Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Anul trecut, soțul meu m-a părăsit doar pentru că l-am prins înșelându-mă cu o altă femeie din casa lui, de atunci a încetat să mă sune, să mă trimită mesaje și chiar să vină în casa mea să mă întrebe de mine. Am fost atât de supărat și furios pe mine încât aș fi dorit să știu că nu voi fi mers la locul lui, dar acum este înapoi la mine prin ajutorul doctorului Ilekhojie, care își folosește puterea înzestrată de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii să-și reorganizeze relația. L-am contactat pe dr. Ilekhojie și i-am explicat totul, după ce i-am explicat, mi-a spus ce să fac și l-am făcut apoi a aruncat o vrajă de dragoste pentru a-l readuce la mine. spre marea mea surpriză după 24 de ore soțul meu m-a sunat și a început să mă roage să-l accept înapoi. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că dr. Ilekhojie este cu adevărat un adevărat joc de vrăji. contactați dr. Ilekhojie prin adresa de e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WHATSAPP, la +2348147400259

  Komentaras

  Anul trecut, soțul meu m-a părăsit doar pentru că l-am prins înșelându-mă cu o altă femeie din casa lui, de atunci a încetat să mă sune, să mă trimită mesaje și chiar să vină în casa mea să mă întrebe de mine. Am fost atât de supărat și furios pe mine încât aș fi dorit să știu că nu voi fi mers la locul lui, dar acum este înapoi la mine prin ajutorul doctorului Ilekhojie, care își folosește puterea înzestrată de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii să-și reorganizeze relația. L-am contactat pe dr. Ilekhojie și i-am explicat totul, după ce i-am explicat, mi-a spus ce să fac și l-am făcut apoi a aruncat o vrajă de dragoste pentru a-l readuce la mine. spre marea mea surpriză după 24 de ore soțul meu m-a sunat și a început să mă roage să-l accept înapoi. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că dr. Ilekhojie este cu adevărat un adevărat joc de vrăji. contactați dr. Ilekhojie prin adresa de e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WHATSAPP, la +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este o zi foarte bucuroasă din viața mea, datorită ajutorului pe care dr-ul Ilekhojie l-a făcut în viața mea, am fost căsătorit cu soțul meu, am fost împreună o lungă perioadă de timp și ne-am iubit cu sine, dar când nu am putut să-i ofer un copil pentru 1 ani m-a părăsit și mi-a spus că nu mai poate continua, căutam acum modalități de a-l returna până când un prieten de-al meu mi-a povestit despre acest om și i-a dat e-mailul de contact (gethelp05@gmail.com), atunci ați câștigat ' Cred că atunci când l-am contactat pe acest bărbat cu privire la problemele mele, el a aruncat o vrajă foarte puternică pentru mine și mi-a adus soțul pierdut înapoi în 48 de ore. . Sunt fericit azi sunt mamă a unei fetițe, vă mulțumesc încă o dată marelui doctor Ilekhojie pentru ceea ce ați făcut pentru mine. Acum, soțul meu vrea să fie întotdeauna alături de mine și nu poate face nimic fără prezentul meu. Mă bucur cu adevărat căsnicia mea, ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că dr. Ilekhojie este cu adevărat un adevărat joc de vrăji. contactați-l pe dr. Ilekhojie prin adresa de e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau pe WHATSAPP, la 2348147400259

  Komentaras

  Salut tuturor,
  Ai dificultăți în viața ta?
  Dr Ajayi rola vraja vă oferă soluțiile de care aveți nevoie datorită metodelor sale obținute de-a lungul anilor.
  L-am contactat prima dată prin WhatsApp după ce i-am primit numărul online, el îmi pune câteva întrebări despre mine, la care am dat răspunsuri, după câteva minute, el mi-a scris și îmi spune cum să rezolv problemele mele datorită darurilor sale de perspectivă oferite lui de către strămoșii săi, căci el este dintr-o linie de turnare vrăjitoare.
  Marele vrajitor Dr. Ajayi, care comunică cu tărâmul spiritului, lucrează din fotografii, rugăciuni și multe produse.
  Caseta de vraja Dr Ajayi vă oferă monitorizare zilnică și puteți suna la Dr Ajayi în orice moment al zilei.
  Dacă aveți probleme, aflați ce a făcut succesul dr. Ajayi în atâția ani. Rezultatele sunt surprinzătoare și el folosește doar puteri pure și benefice care aduc efecte bune și mai bune, deci nu aveți de ce să vă speriați. El se pricepe la următoarele feluri de vraja

