Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Vrăjitor de dragoste puternic și eficient pentru a-ți reveni acum Ex Lover: verificați DR ISIKOLO.
  Tocmai am experimentat minunile vrăjii de dragoste Dr.Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recupereze iubitele pierdute și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitor oameni cum ajută la readucerea înapoi a fostului iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc că se va ocupa de toate în doar 48 de ore, după a doua zi Toni m-a sunat, am fost atât de șocat, am ales apelul și nu mi-a putut crede urechile, el era mă roag cu adevărat să-l iert și să fac promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a adus și o mașină nouă doar pentru ca să-și dovedească dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe DR ISIKOLO și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din întreaga lume .. Bine, dacă ai nevoie de o casetă de vraja eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta, poți contacta DR ISIKOLO e-mailul său : isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Salut spectatori Numele meu este olga Ioana Soțul meu m-a lăsat pentru o altă femeie după un an de la căsătoria noastră. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare, deoarece îl iubeam atât de mult. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În această zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit o mărturie specială despre GREATOBODOROBODO. Așa că am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și l-am făcut apoi el a făcut (întoarce vraja Love) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu s-a întors la mine plângând și cerându-mi iertarea. Astăzi sunt atât de fericită și vreau să recomand această minunată cască de vraja oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru relațiile sale rupte, este specializat în 1. readuceți iubitul pierdut 2. câștigați persoana iubită. inima 3. ajutați persoanele singure să găsească parteneri 4. să fie căsătorit 5. Atracție de dragoste 6. Probleme căsătorite și divorț 7. Porțiune de dragoste 8. probleme renale cu tot felul de boli cu care îl puteți contacta pe whatsapp cu (+2349053472485) sau trimiteți-l pe : Greatobodorobodo@gmail.com

  Komentaras

  Salut spectatori Numele meu este olga Ioana Soțul meu m-a lăsat pentru o altă femeie după un an de la căsătoria noastră. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare, deoarece îl iubeam atât de mult. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În această zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit o mărturie specială despre GREATOBODOROBODO. Așa că am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și l-am făcut apoi el a făcut (întoarce vraja Love) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu s-a întors la mine plângând și cerându-mi iertarea. Astăzi sunt atât de fericită și vreau să recomand această minunată cască de vraja oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru relațiile sale rupte, este specializat în 1. readuceți iubitul pierdut 2. câștigați persoana iubită. inima 3. ajutați persoanele singure să găsească parteneri 4. să fie căsătorit 5. Atracție de dragoste 6. Probleme căsătorite și divorț 7. Porțiune de dragoste 8. probleme renale cu tot felul de boli cu care îl puteți contacta pe whatsapp cu (+2349053472485) sau trimiteți-l pe : Greatobodorobodo@gmail.com

  Komentaras

  Casetă de vrăji autentică numită DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată, când iubitul meu m-a lăsat pentru un alt tip, după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o rog să se întoarcă la mine, că a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. Am devenit un bărbat trist după tot ce am fost împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut, nu mi-am putut imagina viața fără ea, deoarece dragostea mea pentru ea nu avea preț de a face comerț cu orice motiv, într-o zi când mergeam pe internet, am văzut un comentariu despre el. are puterea de a-l readuce pe fostul iubit și am decis să încerc să văd de mine, contactându-l și imediat am răspuns el și i-am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosește vraja vodă asupra ei, de aceea a plecat eu pentru el, în ciuda grijii mele pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez iubitul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să-i pun o vraja moartă, astfel încât să nu mă poată lupta înapoi, în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de necunoscut. bărbați tip din Florida și în cinci zile prietena mea a fost la mine casă care mă aștepta să se întoarcă de la serviciu și când m-am apucat să cerșesc spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce a venit peste ea. multumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și totul merge acum fără probleme. contactați peterul pentru orice vrăjire de răzbunare și ex-vrăjire din spate via isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Vreau să spun rapid lumii că există o casetă de vrajă reală on-line, puternică și autentică, numele său este Dr. Ilekhojie El m-a ajutat recent să-mi reîntâlnesc relația cu soțul meu care m-a părăsit, când l-am contactat pe dr. Ilekhojie a aruncat un vrăjirea mă vrăjește și soțul meu care a spus că nu are nimic de-a face cu mine m-a sunat din nou și a început să mă roage să mă întorc. el se întoarce acum cu atâta dragoste și grijă. astăzi mă bucur să vă anunț pe toți că această cască de vrăji are puterile de a restabili relația ruptă. pentru că acum sunt fericit cu soțul meu. Pentru oricine citește acest articol și are nevoie de ajutor, dr. Ilekhojie poate oferi, de asemenea, orice fel de ajutor, cum ar fi vindecarea tuturor tipurilor de boli, cazuri în instanță, vraja gravidă, protecție spirituală și multe altele. Îl poți contacta prin e-mailul său (gethelp05@gmail.com) sau îl poți adăuga pe Tel / Whatsapp / Vibver: +2348147400259

