Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Vă dau această mărturie pentru că sunt fericit și vreau ca toți să fiți 100% atenți la cine contactați online, astfel încât să nu fiți niciodată înșelat, întrucât am avut o experiență cu niște casti de vrajă inutili și fără locuri de muncă, care m-au smuls. suma totală de 39.000,00 dolari și încă una m-a înșelat din suma de doar 10.000,00 USD, în timp ce ultima pe care o întâlnesc a strâns de la mine suma de 12.000,00 dolari și toate acestea mi s-au întâmplat pentru că eram atât de disperat să-mi revin iubitul la mine. și una credincioasă și minunată după amiază, în timp ce navigam pe net, am dat peste o mărturie despre cum un Tracey Jackson a primit-o înapoi la ea cu ajutorul doctorului Ilekhojie și am decis să-i ofer un proces din cauza tuturor mărturisirilor pe care le-am citit online despre acest om și la sfârșitul lui totul s-a sfârșit bine, fostul meu s-a întors la mine deodată și a făcut tot ce i-am cerut de la el să facă pentru mine și nu s-a sfârșit doar acolo, această râșie de vrajă a făcut și sarcina. vraja pentru mine si astazi sunt insarcinata ... H este adresa de e-mail este: (gethelp05@gmail.com) PUTI UTILIZA ORICE DREPTURILOR DE E-mail ...... PUTI ADAUGA ÎNCĂRCĂRI-L PE WHATSAPP UTILIZând ACEST NUMĂR MOBIL: +2348147400259

  Komentaras

  Am decis că o să petrec toată ziua pe internet doar pentru a mă asigura că o mulțime de oameni sunt capabili să citească această mărturie despre Dr.Ilekhojie, care este un puternic rotor de vrăji. După ce am fost abandonat de soțul meu, am fost atât de singur în aceeași zi, încât am decis să trec prin plasă pentru câteva sfaturi despre relații, nu am știut niciodată că aceasta este foaia de parcurs care va asigura întoarcerea soțului meu. După ce am citit o mulțime de sfaturi despre cum să-mi refac relația într-un mod mai bun, am descoperit că dr. Ilehojie are o mulțime de recomandări decât alte rule de vrajă, așa că, cu asta, mi-am făcut mintea că dr. Ilehojie era persoana potrivită pentru job, și l-am contactat prin intermediul detaliilor sale pe care le-am văzut pe internet și am fost atât de fericit încât am ales să lucrez cu Dr. Ilehojie, deoarece munca lui a fost 100% perfectă, iar vraja mi-a adus soțul înapoi la mine cu scutire rapidă puteți, de asemenea, să-l contactați pentru a primi ajutor prin e-mail. (gethelp05@gmail.com) Whatsapp / cal +2348147400259

  Komentaras

  DR ISIKOLO cel mai bun vrăjitor casetă reface relația mea ruptă și recomand cu drag DR ISIKOLO oricui are nevoie de ajutor.
  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie acum 3 luni și de atunci viața mea s-a umplut de dureri de durere și de rupere cardiacă, deoarece a fost prima mea iubire cu care mi-am petrecut toată viața. Un prieten de-al meu mi-a spus că a văzut câteva mărturii ale unui caster vrăjitor, numit DR ISIKOLO, pe care îl poate readuce pe iubitul în câteva zile, îl râd afară și mi-a spus că nu mă interesează, dar din cauza dragostei pe care prietenul meu a avut-o pentru mine, ea l-a consultat pe marele preot în numele meu și spre cea mai mare surpriză a mea, după 2 zile, soțul meu m-a sunat pentru prima dată după trei luni că îmi lipsește și că îi pare atât de rău pentru fiecare lucru prin care m-a făcut să treacă. A revenit pentru mine și acum suntem fericiți împreună. Încă nu pot să cred, pentru că este de-a dreptul incredibil. Mulțumesc DR ISIKOLO că mi-ai readus iubitul și, de asemenea, iubitului meu prieten care a intervenit în numele meu, pentru orice persoană care ar putea avea nevoie de ajutorul acestui mare preot, aici este adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp pe +2348133261196

