă informez că există o casetă de vrajă reală și autentică. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până când nu mi-am pierdut iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe dr. Isikolo o casetă de vrăjitoare grăbită și mi-a aruncat o vraja de dragoste și m-a asigurat că îmi voi primi prietenul înapoi în două zile. după ce vraja a fost aruncată. Două zile mai târziu, mi-a sunat telefonul și atât de șocant, prietenul meu nu m-a sunat de 3 ani și mi-a făcut scuze pentru ruperea inimii și mi-a spus că este gata să fiți osul meu din spate până la restul vieții lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat să știe cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și a deschis ochii pentru a imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie chiar acum, sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu trăiesc o viață fericită, iar iubirea noastră este acum mai puternică decât cum a fost chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea mi-am promis să-mi împărtășesc mărturia în tot universul. Toate îi mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă vă aflați într-o situație în care suferiți de o pauză cardiacă și vă asigur că, așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și voi. E-mail: (isikolosolutionhome@gmail.com) Îl puteți Whatsapp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o să le spun tuturor să audă. am fost căsătorit patru patru ani și în al cincilea an al căsătoriei mele, o altă femeie a avut o vrajă să-mi ia soțul de mine, iar soțul meu a lăsat-o pe mine și copiii și am suferit de 2 ani până am însemnat o postare în care asta omule dr., Ilekhojie au ajutat pe cineva și am decis să-l încerc să mă ajute să-mi aduc iubitul Sotul acasă și crede-mă că îmi trimit doar poza la el și a soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină a condus în casă și iată că a fost soțul meu și a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să fac pe toți dintre voi în situații similare să-l contactez prin e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau whatspp și Viber prin acest număr: +2348147400259

  Komentaras

  Bună prieteni, sper că sunteți în stare de sănătate bună și vă doresc fericire în viață, deoarece fără asta viața va fi mizerabilă. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi doctorului Ajayi pentru restabilirea păcii în casa mea matrimonială. Dr. Ajayi este un caster vraja dăruit de marii strămoși ai săi. Soțul meu a fost crud cu mine și copiii noștri de aproximativ un an, ca să fiu sincer, s-a simțit ca un iad cu el atunci. Chiar nu știu ce am făcut pentru a fi tratați așa cum ne face, într-o clipă de ochi soțul meu se întoarce către un străin către propria familie și nu mai este omul iubitor și grijuliu pe care-l obișnuiește pentru toate acestea când a călătorit în Spania și de atunci a fost de-a lungul Spaniei de peste o duzină de ori într-un an, îl întreb care este problema, dar nu a primit niciun răspuns pozitiv din partea lui, lucrurile au fost foarte dure pentru mine, așa că am ieșit să caut ajutor și sfaturi despre ce trebuie să fac pentru a-mi salva căsătoria uluitoare și, din fericire, pentru mine, am trecut prin știrile online și am văzut o mărturie a unei doamne despre cum Dr. Ajayi a ajutat-o ​​cu ea în căsătorie folosind această putere vraja oferită de strămoșii săi , Am fost sceptic în legătură cu acest lucru, dar am decis să încerc, l-am contactat și i-am oferit câteva detalii despre mine și soț, în timp ce făceam asta soțul meu a fost în Italia în numeroasele sale călătorii aleatorii acolo. Dr. Ajayi mi-a spus să-mi șterg lacrimile că totul va reveni în curând la normal și voi avea vreun motiv să fiu din nou trist din cauza soțului meu, mi s-a spus să fac anumite lucruri acasă la mine și am făcut așa cum am spus, pentru cea mai mare surpriză după aproximativ două zile și soțul s-a întors din Italia, dar de data aceasta observă schimbări bune în el. A îngenuncheat și a cerut iertare spunând că nu știe ce a venit peste el și de ce a tratat-o ​​pe mine și pe copii într-o manieră crudă. Am fost foarte fericit să-mi iau omul înapoi și de atunci trăim o viață fericită plină de dragoste. Mulțumesc mulțumitorului vrăjitor Dr Ajayi, dacă aveți probleme în căsătoria sau relația dvs. și doriți că soția sau soțul dvs. de divorț nu lăsați timiditatea să vă țină înapoi, contactați-l pe Dr Ajayi pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 SAU E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Bună prieteni, sper că sunteți în stare de sănătate bună și vă doresc fericire în viață, deoarece fără asta viața va fi mizerabilă. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi doctorului Ajayi pentru restabilirea păcii în casa mea matrimonială. Dr. Ajayi este un caster vraja dăruit de marii strămoși ai săi. Soțul meu a fost crud cu mine și copiii noștri de aproximativ un an, ca să fiu sincer, s-a simțit ca un iad cu el atunci. Chiar nu știu ce am făcut pentru a fi tratați așa cum ne face, într-o clipă de ochi soțul meu se întoarce către un străin către propria familie și nu mai este omul iubitor și grijuliu pe care-l obișnuiește pentru toate acestea când a călătorit în Spania și de atunci a fost de-a lungul Spaniei de peste o duzină de ori într-un an, îl întreb care este problema, dar nu a primit niciun răspuns pozitiv din partea lui, lucrurile au fost foarte dure pentru mine, așa că am ieșit să caut ajutor și sfaturi despre ce trebuie să fac pentru a-mi salva căsătoria uluitoare și, din fericire, pentru mine, am trecut prin știrile online și am văzut o mărturie a unei doamne despre cum Dr. Ajayi a ajutat-o ​​cu ea în căsătorie folosind această putere vraja oferită de strămoșii săi , Am fost sceptic în legătură cu acest lucru, dar am decis să încerc, l-am contactat și i-am oferit câteva detalii despre mine și soț, în timp ce făceam asta soțul meu a fost în Italia în numeroasele sale călătorii aleatorii acolo. Dr. Ajayi mi-a spus să-mi șterg lacrimile că totul va reveni în curând la normal și voi avea vreun motiv să fiu din nou trist din cauza soțului meu, mi s-a spus să fac anumite lucruri acasă la mine și am făcut așa cum am spus, pentru cea mai mare surpriză după aproximativ două zile și soțul s-a întors din Italia, dar de data aceasta observă schimbări bune în el. A îngenuncheat și a cerut iertare spunând că nu știe ce a venit peste el și de ce a tratat-o ​​pe mine și pe copii într-o manieră crudă. Am fost foarte fericit să-mi iau omul înapoi și de atunci trăim o viață fericită plină de dragoste. Mulțumesc mulțumitorului vrăjitor Dr Ajayi, dacă aveți probleme în căsătoria sau relația dvs. și doriți că soția sau soțul dvs. de divorț nu lăsați timiditatea să vă țină înapoi, contactați-l pe Dr Ajayi pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 SAU E-mail: drajayi1990 @ gmail.com

