Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Din abundența inimii, gura vorbește. Soția mea a divorțat de mine în 2019 și m-am întors la soțul ei EX. M-am simțit inima frântă și slăbită, pentru că nu știam cum să o recuperez. Am făcut tot ce am putut face pentru a o readuce prin prietenii mei apropiați și membrii familiei, dar nimic nu a funcționat. Așa că, în locul meu de muncă, am încercat să caut ajutor online despre cum o pot recupera înapoi și am găsit numeroși martori despre modul în care dr. Ilekhojie a fost credincios și de ajutor cu vrăjile sale. Am încercat să iau legătura cu el și i-am explicat problema mea. Dr. Ilekhojie mi-a pregătit o vrajă care mi-a readus soția în 48 de ore după ce l-am contactat. Dr. Ilekhojie m-a asigurat că nimic nu ne poate despărți din nou și de atunci până în acest moment, am fost plin de bucurie cu soția mea. Acolo ai nevoie de ajutor pentru a-l contacta pe dr. Ilekhojie prin e-mailul său (gethelp05@gmail.com) sau pentru a-l adăuga la Tel / Whatsapp / Vibver: +2348147400259

  Komentaras

  Cu atât de mult în inimă sunt aici pentru a mă exprima despre cum Dr. Isikolo mi-a salvat căsnicia de la divorț. Eu și soțul meu aveam o oarecare neînțelegere și ne sfâșia căsătoria, în măsura în care soțul meu căuta un divorț. Deci nu am altă opțiune decât să merg pe internet pentru a căuta soluție la problema mea, a fost acolo am întâlnit detaliile doctorului Isikolo și cât de multe persoane scriau lucruri bune despre el și lucrările sale minunate pentru ei și despre cum a ajutat el o mulțime de oameni restabilind relația acolo. L-am contactat pe dr. Isikolo și mi-a spus tot ce am nevoie pentru a face ceea ce am făcut și în mai puțin de 48 de ore soțul meu a anulat actele de divorț. Acum, eu și soțul meu trăim împreună în pace și armonie, mulțumesc dr. Isikolo că mi-a salvat căsătoria de la despărțire. Informațiile de contact ale doctorului Isikolo sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Cu atât de mult în inimă sunt aici pentru a mă exprima despre cum Dr. Isikolo mi-a salvat căsnicia de la divorț. Eu și soțul meu aveam o oarecare neînțelegere și ne sfâșia căsătoria, în măsura în care soțul meu căuta un divorț. Deci nu am altă opțiune decât să merg pe internet pentru a căuta soluție la problema mea, a fost acolo am întâlnit detaliile doctorului Isikolo și cât de multe persoane scriau lucruri bune despre el și lucrările sale minunate pentru ei și despre cum a ajutat el o mulțime de oameni restabilind relația acolo. L-am contactat pe dr. Isikolo și mi-a spus tot ce am nevoie pentru a face ceea ce am făcut și în mai puțin de 48 de ore soțul meu a anulat actele de divorț. Acum, eu și soțul meu trăim împreună în pace și armonie, mulțumesc dr. Isikolo că mi-a salvat căsătoria de la despărțire. Informațiile de contact ale doctorului Isikolo sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Mă simt atât de binecuvântat din nou în căsnicia mea, după ce dr. Ilekhojie, mi-a adus înapoi soțul meu care s-a separat cu mine timp de 3 luni bune. Chiar dacă am gurile pe tot corpul, nu va fi suficient să-i mulțumesc dr. Ilekhojie, pentru ajutorul acordat vieții mele. Soțul meu s-a despărțit de mine timp de 3 luni și am avut dureri și agonie fără el. Așadar, am căutat ajutor peste tot, dar nimic nu a funcționat până când nu mă refer la Dr. Ilehojie, pe care l-am contactat online. I-am explicat situația mea și mi-a promis că soțul meu se va întoarce la mine în 24 până la 48 de ore, până când inima mea bate în continuare pentru el. Am crezut în el și mi-a pregătit o vrajă de reconciliere și soțul meu m-a sunat exact când a spus dr. Ilekhojie. El a pledat și a spus că are nevoie de mine înapoi și acum trăim din nou fericiți în ultimele 9 luni. Toți cei de acolo care citesc articolul meu care are nevoie de ajutor ar trebui să-l contacteze ...

