Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Mijn naam is Amelia. uit Canada. Ben hier om te getuigen van een geweldige en krachtige spell-caster genaamd Dr Ilekhojie. Ik was zo verward en verwoest toen mijn man me verliet voor een ander meisje. Ik had hem hard nodig omdat ik zoveel van hem hield. Dus nam ik contact op met deze geweldige spellcaster op (gethelp05@gmail.com) voor hulp. Hij hielp me een verzoeningsspreuk uit te voeren en binnen 48 uur kwam ik huilend en smekend om mijn vergeving thuis. Dr. Ilekhojie heeft hem vrijgelaten om te weten hoeveel ik van hem hield en hem terug wilde. En Hij opende ook zijn ogen om zich voor te stellen hoeveel liefde we samen hebben gedeeld. Terwijl ik dit getuigenis aan het schrijven ben, ben ik de gelukkigste vrouw op aarde. Ik wil deze geweldige spell caster aanbevelen aan iedereen die echt een dringende oplossing nodig heeft voor een liefdesrelatie. E-mail; (gethelp05@gmail.com) of What-App of Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Amelia. din Canada. Sunt aici pentru a depune mărturie despre o mare și puternică casetă de vrajă numită Dr. Ilekhojie. Am fost atât de confuz și devastat când Sotul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare, deoarece îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat această casetă de vrăji grozavă de pe (gethelp05@gmail.com) pentru ajutor. El m-a ajutat să execut o vrajă de reconciliere și tocmai în 48 de ore m-am întors acasă la mine plângând și cerându-mi iertarea. Dr. Ilekhojie l-a eliberat să știe cât de mult am iubit și l-am dorit înapoi. Și El a deschis, de asemenea, ochii pentru a imagina câtă dragoste am împărtășit. Pe măsură ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand această minunată vrăjitorie oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste. E-mail; (gethelp05@gmail.com) sau What-App sau Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Vreau să anunț lumea despre Dr.ODION Marele vrăjitor care mi-a adus înapoi soțul meu când am crezut că toată speranța a fost pierdută. Am rămas însărcinată când soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie. Dr ODION și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, readucându-mi omul cu vraja lui, la început am crezut că visam când soțul meu se întoarce la mine în genunchi implorându-mă să-l iert și să-l accept înapoi și mereu de atunci, el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ sinelui meu că voi anunța Lumea despre Dr.ODION pentru că este un Dumnezeu pe pământ. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? contactați Dr.ODION astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că el vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. îl puteți contacta (drodion60@yandex.com) caseta de vrăjire finală pe adresa de e-mail: sau WhatsAPP el pe numărul de telefon mobil +2349060503921

  Komentaras

  OLÁ A TODOS
  Dr. afrid realmente é tão maravilhoso para mim que sempre testemunharei sua grandeza na minha vida, que poderia acreditar que o dr Afrid ervas medicinais me curou do meu vírus do herpes que eu estava tendo nos últimos 4 anos, me deparei com drafridherbalhome11 @ gmail. com em uma página de como tratar o vírus do herpes e vi muitos testemunhos de como o Dr. Afrid os ajudou em vários problemas e situações, e seus números de celular também estavam em cada testemunho +2349056393547
  para contatá-lo, porque eu precisava de ajuda para me livrar do meu vírus do herpes, escrevi para ele no app e contei o que estava passando! Caros amigos, todos os dr. lembre-se saúde é riqueza, ele me enviou um remédio herbal para a cura do meu vírus do herpes, fiquei muito feliz porque, depois de beber as ervas conforme as instruções dele, fui ao hospital para fazer um check-up para minha surpresa, meu resultado para o herpes saiu negativo Eu recomendo drafridherbalhome11@gmail.com para quem precisar de sua ajuda, você também pode
  ... Obrigado Dr ...