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă pentru experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească iubitele pierdute, l-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitelor persoane cum el ajută să-l readuc pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut, am fost dezamăgit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc asigurându-mă că el se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi m-a sunat soțul meu, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, m-a implorat cu adevărat să-l iert și să-mi facă promisiuni la telefon, El s-a întors acasă și mi-a obținut și cadouri foarte drăguțe doar pentru el pentru a-și dovedi dragostea pentru mine, am fost atât de fericit încât a trebuit să-l sun pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din toată lumea Ei bine, dacă aveți nevoie de o râu vrăjitoare eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta poți contacta doctorul Ofemo pe e-mailul său ((isikolosolutionhome@gmail.com) sau pe WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Sunt aici pentru a da mărturie despre modul în care acest caster puternic vrăjitor numit Dr. Ilekhojie m-a ajutat să îmi stabilesc relația. am fost copleșit când logodnica mea mi-a spus că nu mai este interesat să se căsătorească cu mine, pentru că avea o aventură cu cealaltă femeie unde lucrează. Am plâns și m-am plâns în fiecare zi, până când mi-a fost atât de rău încât am ajuns la internet pentru ajutor, atunci am citit o recenzie despre marea lucrare a doctorului Ilekhojie, apoi l-am contactat pentru a-mi ajuta iubitul înapoi, el m-a ajutat să arunc o vrăjitoare puternică (de reconciliere) și spre cea mai mare surpriză a mea după 48 de ore de a face vraja de dragoste, logodnicul meu a revenit în genunchi implorându-mă să-l iert. Acum suntem fericiți căsătoriți și toate mulțumirile merg la Dr. Ilekhojie pentru că m-a ajutat Salvați relația mea puteți contacta Dr. Ilekhojie prin adresa sa de e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WHATSAPP el la +2348147400259

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în casting-uri sau magii până când l-am cunoscut pe dr. Ajayi, pe care l-am contactat prin numărul său: +2347084887094 pe WhatsApp, treceam cu probleme în căsnicia mea, pentru că soțul meu a spus că nu mai vrea nimic cu mine după 9 ani de casatorie, chiar imi place sotul meu asa ca caut ajutor pentru a rezolva lucrurile in casnicia mea, in timp ce navighez am vazut unde un barbat l-a recomandat pe dr. Ajayi pentru ca l-a ajutat sa se promoveze la locul lui de munca cu o vraja, am ajuns sa Dr. Ajayi și mi-a explicat, mi-a spus lucruri de făcut pentru a restabili pacea în casa mea după ce am urmat toate instrucțiunile sale, soțul meu se răzgândește și trăim fericiți și nu a mai menționat nimic despre divorț. Contactează-l pe Dr. Ajayi astăzi pentru orice problemă de relație sau orice aspect al vieții și el va găsi soluții pentru problema ta. Număr Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  2% împrumut accesibil

  Pierde somnul pe timp de noapte de îngrijire cu privire la modul de a obține un împrumut.
  Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a plăti facturile.
  Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a cumpăra o mașină.
  Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a mări modelul de proiect.