  Komentaras

  DR ISIKOLO cel mai bun vrăjitor casetă reface relația mea ruptă și recomand cu drag DR ISIKOLO oricui are nevoie de ajutor.
  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie acum 3 luni și de atunci viața mea s-a umplut de dureri de durere și de rupere cardiacă, deoarece a fost prima mea iubire cu care mi-am petrecut toată viața. Un prieten de-al meu mi-a spus că a văzut câteva mărturii ale unui caster vrăjitor, numit DR ISIKOLO, pe care îl poate readuce pe iubitul în câteva zile, îl râd afară și mi-a spus că nu mă interesează, dar din cauza dragostei pe care prietenul meu a avut-o pentru mine, ea l-a consultat pe marele preot în numele meu și spre cea mai mare surpriză a mea, după 2 zile, soțul meu m-a sunat pentru prima dată după trei luni că îmi lipsește și că îi pare atât de rău pentru fiecare lucru prin care m-a făcut să treacă. A revenit pentru mine și acum suntem fericiți împreună. Încă nu pot să cred, pentru că este de-a dreptul incredibil. Mulțumesc DR ISIKOLO că mi-ai readus iubitul și, de asemenea, iubitului meu prieten care a intervenit în numele meu, pentru orice persoană care ar putea avea nevoie de ajutorul acestui mare preot, aici este adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp pe +2348133261196

  Komentaras

  Sunt aici pentru a împărtăși o mărturie despre cum m-a ajutat DR ISIKOLO. După o relație de 1/5 ani cu iubitul meu, el s-a schimbat brusc și a încetat să mă contacteze în mod regulat, va veni cu scuzele de a nu mă vedea tot timpul. A încetat să răspundă la apelurile mele și la SMS-urile mele și a încetat să mă vadă în mod regulat. Am început apoi să-l prind cu diferite fete de mai multe ori, dar de fiecare dată el va spune că mă iubește și că are nevoie de ceva timp pentru a ne gândi la relația noastră. Dar nu mă pot opri să mă gândesc la el, așa că am decis să intru pe internet și am văzut atâtea vorbe bune despre această casetă de vrăji numită DR ISIKOLO și îl contactez și îi explic problemele mele. El mi-a aruncat o vraja de dragoste pe care o folosesc și după 48 de ore, prietenul meu s-a întors la mine și a început să mă contacteze în mod regulat și ne-am mutat împreună după câteva luni și a fost mai deschis pentru mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât prietenii lui. Până la urmă ne-am căsătorit și acum suntem căsătoriți fericiți de 3 ani cu un fiu. Încă de când m-a ajutat DR ISIKOLO, partenerul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât până acum. Puteți contacta, de asemenea, această casetă de vrăjire și puteți rezolva relația dvs. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Salut tuturor aici, sunt Hilarry Brooks și sunt din Bronx, New York, Statele Unite. Vreau ca toată lumea să știe cât de recunoscător sunt după restaurarea căsătoriei mele cu ajutorul doctorului Ilekhojie. Este excelent și unic, l-am topit online și i-am povestit despre problemele mele și a făcut o vrajă de reconciliere care l-a adus pe soțul meu acasă după ce a înșelat și a dorit un divorț după 4 ani de la căsătoria noastră. Dr. Ilehojie este acolo pentru a răspunde la problemele de relație și la alte activități umane, cum ar fi,

  1. Îndreptându-vă înapoi fostul iubit.
  2.Spell pentru a câștiga Loteria.
  3.Cura toate tipurile de boli umane.
  4.A aruncat o vrajă pentru a obține un loc de muncă bun, cu venituri mari.
  5.A aruncat o vraja de sarcina (rodnicia viermului)
  6.Se aruncă o vrajă de promovare în locul tău de lucru.
  7. A aruncat o vraja de protectie etc.

  Contactează-l direct pe adresa de e-mail activă la {gethelp05@gmail.com} sau scrie-i direct pe adresa sa
  ce număr de aplicație {+2348147400259}

  Komentaras

  I wants to let the world know about DR_AKHIGBE the Great spell caster that brought back my HUSBAND to me when i thought all hope was lost. Doctor_AKHIGBE used his powerful spell to put a smile on my face by bringing back my HUSBAND back to me with his spell, at first i thought i was dreaming when my HUSBAND came back to me on HIS knees begging me to forgive HIM and accept HIM back and even since then HE loves me more than i ever expected so i made a vow to my self that i will let the World know about Dr_AKHIGBE because he is a God on earth. Do you have problems in your relationship ? have your partner broke up with you and you still love and want him back ? Do you have problem with your finance ? or do you need help of any kind then contact Dr_AKHIGBE today for i give you 100% guarantee that he will help you just as he helped me.       Email doctorakhigberemedie@gmail.comCall/whatsapp +2347011935631He also cast spells like Ex-back,  love spell, binding spells, lottery,work promotion, pregnancy, marriage