  • Întoarcerea unei persoane dragi
  • Căutarea unei mari iubiri
  • Re-cucerirea iubirii tale anterioare sau pierdute
  • Medicină din plante și vrăji pentru orice fel de boală
  • Vraja pentru a scăpa de sentința judecătorească
  • Numărul norocos al loteriei
  • Succesul tău profesional
  • prosperitatea afacerii tale
  • Anulează vrăji rele împotriva ta sau a celor dragi
  • si altii

  După cum vedeți, Dr. Ajayi este lumina de care aveți nevoie pentru a vă îmbunătăți viața de zi cu zi și pentru a aduce pace și protecție în casa dvs.

  Viber / whatsApp: +2347084887094
  E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o să le spun tuturor să audă. am fost căsătorit patru patru ani și în al cincilea an al căsătoriei mele, o altă femeie a avut o vraja să-mi ia iubitul de mine și soțul meu a lăsat-o pe mine și copiii și am suferit 2 ani până am întâlnit o postare în care aceasta Bărbat dr., Ilekhojie au ajutat pe cineva și am decis să-i încerc să mă ajute să-mi aduc frumos soțul acasă și să mă crezi că îmi trimit doar poza la el și a soțului meu și după 48 de ore așa cum mi-a spus, am văzut o mașină a condus în casă și iată că a fost soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să fac pe fiecare dintre voi în mod asemănător cu întâlnirea cu acest bărbat și să-ți revin iubitul. De asemenea, poți contacta el pentru ajutor acum Email: (gethelp05@gmail.com) Viber / WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o să le spun tuturor să audă. am fost căsătorit patru patru ani și în al cincilea an al căsătoriei mele, o altă femeie a avut o vraja să-mi ia iubitul de mine și soțul meu a lăsat-o pe mine și copiii și am suferit 2 ani până am întâlnit o postare în care aceasta Bărbat dr., Ilekhojie au ajutat pe cineva și am decis să-i încerc să mă ajute să-mi aduc frumos soțul acasă și să mă crezi că îmi trimit doar poza la el și a soțului meu și după 48 de ore așa cum mi-a spus, am văzut o mașină a condus în casă și iată că a fost soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să fac pe fiecare dintre voi în mod asemănător cu întâlnirea cu acest bărbat și să-ți revin iubitul. De asemenea, poți contacta el pentru ajutor acum Email: (gethelp05@gmail.com) Viber / WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  Sunt atât de fericită să împărtășesc această mărturie fantastică a mea. Viața mea s-a schimbat complet în 48 de ore. Mă pot vedea în oglindă și zâmbesc. Am încredere în mine și în abilitățile mele pentru prima dată în vârstă. Îl am pe prietenul meu în viața mea cu ajutorul doctorului Isikolo. El a spus scuze la 48 de ore de la crearea vrajei. El a spus că și-a dat seama că nu a vrut niciodată cu adevărat să se despartă, că nu se poate descurca cu bagajele emoționale pe care le transportam tot timpul. El a spus că a crezut că este influența negativă asupra vieții mele și a considerat că este cel mai bine să plec. El a spus că este greu că am tot vorbit despre trecut tot timpul. Ne-am iertat amândoi. Am bani în buzunar care sunt ai mei în cele din urmă. (Verificarea mea de compensare mi s-a spus că mi s-a spus că este la câteva luni. Sunt o dovadă vie a ceea ce poate face dr. Isikolo. Îți mulțumesc mult dr. Isikolo pentru lucrul minunat pe care l-ai făcut în relația mea. Sunt atât de fericit acum. Cu dvs. Ajutor am fost amândoi capabili să vedem și să ne spunem adevărul unul pentru celălalt. Nu am crezut niciodată că o vrajă ar putea ajuta un cuplu înainte să fiu foarte mulțumit de contact și am inițiat toate acestea pentru a se întâmpla. Oricine are o problemă de relație poate contacta Dr. Isikolo prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Viața vine cu diferite experiențe, nu știu ce aveți experiență, dar aceasta este mărturia mea scurtă, sunt mulțumit să tastați pentru că am din nou pace în căsnicia mea și, mulțumită unui om grozav, numit Dr. Ajayi, el este un vrăjitor puternic roșu care ajută la reconcilierea disputei dintre mine și soțul meu, soțul meu a plecat de acasă și să trăiască o altă femeie timp de 7 luni fără să aibă grijă de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijirea tandră a unui bărbat, dar soțul meu nu este nicăieri aproape, îl rog să se întoarcă de mai multe ori acasă, dar nimic nu funcționează, chiar l-am rugat pe fratele său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum Dr. Ajayi l-a ajutat să-și oprească soția să divorțeze cu vraja de dragoste, așa că am luat contactul său și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este necesar pentru o vrajă de dragoste și i-am dat finanțe pentru a cumpăra ei în trei zile, când soțul meu s-a întors acasă. Contact: Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com dacă aveți vreun fel de relație sau problemă de viață și doriți o soluție rapidă.