  Trimiteți-ne un e-mail ON:OMAN_INSURANCE_INVESTORS@OUTLOOK.COM sau ce este Aplicația + 15713705007

  Komentaras

  Prietenul meu care m-a părăsit acum câteva luni tocmai a revenit la mine azi-noapte plângând să-l iau înapoi. După 3 ani de relație cu iubitul meu, s-a schimbat brusc și a încetat să mă contacteze în mod regulat, va veni cu scuze că nu mă văd tot timpul. El a încetat să-mi răspundă la apeluri și mesaje și a încetat să mă vadă în mod regulat. Am început apoi să-l văd cu diferite fete de mai multe ori, dar de fiecare dată va spune că mă iubește și că a avut nevoie de ceva timp pentru a ne gândi la relația noastră. Dar nu mă pot opri să mă gândesc la el, așa că am decis să intru pe internet și am văzut atâtea vorbe bune despre acest cască de vrajă numit Dr. Ilekhojie și îl contactez și îi explic problemele mele. El a aruncat o vraja de dragoste pentru mine. iar după 28 de ore, prietenul meu s-a întors la mine și a început să mă roage să-l iert și ne-am mutat împreună după câteva luni și el a fost mai deschis pentru mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât prietenii săi. În cele din urmă ne-am căsătorit și acum am fost căsătoriți fericiți cu un fiu. De când m-a ajutat dr. Ilekhojie, iubitul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. De asemenea, puteți contacta această casetă de vrăjire și să vă rezolvați relația. Acesta este contactul său, WhatsApp: +2348147400259 sau trimiteți-l prin e-mail la: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Am fost atât de deprimat și rănit rău în ultimele 4 luni după ce mi-am pierdut soțul față de o altă femeie, iar situația banilor mei s-a agravat atât de mult, încât am crezut că va trebui să depun pentru faliment. Aveam o sumă imensă de datorii și nu știam ce să fac. Din disperare completă și totală, am contactat atât de mulți dintre acești așa-numiți indivizi care au promis magie puternică, vrăjitorie sau magie neagră. Niciunul dintre ei nu a funcționat și niciunul nu a fost la fel de minunat, afectuos și cald cum a fost dr. Ozalogbo. Cu siguranță este diferit de cel al celorlalte vrăji și am simțit imediat speranța și puterea să aud despre promisiunile pe care le avea de oferit. El poartă un aer de puritate și putere divină care este la fel de pur și proaspăt ca zăpada pe pământ. Am cerut cele mai puternice vrăji ale doctorului ozalogbo și am fost ușurat imediat că am pe cineva să-mi rezolve problemele pentru mine. Vrăjile lui au făcut minuni și acum mă întorc cu soțul meu și problemele mele de bani s-au rezolvat după ce am câștigat la loterie. Dr ozalogbo, habar n-am ce aș fi făcut fără tine să fii acolo să mă ajute. Iată adresa sa de e-mail ozalogboshrine@gmail.com sau whatsapp +2348162562991 el te-ar putea ajuta cu orice situație te confrunți, așa cum a făcut-o pentru mine ........

  Komentaras

  Am fost atât de deprimat și rănit rău în ultimele 4 luni după ce mi-am pierdut soțul față de o altă femeie, iar situația banilor mei s-a agravat atât de mult, încât am crezut că va trebui să depun pentru faliment. Aveam o sumă imensă de datorii și nu știam ce să fac. Din disperare completă și totală, am contactat atât de mulți dintre acești așa-numiți indivizi care au promis magie puternică, vrăjitorie sau magie neagră. Niciunul dintre ei nu a funcționat și niciunul nu a fost la fel de minunat, afectuos și cald cum a fost dr. Ozalogbo. Cu siguranță este diferit de cel al celorlalte vrăji și am simțit imediat speranța și puterea să aud despre promisiunile pe care le avea de oferit. El poartă un aer de puritate și putere divină care este la fel de pur și proaspăt ca zăpada pe pământ. Am cerut cele mai puternice vrăji ale doctorului ozalogbo și am fost ușurat imediat că am pe cineva să-mi rezolve problemele pentru mine. Vrăjile lui au făcut minuni și acum mă întorc cu soțul meu și problemele mele de bani s-au rezolvat după ce am câștigat la loterie. Dr ozalogbo, habar n-am ce aș fi făcut fără tine să fii acolo să mă ajute. Iată adresa sa de e-mail ozalogboshrine@gmail.com sau whatsapp +2348162562991 el te-ar putea ajuta cu orice situație te confrunți, așa cum a făcut-o pentru mine ........