  Komentaras

  Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi unui caster vrăjitor numit Dr. Ajayi, deoarece a ajutat la restabilirea păcii în căsnicia mea ruptă, ajung să știu despre el printr-un prieten care a ajutat cu numere norocoase să câștige mare într-o loterie. Nu vreau să intru în detalii, dar ceea ce îmi va place să știu este că dr. Ajayi este un adevărat om spiritual, deoarece am căutat ajutor din diferite surse, dar nu s-a întâmplat nimic până când prietenul meu m-a prezentat la el, l-am contactat în legătură cu căsătoria ruptă și i-a explicat totul, mi-a spus ce trebuie făcut, pe care l-am respectat și astăzi, sunt un bărbat fericit în căsnicia mea, soția mea a venit acasă și mi-a spus că nu mai vrea un divorț și mulțumesc doctorului Ajayi ea este însărcinată cu un băiat și starea mea financiară s-a îmbunătățit. dacă aveți nevoie de ajutor pentru orice vă deranjează, contactați Great Ajutor Caster Dr Ajayi pe e-mail drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp: +2347084887094, acesta este garantat 100%.
  îl puteți contacta, de asemenea, pentru următoarea vrajă.

  * Vraja de căsătorie
  * Vraja de promovare a muncii
  * numere norocoase pentru loterie
  * Stilou magic pentru examene
  * Câștigă orice dosar în instanță
  * Vraja de protecție
  * vraja de prosperitate
  etc ....

  Nu fiți timizi, contactați-l și rezolvați-vă problemele în câteva zile
  intervenție spirituală.
  E-mail: drajayi1990@gmail.com
  Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Căutați o modalitate de a vă întoarce relația în cazul în care da, ajutorul a venit în calea dvs. Am primit o mărturie online despre dr. Ayoola cum ajută pe cineva să-și revină soția și eu l-am contactat pentru ajutor. Sunt atât de fericit că chiar acum, soțul meu este înapoi la mine cu ajutorul doctorului Ayoola dacă ai nevoie de ajutor pentru a-ți reveni fostul sau relația, poți să-l contactezi, el te va ajuta la fel cum el mă va ajuta să-mi câștig soțul înapoi după 2 ani de separare, contactează-l astăzi și fiți mulțumit de căsnicia dvs. îl puteți trimite pe e-mail pe drayoolasolutionhome@gmail.com sau informații de contact @ drayoolasolutionhome. com sau sună-l pe whatsapp +31684065675

