Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se – pre­mi­jos ge­rai be­si­mo­kan­čiam ir ak­ty­viam Aly­taus jau­ni­mui

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Gruodis 19
Ppremijomis apdovanotas jaunimas
Įsiamžinta su premijomis apdovanotu jaunimu (iš kairės) – Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė, Milda Sakavičiūtė, Banga Vaicekauskienė, Gabrielė Krisiulevičiūtė, vicemeras Šarūnas Klėgeris, meras Nerijus Cesiulis, vicemerė Jurgita Šukevičienė, Ignė Grikevičiūtė, Klėja Merčaitytė, Julius Janulevičius, Nojaus Radzevičiaus mama Dalia Radzevičienė, Benas Skripkiūnas, Ingos Gražulytės brolis Tautvydas Gražulis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar vy­ko pas­ku­ti­nis šiais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me jau tre­ti me­tai prieš Ka­lė­das tei­kia­mos sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jos ge­rai be­si­mo­kan­čiam, ak­ty­viam ir kūrybingam Dzū­ki­jos sos­ti­nės jau­ni­mui nuo 14 iki 29 me­tų am­žiaus. Šį­kart ap­do­va­no­ti 9 jau­nuo­liai, o jų pre­mi­joms iš mies­to biu­dže­to skir­ta 6 tūkst. eu­rų. Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je kur­ta ar­tė­jan­čių di­džių­jų me­tų šven­čių nuo­tai­ka tar­si liu­di­jo – jos čia pat, jos vi­sų la­bai lau­kia­mos, kad ir ko­kie rū­pes­čiai slėg­tų kiek­vie­ną.

Lin­kė­ji­mai: mo­kė­ji­mo da­ly­tis ir kad na­muo­se ne­truk­tų… sū­rio

Tra­di­ciš­kai pas­ku­ti­nia­me me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­stin­ga ar­tė­jan­čių Ka­lė­dų lau­ki­mo nuo­tai­kos. To­kia nuo­tai­ka vy­ra­vo ir va­kar vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ar­tė­jan­čias di­dži­ą­sias me­tų šven­tes ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je pir­mie­ji pri­mi­nė Aly­taus jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­niai at­lik­tais kū­ri­niais: sak­so­fo­no kla­sės mo­ki­nys Rad­vi­las Pra­ka­pas pianinu akom­pa­nuo­jant mo­ky­to­jui Arū­nui Šče­til­ni­ko­vui, vo­ka­li­nės stu­di­jos „Bel Can­to“ so­lis­tė At­ėnė Ku­me­ty­tė, ku­rios mo­ky­to­ja – Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė.

Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, Aly­taus de­ka­na­to de­ka­nas, gar­bės ka­nau­nin­kas Arū­nas Už­upis ta­ry­bos na­riams ir vi­siems po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siems lin­kė­jo, kad vi­sų šir­dy­se už­tek­tų ge­ru­mo ir mei­lės, kad vi­si mo­kė­tų da­ly­tis tuo, ką tu­ri su­kau­pę.

O mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pri­si­pa­ži­no il­gai gal­vo­jęs, ko vi­siems pa­lin­kė­ti, ir svei­ki­ni­mą ko­le­goms ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga pra­dė­jo šmaikš­čiai: „At­ei­nan­tys me­tai yra bal­to­sios žiur­kės. Lin­kiu, kad ta žiur­kė tap­tų jū­sų drau­gu ir au­gin­ti­niu, o ne prie­šu ar ken­kė­ju. Kad jū­sų na­muo­se ne­truk­tų sū­rio ir prie sū­rio.“ Ir tuoj pat pri­dū­rė – kaip ir šį­met, vi­siems dirb­ti aly­tiš­kių ge­ro­vei.

Pre­mi­jos – nuo 800 iki 500 eu­rų

Va­kar vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­tęs­ta ir ki­ta tra­di­ci­ja – tre­či­ą­kart įteik­tos pre­mi­jos ge­rai be­si­mo­kan­čiam, ak­ty­viam ir kūrybingam Aly­taus jau­ni­mui nuo 14 iki 29 me­tų am­žiaus. Anksčiau premijos buvo teikiamos tik mo­kinams ir studentams.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Da­lia Ka­vo­ly­nie­nė, šioms pre­mi­joms skir­ti bu­vo pa­teik­ta 16 pa­raiš­kų, o at­rink­ti 9 jau­nuo­liai ir jiems iš vi­so pa­da­ly­ta 6 tūkst. eu­rų tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se.

Už la­bai ge­rą mo­ky­mą­si, ti­ria­muo­sius moks­lo dar­bus, mies­to var­do gar­si­ni­mą ša­lies ir tarp­tau­ti­niu mas­tu 800  eu­rų pre­mi­ja ap­do­va­no­ta Edin­bur­go uni­ver­si­te­to Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je stu­den­tė In­ga Gra­žu­ly­tė (pre­mi­ją at­si­ė­mė bro­lis Taut­vy­das), 700 eu­rų pre­mi­ja ap­do­va­no­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Che­mi­jos ir ge­o­moks­lų fa­kul­te­to stu­den­tas No­jus Ra­dze­vi­čius (pre­mi­ją at­si­ė­mė ma­ma Da­lia), 500 eu­rų pre­mi­ja – Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys Be­nas Skrip­kiū­nas.

Sa­va­no­riš­kos ir ak­ty­vios vi­suo­me­ni­nės veik­los sri­ty­je 800 eu­rų pre­mi­ją pel­nė Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nė Klė­ja Mer­čai­ty­tė, 700 eu­rų pre­mi­ją – Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nys Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius ir 500 eu­rų pre­mi­ją – Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nė Mil­da Sa­ka­vi­čiū­tė.

Už kū­ry­biš­ku­mą 800 eu­rų pre­mi­ja įver­tin­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to stu­den­tė, mies­to šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“ šo­kė­ja Gab­rie­lė Kri­siu­le­vi­čiū­tė, 700 eu­rų pre­mi­ja – gra­fi­kos di­zai­ne­rė, mar­gu­čių kū­rė­ja Ban­ga Vai­ce­kaus­kie­nė ir 500 eu­rų pre­mi­ja – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos stu­den­tė, fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dų kū­rė­ja Ig­nė Gri­ke­vi­čiū­tė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.