  Tel / whatsapp / Viber: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)
  site web: https://gethelps.online

  Komentaras

  Mă simt atât de binecuvântat din nou în căsnicia mea, după ce dr. Ilekhojie, mi-a adus înapoi soțul meu care s-a separat cu mine timp de 3 luni bune. Chiar dacă am gurile pe tot corpul, nu va fi suficient să-i mulțumesc dr. Ilekhojie, pentru ajutorul acordat vieții mele. Soțul meu s-a despărțit de mine timp de 3 luni și am avut dureri și agonie fără el. Așadar, am căutat ajutor peste tot, dar nimic nu a funcționat până când nu mă refer la Dr. Ilehojie, pe care l-am contactat online. I-am explicat situația mea și mi-a promis că soțul meu se va întoarce la mine în 24 până la 48 de ore, până când inima mea bate în continuare pentru el. Am crezut în el și mi-a pregătit o vrajă de reconciliere și soțul meu m-a sunat exact când a spus dr. Ilekhojie. El a pledat și a spus că are nevoie de mine înapoi și acum trăim din nou fericiți în ultimele 9 luni. Toți cei de acolo care citesc articolul meu care are nevoie de ajutor ar trebui să-l contacteze ...

  Tel / whatsapp / Viber: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)
  site web: https://gethelps.online