  sau site-ul https://drayoolasolutionhome.com/

  Komentaras

  Este uimitor și uimitor faptul că DR ISIKOLO mi-a adus soțul înapoi la mine. Ma numesc Maria Leonardo. Să-mi revin soțul este ceea ce mă așteptam cel mai puțin și nu mi-aș putea imagina niciodată. Eu și soțul meu suntem căsătoriți de cinci ani și trăim fericiți, dar dintr-o dată s-a schimbat complet și s-a abătut de la mine, dar nu am știut niciodată ce se întâmplă și am încercat să-l întreb, dar a refuzat să-mi spună care este problema și, în timp, a căutat un divorț. Eram atât de îngrijorat și confuz. În timpul căutării mele de ieșire, un prieten de-al meu, care a avut probleme similare, mi-a povestit despre o mare casă de vrăji, numită DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​în situația ei. Nu am folosit niciodată să cred în casting-ul vracii din întreaga mea viață, deoarece nu am crezut niciodată că va funcționa, dar am încercat să îi ofer acestui om o șansă și spre cea mai mare surpriză a mea DR ISIKOLO mi-a obținut un rezultat pozitiv și a fost capabil să-mi revină soțul pe mine. După ce rula de vrăji și-a făcut munca, am descoperit că soțul meu s-a îndrăgostit atât de mult de mine, spre deosebire de înainte. Această vrajă nu se spală pe creier, dar și-a deschis ochii pentru a vedea cât de mult îmi place și am nevoie de el. Acum sunt din nou o femeie fericită și nu știu cum o să mulțumesc lui DR ISIKOLO, așa că folosesc această ocazie pentru a spune oricui are probleme similare să-l viziteze pe isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Este uimitor și uimitor faptul că DR ISIKOLO mi-a adus soțul înapoi la mine. Ma numesc Maria Leonardo. Să-mi revin soțul este ceea ce mă așteptam cel mai puțin și nu mi-aș putea imagina niciodată. Eu și soțul meu suntem căsătoriți de cinci ani și trăim fericiți, dar dintr-o dată s-a schimbat complet și s-a abătut de la mine, dar nu am știut niciodată ce se întâmplă și am încercat să-l întreb, dar a refuzat să-mi spună care este problema și, în timp, a căutat un divorț. Eram atât de îngrijorat și confuz. În timpul căutării mele de ieșire, un prieten de-al meu, care a avut probleme similare, mi-a povestit despre o mare casă de vrăji, numită DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​în situația ei. Nu am folosit niciodată să cred în casting-ul vracii din întreaga mea viață, deoarece nu am crezut niciodată că va funcționa, dar am încercat să îi ofer acestui om o șansă și spre cea mai mare surpriză a mea DR ISIKOLO mi-a obținut un rezultat pozitiv și a fost capabil să-mi revină soțul pe mine. După ce rula de vrăji și-a făcut munca, am descoperit că soțul meu s-a îndrăgostit atât de mult de mine, spre deosebire de înainte. Această vrajă nu se spală pe creier, dar și-a deschis ochii pentru a vedea cât de mult îmi place și am nevoie de el. Acum sunt din nou o femeie fericită și nu știu cum o să mulțumesc lui DR ISIKOLO, așa că folosesc această ocazie pentru a spune oricui are probleme similare să-l viziteze pe isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  CUM ÎȚI ÎNCEPE MEA EXULUI ÎNAPOI CU AJUTORUL VÂRSII REALE ȘI EFICIENTE DIN Dr.Wealthy My Acest distribuit minunat numit Dr.Wealthy mă ajută să mă întorc pe soțul meu înapoi după ce m-a abandonat pe mine și pe copii timp de 2 ani fără a vizita. Un prieten de-al meu mi-a povestit cum a ajutat-o puternica cască de vrajă și l-am contactat prin intermediul adresei de e-mail pe care mi-a dat-o prietenul meu, i-am spus problema mea și mi-a asigurat victoria, în mai puțin de 48 de ore după ce am făcut tot ce mi-a indicat să Fă, m-a sunat pentru prima dată după ce m-a părăsit, el a pledat pentru iertarea mea acum trăim fericiți. dacă aveți nevoie de ajutorul său, puteți să-l accesați pe e-mailul personal (wealthylovespell@gmail.com) sau să-l sunați la +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Ma numesc Loana, sunt din Monaco. Am un iubit pe care îl am pe care l-am întâlnit de doi ani. S-a trezit într-o dimineață și mi-a spus că relația s-a terminat. Am fost în lacrimi aproape 4 săptămâni. am fost atât de confuz și de inima. Am trimis-o pe sora mea și pe cea mai bună prietenă a mea, Susan, să-l roage, dar a insistat că relația s-a terminat că era obosit de mine. Până într-o zi foarte bună, când am auzit de dr. Ajayi, am citit câteva mărturii pe site-ul său, așa că am decis să încerc. L-am contactat și el mi-a spus lucruri care trebuiau făcute pentru ca el să arunce o vrajă, la început mă gândeam dacă ar trebui să o fac și mi-am pus în minte să încerc. Am făcut ceea ce mi-a spus dr Ajayi, războiul vrăjitor, apoi nu până la un interval de 7 zile, de nicăieri iubitul meu care m-a părăsit fără niciun motiv a venit la mine acasă într-o seară și a cerșit să mă revină, a venit chiar cu al lui frate și a pledat pentru iertare .. După atâta durere am trecut, iubitul meu a revenit încă ... sunt atât de fericit ... totul mulțumesc dr. Ajayi, îl poți contacta pentru orice fel de muncă de vrajă. Cred că te va vedea prin problemele tale de RELAȚIE.

