Nr. 144 (13374)

2019-12-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 144 (13374) skaitykite:

 • Žur­na­lis­tų auk­si­nė kul­ka pir­mą kar­tą įteik­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rui
 • Sva­jo­nė apie ro­ži­nę striu­kę vir­to tik­ru ka­lė­di­niu ste­buk­lu
 • Ka­lė­dos ir Ka­lė­die­nės gau­siau­siai gy­ve­na Pie­tų Lie­tu­vo­je
 • Gy­ven­to­jai per šven­tes ra­gi­na­mi var­to­ti at­sa­kin­gai bei džiaug­tis tvar­kin­ga ir gra­žia ap­lin­ka
 • An­drius Ju­čas: „Kai cir­ku­liuo­ja gry­nie­ji pi­ni­gai, at­si­ran­da įtar­ti­nų spra­gų”
 • Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai iš Aly­taus ug­nia­ge­sių pa­ė­mė do­ku­men­tus iki­teis­mi­niam ty­ri­mui
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Pir­miau­sia – in­ves­ti­ci­jos į žmo­nes, o ne virš­pel­niai”
 • An­ti­ko­rup­ci­nių spren­di­mų eks­per­tas dr. Rai­mun­das Ka­les­ny­kas: „Vi­suo­me­nė tu­ri keis­tis”
 • Sim­ną į 2020-uo­sius trau­kia at­ei­nan­čių me­tų sim­bo­lis žiur­kės
 • Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos kalėdinis laiškas 2019
 • Gar­bės him­nas „Gar­bė Die­vui aukš­ty­bė­se“
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mai – gra­žiau­siai tvar­kan­tiems ap­lin­ką
 • Me­džiok­lės me­tams be­si­bai­giant
Taip sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius apie pas­ta­ruo­ju me­tu tvar­ko­mas mies­to gat­ves, ku­rios la­biau­siai rū­pi...
Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas (VPAI) ant­rą­kart pa­skel­bė ša­lies sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są. Jis, pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu, ne­pa­lan­kus Aly­taus mies­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas ir spor­tas, kul­tū­ra, so­cia­li­nė bei svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji ir...
Šio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je pir­mą­kart dir­ba Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, ku­rio­je trys na­riai – Dmit­rij Ka­čiu­rin, Val­das...
Va­kar vy­ko pas­ku­ti­nis šiais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me jau tre­ti me­tai prieš Ka­lė­das tei­kia­mos sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jos ge­rai...
Gražiausios metų šventės skatina vieniems daugiau galvoti apie kitus, taip pat, nepamiršti, kad maži stebuklai - suteikia daugiau laimės aplinkiniams, o dalintis maloniomis akimirkomis ir yra...
Nemaža dalis žmonių žino, kad virškinamajame trakte yra gerųjų bei blogųjų bakterijų, tačiau paklausti, kuo svarbios gerosios bakterijos (probiotikai), dažnai negali pateikti teisingo atsakymo į...
Šiuo­lai­ki­nė bib­lio­te­ka ge­ro­kai ski­ria­si nuo anks­tes­nės ne tik kny­gų ir ki­tų lei­di­nių pa­siū­la, bet ir įvai­res­nė­mis tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis bei lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mu....
Artėjančios Kalėdų bei Naujųjų metų šventės – puiki proga įteikti artimiausiems žmonėms kitokią knygą: menišką, kokybišką, unikalaus dizaino ar rankų darbo. Knygų leidėjai šiandien pažengė taip toli,...
Iki didžiųjų metų švenčių likus vos keletui dienų Miklusėnai su įspūdingu lazerių ir šviesos šou bei Kalėdų Senelių įžiebė savo Kalėdų eglutę.
Ka­lė­dų lau­ki­mo me­tas – tai ir me­tas pa­kal­bė­ti apie sva­rius, dva­si­nius pa­sie­ki­mus, su­ra­di­mus bei pa­dė­ko­ti tiems, kas bu­vo ša­lia, kai to la­bai rei­kė­jo, kas pra­plė­tė akis,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.