  Komentaras

  Acesta este site-ul web pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să rezolvați problema dvs. indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre o casetă de vrăji este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea să spun că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine după 3 ani de contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul web pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să rezolvați problema dvs. indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre o casetă de vrăji este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea să spun că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine după 3 ani de contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie obligatorie citită de toată lumea, sunt aici pentru a anunța întreaga lume despre un om care a salvat relația mea și acest mare om se numește MARE MASTER. Într-adevăr, a făcut o treabă grozavă pentru mine readucându-mi fostul iubit care m-a părăsit și promit să nu mă mai întorc niciodată la mine. Prin aceasta, am ajuns să realizez că oferirea de detalii lumii MASTER MEA va face o mulțime de bine celor care au case rupte sau o relație pentru el pentru a vă ajuta să remediați relația sau căsătoria voastră. Puteți ajunge la el prin adresa sa de e-mail: seawaydr22@gmail.com. sau contactați-l pe numărul său de WhatsApp (+2348158911896) Luați legătura cu el și vedeți cum se va rezolva problema dvs. în termen de 24 de ore. De asemenea, el este specializat în următoarele chestiuni ... (1) Vrei să-ți revină fostul. (2) Vrei să te promovezi în biroul tău. (3) Vrei bărbați / femei să te urmeze (4) Vrei un copil . (5) Sunteți antreprenor și doriți să câștigați contracte (6) Vrei ca soțul tău să fie al tău pentru totdeauna (7) Ai nevoie de ajutor spiritual (8) Ai fost înșelat și vrei să recuperezi banii pierduți (9) Opriți divorțul (10) vindecați orice tip de boală (11) Câștigați alegeri și vă vor face, de asemenea, bogați și multe altele

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie obligatorie citită de toată lumea, sunt aici pentru a anunța întreaga lume despre un om care a salvat relația mea și acest mare om se numește MARE MASTER. Într-adevăr, a făcut o treabă grozavă pentru mine readucându-mi fostul iubit care m-a părăsit și promit să nu mă mai întorc niciodată la mine. Prin aceasta, am ajuns să realizez că oferirea de detalii lumii MASTER MEA va face o mulțime de bine celor care au case rupte sau o relație pentru el pentru a vă ajuta să remediați relația sau căsătoria voastră. Puteți ajunge la el prin adresa sa de e-mail: seawaydr22@gmail.com. sau contactați-l pe numărul său de WhatsApp (+2348158911896) Luați legătura cu el și vedeți cum se va rezolva problema dvs. în termen de 24 de ore. De asemenea, el este specializat în următoarele chestiuni ... (1) Vrei să-ți revină fostul. (2) Vrei să te promovezi în biroul tău. (3) Vrei bărbați / femei să te urmeze (4) Vrei un copil . (5) Sunteți antreprenor și doriți să câștigați contracte (6) Vrei ca soțul tău să fie al tău pentru totdeauna (7) Ai nevoie de ajutor spiritual (8) Ai fost înșelat și vrei să recuperezi banii pierduți (9) Opriți divorțul (10) vindecați orice tip de boală (11) Câștigați alegeri și vă vor face, de asemenea, bogați și multe altele

  Komentaras

  Vreau să anunț lumea despre Dr.ODION Marele vrăjitor care mi-a adus înapoi soțul meu când am crezut că toată speranța a fost pierdută. Am rămas însărcinată când soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie. Dr ODION și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, readucându-mi omul cu vraja lui, la început am crezut că visam când soțul meu se întoarce la mine în genunchi implorându-mă să-l iert și să-l accept înapoi și mereu de atunci, el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ sinelui meu că voi anunța Lumea despre Dr.ODION pentru că este un Dumnezeu pe pământ. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? contactați Dr.ODION astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că el vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. îl puteți contacta (drodion60@yandex.com) caseta de vrăjire finală pe adresa de e-mail: sau WhatsAPP el pe numărul de telefon mobil +2349060503921

  Komentaras

  Vreau să anunț lumea despre Dr.ODION Marele vrăjitor care mi-a adus înapoi soțul meu când am crezut că toată speranța a fost pierdută. Am rămas însărcinată când soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie. Dr ODION și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, readucându-mi omul cu vraja lui, la început am crezut că visam când soțul meu se întoarce la mine în genunchi implorându-mă să-l iert și să-l accept înapoi și mereu de atunci, el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ sinelui meu că voi anunța Lumea despre Dr.ODION pentru că este un Dumnezeu pe pământ. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? contactați Dr.ODION astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că el vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. îl puteți contacta (drodion60@yandex.com) caseta de vrăjire finală pe adresa de e-mail: sau WhatsAPP el pe numărul de telefon mobil +2349060503921