  Komentaras

  Sunt atât de fericită să împărtășesc această mărturie fantastică a mea. Viața mea s-a schimbat complet în 48 de ore. Mă pot vedea în oglindă și zâmbesc. Am încredere în mine și în abilitățile mele pentru prima dată în vârstă. Îl am pe prietenul meu în viața mea cu ajutorul doctorului Isikolo. A spus că-mi pare rău la 24 de ore de la crearea vrajiului. El a spus că și-a dat seama că nu a vrut niciodată cu adevărat să se despartă, că nu se poate descurca cu bagajele emoționale pe care le transportam tot timpul. El a spus că a crezut că este influența negativă asupra vieții mele și a considerat că este cel mai bine să plec. El a spus că este greu că am tot vorbit despre trecut tot timpul. Ne-am iertat amândoi. Am bani în buzunar care sunt ai mei în cele din urmă. (Verificarea mea de compensare mi s-a spus că mi s-a spus că este la câteva luni. Sunt o dovadă vie a ceea ce poate face dr. Isikolo. Îți mulțumesc mult dr. Isikolo pentru lucrul minunat pe care l-ai făcut în relația mea. Sunt atât de fericit acum. Cu dvs. Ajutor am fost amândoi capabili să vedem și să ne spunem adevărul unul pentru celălalt. Nu am crezut niciodată că o vrajă ar putea ajuta un cuplu înainte să fiu foarte mulțumit de contact și am inițiat toate acestea pentru a se întâmpla. Oricine are o problemă de relație poate contacta Dr. Isikolo prin e-mail (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt atât de fericită să împărtășesc această mărturie fantastică a mea. Viața mea s-a schimbat complet în 48 de ore. Mă pot vedea în oglindă și zâmbesc. Am încredere în mine și în abilitățile mele pentru prima dată în vârstă. Îl am pe prietenul meu în viața mea cu ajutorul doctorului Isikolo. A spus că-mi pare rău la 24 de ore de la crearea vrajiului. El a spus că și-a dat seama că nu a vrut niciodată cu adevărat să se despartă, că nu se poate descurca cu bagajele emoționale pe care le transportam tot timpul. El a spus că a crezut că este influența negativă asupra vieții mele și a considerat că este cel mai bine să plec. El a spus că este greu că am tot vorbit despre trecut tot timpul. Ne-am iertat amândoi. Am bani în buzunar care sunt ai mei în cele din urmă. (Verificarea mea de compensare mi s-a spus că mi s-a spus că este la câteva luni. Sunt o dovadă vie a ceea ce poate face dr. Isikolo. Îți mulțumesc mult dr. Isikolo pentru lucrul minunat pe care l-ai făcut în relația mea. Sunt atât de fericit acum. Cu dvs. Ajutor am fost amândoi capabili să vedem și să ne spunem adevărul unul pentru celălalt. Nu am crezut niciodată că o vrajă ar putea ajuta un cuplu înainte să fiu foarte mulțumit de contact și am inițiat toate acestea pentru a se întâmpla. Oricine are o problemă de relație poate contacta Dr. Isikolo prin e-mail (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Din abundența inimii, gura vorbește. Soția mea a divorțat de mine în 2019 și m-am întors la soțul ei EX. M-am simțit inima frântă și slăbită, pentru că nu știam cum să o recuperez. Am făcut tot ce am putut face pentru a o readuce prin prietenii mei apropiați și membrii familiei, dar nimic nu a funcționat. Așa că, în locul meu de muncă, am încercat să caut ajutor online despre cum o pot recupera înapoi și am găsit numeroși martori despre modul în care dr. Ilekhojie a fost credincios și de ajutor cu vrăjile sale. Am încercat să iau legătura cu el și i-am explicat problema mea. Dr. Ilekhojie mi-a pregătit o vrajă care mi-a readus soția în 48 de ore după ce l-am contactat. Dr. Ilekhojie m-a asigurat că nimic nu ne poate despărți din nou și de atunci până în acest moment, am fost plin de bucurie cu soția mea. Acolo ai nevoie de ajutor pentru a-l contacta pe dr. Ilekhojie prin e-mailul său (gethelp05@gmail.com) sau pentru a-l adăuga la Tel / Whatsapp / Vibver: +2348147400259