  Komentaras

  Viața vine cu diferite experiențe, nu știu ce aveți experiență, dar aceasta este mărturia mea scurtă, sunt mulțumit să tastați pentru că am din nou pace în căsnicia mea și, mulțumită unui om grozav, numit Dr. Ajayi, el este un vrăjitor puternic roșu care ajută la reconcilierea disputei dintre mine și soțul meu, soțul meu a plecat de acasă și să trăiască o altă femeie timp de 7 luni fără să aibă grijă de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijirea tandră a unui bărbat, dar soțul meu nu este nicăieri aproape, îl rog să se întoarcă de mai multe ori acasă, dar nimic nu funcționează, chiar l-am rugat pe fratele său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum Dr. Ajayi l-a ajutat să-și oprească soția să divorțeze cu vraja de dragoste, așa că am luat contactul său și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este necesar pentru o vrajă de dragoste și i-am dat finanțe pentru a cumpăra ei în trei zile, când soțul meu s-a întors acasă. Contact: Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com dacă aveți vreun fel de relație sau problemă de viață și doriți o soluție rapidă.

  Komentaras

  Viața vine cu diferite experiențe, nu știu ce aveți experiență, dar aceasta este mărturia mea scurtă, sunt mulțumit să tastați pentru că am din nou pace în căsnicia mea și, mulțumită unui om grozav, numit Dr. Ajayi, el este un vrăjitor puternic roșu care ajută la reconcilierea disputei dintre mine și soțul meu, soțul meu a plecat de acasă și să trăiască o altă femeie timp de 7 luni fără să aibă grijă de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijirea tandră a unui bărbat, dar soțul meu nu este nicăieri aproape, îl rog să se întoarcă de mai multe ori acasă, dar nimic nu funcționează, chiar l-am rugat pe fratele său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum Dr. Ajayi l-a ajutat să-și oprească soția să divorțeze cu vraja de dragoste, așa că am luat contactul său și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este necesar pentru o vrajă de dragoste și i-am dat finanțe pentru a cumpăra ei în trei zile, când soțul meu s-a întors acasă. Contact: Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com dacă aveți vreun fel de relație sau problemă de viață și doriți o soluție rapidă.