  E-mail: drajayi1990@gmail.com
  Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  CUM ÎȚI ÎNCEPE MEA EXULUI ÎNAPOI CU AJUTORUL VÂRSII REALE ȘI EFICIENTE DIN Dr.Wealthy My Acest distribuit minunat numit Dr.Wealthy mă ajută să mă întorc pe soțul meu înapoi după ce m-a abandonat pe mine și pe copii timp de 2 ani fără a vizita. Un prieten de-al meu mi-a povestit cum a ajutat-o puternica cască de vrajă și l-am contactat prin intermediul adresei de e-mail pe care mi-a dat-o prietenul meu, i-am spus problema mea și mi-a asigurat victoria, în mai puțin de 48 de ore după ce am făcut tot ce mi-a indicat să Fă, m-a sunat pentru prima dată după ce m-a părăsit, el a pledat pentru iertarea mea acum trăim fericiți. dacă aveți nevoie de ajutorul său, puteți să-l accesați pe e-mailul personal (wealthylovespell@gmail.com) sau să-l sunați la +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Ce minunată și simplă casetă de vrajă care mi-a readus bucuria și fericirea în viața mea! Vă dau această mărturie pentru că sunt atât de fericită, vreau să-i mulțumesc dr. ISIKOLO pentru marele lucru pe care l-a făcut în viața mea, El a adus fericirea înapoi în viața mea, nu am crezut niciodată în roțile de vrăji până când viața mea nu s-a destrămat când iubitul meu de 6 anii au decis să-l numim renunțat aproape când vrem să ne căsătorim. Am fost atât de descompunător emoțional, în măsura în care nu am mai putut face nimic rezonabil, după 2 luni de durere, înainte ca un vechi prieten de-al meu să mă fi prezentat într-o casetă de vrăji pe linia numită Dr. Iwisa, asta după ce am fost înșelat de diverse roți false de vrăji . Mi-a fost prezentat în DR ISIKOLO un adevărat vrăjitor Caster. În mai puțin de 48 de ore am văzut minuni, iubitul meu a revenit la mine și viața mea a revenit exact ca un puzzle finalizat, iar după 1 lună mai târziu ne-am căsătorit și a fost ca un vis pentru mine, deoarece am crezut că l-am pierdut pentru totdeauna . Vă mulțumesc DR ISIKOLO că m-ați ajutat, dar, mai ales, la Onestitatea Dvs. și la rezultate rapide exacte. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Soțul meu m-a lăsat pentru o altă femeie: îl pot recupera înapoi? Îți sugerez să-l contactezi pe dr. Ilekhojie El mi-a readus soțul cu ajutorul unei vrăji de reconciliere. Funcționează eficient cu 28 de ore.

  Sunt cea mai fericită femeie de pe pământ chiar acum, soțul meu care m-a părăsit acum câteva luni tocmai s-a întors la mine azi-noapte plângând să-l iau înapoi. Dr Ilekhojie este un psihic adevărat și real. El a readus-o pe soțul meu "Iată contactul său dacă aveți vreo problemă. Trimiteți-l prin e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau sună-l / whatsapp prin: +2348147400259

  Komentaras

  Viața mea este plină de fericire, deoarece DR ISIKOLO mă face să fiu fericită. Numele meu este Roxana Anderson, Ceea ce mi s-a întâmplat nu este ceea ce pot să păstrez doar la mine, ci să spun și lumii, astfel încât cei care au vreo problemă cu relația sau căsătoria lor să-și recupereze iubirea și să fie din nou fericiți. Eu și iubitul meu am avut câteva probleme serioase care duc la ruperea noastră, deoarece după aceea viața mea nu a mai fost niciodată aceeași, am încercat toate metodele să-l recuperi. dar erau doar pierderi de efort și pierdere de timp. Dar într-o zi în timpul căutării mele pe internet, am întâlnit mărturie cuiva despre DR ISIKOLO. L-am contactat și i-am explicat problema mea, fiind încă foarte surprinsă până acum cum a reușit să-mi readucă iubitul în 48 de ore. Cu acest lucru grozav care s-a întâmplat în viața mea am decis să povestesc întregii lumi despre acest mare om numit DR ISIKOLO. Pentru cei care au nevoie de orice, mi-a spus că în templul său nu este nimic imposibil. Îl cred atât de mult. Prieteni sau oricui îmi citește mărturia, dacă aveți nevoie de ajutor pentru a-l readuce pe fostul iubit/fostul soț sau doriți să aveți copilul, vă rugăm să-l contactați prin e-mail; Trimiteți-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196 .. Și vă promit că iubitul dvs. vă va reveni cu siguranță.