  Komentaras

  Ai auzit de un bărbat grozav, numit Dr.Sango, el este un caster de vrăji asiatice, problema pe care am avut-o în căsnicia mea m-a dus la el. Am 51 de ani, căsătoria mea a fost odată într-o mizerie pentru că eram căsătorită de 10 ani fără să fi putut să conceapă pentru soțul meu, apoi într-o seară mi-a spus că vrea să divorțeze, chiar a plecat de acasă în seara aceea Am rugat-o să ia o parte din lucrurile ei, dar toate plăcerile mele au căzut pe urechile surde și mi-a rupt inima, deoarece căutam ajutor din diferite surse, dar nimic nu a funcționat pentru mine. Căutam pe o pagină de Facebook când am văzut o femeie care mărturisește modul în care un caster numit Dr. Ajayi a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după 5 ani de separare, contactele ei au fost abandonate de doamnă, le-am ridicat și am contactat el nu a răspuns imediat, dar când a făcut-o, i-am explicat și mi-a pus și câteva întrebări la care am răspuns după secțiune, mi-a spus ce să fac și mi-a promis că soțul meu va veni acasă înăuntru 24 de ore după ce s-au făcut lucrurile necesare, am respectat tot ce mi s-a spus, credeți-mă, am fost surprins când soțul meu s-a întors acasă după luni de separare și a plafonat tot ceea ce Dr.Sango mi-a dat medicamente pe bază de plante, am născut gemeni , într-adevăr mă cimentează pe mine și pe soțul meu și toate mulțumirile noastre se duc la Dr.Sango pentru marile sale puteri de vraja și descopăr, de asemenea, că a ajutat o lovitură frumoasă din partea altor oameni, deci dacă treci prin momente dificile în relația ta și vrei un contac de viață durabilă T cu soluția Dr.Sango pe e-mailul său spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Dacă treci printr-o viață grea, ai nevoie de un Ex Back, o vrajă de bani, o vraja de înfrumusețare, o vraja de întoarcere sau orice fel de vraja, îți dorești avere, noroc sau un prieten al lui E.T.C. Sunt un specialist pentru iubitorii pierduți. Am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce o vrajă
  1. readuce un iubit pierdut
  2. câștigă inima persoanei dragi
  3. ajutați persoanele singure să își găsească parteneri
  4. fii căsătorit
  5. atracție de dragoste
  6. Probleme conjugale și divorț
  7 Partea dragostei
  8. probleme renale cu tot felul de boli, mă puteți contacta la adresa mea de e-mail spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Viața mea a fost distrusă când soțul meu m-a trimis să-mi bag pachetele, după 7 ani în care am fost împreună. Am fost pierdut și neputincios după ce am încercat atâtea modalități de a-mi reveni soțul. Într-o zi la serviciu, am fost distras, fără să știu că mă sună șeful meu, așa că s-a așezat și m-a întrebat ce este, i-am spus și el a zâmbit și mi-a spus că nu este o problemă. Nu am înțeles niciodată ce a vrut să spună că nu este o problemă să-mi recuperez soțul, el a spus că a folosit o vrajă pentru a-și recupera soția când ea l-a părăsit pentru un alt bărbat, iar acum sunt împreună până în ziua de azi și la început, am fost șocat să aud ceva de la șeful Meu. Mi-a dat o adresă de e-mail a DR Pellar care l-a ajutat să-și recupereze soția, nu am crezut niciodată că va funcționa, dar nu am avut de ales decât să iau legătura cu versurile pe care le fac, iar el mi-a cerut informațiile, iar soțul meu a fost M-am putut oferi să arunc vraja și i-am trimis detaliile, dar după două zile, mama m-a sunat să-mi spună că soțul meu mă certă că „mă vrea înapoi, nu am crezut niciodată, pentru că era doar un vis și trebuia să grăbiți-vă spre mama mea și spre surprinderea mea, a fost îngenuncheat de soțul meu, mi-a cerut rău, „a vrut ca mine și copilul să vină acasă când i-am dat dr. Pellar o conversație cu privire la schimbarea bruscă a soțului meu și mi-a spus clar că soțul meu va iubi eu până la sfârșitul lumii, că nu mă va lăsa niciodată pentru o altă femeie. Acum, soțul meu și cu mine ne-am întors împreună și am început să facem lucruri amuzante pe care nu le-a făcut niciodată, mă face fericit și face ceea ce se presupune că ar trebui să facă ca un bărbat fără hărțuire. Vă rugăm, dacă aveți nevoie de asistență, contactați Dr.Pellar pentru asistență. E-mailul său este drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Incredibilul tocmai s-a întâmplat în viața mea, soțul meu care mi-a părăsit și copilul meu de 2 ani pentru o altă femeie, s-a întors la mine. Lucrurile au fost grele pentru că nu am treabă și rog hrănirea, așa că mama a venit în salvare pentru a mă duce acasă și copilul meu de 2 ani, deși problemele nu au fost rezolvate, dar a fost un pic mai bine pentru mine să caut un loc de muncă în timp ce mama mă ajută cu copilul acasă, ea nu lucra fratele meu era cel care avea grijă de ea, lucrurile nu funcționau cu adevărat pentru mine, pentru că nu am treabă. În timp ce încă îmi cautam un loc de muncă, am intrat în contact cu o femeie care mi-a povestit cum s-a eliberat de o problemă similară, prin ajutorul DR ISIKOLO. Mi-a dat informațiile și l-am contactat și, după întâlnirea mea cu DR ISIKOLO, mi-a oferit informații relevante despre cum mă va ajuta pe care l-am respectat și spre surprinderea mea, soțul meu s-a întors înapoi la mine după 2 zile și a primit. m-am uimit atât de tare. când s-a întors, l-am iertat pentru că îl vreau înapoi, a venit acasă și ne-am stabilit și lucrurile s-au întors așa cum au fost sau chiar mai bine. Iată contactul său dacă doriți să încercați: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. Mulțumesc DR ISIKOLO.

  Komentaras

  Incredibilul tocmai s-a întâmplat în viața mea, soțul meu care mi-a părăsit și copilul meu de 2 ani pentru o altă femeie, s-a întors la mine. Lucrurile au fost grele pentru că nu am treabă și rog hrănirea, așa că mama a venit în salvare pentru a mă duce acasă și copilul meu de 2 ani, deși problemele nu au fost rezolvate, dar a fost un pic mai bine pentru mine să caut un loc de muncă în timp ce mama mă ajută cu copilul acasă, ea nu lucra fratele meu era cel care avea grijă de ea, lucrurile nu funcționau cu adevărat pentru mine, pentru că nu am treabă. În timp ce încă îmi cautam un loc de muncă, am intrat în contact cu o femeie care mi-a povestit cum s-a eliberat de o problemă similară, prin ajutorul DR ISIKOLO. Mi-a dat informațiile și l-am contactat și, după întâlnirea mea cu DR ISIKOLO, mi-a oferit informații relevante despre cum mă va ajuta pe care l-am respectat și spre surprinderea mea, soțul meu s-a întors înapoi la mine după 2 zile și a primit. m-am uimit atât de tare. când s-a întors, l-am iertat pentru că îl vreau înapoi, a venit acasă și ne-am stabilit și lucrurile s-au întors așa cum au fost sau chiar mai bine. Iată contactul său dacă doriți să încercați: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. Mulțumesc DR ISIKOLO.