  Komentaras

  Din abundența inimii, gura vorbește. Soția mea a divorțat de mine în 2019 și m-am întors la soțul ei EX. M-am simțit inima frântă și slăbită, pentru că nu știam cum să o recuperez. Am făcut tot ce am putut face pentru a o readuce prin prietenii mei apropiați și membrii familiei, dar nimic nu a funcționat. Așa că, în locul meu de muncă, am încercat să caut ajutor online despre cum o pot recupera înapoi și am găsit numeroși martori despre modul în care dr. Ilekhojie a fost credincios și de ajutor cu vrăjile sale. Am încercat să iau legătura cu el și i-am explicat problema mea. Dr. Ilekhojie mi-a pregătit o vrajă care mi-a readus soția în 48 de ore după ce l-am contactat. Dr. Ilekhojie m-a asigurat că nimic nu ne poate despărți din nou și de atunci până în acest moment, am fost plin de bucurie cu soția mea. Acolo ai nevoie de ajutor pentru a-l contacta pe dr. Ilekhojie prin e-mailul său (gethelp05@gmail.com) sau pentru a-l adăuga la Tel / Whatsapp / Vibver: +2348147400259

  Komentaras

  Cu atât de mult în inimă sunt aici pentru a mă exprima despre cum Dr. Isikolo mi-a salvat căsnicia de la divorț. Eu și soțul meu aveam o oarecare neînțelegere și ne sfâșia căsătoria, în măsura în care soțul meu căuta un divorț. Deci nu am altă opțiune decât să merg pe internet pentru a căuta soluție la problema mea, a fost acolo am întâlnit detaliile doctorului Isikolo și cât de multe persoane scriau lucruri bune despre el și lucrările sale minunate pentru ei și despre cum a ajutat el o mulțime de oameni restabilind relația acolo. L-am contactat pe dr. Isikolo și mi-a spus tot ce am nevoie pentru a face ceea ce am făcut și în mai puțin de 48 de ore soțul meu a anulat actele de divorț. Acum, eu și soțul meu trăim împreună în pace și armonie, mulțumesc dr. Isikolo că mi-a salvat căsătoria de la despărțire. Informațiile de contact ale doctorului Isikolo sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Cu atât de mult în inimă sunt aici pentru a mă exprima despre cum Dr. Isikolo mi-a salvat căsnicia de la divorț. Eu și soțul meu aveam o oarecare neînțelegere și ne sfâșia căsătoria, în măsura în care soțul meu căuta un divorț. Deci nu am altă opțiune decât să merg pe internet pentru a căuta soluție la problema mea, a fost acolo am întâlnit detaliile doctorului Isikolo și cât de multe persoane scriau lucruri bune despre el și lucrările sale minunate pentru ei și despre cum a ajutat el o mulțime de oameni restabilind relația acolo. L-am contactat pe dr. Isikolo și mi-a spus tot ce am nevoie pentru a face ceea ce am făcut și în mai puțin de 48 de ore soțul meu a anulat actele de divorț. Acum, eu și soțul meu trăim împreună în pace și armonie, mulțumesc dr. Isikolo că mi-a salvat căsătoria de la despărțire. Informațiile de contact ale doctorului Isikolo sunt prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Mă simt atât de binecuvântat din nou în căsnicia mea, după ce dr. Ilekhojie, mi-a adus înapoi soțul meu care s-a separat cu mine timp de 3 luni bune. Chiar dacă am gurile pe tot corpul, nu va fi suficient să-i mulțumesc dr. Ilekhojie, pentru ajutorul acordat vieții mele. Soțul meu s-a despărțit de mine timp de 3 luni și am avut dureri și agonie fără el. Așadar, am căutat ajutor peste tot, dar nimic nu a funcționat până când nu mă refer la Dr. Ilehojie, pe care l-am contactat online. I-am explicat situația mea și mi-a promis că soțul meu se va întoarce la mine în 24 până la 48 de ore, până când inima mea bate în continuare pentru el. Am crezut în el și mi-a pregătit o vrajă de reconciliere și soțul meu m-a sunat exact când a spus dr. Ilekhojie. El a pledat și a spus că are nevoie de mine înapoi și acum trăim din nou fericiți în ultimele 9 luni. Toți cei de acolo care citesc articolul meu care are nevoie de ajutor ar trebui să-l contacteze ...