  Komentaras

  Cască de vrăji autentică numită DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată, când iubitul meu m-a lăsat pentru un alt tip, după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o rog să se întoarcă la mine, că a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. Am devenit un bărbat trist după tot ce am fost împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut, nu mi-am putut imagina viața fără ea, deoarece dragostea mea pentru ea nu avea preț de a face comerț cu orice motiv, într-o zi când mergeam pe internet, am văzut un comentariu despre el. are puterea de a-l readuce pe fostul iubit și am decis să încerc să văd de mine, contactându-l și imediat am răspuns el și i-am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosește vraja vodă asupra ei, de aceea a plecat eu pentru el, în ciuda grijii mele pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez iubitul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să-i pun o vraja moartă, astfel încât să nu mă poată lupta înapoi, în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de necunoscut. bărbați tip din Florida și în cinci zile prietena mea a fost la mine casă care mă aștepta să se întoarcă de la serviciu și când m-am apucat să cerșesc spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce a venit peste ea. multumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și totul merge acum fără probleme. contactați peterul pentru orice vrăjire de răzbunare și ex-vrăjire din spate via isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Cască de vrăji autentică numită DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată, când iubitul meu m-a lăsat pentru un alt tip, după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o rog să se întoarcă la mine, că a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. Am devenit un bărbat trist după tot ce am fost împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut, nu mi-am putut imagina viața fără ea, deoarece dragostea mea pentru ea nu avea preț de a face comerț cu orice motiv, într-o zi când mergeam pe internet, am văzut un comentariu despre el. are puterea de a-l readuce pe fostul iubit și am decis să încerc să văd de mine, contactându-l și imediat am răspuns el și i-am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosește vraja vodă asupra ei, de aceea a plecat eu pentru el, în ciuda grijii mele pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez iubitul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să-i pun o vraja moartă, astfel încât să nu mă poată lupta înapoi, în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de necunoscut. bărbați tip din Florida și în cinci zile prietena mea a fost la mine casă care mă aștepta să se întoarcă de la serviciu și când m-am apucat să cerșesc spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce a venit peste ea. multumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și totul merge acum fără probleme. contactați peterul pentru orice vrăjire de răzbunare și ex-vrăjire din spate via isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Rezultatele lotului se bazează pe probabilitatea biletelor și pe norocul individului. Asta înseamnă că mulți oameni cumpără biletele de mai multe ori, dar nu câștigă nimic.
  Motivul pentru care majoritatea oamenilor nu câștigă niciodată pe toată viața, este din cauza răului, dar veștile bune sunt că vrăjile mele puternice de loterie pot șterge acest ghinion de la tine. Lucrul cu spiritele mele pentru aceste tipuri de vrăji șterge ghinion de la tine și te infuzează cu noroc și energie pozitivă. Puterea vrăjilor mele de loterie aduce noroc și câștig în timpul jocurilor tale de loterie. Ștergeți căile cu universul pentru bani și mult noroc să vă ajungă. Aceste distribuții puternice de vrăji de loterie vor aduce câștiguri în viața ta de loterie și îți vor schimba viața.
  Ieșiți din datorii și plătiți facturile cu câștiguri la loterie folosind vrăji puternice de loterie. Vrăjile de loterie vă aduc bani, astfel încât să vă puteți bucura de viața de a fi într-un statut social superior.
  Bucurați-vă de viață mai mult și editați-vă greșelile, astfel încât să puteți realiza libertatea financiară. Așa că invocați-l pe dr. Ilekhojie pentru vrăjiturile sale puternice de loterie și să devină un câștigător din partea celor mai slăbiți ai fost pentru că totul este posibil odată ce descoperi cum să faci.

  Iată contactul său:
  Apelare / WhatsApp / Viber: (+2348147400259)
  Trimiteți-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Leona Filip. După ce a fost în relație cu soțul meu ani de zile, s-a despărțit de mine. Am făcut totul la îndemâna mea pentru a-l readuce, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de rău din cauza dragostei pe care o aveam pentru el, l-am implorat cu toate, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenei mele și ea mi-a sugerat că ar trebui să contactez mai degrabă o casetă de vrajă care m-ar putea ajuta să arunc o vrajă pentru a-l readuce, nu am avut de ales decât să o încerc. Am trimis meseria de vraja, iar el m-a asigurat că nu este nicio problemă și că totul va fi bine înainte de două zile. A aruncat vraja și, în mod surprinzător, în a doua zi, m-a sunat soțul meu. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că îi pare atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat El a vrut să mă întorc la el. El a mai spus că mă iubește atât de mult. Eram atât de fericit și m-am dus la el încât așa am început să trăim din nou fericiți împreună. E-mail-urile de vrajă este: (isikolosolutionhome@gmail.com). Îl poți trimite prin e-mail dacă ai nevoie de asistența lui în relația ta sau în orice alt caz. 1) Vrăjile de dragoste 2) Vrăjile pierdute de dragoste 3) Vrăjile de divorț 4) Vrăjile de căsătorie 5) Vraja de legătură. 6) Vrăjile despăgubiri 7) Alungați un iubitor trecut 8.) Vrei să fii promovat în biroul tău / vraja Loteriei 9) vrei să-ți satisfacă iubitul Contactează acest om grozav dacă ai vreo problemă pentru o soluție durabilă prin intermediul isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Nu pot uita cum doctorul Ilekhojie m-a ajutat să-mi refac căsnicia după 2 luni de la despărțirea cu soția mea din ceartă și ea a plecat și nu m-a mai întors niciodată, am făcut atât de mult pentru a o întoarce, dar nimic nu a funcționat până nu Am văzut un comentariu online când cineva mărturisea despre cum Dr. Ilekhojie a ajutat-o să-și restaureze soțul și așa am contactat-o prin e-mailul său și după ce mi-a scris problema, m-a asigurat că mă va ajuta să revin cu soția mea după 3 zile după ce am lansat vraja de reconciliere și după ce a făcut vraja, soția mea s-a întors acasă și mi-a pledat că astăzi îi pare foarte rău, mă întorc cu soția mea și suntem amândoi fericiți și locuim din nou împreună. Stiu ca sunt multi oameni care doresc sa-si recupereze dragostea, va rugam sa-l contactati pe dr. Ilekhojie pentru ca el este raspunsul perfect la problema dvs. datele sale de contact sunt; (gethelp05@gmail.com) sau telefonul său mobil Viber, Whatasapp: +2348147400259