  Komentaras

  Mijn naam is Amelia. uit Canada. Ben hier om te getuigen van een geweldige en krachtige spell-caster genaamd Dr Ilekhojie. Ik was zo verward en verwoest toen mijn man me verliet voor een ander meisje. Ik had hem hard nodig omdat ik zoveel van hem hield. Dus nam ik contact op met deze geweldige spellcaster op (gethelp05@gmail.com) voor hulp. Hij hielp me een verzoeningsspreuk uit te voeren en binnen 48 uur kwam ik huilend en smekend om mijn vergeving thuis. Dr. Ilekhojie heeft hem vrijgelaten om te weten hoeveel ik van hem hield en hem terug wilde. En Hij opende ook zijn ogen om zich voor te stellen hoeveel liefde we samen hebben gedeeld. Terwijl ik dit getuigenis aan het schrijven ben, ben ik de gelukkigste vrouw op aarde. Ik wil deze geweldige spell caster aanbevelen aan iedereen die echt een dringende oplossing nodig heeft voor een liefdesrelatie. E-mail; (gethelp05@gmail.com) of What-App of Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Amelia. din Canada. Sunt aici pentru a depune mărturie despre o mare și puternică casetă de vrajă numită Dr. Ilekhojie. Am fost atât de confuz și devastat când Sotul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare, deoarece îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat această casetă de vrăji grozavă de pe (gethelp05@gmail.com) pentru ajutor. El m-a ajutat să execut o vrajă de reconciliere și tocmai în 48 de ore m-am întors acasă la mine plângând și cerându-mi iertarea. Dr. Ilekhojie l-a eliberat să știe cât de mult am iubit și l-am dorit înapoi. Și El a deschis, de asemenea, ochii pentru a imagina câtă dragoste am împărtășit. Pe măsură ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand această minunată vrăjitorie oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste. E-mail; (gethelp05@gmail.com) sau What-App sau Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Vreau să anunț lumea despre Dr.ODION Marele vrăjitor care mi-a adus înapoi soțul meu când am crezut că toată speranța a fost pierdută. Am rămas însărcinată când soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie. Dr ODION și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, readucându-mi omul cu vraja lui, la început am crezut că visam când soțul meu se întoarce la mine în genunchi implorându-mă să-l iert și să-l accept înapoi și mereu de atunci, el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ sinelui meu că voi anunța Lumea despre Dr.ODION pentru că este un Dumnezeu pe pământ. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? contactați Dr.ODION astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că el vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. îl puteți contacta (drodion60@yandex.com) caseta de vrăjire finală pe adresa de e-mail: sau WhatsAPP el pe numărul de telefon mobil +2349060503921

  Komentaras

  OLÁ A TODOS
  Dr. afrid realmente é tão maravilhoso para mim que sempre testemunharei sua grandeza na minha vida, que poderia acreditar que o dr Afrid ervas medicinais me curou do meu vírus do herpes que eu estava tendo nos últimos 4 anos, me deparei com drafridherbalhome11 @ gmail. com em uma página de como tratar o vírus do herpes e vi muitos testemunhos de como o Dr. Afrid os ajudou em vários problemas e situações, e seus números de celular também estavam em cada testemunho +2349056393547
  para contatá-lo, porque eu precisava de ajuda para me livrar do meu vírus do herpes, escrevi para ele no app e contei o que estava passando! Caros amigos, todos os dr. lembre-se saúde é riqueza, ele me enviou um remédio herbal para a cura do meu vírus do herpes, fiquei muito feliz porque, depois de beber as ervas conforme as instruções dele, fui ao hospital para fazer um check-up para minha surpresa, meu resultado para o herpes saiu negativo Eu recomendo drafridherbalhome11@gmail.com para quem precisar de sua ajuda, você também pode
  ... Obrigado Dr ...