  Tel / whatsapp / Viber: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)
  site web: https://gethelps.online

  Komentaras

  Mă simt atât de binecuvântat din nou în căsnicia mea, după ce dr. Ilekhojie, mi-a adus înapoi soțul meu care s-a separat cu mine timp de 3 luni bune. Chiar dacă am gurile pe tot corpul, nu va fi suficient să-i mulțumesc dr. Ilekhojie, pentru ajutorul acordat vieții mele. Soțul meu s-a despărțit de mine timp de 3 luni și am avut dureri și agonie fără el. Așadar, am căutat ajutor peste tot, dar nimic nu a funcționat până când nu mă refer la Dr. Ilehojie, pe care l-am contactat online. I-am explicat situația mea și mi-a promis că soțul meu se va întoarce la mine în 24 până la 48 de ore, până când inima mea bate în continuare pentru el. Am crezut în el și mi-a pregătit o vrajă de reconciliere și soțul meu m-a sunat exact când a spus dr. Ilekhojie. El a pledat și a spus că are nevoie de mine înapoi și acum trăim din nou fericiți în ultimele 9 luni. Toți cei de acolo care citesc articolul meu care are nevoie de ajutor ar trebui să-l contacteze ...

  Tel / whatsapp / Viber: +2348147400259
  E-mail: (gethelp05@gmail.com)
  site web: https://gethelps.online

  Komentaras

  Ai auzit de un bărbat grozav, numit Dr.Sango, el este un caster de vrăji asiatice, problema pe care am avut-o în căsnicia mea m-a dus la el. Am 51 de ani, căsătoria mea a fost odată într-o mizerie pentru că eram căsătorită de 10 ani fără să fi putut să conceapă pentru soțul meu, apoi într-o seară mi-a spus că vrea să divorțeze, chiar a plecat de acasă în seara aceea Am rugat-o să ia o parte din lucrurile ei, dar toate plăcerile mele au căzut pe urechile surde și mi-a rupt inima, deoarece căutam ajutor din diferite surse, dar nimic nu a funcționat pentru mine. Căutam pe o pagină de Facebook când am văzut o femeie care mărturisește modul în care un caster numit Dr. Ajayi a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după 5 ani de separare, contactele ei au fost abandonate de doamnă, le-am ridicat și am contactat el nu a răspuns imediat, dar când a făcut-o, i-am explicat și mi-a pus și câteva întrebări la care am răspuns după secțiune, mi-a spus ce să fac și mi-a promis că soțul meu va veni acasă înăuntru 24 de ore după ce s-au făcut lucrurile necesare, am respectat tot ce mi s-a spus, credeți-mă, am fost surprins când soțul meu s-a întors acasă după luni de separare și a plafonat tot ceea ce Dr.Sango mi-a dat medicamente pe bază de plante, am născut gemeni , într-adevăr mă cimentează pe mine și pe soțul meu și toate mulțumirile noastre se duc la Dr.Sango pentru marile sale puteri de vraja și descopăr, de asemenea, că a ajutat o lovitură frumoasă din partea altor oameni, deci dacă treci prin momente dificile în relația ta și vrei un contac de viață durabilă T cu soluția Dr.Sango pe e-mailul său spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soția mea suntem căsătoriți în ultimii 15 ani și avem o fiică frumoasă de 12 ani. De-a lungul timpului a fost o poveste de dragoste și chiar nu iubesc pe nimeni în lume mai mult decât o iubesc.