  Komentaras

  RAPORT DE AFECȚIUNE RAPIDĂ DE LA FĂRÂNDUL
  Rănile de dragoste doare atât de mult încât nu reușim deseori să uităm. Deci, în dragoste, este mai bine să fii în siguranță decât să-mi pară rău. dar cum nenorocirea nu împiedică, iată câteva soluții ale puternicului maestru dr. Ilekhojie, care te vor ajuta să-ți găsești zâmbetul în caz de probleme de dragoste, întoarcere de afecțiune, atracție și altele ...
  dragostea și întoarcerea ritualurilor de afecțiune ale maestrului marabout Dr. Ilekhojie
  * Întoarcerea persoanei iubite
  * Apropiere afectivă
  * Magie roșie, magie albă, magie neagră pentru dragoste
  * Aruncarea unei vrăji pentru întoarcerea iubirii pierdute
  * Marabout Mediu, întâlnește iubirea
  * Mage specialist în dragoste
  * Biruire, dezlănțuire a iubirii
  * Întoarcerea afecțiunii rapid și fără întârziere
  * Ritual pentru a face pe cineva să regrete în urma unui act sau argument

  NB: ritualurile de dragoste și întoarcere a afecțiunii maraboutului Dr. Ilekhojie se pot face de la distanță sau prin
  schimbare

  Contactează-l pe dr. Ilekhojie
  Tel / whatsapp: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Mă trezesc zilnic cu un zâmbet pe față și cântând laudele acestui caster puternic vrăjitor numit Dr. Isikolo care mi-a făcut o mare favoare salvând relația mea de la despărțire. Mă gândeam că am o relație perfectă până când iubitul meu a început să vină acasă târziu și, zilnic, îmi oferă scuze diferite, atunci am decis să mă uit atent la el, apoi descopăr că a avut o aventură cu o altă fată. Am fost inima frântă pentru că am avut încredere în el și știind că are o relație secretă, mă doare foarte mult și el a fost mai mult timp atent la mine sau îmi arăta dragoste. Înainte de a o cunoaște, m-a lăsat pentru fată și am fost într-o mizerie adâncă pierzându-l la o altă femeie. Dar le mulțumesc tuturor celor care au plasat informațiile de contact ale doctorului Isikolo pe Internet, deoarece prin aceasta am reușit să-l contactez pe dr. Isikolo, iar el m-a ajutat să-l revin în 48 de ore, iar astăzi relația mea a fost restabilită cu dragoste și mai multă dragoste decât niciodata. Dacă aveți vreun fel de relație sau stres în căsătorie, vă voi face o favoare renunțând la informațiile de contact ale Dr. Ben, care sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți de asemenea Whatsapp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Au trecut acum 3 luni de când eu și fostul meu soț ne-am reunit prin vraja puternică de dragoste a doctorului Ilekhojie. M-am gândit cândva că nu mai există nicio speranță după ce am divorțat din căsătoria mea de 8 ani, dar părerea mea s-a schimbat atunci când prietenul meu m-a prezentat la dr. Ilekhojie. Am fost oportun să iau legătura cu dr. Ilekhojie, omul care a întors dragostea fostului meu soț înapoi la mine în 24 de ore după 2 ani de separare. Viața mea a fost într-o mizerie adâncă înainte de a-i experimenta viața schimbând vrăji de dragoste, care încă m-au ținut fericit căsătorită până acum. De asemenea, ați putea rezolva cazurile dvs. de căsătorie și puteți primi dragostea fostului dvs. consultând dr. Ilekhojie
  Email: (gethelp05@gmail.com)
  Aplicația Whats și Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Vrăjitor de dragoste puternic și eficient pentru a-ți reveni Ex Lover-ul acum, verifică dr. Isikolo.
  Tocmai am experimentat minunile vrăjii de dragoste ale doctorului Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recupereze iubitele pierdute și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale unor persoane diferite cum ajută să-l readucă înapoi pe fostul iubit, i-am spus despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. Dr. Isikolo mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc că se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi Anthony m-a sunat, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el era mă roag cu adevărat să-l iert și să fac promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a adus și o mașină nouă doar pentru ca să-și dovedească iubirea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune în toată lumea. Ei bine, dacă aveți nevoie de o soluție de vrajă eficientă și reală pentru orice problemă din viața dvs., puteți contacta Dr. Isikolo e-mailul său: (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt atât de fericit că am ales alegerea corectă, contactându-l pe dr. Adeleke, care m-a ajutat să-mi iau înapoi, aruncându-i o vraja de dragoste. Una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o vreodată a fost să-l contactez pe dr. Adeleke pentru a mă ajuta să-mi revin iubitul, am fost viață plină de fericire, după ce l-am contactat pe dr. Adeleke pentru că nu mi-a adus iubitul înapoi la mine, ci a făcut și dragostea noastră unul pentru celălalt mai unic și superb. Dacă aveți nevoie să vă condimentați relația cu mai multă dragoste și atenție, contactați-l pe dr. Adeleke pe adresa de e-mail [aoba5019@gmail.com], sună-l sau whatsapp prin contactul său +27740386124 și fii fericit la fel ca și mine, mulțumesc Dr. Adeleke pentru marea ta muncă.