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre o casă de vrăji de dragoste de Dr. Isikolo despre cum i-a ajutat pe mulți oameni să-și readucă foștii iubiți în 48 de ore, Sincer mă ​​gândeam dacă asta era real și dacă acest bărbat ar putea ajuta cu adevărat să-mi readucă iubitul. pe care îi iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult iubitul și am fost despărțiți de câteva luni. Mi-a fost foarte dor de el atât de mult, am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. Am contactat dr. Isikolo și el mi-a spus că fostul meu va reveni la mine în următoarele 48 de ore, dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și a deschis ochii pentru a imagina cât de mult avem împreună. Fostul meu este acum din nou la mine. Așa cum scriu această mărturie chiar acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ, iar eu și iubitul meu trăiesc o viață fericită, iar iubirea noastră este acum mai puternică decât cum a fost chiar înainte despărțiți-vă.Toate mulțumirile se duc la dr. Isikolot pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să arunc adresa de mail a doctorului Isikolo și sper să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care îl doriți într-adevăr atât de rău, e-mailul său: (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre o casă de vrăji de dragoste de Dr. Isikolo despre cum i-a ajutat pe mulți oameni să-și readucă foștii iubiți în 48 de ore, Sincer mă ​​gândeam dacă asta era real și dacă acest bărbat ar putea ajuta cu adevărat să-mi readucă iubitul. pe care îi iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult iubitul și am fost despărțiți de câteva luni. Mi-a fost foarte dor de el atât de mult, am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. Am contactat dr. Isikolo și el mi-a spus că fostul meu va reveni la mine în următoarele 48 de ore, dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și a deschis ochii pentru a imagina cât de mult avem împreună. Fostul meu este acum din nou la mine. Așa cum scriu această mărturie chiar acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ, iar eu și iubitul meu trăiesc o viață fericită, iar iubirea noastră este acum mai puternică decât cum a fost chiar înainte despărțiți-vă.Toate mulțumirile se duc la dr. Isikolot pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să arunc adresa de mail a doctorului Isikolo și sper să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care îl doriți într-adevăr atât de rău, e-mailul său: (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să rezolvați problema dvs. indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre o casetă de vrăji este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea să spun că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine după 3 ani de contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la (isikolosolutionhome@gmail.com) sau WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  buna ziua prieteni ei nu sunt nicio problema fara o solutie, dar numai daca cauti ajutor din locurile potrivite, am avut o mizerie groaznica in casnicia mea pentru ca sotul meu m-a lasat pentru o alta femeie dupa 5 ani de casatorie, iar partea socanta este ca nu am avut nicio formă de neînțelegere, instantaneu știu că ceva nu era corect pentru că l-am rugat să se întoarcă acasă, dar el a refuzat și a acționat ciudat față de mine, acest lucru m-a făcut să caut ajutor și am avut norocul să întâlnesc o cască de vrăji contactul online a fost renunțat la un bărbat care a descris cum l-a ajutat dr. Ajayi, la câștigarea mare la loterie. L-am luat pe doctorul Ajayi de contact și i-am explicat situația mea, el a pus câteva întrebări la care dau răspunsuri corecte, i-am dat și ceva bani pentru a cumpăra lucruri pe care le va folosi pentru slujbă și după trei zile de vrajă am soțul meu înapoi acasă cu mine, este un miracol. contactați dr. Ajayi pentru orice fel de muncă de vrajă. Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.