  La început am avut o viață dificilă cu probleme financiare, dar acum am trecut prin ele și de fapt trăim o viață foarte confortabilă în ultimii 5 ani. Am petrecut mult timp împreună și am avut într-adevăr zero probleme până acum un an.

  În iulie trecută, am mers la un hotel la sfârșit de săptămână și când ne-am întors, soția mea mi-a mărturisit plângând că a început să fumeze. Am reacționat foarte prost (acum înțeleg) și am încercat să o împing să renunțe, întotdeauna pentru că îmi pasă. Anul trecut am avut 6 incidente în care am avut întotdeauna lupte mari din același motiv. În timp ce nu ar fuma acasă, ea ar fuma la serviciu. În weekend-uri, ea a fost în vizită cu o persoană iubită, care locuiește în apropierea casei noastre, unde ar merge o jumătate de oră, să fumeze.

  Weekend-urile noastre au fost stresante din cauza obișnuinței sale de la NeW și în urmă cu o lună și-a luat lucrurile, a închiriat un apartament și s-a mutat acolo. Am fost cu fiica mea când s-a întâmplat asta și când am ajuns acasă și am văzut-o pierdută, practic am prăbușit. Timp de 2-3 săptămâni am făcut toate greșelile de a cersi și a plânge, dar inima i-a fost atât de întărită încât nu mi-a venit să cred cum mă tratează.