  Komentaras

  Mă simt atât de bucuroasă astăzi datorită ajutorului pe care DR ISIKOLO mi l-a oferit pentru că mi-am revenit Sotul. Sunt casatorit de 6 ani si a fost atat de groaznic pentru ca sotul meu ma insela si cauta un divort. Dar când am întâlnit e-mail-ul DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația mea și apoi să-i caut ajutorul, dar spre cea mai mare surpriză a mea. el mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu, pentru că nu există nicio problemă fără o soluție pe care a făcut-o în timp ce mă conformez cu el. Aici sarbatoresc pentru că Soțul meu este din nou acasă și i-a trebuit să se întoarcă doar în 48 de ore și mă bucur cu adevărat de căsnicia mea și ce sărbătoare minunată. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece DR ISIKOLO este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu l-a trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu contactați acum DR ISIKOLO dacă vă confruntați cu provocări în viața relației voastre. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Mă simt atât de bucuroasă astăzi datorită ajutorului pe care DR ISIKOLO mi l-a oferit pentru că mi-am revenit Sotul. Sunt casatorit de 6 ani si a fost atat de groaznic pentru ca sotul meu ma insela si cauta un divort. Dar când am întâlnit e-mail-ul DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația mea și apoi să-i caut ajutorul, dar spre cea mai mare surpriză a mea. el mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu, pentru că nu există nicio problemă fără o soluție pe care a făcut-o în timp ce mă conformez cu el. Aici sarbatoresc pentru că Soțul meu este din nou acasă și i-a trebuit să se întoarcă doar în 48 de ore și mă bucur cu adevărat de căsnicia mea și ce sărbătoare minunată. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece DR ISIKOLO este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu l-a trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu contactați acum DR ISIKOLO dacă vă confruntați cu provocări în viața relației voastre. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este luic, sunt din limba română, dar de bază în ohion american.
  Sunt atât de entuziasmat pentru că căsătoria mea ruptă a fost restaurată și soțul meu s-a întors după ce m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai mei timp de 8 luni pentru o altă femeie. După 8 ani în căsătorie împreună, eu și soțul meu am fost într-o problemă sau alta, până când în final m-a părăsit și m-am mutat în Canada pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu.
  În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor.
  într-o zi, am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că Baba poate ajuta la recuperarea rapidă. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat pentru ajutor pentru a mă uni cu soțul meu, iar el mi-a răspuns imediat și mi-a spus ce să fac și cum cealaltă femeie din Canada folosește voodoo-ul magic negru pentru a-l vedea pe soțul meu.
  Am fost atât de șocant când am condus toate acestea de la omul spiritual, mi-a spus cu bunăvoință tot ce trebuie să facem urgent pentru ca soluția să ne unim cu soțul meu, îl ascult și îl urmăresc pe tot ce i-a cerut conform instrucțiunilor sale, și el a făcut și el o vraja de dragoste pentru mine sa ma impac cu sotul meu.
  După 2 zile, soțul meu m-a sunat și mi-a spus că mi-e dor de mine și de copii atât de mult, am fost atât de uimitor !!
  Așa s-a întors la mine în următoarele 4 zile, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui și pentru durerile pe care le-a provocat mie și copiilor. Atunci din acea zi, căsătoria noastră era acum mai puternică decât cum mai înainte, Toate mulțumesc baba. este un om atât de puternic și spiritual și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe blog, încât acest om este un adevărat și puternic caster de vrăji, care va ajuta întotdeauna oamenii de pe tot continentul.
  Dacă sunteți aici și aveți nevoie de spatele dvs. Ex sau dacă soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic războiu de vrăji, el vă va reuni soțul înapoi la voi în următoarele 4 zile. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: babaokojiesolution@gmail.com. Te iubesc atât de mult tată. Poți să-mi scrii și pe WhatsApp cu numărul meu pentru mai multe informații despre baba, iată numărul meu de WhatsApp +16163684004