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă aveți o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Vrăjitor de dragoste puternic și eficient pentru a-ți reveni acum Ex Lover: verificați DR ISIKOLO
  Tocmai am experimentat minunile vrăjii de dragoste Dr.Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recupereze iubitele pierdute și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitor oameni cum ajută la readucerea înapoi a fostului iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc că se va ocupa de toate în doar 48 de ore, după a doua zi Toni m-a sunat, am fost atât de șocat, am ales apelul și nu mi-a putut crede urechile, el era mă roag cu adevărat să-l iert și să fac promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a adus și o mașină nouă doar pentru ca să-și dovedească dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe DR ISIKOLO și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din întreaga lume .. Bine, dacă ai nevoie de o casetă de vraja eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta, poți contacta DR ISIKOLO e-mailul său : isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
  Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to me so kindly and helped me get back my lovely relationship that was already gone for two months.
  Email him at: Emutemple@gmail.com

  Call or Whats-app him: +2347012841542

  Komentaras

  M-am întors cu fostul meu iubit cu ajutorul dr. Isikolo cel mai bun vrăjitor de casă online și recomand cu drag Dr Isikolo oricui are nevoie de ajutor !. Vreau să depun mărturie despre cum mi-am revenit iubitul după ce s-a despărțit de mine, am fost împreună de 3 ani, recent am aflat că iubitul meu avea o aventură cu o altă iubită, când m-am confruntat cu el, a dus la certuri și el în sfârșit s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l recupera înapoi, dar în totalitate, până când am văzut o postare într-un forum de relații despre un caster de vrăji, care îi ajută pe oameni să-și recupereze dragostea pierdută prin vraja Love, la început m-am îndoit de ea. dar a decis să încerc, când am contactat această vraja prin e-mailul său, iar el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, prietenul meu m-a sunat într-adevăr și mi-a spus că îmi este atât de dor de mine, atât de uimitor !! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită Dr. Isikolo. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe internet încât dr. Isikolo caster vrăjitor real și puternic pe care îl voi ruga mereu să trăiască mult timp pentru a-și ajuta copiii săi în vremea necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: Trimiteți-i un e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună, sunt Silva Ginsburg și locuiesc în Singapore. Sunt aici pentru a împărtăși propria mea părere despre lume despre cum am fost ajutat de dr. Ilekhojie cu vrăjiturile sale puternice pentru a-mi readuce iubitul care a neglijat și s-a despărțit de mine în ultimii 2 ani și jumătate. Nu pot spune multe pentru că chiar nu știu să mă exprim chiar acum pentru că sunt copleșit, dar chiar vreau să apreciez și să-i mulțumesc dr. Ilekhojie pentru onestitatea și munca sa plină de milă în viața mea. Mulțumesc foarte mult. Oricine citește acest lucru care are nevoie de serviciul său poate lua legătura cu el prin numărul său de WhatsApp la +2348147400259 sau prin e-mail pe: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Ce pot să spun, sunt împușcat de cuvinte, dacă nu pentru dr. Isikolo nu aș fi fericit acum, el a făcut un lucru minunat pentru mine, că nu pot să păstrez singur, nu sunt un fel de oameni pe care îi veți ajuta după o muncă bună, ei vor fugi că de ce zilnic îi dau pe oameni să știe că un bărbat puternic și mare ca tine, care va crede vreodată că Rita prietena mea poate încă să se întoarcă la mine cerșind în genunchi după ce mă trăiește în 7 luni Dr. Isikolo am făcut o treabă pentru mine, care m-a făcut să cred că există adevărate roșii puternice de vraja acolo, dar este doar răbdător să aibă unul puternic precum Dr. Isikolo, îl pot dovedi oricui dorește să contacteze acest mare om nu va regreta, deoarece Dr. Isikolo mi-a readus iubitul în 48 de ore după ce am fost înșelat de acei romni de vrăji online care sunt în căutarea banilor oamenilor, dar chiar acum intenționez să mă căsătoresc cu ea. faceți la fel și persoanelor care au nevoie de ajutor f te rom. încă o dată mulțumesc prietenilor mei, în orice fel de problemă pe care o încercați să-l contactați pe dr. Isikolo și să discutați cu el și să vedeți ce se va întâmpla în continuare, aici e-mail e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp pe +2348133261196

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.