  Saptamana trecuta m-am hotarat in vacanta cu fiica mea. Sotia mea nu ma contacteaza deloc in aceasta saptamana trecuta, dar o contacteaza pe fiica noastra dimineata si noaptea, trimitandu-i mesaje, am facut tot ce am putut pentru a-i reveni, dar stiu drumul .. acum doar 2 luni am fost printr-un articol online înainte de a vedea o femeie care împărtășește o oarecare recunoștință pentru un bărbat puternic, care o ajută să aducă pacea acasă, am fost atât de impresionată de mărturie și am decis să o încerc. Îți explic întreaga problemă, medicul meu, Dr.Pellar. mi-a promis că mă va ajuta și el, așa cum a promis, soția mea se întoarce cerșind, chiar a încetat fumatul. Numele lui poate fi lăudat .. pentru mai multe informații, îl puteți contacta pentru ajutor dacă aveți probleme în casa dvs. .. e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Dacă treci printr-o viață grea, ai nevoie de un Ex Back, o vrajă de bani, o vraja de înfrumusețare, o vraja de întoarcere sau orice fel de vraja, îți dorești avere, noroc sau un prieten al lui E.T.C. Sunt un specialist pentru iubitorii pierduți. Am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce o vrajă
  1. readuce un iubit pierdut
  2. câștigă inima persoanei dragi
  3. ajutați persoanele singure să își găsească parteneri
  4. fii căsătorit
  5. atracție de dragoste
  6. Probleme conjugale și divorț
  7 Partea dragostei
  8. probleme renale cu tot felul de boli, mă puteți contacta la adresa mea de e-mail spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Viața mea a fost distrusă când soțul meu m-a trimis să-mi bag pachetele, după 7 ani în care am fost împreună. Am fost pierdut și neputincios după ce am încercat atâtea modalități de a-mi reveni soțul. Într-o zi la serviciu, am fost distras, fără să știu că mă sună șeful meu, așa că s-a așezat și m-a întrebat ce este, i-am spus și el a zâmbit și mi-a spus că nu este o problemă. Nu am înțeles niciodată ce a vrut să spună că nu este o problemă să-mi recuperez soțul, el a spus că a folosit o vrajă pentru a-și recupera soția când ea l-a părăsit pentru un alt bărbat, iar acum sunt împreună până în ziua de azi și la început, am fost șocat să aud ceva de la șeful Meu. Mi-a dat o adresă de e-mail a DR Pellar care l-a ajutat să-și recupereze soția, nu am crezut niciodată că va funcționa, dar nu am avut de ales decât să iau legătura cu versurile pe care le fac, iar el mi-a cerut informațiile, iar soțul meu a fost M-am putut oferi să arunc vraja și i-am trimis detaliile, dar după două zile, mama m-a sunat să-mi spună că soțul meu mă certă că „mă vrea înapoi, nu am crezut niciodată, pentru că era doar un vis și trebuia să grăbiți-vă spre mama mea și spre surprinderea mea, a fost îngenuncheat de soțul meu, mi-a cerut rău, „a vrut ca mine și copilul să vină acasă când i-am dat dr. Pellar o conversație cu privire la schimbarea bruscă a soțului meu și mi-a spus clar că soțul meu va iubi eu până la sfârșitul lumii, că nu mă va lăsa niciodată pentru o altă femeie. Acum, soțul meu și cu mine ne-am întors împreună și am început să facem lucruri amuzante pe care nu le-a făcut niciodată, mă face fericit și face ceea ce se presupune că ar trebui să facă ca un bărbat fără hărțuire. Vă rugăm, dacă aveți nevoie de asistență, contactați Dr.Pellar pentru asistență. E-mailul său este drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Incredibilul tocmai s-a întâmplat în viața mea, soțul meu care mi-a părăsit și copilul meu de 2 ani pentru o altă femeie, s-a întors la mine. Lucrurile au fost grele pentru că nu am treabă și rog hrănirea, așa că mama a venit în salvare pentru a mă duce acasă și copilul meu de 2 ani, deși problemele nu au fost rezolvate, dar a fost un pic mai bine pentru mine să caut un loc de muncă în timp ce mama mă ajută cu copilul acasă, ea nu lucra fratele meu era cel care avea grijă de ea, lucrurile nu funcționau cu adevărat pentru mine, pentru că nu am treabă. În timp ce încă îmi cautam un loc de muncă, am intrat în contact cu o femeie care mi-a povestit cum s-a eliberat de o problemă similară, prin ajutorul DR ISIKOLO. Mi-a dat informațiile și l-am contactat și, după întâlnirea mea cu DR ISIKOLO, mi-a oferit informații relevante despre cum mă va ajuta pe care l-am respectat și spre surprinderea mea, soțul meu s-a întors înapoi la mine după 2 zile și a primit. m-am uimit atât de tare. când s-a întors, l-am iertat pentru că îl vreau înapoi, a venit acasă și ne-am stabilit și lucrurile s-au întors așa cum au fost sau chiar mai bine. Iată contactul său dacă doriți să încercați: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. Mulțumesc DR ISIKOLO.

  Komentaras

  Incredibilul tocmai s-a întâmplat în viața mea, soțul meu care mi-a părăsit și copilul meu de 2 ani pentru o altă femeie, s-a întors la mine. Lucrurile au fost grele pentru că nu am treabă și rog hrănirea, așa că mama a venit în salvare pentru a mă duce acasă și copilul meu de 2 ani, deși problemele nu au fost rezolvate, dar a fost un pic mai bine pentru mine să caut un loc de muncă în timp ce mama mă ajută cu copilul acasă, ea nu lucra fratele meu era cel care avea grijă de ea, lucrurile nu funcționau cu adevărat pentru mine, pentru că nu am treabă. În timp ce încă îmi cautam un loc de muncă, am intrat în contact cu o femeie care mi-a povestit cum s-a eliberat de o problemă similară, prin ajutorul DR ISIKOLO. Mi-a dat informațiile și l-am contactat și, după întâlnirea mea cu DR ISIKOLO, mi-a oferit informații relevante despre cum mă va ajuta pe care l-am respectat și spre surprinderea mea, soțul meu s-a întors înapoi la mine după 2 zile și a primit. m-am uimit atât de tare. când s-a întors, l-am iertat pentru că îl vreau înapoi, a venit acasă și ne-am stabilit și lucrurile s-au întors așa cum au fost sau chiar mai bine. Iată contactul său dacă doriți să încercați: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196. Mulțumesc DR ISIKOLO.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.