  Komentaras

  Acesta este site-ul web pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să rezolvați problema dvs. indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre o casetă de vrăji este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea să spun că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine după 3 ani de contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul web pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să rezolvați problema dvs. indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre o casetă de vrăji este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea să spun că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine după 3 ani de contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie obligatorie citită de toată lumea, sunt aici pentru a anunța întreaga lume despre un om care a salvat relația mea și acest mare om se numește MARE MASTER. Într-adevăr, a făcut o treabă grozavă pentru mine readucându-mi fostul iubit care m-a părăsit și promit să nu mă mai întorc niciodată la mine. Prin aceasta, am ajuns să realizez că oferirea de detalii lumii MASTER MEA va face o mulțime de bine celor care au case rupte sau o relație pentru el pentru a vă ajuta să remediați relația sau căsătoria voastră. Puteți ajunge la el prin adresa sa de e-mail: seawaydr22@gmail.com. sau contactați-l pe numărul său de WhatsApp (+2348158911896) Luați legătura cu el și vedeți cum se va rezolva problema dvs. în termen de 24 de ore. De asemenea, el este specializat în următoarele chestiuni ... (1) Vrei să-ți revină fostul. (2) Vrei să te promovezi în biroul tău. (3) Vrei bărbați / femei să te urmeze (4) Vrei un copil . (5) Sunteți antreprenor și doriți să câștigați contracte (6) Vrei ca soțul tău să fie al tău pentru totdeauna (7) Ai nevoie de ajutor spiritual (8) Ai fost înșelat și vrei să recuperezi banii pierduți (9) Opriți divorțul (10) vindecați orice tip de boală (11) Câștigați alegeri și vă vor face, de asemenea, bogați și multe altele

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie obligatorie citită de toată lumea, sunt aici pentru a anunța întreaga lume despre un om care a salvat relația mea și acest mare om se numește MARE MASTER. Într-adevăr, a făcut o treabă grozavă pentru mine readucându-mi fostul iubit care m-a părăsit și promit să nu mă mai întorc niciodată la mine. Prin aceasta, am ajuns să realizez că oferirea de detalii lumii MASTER MEA va face o mulțime de bine celor care au case rupte sau o relație pentru el pentru a vă ajuta să remediați relația sau căsătoria voastră. Puteți ajunge la el prin adresa sa de e-mail: seawaydr22@gmail.com. sau contactați-l pe numărul său de WhatsApp (+2348158911896) Luați legătura cu el și vedeți cum se va rezolva problema dvs. în termen de 24 de ore. De asemenea, el este specializat în următoarele chestiuni ... (1) Vrei să-ți revină fostul. (2) Vrei să te promovezi în biroul tău. (3) Vrei bărbați / femei să te urmeze (4) Vrei un copil . (5) Sunteți antreprenor și doriți să câștigați contracte (6) Vrei ca soțul tău să fie al tău pentru totdeauna (7) Ai nevoie de ajutor spiritual (8) Ai fost înșelat și vrei să recuperezi banii pierduți (9) Opriți divorțul (10) vindecați orice tip de boală (11) Câștigați alegeri și vă vor face, de asemenea, bogați și multe altele

  Komentaras

  Vreau să anunț lumea despre Dr.ODION Marele vrăjitor care mi-a adus înapoi soțul meu când am crezut că toată speranța a fost pierdută. Am rămas însărcinată când soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie. Dr ODION și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, readucându-mi omul cu vraja lui, la început am crezut că visam când soțul meu se întoarce la mine în genunchi implorându-mă să-l iert și să-l accept înapoi și mereu de atunci, el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ sinelui meu că voi anunța Lumea despre Dr.ODION pentru că este un Dumnezeu pe pământ. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? contactați Dr.ODION astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că el vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. îl puteți contacta (drodion60@yandex.com) caseta de vrăjire finală pe adresa de e-mail: sau WhatsAPP el pe numărul de telefon mobil +2349060503921

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.