  Komentaras

  Vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu cel mai mare vrăjitor, dr. Ilekhojie, soțul meu m-a înșelat și când am aflat că am avut o luptă care l-a dus la completarea unui divorț, am plâns și m-am îmbolnăvit când am căutat citate despre dragoste online Am văzut oameni care vorbeau despre el și marea sa lucrare al cărei caz era similar cu al meu, i-au lăsat informațiile de contact, l-am contactat și mi-a spus să nu-mi fac griji că, după 24 de ore, va anula divorțul și va fi înapoi la mine după ce am făcut tot ce a cerut. eu să fac cea mai mare surpriză a doua zi seară, a fost soțul meu, a îngenuncheat rugându-mă să-l accept înapoi, vă mulțumesc încă o dată Dr. Ilekhojie, sunteți într-adevăr o binecuvântare pentru mine, de asemenea, vă poate ajuta, vă mulțumesc! Iată apelul / WhatsApp de contact: +2348147400259 Email: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Îmi revin fostul partener. Mulțumesc bine, Dr. Isikolo
  Mulți oameni au scris articole despre cum au fost ajutați de un cască de vrăji, dar sunt foarte recunoscător pentru acest mare casator de vrăji care l-a readus pe fostul meu soț la mine. Această mărturie este o poveste adevărată, iar numele meu este Monika Simun. Când am intrat în contact cu acest bărbat am fost, de asemenea, printr-o mărturie scrisă despre el și am întâlnit și multe mărturii despre cum i-a ajutat pe alții cu viața lor. Să te întorci cu un fost este unul dintre cele mai interioare, pe care mulți oameni le-ar plăcea să le experimenteze, mai ales că acele amintiri cu fostul nostru întotdeauna ne minte când altcineva face unele dintre acele lucruri pe care fostul nostru le făcea. Am fost un singur părinte timp de aproape 6 ani și, deși fostul meu soț era departe de copiii mei, îmi doresc încă într-o zi să se întoarcă la mine. Acest doctor vrăjitor pe care l-am întâlnit cunoscut sub numele de Dr. ISIKOLO m-a ajutat cu dorințele mele și sunt fericit să spun că mă întorc cu fostul meu soț și sunt foarte fericit, împărtășind mărturia cu toată lumea, astfel încât și ei să poată întâlni acest mare doctor și să le rezolve Probleme. Nu știu ce ar putea să simtă alții despre recuperarea lor în viață, dar știu întotdeauna că există o binecuvântare deghizată, cu o singură reconectare cu un fost. Dacă doriți să vă întoarceți cu succes cu fostul dvs., contactați această casetă excelentă de la Whatsapp +2348133261196 sau e-mail isikolosolutionhome@gmail.com și împărtășiți o mărturie minunată la fel ca mine.

  Komentaras

  Îmi revin fostul partener. Mulțumesc bine, Dr. Isikolo
  Mulți oameni au scris articole despre cum au fost ajutați de un cască de vrăji, dar sunt foarte recunoscător pentru acest mare casator de vrăji care l-a readus pe fostul meu soț la mine. Această mărturie este o poveste adevărată, iar numele meu este Monika Simun. Când am intrat în contact cu acest bărbat am fost, de asemenea, printr-o mărturie scrisă despre el și am întâlnit și multe mărturii despre cum i-a ajutat pe alții cu viața lor. Să te întorci cu un fost este unul dintre cele mai interioare, pe care mulți oameni le-ar plăcea să le experimenteze, mai ales că acele amintiri cu fostul nostru întotdeauna ne minte când altcineva face unele dintre acele lucruri pe care fostul nostru le făcea. Am fost un singur părinte timp de aproape 6 ani și, deși fostul meu soț era departe de copiii mei, îmi doresc încă într-o zi să se întoarcă la mine. Acest doctor vrăjitor pe care l-am întâlnit cunoscut sub numele de Dr. ISIKOLO m-a ajutat cu dorințele mele și sunt fericit să spun că mă întorc cu fostul meu soț și sunt foarte fericit, împărtășind mărturia cu toată lumea, astfel încât și ei să poată întâlni acest mare doctor și să le rezolve Probleme. Nu știu ce ar putea să simtă alții despre recuperarea lor în viață, dar știu întotdeauna că există o binecuvântare deghizată, cu o singură reconectare cu un fost. Dacă doriți să vă întoarceți cu succes cu fostul dvs., contactați această casetă excelentă de la Whatsapp +2348133261196 sau e-mail isikolosolutionhome@gmail.com și împărtășiți o mărturie minunată la fel ca mine.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.