  Komentaras

  Numele meu este luic, sunt din limba română, dar de bază în ohion american.
  Sunt atât de entuziasmat pentru că căsătoria mea ruptă a fost restaurată și soțul meu s-a întors după ce m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai mei timp de 8 luni pentru o altă femeie. După 8 ani în căsătorie împreună, eu și soțul meu am fost într-o problemă sau alta, până când în final m-a părăsit și m-am mutat în Canada pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu.
  În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor.
  într-o zi, am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că Baba poate ajuta la recuperarea rapidă. Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat pentru ajutor pentru a mă uni cu soțul meu, iar el mi-a răspuns imediat și mi-a spus ce să fac și cum cealaltă femeie din Canada folosește voodoo-ul magic negru pentru a-l vedea pe soțul meu.
  Am fost atât de șocant când am condus toate acestea de la omul spiritual, mi-a spus cu bunăvoință tot ce trebuie să facem urgent pentru ca soluția să ne unim cu soțul meu, îl ascult și îl urmăresc pe tot ce i-a cerut conform instrucțiunilor sale, și el a făcut și el o vraja de dragoste pentru mine sa ma impac cu sotul meu.
  După 2 zile, soțul meu m-a sunat și mi-a spus că mi-e dor de mine și de copii atât de mult, am fost atât de uimitor !!
  Așa s-a întors la mine în următoarele 4 zile, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala lui și pentru durerile pe care le-a provocat mie și copiilor. Atunci din acea zi, căsătoria noastră era acum mai puternică decât cum mai înainte, Toate mulțumesc baba. este un om atât de puternic și spiritual și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe blog, încât acest om este un adevărat și puternic caster de vrăji, care va ajuta întotdeauna oamenii de pe tot continentul.
  Dacă sunteți aici și aveți nevoie de spatele dvs. Ex sau dacă soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic războiu de vrăji, el vă va reuni soțul înapoi la voi în următoarele 4 zile. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: babaokojiesolution@gmail.com. Te iubesc atât de mult tată. Poți să-mi scrii și pe WhatsApp cu numărul meu pentru mai multe informații despre baba, iată numărul meu de WhatsApp +16163684004

  Komentaras

  Sunt Tiffany Mistry și foarte fericit că dr. Ilekhojie m-a ajutat să-mi readuc sufletul. Doamne, în judecată, există multe femei la fel ca mine, care au făcut totul în puterile lor, pentru a-și câștiga soții înapoi, am venit aici pentru a spune tuturor femeilor să nu privească mai departe, deoarece chiar aici este răspunsul. Mă gândesc total, dacă ar exista rule de vraja ca Dr. Ilekhojie, lumea ar fi fost un loc bun. Eu și Sotul meu au fost despărțiți de 4 ani și nu puteam gestiona viața fără el, am folosit totul pentru a-l câștiga înapoi. dar non lucra până când am citit multe mărturii despre un caster vrăjitor numit Dr. Ilekhojie și cât de eficientă este munca ei. Am luat legătura imediat cu ea și am urmat pașii pe care mi-a cerut-o și după 4 zile, fostul meu a sunat să-mi ceară iertare că nu vrea altceva decât să mă aibă înapoi în viața lui permanent. Sunt fericit că l-am găsit pe dr. Ilekhojie. Sper că o vei găsi foarte utilă. Nevoie de ajutor? WhatsApp Dr Ilekhojie la +2348147400259 SAU Email: gethelp05@gmail.com
  Site web: https://gethelps.online

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.